Η αναγκαιότητα της καθοδηγητικής στρατηγικής στις βιβλιοθήκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Κορομπίλη, Στέλλα Η αναγκαιότητα της καθοδηγητικής στρατηγικής στις βιβλιοθήκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab018.pdf

Download (248kB) | Preview

English abstract

In the season of electronic information it is required the re-examination of library scientists' role. The libraries supposed to be involved in the educational process, that is to participate in the process of growth of instructional strategy, as educational intervention in the growth of informative dexterities, as well as in instructional design, the process of content's planning and instructive strategy that will be used in educational environment. Instructional strategic as educational process and the instructional design are based on the theories of learning. There are exist a lot of theoretical approaches of learning. For the growth of instructional strategy the constructivism, that supports that individual acts in the objects and in the events and acquires his own perception for the world through the experience, he is presented offering the most mature approaches. Independent from the theory of learning that will be selected, in order to supported the obliteration of informative illiteracy it is necessary to recognized the dialectic relation of student and training process, the need of active attendance of librarians and the corresponding organisational support and crewing of libraries. The skills that are required for this work are taught this moment in the schools of librarianship in Greece. The librarians for supporting the work of informative literacy should be educated specifically in order to materialise such programs.

Greek abstract

Στην εποχή της ηλεκτρονικής πληροφόρησης απαιτείται να επανεξεταστεί ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων. Oι βιβλιοθήκες θα πρέπει να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάπτυξης της καθοδηγητικής στρατηγικής (instructional strategy), ως εκπαιδευτικής παρέμβασης στην ανάπτυξη πληροφοριακών δεξιοτήτων, καθώς και στον καθοδηγητικό σχεδιασμό (instructional design, ID), τη διαδικασία δηλαδή σχεδιασμού του περιεχομένου και της καθοδηγητικής στρατηγικής που θα χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η καθοδηγητική στρατηγική ως εκπαιδευτική διαδικασία και ο καθοδηγητικός σχεδιασμός βασίζονται στις θεωρίες μάθησης. Υπάρχουν πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης. Για την ανάπτυξη καθοδηγητικής στρατηγικής ο κονστρουκτιβισμός (constructivism), που υποστηρίζει ότι το άτομο ενεργεί στα αντικείμενα και στα γεγονότα και αποκτά τη δική του αντίληψη για τον κόσμο μέσα από την εμπει­ρία, εμφανίζεται να προσφέρει τις πιο ώριμες προσεγγίσεις. Ανεξάρτητα από τη θεωρία μάθησης που θα επιλεγεί, για να υποστηριχθεί η εξά­λειψη του πληροφοριακού αναλφαβητισμού χρειάζεται να αναγνωριστεί η διαλεκτική σχέση μαθητή και μαθησιακής διαδικασίας, η ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής των βιβλιοθηκονόμων και η αντίστοιχη οργανωτική υποστήριξη και στελέχωση των βιβλιοθηκών. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για αυτήν την εργασία δε διδάσκονται αυτή τη στιγμή στις σχολές βιβλιοθηκονομίας στην Ελλάδα. Οι βιβλιοθηκονόμοι για να υποστηρίξουν το έργο του πληροφοριακού αλφαβητισμού θα πρέπει να εκπαιδεύονται ειδικά για να υλοποιούν τέτοια προγράμματα.

Item type: Conference paper
Keywords: Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Καθοδηγητική στρατηγική, Καθοδηγητικός σχεδιασμός, Κονστρουκτιβισμός, Ανάγκες χρηστών, Αξιολόγηση, Βιβλιοθηκονόμοι, Διαχείριση πληροφοριών, Εκπαίδευση χρηστών, Διαχείριση γνώσης, Στρατηγικός σχεδιασμός, Συστήματα πληροφόρησης. Academic libraries, Instructional strategy, Instructional design, Interpretivist, User needs, Usability test, Librarians, Information management, Users' training, Knowledge management, Strategic planning, Information systems.
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
G. Industry, profession and education. > GI. Training.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
F. Management.
B. Information use and sociology of information
G. Industry, profession and education. > GD. Organizations.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
G. Industry, profession and education. > GE. Staff.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 20 Nov 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10707

References

- American Library Association Presidential Committee on Information Literacy. «A progress report of information literacy: An update on the American Library Association Presidential Committee on Information Literacy: Final Report». 1998 [Τεκμήριο www, URL: http:// www.ala.org/Content/NavigationMenu/ACRL/Publications/White_Papers_and_Reports /A_Progress_Report_on_Information_Literacy.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 5 8 2005].

- «Library instruction and information literacy – 1997». Reference Services Review, 26 no 3-4 (1998) 143-160.

- Association of College & Research Libraries. Task Force on Information Literacy Competency Standards (2000). «Information literacy competency standards for higher education: the final version». College & Research Libraries News, 61 no 3 (2000) 211-15.

- Audunson, Ragnar & Ragnar Nordlie, «Information Literacy: The case or non-case of Norway?» Library Review, 52 no. 7 (2003) 319-325.

- Bednar, Anne K. et al. (1995). «Theory into practice: How do we link?» IN: Thomas M. Duffy & David H. Jonassen eds. Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation. Hillsade, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates (1992) 17-34.

- Boyle, Tom, Design for multimedia learning. New York: Prentice Hall, 1997.

- Bransford, John D. et al., «Learning with technology: Theoretical and empirical Perspectives». Peabody Journal of Education, 64 no. 1 (1988) 5-26.

- Brooks, Jackeline Grenon., & Brooks, Martin G., In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall (1999).

