Η γνώση στη διαχείρηση της γνώσης : μια μελέτη στη ψηφιακή συλλογή "εργαζόμενες γυναίκες" του προγράμματος ανοικτής πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Harvard

Κουρτούμη, Τριανταφυλλιά Η γνώση στη διαχείρηση της γνώσης : μια μελέτη στη ψηφιακή συλλογή "εργαζόμενες γυναίκες" του προγράμματος ανοικτής πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Harvard., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab019.pdf

Download (319kB) | Preview

English abstract

Appreciable work has been carried out in the field of cultural information recording in electronic environment and varied activities has valorisen distinguished in the area inquiring teams. Characteristically are reported the automatic information retrieval, the mechanic learning, the treatment of linguistic elements and recently, the investigation of semantic web's possibilities. More major question however constitutes the electronic exploitation of cultural information in the level of knowledge management that this includes. The extensions of this subject are many, so that is not advisable the choice of individual solutions. It is necessary to indicate ways of intercommunication and effective collaboration between the various cultural organisms toward the new challenges. As the knowledge management constitutes internationally relatively new field of research, is often realised the absence of corresponding application's models. A approach that appears to satisfy in the area of culture is the one that is supported in the exploitation of collective memory parallel to the offered internet sources. As indicative example to study is offered the digital collection “Working Women” of the Program of Open Access of Library of Harvard University. Objective target of this presentation is the creation of prosperous climate of reflection and dialogue on the two fields, semantic web and knowledge management in the area of culture, but also the investigation of possibilities for proportional applications. This research constitutes part of post-doctoral study writing in the University of Macedonia, on the subject about the growth of formal ontologies of archival knowledge and application in acquisitions of the Historical Archives of Macedonia, in the National Greek Archives Collection. This article was written in collaboration with the scientific team of the Program of Open Access in Collections of library of Harvard.

Greek abstract

Αξιόλογο έργο έχει επιτελεστεί στο χώρο της καταγραφής της πολιτισμικής πληροφορίας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και ποικίλες δραστηριότητες έχουν καταξιώσει διακεκριμένες στο χώρο ερευνητικές ομάδες. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η αυτόματη ανάκτηση πληροφορίας, η μηχανική εκμάθηση, η επεξεργασία γλωσσικών στοιχείων και, πρόσφατα, η διερεύνηση των δυνατοτήτων του σημασιολογικού ιστού. Μείζον ζήτημα ωστόσο αποτελεί η ηλεκτρονική αξιοποίηση της πολιτισμικής πληροφορίας στο επίπεδο της διαχείρισης της γνώσης που αυτή εμπεριέχει. Οι προεκτάσεις του θέματος είναι τόσες πολλές, ώστε να μην ενδείκνυται η επιλογή των μεμονωμένων λύσεων. Είναι αναγκαίο να υποδειχθούν τρόποι ενδοεπικοινωνίας και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των διάφορων πολιτιστικών οργανισμών απέναντι στις νέες προκλήσεις. Καθώς η διαχείριση γνώσης αποτελεί διεθνώς σχετικά νέο πεδίο έρευνας, συχνά διαπιστώνεται η απουσία αντίστοιχων μοντέλων προς εφαρμογή. Μια προσέγγιση που φαίνεται να ικανοποιεί βασικά ζητούμενα στο χώρο του πολιτισμού είναι εκείνη που στηρίζεται στην αξιοποίηση της συλλογικής μνήμης παράλληλα με τις προσφερόμενες πηγές του διαδικτύου. Ως ενδεικτικό παράδειγμα προς μελέτη προσφέρεται η ψηφιακή συλλογή «Εργαζόμενες Γυναίκες» του Προγράμματος Ανοικτής Πρόσβασης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Harvard. Αντικειμενικός στόχος της παρουσίασης είναι η δημιουργία ευδόκιμου κλίματος προβληματισμού και διαλόγου για τα δύο πεδία, του σημασιολογικού ιστού και της διαχείρισης γνώσης στο χώρο του πολιτισμού, αλλά και η διερεύνηση δυνατοτήτων για ανάλογες εφαρμογές. Η έρευνα αποτελεί μέρος της μεταδιδακτορικής μελέτης της γράφουσας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με θέμα την ανάπτυξη τυπικών οντολογιών αρχειακής γνώσης και εφαρμογή στις προσκτήσεις του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Το άρθρο γράφτηκε σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Προγράμματος Ανοικτής Πρόσβασης σε Συλλογές της βιβλιοθήκης του Harvard.

Item type: Conference paper
Keywords: Διαχείριση πληροφοριών, Διαχείριση γνώσης, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Ψηφιακές συλλογές, Πρόγραμμα Συλλογών Ανοικτής Πρόσβασης, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Συλλογή "Εργαζόμενες γυναίκες 1800-1930", Μεταδεδομένα, Δομικά μεταδεδομένα, Ψηφιοποίηση πολιτισμικού υλικού, Ανάκτηση πληροφορίας, Αρχειακές συλλογές, Διαδίκτυο, Διαχείριση βάσεων δεδομένων, Διαχείριση συλλογών, Πρακτικές ψηφιοποίησης. Information management, Knowledge management, Digital libraries, Digital collections, Harvard University, Open Collections Program (OCP), Academic libraries, "Women working 1800-1930" collection, Metadata, Structural metadata, Digital cultural material, Information retrieval, Archival collections, Internet, Database management, Collections management, Digitization practices.
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HC. Archival materials.
L. Information technology and library technology
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JG. Digitization.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 22 Nov 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10718

