Η σημασία των δικαιϊκών και δεοντολογικών κανόνων στη διαχείρηση της πληροφορίας στο σύγχρονο περιβάλλον των υπηρεσιών πληροφόρησης

Πισκοπάνη, Άννα-Μαρία and Στρακαντούνα, Βασιλική and Μήτρου, Λίλιαν Η σημασία των δικαιϊκών και δεοντολογικών κανόνων στη διαχείρηση της πληροφορίας στο σύγχρονο περιβάλλον των υπηρεσιών πληροφόρησης., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 2005. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab015.pdf

Download (345kB) | Preview

English abstract

The management of knowledge and generally the information's management is not comprehended broken away from the obligation of respect of individual rights and specially the rights of protection of private life and the protection of personal data. The increasing use of automated treatment of personal data in the modern environment of libraries and information's services includes dangers of violation of these rights. It constitutes ethical and mainly legal obligation of information organisms to deter these dangers. In the frame of present presentation becomes a short report in the differences between law and ethical rules, in the relation between this rules and in the question of choice of more suitable frame for the regulation and protection of individual rights in the particular conditions. Is examined a intermediary possibility of regulation, the said “syrrythmisi”. It is searched how much the codes of deontology can incorporate the rules of personal data's protection rights and function as preventive metre of rights' offence and as vehicle of information's freedom evaluation and the individuals' information self-determination. Finally, are pointed out the dangers from the treatment of personal data in the information services and are proposed the syntax of deontology code. This proposal of regulating frame takes into consideration the Greek legislation, the needs and the particularities of libraries as well as the advisable technologies of privacy's protection.

Greek abstract

Η διαχείριση της γνώσης και γενικότερα της πληροφορίας δε νοείται αποκομμένη από την υποχρέωση σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων. Η αυξανόμενη χρήση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο σύγχρονο περιβάλλον των βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης ενέχει κινδύνους παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών. Αποτελεί δεοντολογική και κυρίως νομική υποχρέωση των πληροφοριακών οργανισμών να αποτρέψουν αυτούς τους κινδύνους. Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης γίνεται μια σύντομη αναφορά στις διαφορές μεταξύ δικαϊκών και δεοντολογικών κανόνων, στη σχέση μεταξύ των κανόνων αυτών και στο ζήτημα της επιλογής καταλληλότερου πλαισίου για τη ρύθμιση και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στις συγκεκριμένες συνθήκες. Εξετάζεται μια ενδιάμεση δυνατότητα ρύθμισης, η λεγόμενη "συρρύθμιση". Ερευνάται κατά πόσον οι κώδικες δεοντολογίας μπορούν να ενσωματώσουν τους κανόνες του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων και να λειτουργήσουν ως προληπτικό μέτρο προσβολής δικαιωμάτων και ως μέσο στάθμισης της ελευθερίας της πληροφόρησης και του πληροφορικού αυτοκαθορισμού του ατόμου. Τέλος, επισημαίνονται οι κίνδυνοι από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις υπηρε­σίες πληροφόρησης και προτείνεται η σύνταξη ενός κώδικα δεοντολογίας. Αυτή η πρόταση ρυθμιστικού πλαισίου λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των βιβλιοθηκών καθώς και τις ενδεδειγμένες τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας.

Item type: Conference paper
Keywords: Διαχείριση γνώσης, Ατομικά δικαιώματα, Βιβλιοθήκες, Υπηρεσίες πληροφόρησης, Ανάκτηση πληροφορίας, Ανοιχτή πρόσβαση, Λογοκρισία, Προσωπικά δεδομένα, Κώδικας ηθικής, Διαχείριση πληροφοριών, Πολιτική προστασίας δεδομένων,Knowledge management, Individual rights, Libraries, Reference services, Information retrieval, Open access, Censorship, Personal data, Code of ethics, Information management, Data protection policy.
Subjects: B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
G. Industry, profession and education. > GA. Information industry.
E. Publishing and legal issues. > EE. Intellectual freedom.
B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
E. Publishing and legal issues. > EF. Censorship.
B. Information use and sociology of information > BF. Information policy
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 15 Nov 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:09
URI: http://hdl.handle.net/10760/10698

References

- Ανθόπουλος X. “Η αυτορρύθμιση των μέσων πληροφόρησης: γενικές όψεις” Το Σύνταγμα, 1999, 435 – 486.

- Blume, P., “Danish data protection with respect to law libraries”, International Journal of Legal Information, 31 (4), 2003, 452-461.

- Lee, Ya Ching, “Will self-regulation work in protecting on line privacy’’, Online Information Review, 27 (4), 2003, 276-287.

