logo_b1.gif (17383 bytes) logo_b2.gif (2886 bytes)
                                                                                                                                        
HOME

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol_42.gif (7450 bytes)

Deset godina sistema biomedicinskog naučnog informiranja (SBMNI) u Bosni i Hercegovini

Milenko Krsmanović

Biblioteka Interne klinike, Institut za nefrologiju, Sarajevo

Ana Gerc

Biblioteka Interne klinike, Institut za nefrologiju, Sarajevo

Publikovano u: Bibliotekarstvo (Sarajevo), sv. 42 (1997), str. 63-67

 

Sažetak

Opisan je desetogodišnji (1981-1991) rad na razvoju bibliotečko-informacijske djelatnosti u Bosni i Hercegovini, u okviru Sistema biomedicinsko naučnog informiranja (SBMNI). Uz kratki historijat SBMNI-a, opisani su i rezultati postignuti u ovom periodu (izgradnja sljedećih baza podataka - Biomedicina Iugoslavica, Katalog medicinske periodike, Online uzajamni katalog, Jugoslovenska biomedicinska periodika; online pristup inostranim informacijskim sistemima; efikasnija međubibliotečka pozajmica i komuniciranje putem elektronske pošte). Petnaest biomedicinskih biblioteka Bosne i Hercegovine je bilo uključeno u SBMNI. Ulogu republičkog koordinatora privremeno je obavljala Biblioteka Interne klinike. Međutim, uprkos značajnom progresu, stanje naučnog informiranja u području biomedicine nije bilo zadovoljavajuće, prvenstveno zbog insuficijentne bibliotečko-informacijske infrastrukture, kao i zbog nedostatka finansijske podrške republičkom koordinatoru. Na kraju prve dekade rada sistema, intenzivnije uključivanje svih medicinskih biblioteka u SBMNI predstavljalo je suštinsku pretpostavku za adekvatno naučno informiranje u području biomedicine u BiH. Međutim, sve aktivnosti na daljem razvoju grubo su prekinute 1992. godine početkom rata.

Summary

A ten-year period (1981-1991) of development of library and information services in Bosnia and Herzegovina, within System of biomedical scientific information (SBMNI) is reviewed. A short history of the System, and its major achievements are described (data bases Biomedicina Iugoslavica, Katalog medicinske periodike, Online uzajamni katalog, Jugoslovenska biomedicinska periodika; online access to biomedical data bases mounted on world information systems; more efficacious and effective interlibrary loan and communication using electronic mail). Fifteen biomedical libraries from Bosnia and Herzegovina were participating in the System; their activities were co-ordinated by Library of Internal Medicine in Sarajevo. However, in spite of the significant progress, biomedical scientific information was not satisfactory, in the first place owing to the insufficient infrastructure of library and information services, and lack of financial support for the co-ordinating library. At the end of the first decade, more intensive participation of all biomedical libraries within SBMNI was a crucial condition for adequate scientific information in Bosnia and Herzegovina. However, further development was brutally interrupted in 1992, when the war started.

Deset godina sistema biomedicinskog naučnog informiranja (SBMNI) u Bosni i Hercegovini

Od godine 1980. intenzivno je razvijan SBMNI - Sistem biomedicinskih naučnih informacija. Projekat izgradnje sistema bazirao sa na principima savremenog bibliotekarstva i informacijskih nauka, kao i na postojećim svjetskim iskustvima, i bio je pozitivno ocijenjen od strane domaćih i stranih stručnjaka. Sistem je u svom desetogodišnjem postojanju dao značajne rezultate, koje ćemo ukratko opisati sa, posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

Već je i prije 1980. godine bilo pokušaja da se u SFR Jugoslaviji primijene dostignuća savremene informacijske tehnologije u području biomedicine (1, 2, 3, 4, 5). Međutim, uprkos visokom kvalitetu i dobrim rezultatima ovih projekata, generalna ocjena stanja naučne biomedicinske informatike u bivšoj Jugoslaviji nosila je negativan predznak, prvenstveno zbog toga što su svi ovi pokušaji bili ograničeni na pojedine regije ili, još češće, na pojedine institucije. Godine 1980, prilikom održavanja Svjetskog kongresa medicinskog bibliotekarstva i informatike u Beogradu, prihvaćena je ideja da se pristupi izgradnji Sistema biomedicinskih naučnih informacija (SBMNI) u sklopu Sistema naučnih i tehničkih informacija (SNTI) (6). Spremnost na saradnju i zajedničko zalaganje više centara rezultirali su zajedničkim akcijama i prvim uspješnim ostvarenjima, uprkos nedostatku adekvatne materijalne podrške.