- Carson, C. Herbert & Ruth V. Curtis, «Applying instructional design theory to bibliographic instruction: Macrotheory». Research Strategies 9 no. 4 (1991) 164-179.

- Clyde, Laurel A., «A Strategic planning approach to Web site management ». The Electronic Library, 18 no. 2 (2000) 97-108.

- Cunningham, Thomas H. & Scott Lanning, «New Frontier trail guides: faculty-librarian collaboration on information literacy». References Services Review, 30 no. 4 (2002) 343-348.

- Ercegovac, Zorana, «Information literacy: teaching now for year 2000». Reference Services Review, Fall/Winter (1998) 139-160.

- Farmer, Lesley S. J., «Facilitating faculty incorporation of information literacy skills into the curriculum through the use of online instruction». References Services Review, 31 no 4 (2003) 307-312.

- Gabrys, Gareth; Weiner, Arlene & Lesgold, Alan, «Learning by problem solving in a coached apprenticeship system». IN: Rabinowitz, Mitchell. ed. Cognitive Science foundations of instruction. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum As. (1993) 119-147.

- Garside, Colleen, «Look who’s talking: A comparison of lecture and group discussion teaching strategies in developing critical thinking skills». Communication Education 45 (1996) 212-227.

- Guba, Egon G., The Paradigm dialog. Newbury Park, California: CA, Sage Publ. (1990).

- Harley, Bruce, «Freshmen, information literacy, critical thinking and values». References Services Review, 29 no. 4, (2001) 301-305.

- Herrington, Verlene J., «Way beyond bi: A look to the future». Journal of Academic Librarianship, 24 no. 5 (1998) 381-386.

- Higgins, Carla & Mary Jane Cedar Face, (1998). «Integrating information literacy skills into the university colloquium: Innovation at southern Oregon University». Reference Services Review, 26 no. 3-4 (1998) 17-31.

- Homann, Benno, «German Libraries at the starting line for the new task of teaching information literacy». Library Review, 52 no. 7 (2003) 310-318.

- Jonassen, David H., «Thinking technology: Toward a constructivist design model». Educational Technology, April (1994) 34-37.

- Jonassen, David H., & Lucia Rohrer-Murphy, «Activity theory as a framework for design constructivist learning environments». Educational Technology Research and Development, 47 no. 1 (1999) 61-79.

- Kruse, Gary D., «Cognitive science and its implications for education». NASSP Bulletin, 82 no. 598 (1998) 73-79.

- Lebow, David, «Constructivist values for instructional systems design: Five principles toward a new mindset». Educational Technology Research and Development, 41 no. 3 (1993) 4-16.

- Liber, Oleg, Bill Olivier & Sandy Britain, «The TOOMOL project: supporting a personalized and conversational approach to learning». Computers & Education, 34 (2000) 327-333.

- Lorsbach, Anthony, & Kenneth Tobin, (1997). «Constructivism as a referent for science teaching». National Association for Research in Science Teaching (NARST) (1997) [Τεκμήριο www, URL: http://www.exploratorium.edu/ifi/resources/research/constructivism.html ημερο-μηνία πρόσβασης: 20 6 2002].

- Moore, Beverly A., «From keepers of knowledge to learning facilitators: Information literacy in academic libraries». Colorado Libraries, 24 no. 4 (1998) 10-11.

- Nicaise, M. & Barnes, D., «The union of technology, constructivism, and teacher education», Journal of Teacher Education, 47 no. 3 (1996), 205-212.

- Rader, Hannelore B., «LOEX: New learning environments». College & Research Libraries News, 59 no. 7 (1998) 509-510.

- Reigeluth, Charles M., «A new paradigm of ISD?» Educational Technology, 36 no. 3 (1996) 13-20.

- Reigeluth, Charles M., & Kurt Squire, «Emerging work on the new paradigm of instructional Theories». Educational Technology, 38 no. 4 (1998) 41-47.

- Savery, John R. & Thomas M. Duffy, (1995). «Problem-based learning: An instructional model and its constructivist framework». Educational Technology, 35 no. 5 (1995) 31-38.

- Seel, Norber M., (2001). «Epistemology, situated cognition, and mental models: Like a bridge over troubled water» Instructional science, 29 (2001) 403-427.

- Skov, Annette, & Helli Skærbak, «Fighting an uphill battle: teaching information literacy in Danish institutions of higher education». Library Review, 52 no. 7 (2003) 326-332.

- Spiro, Rand J., et al. (1992). «Cognitive flexibility, constructivism, and hypertext: Random access instruction for advanced knowledge acquisition in ill-structured domains». IN: Thomas M. Duffy & David H. Jonassen eds. Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation. Hillsade, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates (1992) 57-75.

- «Knowledge representation, content specification, and the development of skill in situation specific knowledge assembly: some constructivist issues as they relate to cognitive flexibility theory and hypertext». IN: IN: Thomas M. Duffy & David H. Jonassen eds. Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation. Hillsade, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates (1992). 121-128.

- Τηλικίδου, Ειρήνη, «Μεταμοντέρνα Στρατηγική Μάρκετινγκ: Υπάρχει περιεχόμενο;» Έχει εγκριθεί η δημοσίευση στο: Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών.

- Tilikidou, Irene, Ecologically conscious consumer behaviour. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Sutherland U.K. (2001).

- Willis, Jerry, «R2D2 A recursive, reflective instructional design model based on constructivist – interpretivist theory». Educational Technology, 35 no. 6 (1995) 5-23.

- Yang, Shu Ching, «Synergy of constructivism and hypermedia from three constructivism perspectives - social, semiotic, and cognitive». Journal of Educational Computing Research, 24 no. 4 (2001) 321-361.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item