- Dole V. W, Hurych M. J and Koehler C. W., “Values for librarians in the information age: an expanded examination”, Library Management, 21 (6), 2000, 285-297.

- Estabrook Leigh S et. al, (2003),"Public Libraries' Response to the Events of September 11th." [τεκμήριο www, URL: http://lrc.lis.uiuc.edu/web/911.html, ημερομηνία πρόσβασης: 01.09.2005].

- Gardner C., “Fact act or fiction: privacy in American Libraries” Proceedings of 12th Conference of Freedoms and Privacy, 2002, 1-5 [τεκμήριο www, URL: http://www.cfp2002.org/proceedings/proceedings/gardner.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 01.09.2005].

- Gorman M., “Privacy in the Digital environment—issues for libraries”:67th IFLA Council and General Conference, 2001 [τεκμήριο www, URL: http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/145-083e.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 09.09.2005].

- Lerοuge J.F, “Internet effective rules: the role of Self-Regulation ”,The EDI Law Review (8), 2002, 197–207.

- Μάλλιος Ευάγ., Το ανθρώπινο γονιδίωμα, γενετική έρευνα και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αθήνα – Κομοτηνή, εκδόσεις. Σάκκουλα, 2004.

- Μήτρου, Λ., Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2002.

- Μήτρου, Λ., (Αυτορ)ρύθμιση στον Κυβερνοχώρο στο συλλογικό τόμο «Αυτορρύθμιση» Παπαχρίστου Θ., Βερναδάκης Χ., Καμτσίδου Ι., Μανωλάκου Κ., Μήτρου Λ. Παπακωνσταντίνου Β., Ρεθυμιωτάκη Ε., Στρατηλάτης Κ., Τασόπουλος Γ., Παπαδημητρίου Γ., Αθήνα –Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Σάκκουλα, 2005.

- Neuhaus, P., “Privacy and Confidentiality in Digital Reference”. Reference and User Services Quarterly, 43(1) 2003, 26-36.

- Παπακωνσταντίνου, Β., «Αυτορρύθμιση και εταιρική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της σύγχρονης διοίκησης επιχειρήσεων» στο συλλογικό τόμο με τίτλο «Αυτορρύθμιση» [Παπαχρίστου Θ., Βερναδάκης Χ., Καμτσίδου Ι., Μανωλάκου Κ., Μήτρου Λ. Παπακωνσταντίνου Β., Ρεθυμιωτάκη Ε., Στρατηλάτης Κ., Τασόπουλος Γ., Παπαδημητρίου Γ.], Αθήνα –Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Σάκκουλα, 2005.

- Παπαχρίστου Θ.) «Πόσο αντέχει η Πυραμίδα;» στο συλλογικό τόμο με τίτλο «Αυτορρύθμιση» [Παπαχρίστου Θ., Βερναδάκης Χ., Καμτσίδου Ι., Μανωλάκου Κ., Μήτρου Λ. Παπακωνσταντίνου Β., Ρεθυμιωτάκη Ε., Στρατηλάτης Κ., Τασόπουλος Γ., Παπαδημητρίου Γ., Αθήνα –Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Σάκκουλα, 2005.

- Rubin, R. E., Foundations of Library and Information Science, New York, Neal – Schuman publications, 2000.

- Σημίτης Σ. Νομικό και πολιτικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών και της ιδιωτικής σφαίρας, Νομική Επιθεώρηση, (τεκμήριο www, URL http://www.lawnet.gr, ημερομηνία πρόσβασης 14.09.2005].

- Στρακαντούνα Β., Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και προστασία της ιδιωτικότητας στο σύγχρονο περιβάλλον των βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης, Μεταπτυχιακή εργασία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. ΠΜΣ στην Επιστήμη της πληροφορίας., 2005, [τεκμήριο www, URL: http://dlib.ionio.gr/mtheses/vstrakan.doc, ημερομηνία πρόσβασης: 15.09.2005].

- Sconul “Data Protection Issues: checklists for Libraries” www.sconul.ac.uk/activities/info_systems/papers/dpa_checklist.doc, ημερομηνία πρόσβασης: 25.08.2005].

- Sturges, P., “Remember the human: the first rule of netiquette, librarians and the Internet”, Online Information Review. 26 (3), 2002, 209- 216.

- Sturges, P., Davies E, Dearnley J., Iliffe U., Oppenheim C. and Hardy R. “Privacy in the digital library environment”.London, The Council for Museums, Archives and Libraries, 2002.

- Vaagan. R., Τhe ethics of librarianship: an international survey, 2002.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item