Na osnovu specifičnosti medicinske nauke i prakse bile su definisane tri grupe ciljeva SBMNI-a:

a. obezbjeđivanje savremenog i brzog dotoka informacija i naučne literature iz svjetskih izvora, kao i njihovo racionalno korištenje;

b. organiziranje informiranja o naučnim dostignućima medicinske nauke i prakse u zemlji; i,

c. kroz više oblike naučnog informisanja, obezbijediti savremenu informacijsku strukturu za odlučivanje u biomedicinskoj nauci i praksi.

Realizacija svakog od ovih širih ciljeva implicirala je i više operativnih ciljeva, neophodnih da bi sistem postao funkcionalan, efikasan i efektivan. SBMNI je bio zasnovan, kako je to rečeno, na principima savremene informacijske nauke, ali i na principima koji su proizilazili iz specifičnosti karakteristika društveno-političkog uređenja SFR Jugoslavije. Kao podsistem SNTI-a (Sistema naučnih i tehničkih informacija Jugolsavije), SBMNI se oslanjao na infrastrukturu koja je bila zajednička za SNTI, čiji je generalni izvođač bio Institut informacijskih znanosti Univerziteta u Mariboru (IZUM). Istovremeno, budući da je najveći dio korisnika biomedicinske naučne informacije bio udružen u okviru samoupravnih zajednica zdravstva, SBMNI je bio planiran i kao podsistem zdravstvenog inforacijskog sistema.

Godine 1990, po rukovodstvom Instituta za biomedicinsku informatiku iz Ljubljane, izrađen je Izvedbeni projekat SBMNI-a (7). Za njegovo formiranje i djelovanje nisu bile potrebne nikakve nove organizacije, već je trebalo da se u njegov rad uključe postojeće institucije. Sistem je bio planiran kao decentralizovan i kooperativan, ali jedinstven za cijelu zemlju. Od svih faza informacijske djelatnosti, jedino je pohranjivanje podataka u neke baze bilo centralizovano. Sve ostale djelatnosti obavljale su se koordiniranim radom bibliotečko-informacijskih službi. Po jedna ustanova iz svake republike, odnosno pokrajine bivše Jugoslavije koordinirala je rad unutar svoje regije. Koordinaciju izmedju republika i pokrajina provodili su Savjet i Stručni odbor. Operativne poslove koordinacije obavljao je Jugoslovenski specijalizirani informacijski centar za biomedicinu, a to je prema zaključku Inicijativnog odbora, bio Insitut za biomedicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Ljubljani. Stručni odbor se svake godine redovno sastajao, uz stalno usavršavanje komuniciranja. U desetogodišnjem periodu svog postojanja, SBMNI je organizirao nekoliko značajnih savjetovanja, jedan izuzetno uspješan kongres i nekoliko seminara.

Svaka republika i pokrajina bivše Jugoslavije trebala je da finansira rad specijaliziranog centra na zajedničkim zadacima na osnovu samoupravnih sporazuma republičkih i pokrajinskih samoupravnih zajednica za zdravstvo i nauku. Isto tako je svaka republika, odnosno pokrajina trebala da finansira i rad institucije-koordinatora za svoju regiju. Uprkos brojnim teškoćama, SBMNI je na početku 1991. godine imao već značajne rezultate i veliki broj korisnika biomedicinske naučne informacije koristio je osnovna dostignuća ovog sistema.

Međutim, uprkos svim postignutim rezultatima, može se reći da su ciljevi koje je SBMNI postavio bili samo djelimično ostvareni. Kako je sistem, što smo već istakli, bio decentralizovan i kooperativan, njegovo je funkcioniranje u mnogome zavisilo od bibliotečko-informacijske infrastrukture u pojedinima sredinama. Predpostavljalo se, a u praksi se to i pokazalo, da će Sistem biti naročito značajan u sredinama u kojima je bibliotečko-informacijska infrastruktura bila slabije razvijena jer su iskustva UNISIST-a (UNESCO-vog programa za razvoj naučne informacije) pokazala da se upravo u ravnopravnoj saradnji više i manje razvijenih sredina najlakše prenose i primjenjuju metode savremenog naučnog rada, nove tehnologije i sl. (8, 9).