References

Triantafillia Kourtoumi, “Metadata in and about Archives: Changing Sites on Formal and Informal Learning in a Global Context”, 12th International Conference on Learning, University of Granada, 11-14 July 2005, [τεκμήριο www.URL:http://64.233.183.104/search?q=cache:9TzD3_IyjdQJ:l05.cgpublisher.com/proposals/239/manage_workspace +kourtoumi+triantafillia&hl=el&ie=UTF-8&inlang=el, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Elaine Peterson, “Evaluation of digital libraries using snowball sampling”, First Monday 10, no 5 (May 2005), [τεκμήριο www.URL: http://firstmonday.org/issues/issue10_5/peterson/index.html, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Tefko Saracevic, "Digital library evaluation: Toward an evolution of concepts," Library Trends 49, no 2 (Fall 2000), pp. 350–369, [τεκμήριο www.URL: www.scils.rutgers.edu/~tefko/articles.htm - 18k, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

S. Al-Hawamdeh, "Knowledge management: re-thinking information management and facing the challenge of managing tacit knowledge", Information Research 8, no 1 (2002), paper no. 143 [τεκμήριο www.URL: http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

J.K. Thomas, W.A. Kellogg, T. & Erickson, “The knowledge management puzzle: human and social factors in knowledge management”, IBM Systems Journal, 40(4), (2001) 863-884 [τεκμήριο www.URL: http://www.research.ibm.com/journal/sj/404/thomas.html, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

T. Kourtoumi, “Shifting towards a Global Learning Oriented Society: Semantic Applications in the Archival Heritage”, EVA Florence Congress 2005, University of Florence, 14-18 March, [τεκμήριο www.URL: http://lci.det.unifi.it/Events/Eva2005/program.pdf, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Matteo Bonifacio, Paolo Bouquet & Roberta Cuel, “Knowledge Nodes: the Building Blocks of a Distributed Approach to Knowledge Management”, Journal of Universal Computer Science 8, no 6, (2002), [τεκμήριο www.URL: http://www.jucs.org/jucs_8_6/knowledge_nodes_the_building, ημερομηνία πρόσβασης: 10.9.2005].

Robin L. Chandler, “Museums in the Online Archive of California (MOAC): Building Digital Collections Across Libraries and Museums”, First Monday 7, no 5, (May 2002),

[τεκμήριο www.URL: http://firstmonday.org/issues/issue7_5/chandler/index.html, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Clifford Lynch, “Digital Collections, Digital Libraries and the Digitization of Cultural Heritage”, First Monday 7, no 5 (May 2002), [τεκμήριο www.URL: http://firstmonday.org/issues/issue7_5/lynch/index.html, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

M. Arumugam, A. Sheth and I. Arpinar “The peer-to-peer semantic web: A distributed environment for sharing semantic knowledge on the web”, WWW 2002 Workshop on Real World RDF and Semantic Web Applications. Honolulu, Hawaii (USA) (2002) [τεκμήριο www.URL: webster.cs.uga.edu/~budak/conferences.htm - 17k- ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Clifford Lynch, "Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age", The Association of Research Libraries ARL 226 (February 2003) pp. 1-7. [τεκμήριο www.URL: http://www.arl.org/newsltr/226/ir.html, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Open Collections Program [τεκμήριο www.URL:http://ocp.hul.harvard.edu/about.html, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Thomas J. Michalak, Christine Madsen & Megan Hurst, “Final Report on the Open Collections Program Pilot: Women Working, 1800-1930”, [τεκμήριο www.URL:http://ocp.hul.harvard.edu/report/final/, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Michalak, Madsen and Hurst, “The Open Collections Program Harvard University Library”, D-Lib Magazine 11, no 6 June 2005, [τεκμήριο www.URL:http://www.dlib.org/dlib/june05/06featured-collection.html, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Women Working, 1800-1930, [τεκμήριο www.URL:http://ocp.hul.harvard.edu/ww/, ημερομηνία πρόσβα-σης:10.9.2005].

Michalak, Madsen & Hurst, “Selecting Resources for the Digital Collections Women Working: Books, Documents and Pamphlets”, 2004, [τεκμήριο www.URL:http://hul.harvard.edu/ocp/internal/progress/ developing_the_collection.pdf, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Anne J. Gilliland-Swetland, “Setting the stage: Defining metadata”. In Baca, M. (Ed.) Introduction to Metadata: Pathways to Digital Information. 2nd ed. Los Angeles: Getty Information Institute, 2000,[τεκμήριο www.URL: http://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata/index.html,

ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Michalak & Madsen, “OCP Progress Report”, July 2004 [τεκμήριο www.URL: http://ocp.hul.harvard.edu/

report/progress/, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Alythea McKinney, "Using Women Working Resources in Schools", March 2005, [τεκμήριο www.URL: http://hul.harvard.edu/ocp/internal/final/mckinney_report.pdf, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Carla Tishler, "Developing Web Sites That Support Learning", December 2003 [τεκμήριο www.URL:http://hul.harvard.edu/ocp/internal/progress/tishler.pdf, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].

Women Working, 1800-1930: Cumulative Web Site and Collection Usage Statistics, August 1, 2005, [τεκμήριο www.URL: http://ocp.hul.harvard.edu/WW-Usage-Stats-2005-Q1-Q2.pdf, ημερομηνία πρόσβασης:10.9.2005].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item