Od samog početka razvoja SBMNI-a, djelovali su regionalni podsistemi koji su postizali veoma vrijedne rezultate zahvaljujući dobroj organizaciji bibliotečko-informacijske službe u dotičnim regijama. Sa druge strane, imali smo podsisteme koji su postizali skrome rezultate zbog insuficijentne bibliotečke infrastrukture. Međutim, upravo je u ovim sredinama, sistem u svom desetogodišnjem djelovanju doprinio poboljšanju informacijske situacije.

U Bosni i Hercegovini, u okviru biomedicinskih institucija, postojale su brojne, manje, međusobno nepovezane, kadrovski insuficijentne, neopremljene, i shodno tome nedovoljno efektivne biblioteke. Nije postojao nijedan jači centar koji bi mogao koordinirati rad ovih atomiziranih službi. Centar koji je trebalo da vrši ulogu republičkog institucionalnog koordinatora u SBMNI-u, Centralna biblioteka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, djelovala je u krajnje nepovoljnim uvjetima: bez odgovarajućih prostorija, opreme i kadrova. Uloga koordinatora je zbog toga privremeno povjerena Biblioteci Interne klinike u Sarajevu. Ova je biblioteka, za razliku od drugih medicinskih biblioteka, a zahvaljujući podršci Instituta za nefrologiju u čijem je sastavu djelovala, zadovoljavala minimum uslova za ovu funkciju.

Biblioteka Interne klinike je, u ostvarivanju postavljanih zadataka privremenog republičkog koordinatora u SBMNI-u, nailazila na brojne teškoće, od kojih je najveća bila potpuno odsustvo finansijske podrške. Dok je BiH, preko SIZ-ova za zdravstvo i nauku praticipirala u finansiranju jugoslovenskog koordinatora, dotle je sav rad na poslovima republičke koordinacije bio volonterski.

Međutim, uprkos gore navedenim problemima, podsistem za Bosnu i Hercegovinu ipak je funkcionirao do 1992. godine. U okviru sistema, aktivno se participiralo u izgradnji sljedećih baza podataka, koje ćemo ukratko opisati u daljem tekstu.

Katalog biomedicinske periodike

Od 1984. godine, u SBMNI-u se sistematski izgrađivala baza podataka o stranim časopisima u biomedicinskim bibliotekama bivše Jugoslavije. Baza je sadržavala podatke o oko 3500 naslova periodičnih publikacija koji su bile locirani u oko 100 biblioteka. Baza je bila ažurirana svake godine podacima o realizaciji nabavke za prethodnu godinu i o pretplati za tekuću godinu. U ovu su bazu bili unošeni podaci o seriskim publikacijama iz 15 biblioteka iz Bosne i Hercegovine. Savremeno opremljene biblioteke mogle su online pretraživati bazu. Medjutim, svake godine je bila publicirana i štampana verzija kumulativnog kataloga, pa su tako podaci o lokaciji periodičnih publikacija bili dostupni svim bibliotekama, bez obzira na njihovu opremljenost. Katalog biomedicinske periodike je postao nezamjenjivo pomagalo u međubibliotečkoj pozajmici.

Biomedicina Iugoslavica (BI)

Baza Biomedicina Iugoslavica je bila jugoslovenska nacionalna bibliografska baza podataka za biomedicinu. BI je sadržavala bibliografske podatke o radovima autora iz republika i pokrajina bivše Jugoslavije bez obzira na to gdje su i kako su objavljeni (kao prilozi u periodičnim publikacijama, knjigama ili zbornicima sa naučnih skupova, ili kao samostalne publikacije - knjige, disertacije ili magistarski radovi). Poznata je činjenica da je biomedicinska literatura sa područja bivše Jugoslavije bila samo djelimično indeksirana (uprkos postojanju nekoliko veoma korisnih bibliografija, kao što su bile Bibliografija medicinske periodike Jugoslavije, Biomedicina Slovenica, i sl.). Biomedicina Iugoslavica se izgrađivala kao kompjuterska baza, i na taj način omogućavala, ono što konvencionalne bibliografije nisu mogle, efikasno pretraživanje po odgovarajućim parametrima i dobijanje relevantnih informacija u najkraćem vremenu. U procesu indeksiranja upotrebljavana su pravila, principi i tezaurus MESH sistema MEDLARS američke Nacionalne biblioteke za medicinu (NLM). Taj sistem je u području biomedicine najstariji, najkvalitetniji, i prihvaćen je u svijetu kao međunarodni standard. I Biomedicina Iugoslavica se, poput Kataloga biomedicinske periodike, do 1991. godine izdavala i u štampanoj verziji. Štampana verzija se odlikovala ažurnošću izlazeći četiri puta godišnje. Od 1986. godine do 1991. u bazu je bilo unešeno oko 30.000 bibliografskih jedinica, sa godišnjim porastom od oko 9000 jedinica.

Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka

Kao treća baza u okviru SBMNI-a, bio je planiran katalog monografija. U međuvremenu se u Računskom centru Univerziteta u Mariboru razvio sistem uzajamne katalogizacije. Ovaj je koncept prihvaćen kao zajednička osnova bibliotečko informacijskog sistema u bivšoj Jugoslaviji, a Računski centar Univerziteta u Mariboru je transformiran u Institut informacijskih znanosti (IZUM) i izabran za generalnog izvođača Sistema naučnih i tehničkih informacija Jugoslavije (SNTI). Godine 1991, IZUM je promovirao kooperativni online bibliografski sistem COBISS, koji je prihvaćen od strane mnogobrojnih biomedicinskih biblioteka. Te godine je Biblioteka Interne klinike počela sa aktivnom participacijom u projektu uzajamne katalogizacije.

Jugoslovenska biomedicinska periodika

Ova baza podataka bila je planirana 1989. godine. Kao osnov za ovu bazu bili su uzeti relevantni podaci iz baze ISDS koji su bili upoređeni sa stvarnim stanjem biomedicinske periodike na području bivše Jugoslavije u toj godini, na osnovu čega su izvršene izmjene i dopune. Baza je bila kompletirana 1991. godine. Baza je te godine bili instalirana na centralnom računaru u Ljubljani, i kao sve ostale, bila lako dostupna.

Dostupnost svjetskim bibliografskim i faktografskim bazama iz područja biomedicine

Jedan od zadataka forumuliranih na početku izgradnje SBMNI-a bio je omogućiti dostupnost svjetskim biomedicinskim bazama podataka. SBMNI je, kao podsistem SNTI-a, je ostvario solidne okvirne uslove da se svim kategorijama korisnika biomedicinske naučne informacije omogući adekvatan dotok informacija. To je postignuto na taj način što su ostvareni uslovi za online pristup svjetskim bazama podataka u brojnim inostranim informacijskim sistemima. Korišćenje ovih mogućnosti bilo je u direktnoj zavisnosti od finansijskih i tehnoloških mogućnosti pojedinih biblioteka, odnosno informacijskih centara. Uprkos nedostatku finansijske podrške, Biblioteka Interne klinike je u 1991. godini imala tehničke mogućnosti da se uključi u sistem preko Narodne i univerzitetske biblioteke BiH, odnosno preko IZUM-a, kao hosta SNTI-A. Veliki broj medicinskih biblioteka iz BiH, koje tada nisu mogle da obezbijede online pristup, koristile su usluge Referalnog centra Narodne i univerzitetske biblioteke BiH ili Informacijskog centra preduzeća Energoinvest. U to vrijeme, kao značajan izvor bibliografskih informacija počele su se koristiti i baze na kompakt diskovima.

Pristup sistemu stavlajo je na raspolaganje i korišćenje drugih usluga, kao što su napr. elektronska pošta i pristup elektronskim konferencijama. Elektronska pošta je već u 1991. godini značajno doprinijela poboljšanju međusobnog komuniciranja u okviru SNTI-a i SBMNI-a. Međubibliotečka pozajmica, kao jedna od značajnih funkcija u okviru sistema, postala je, zahvaljujući, prvenstveno već pomenutim bazama-katalozima, a zatim i elektronskoj pošti višestruko efikasnija. Godine 1991. su za potrebe međubibliotečke pozajmice u okviru SNTI-a bile otvorene i posebna korisničke šifre.

Elektronske konferencije, namijenjene širokom krugu korisnika koje udružuju slični interesi, bile su takodje dostupne preko Sistema. Biblioteka Interne klinike je u toku 1991. bila u mogućnosti da preko više elektronskih konferencija, kako iz područja biomedicine tako i iz područja bibliotekarstva, prati šta se dešava i šta pobuđuje interesovanje u ta dva područja. U okviru SBMNI-a, je bila pripremana elektronska konferencija koja je, pod nazivom SBMNI, trebalo da sadrži dokumenta, odnosno informacije od značaja za sistem. U planu su bile i ostale konferencije, kao napr. konferencija o kongresima, ostalim naučnim i stručnim skupovima iz oblasti biomedicine na području bivše Jugoslavije.

Već su promjene koje su se desile u toku 1991. godine na tlu bivše Jugoslavije značajno uticale na SBMNI. Tako su postali bespredmetni do tada sklopljeni sporazumi na osnovu kojih se odvijala međurepublička saradnja. Novonastala situacija i promjene koje su iz nje poizašle zahtijevale su da se uloga republičkog koordinatora postavi na adekvatnije osnove, kako u finansijskom tako i tehničkom pogledu. S druge strane su postojali izražen stručni interes i potrebe svih sudionika u sistemu za dalju saradnju u novim okvirima jer je nastavak izgradnje SBMNI-a predstavljao suštinsku pretpostavku za odgovarajuče naučno informisanje u području biomedicine. Ovo tim prije pošto je, uprkos svim pomenutim uspjesima, stanje informacijskih djelatnosti u biomedicini bilo još uvijek daleko od zadovoljavajućeg. Pripreme za nastavak razvoja Sistema u Bosni i Hercegovini u novim uslovima počele su, ali, nažalost nisu dovršene.

Tokom godina koje slijede, sa neslućenim razvojem događaja - ratom u Sloveniji, Hrvatskoj i agresijom, posebno dugom i razornom, na Bosnu i Hercegovinu - potpuno su paralizirane svake aktivnosti na daljem razvoju SBMNI-a u BiH. Dimenzije uništavanja bibliotečke građe i ostalih informacijskih resursa, i analiza sadašnjeg stanja ne mogu biti predmet ovog rada, napisanog krajem 1991, a sada (1998) samo terminolški osavremenjenog. U državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije, aktivnosti na razvoju informacijskih sistema su nastavljene manje više samostalno. U Sloveniji je IZUM dalje razvijao sistem uzajamne katalogizacije COBIS, koji se u toj instituciji počeo graditi 1987, i koji je bio prihvaćen kao zajednička osnova bibliotečkog informacijskog sistema. U sadašnjem trenutku, COBIS je zaokružen kooperativni online bibliografski sistem sa servisima, u okviru koga smatramo da bi trebalo da se nastavi aktivnost na izgradnji informacijskog sistema u Bosni i Hercegovini.

Literatura

1. ADAMIČ Š. Deset let znanstveno informacijske dejavnosti v naših medicini. Zdrav Vestn 1981;50:757-9

2. ADAMIČ Š, GREGORIČ V, JAKOPIN P, KLEMENČIČ E. Računarska obdelava biomedicinskih znanstvenostrokovnih informacij v Sloveniji. U: 2. Jugoslovensko savjetovanje o primjeni kompjutera u bibliotekama. Zagreb, 1977:181-2

3. KIAUTA D. Jugoslovenski INDOK centar za onkologiju CANCERNET SABIR-YU. U: 5. Kongres kancerologa Jugoslavije. Ljubljana, 1979:453-63

4. WESLEY-TANASKOVIĆ I, LUKIĆ J. Organizacija medicinske naučne informatike u Jugoslaviji : stanje-problemi-predlozi. Beograd : Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, 1966.

5. GERC A, ISIJANOV D. Yugoslavia. U: Picken FM, Kahn AMC, eds. Medical librarianship in the eighties and beyond. London : Mansell Publishing Ltd. 1986:218-27

6. ADAMIČ Š. Akcija za vspostavitev sistema biomedicinskih znanstvenih informacij v SFRJ. Raziskovalec 1981;11:209-10

7. STRUČNI ODBOR SBMNI. Program rada i razvoja Sistema biomedicinskog naučnog informiranja (SBMNI) : izvedbeni projekt spacijaliziranog sistema NTIJ ; nacrt. Ljubljana : Inštitut za biomedicinsko informatiko, 1990:53 str.

8. UNISIST : Studijski izvještaj o provodivosti svjetskog sistema naučnih informacija. Zagreb : Referalni centar Sveučilišta, 1977.

9. UNISIST II : Generalni informacioni program Međunarodne konferencije o znanstvenim i tehnološkim informacijama za razvoj. Paris, 1979 : Zagreb : Referalni centar, 1980.

 

© Copyright DRUSTVO bibliotekara Bosne i Hercegovine and CUPRIJA , Friends of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina