Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων βιβλιοθηκών : Προτάσεις επιλογής μεθόδου

Αβραμίδου, Αναστασία and Βαρδακώστα, Ιφιγένεια Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων βιβλιοθηκών : Προτάσεις επιλογής μεθόδου., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab023.pdf

Download (326kB) | Preview

English abstract

It is characteristic that the world web constitutes today the common entry and the common frame of growth and disposal in a widest and single functional space of various activities. The rapid growth of internet and the abundance of available electronic informative sources had as resulting the opening of libraries in the wider society. Today, in the frames of new reality and the new role that the modern service of information is called to play, particularly because the rapid growth and spread of digital libraries, the creation of completed web page that will aim the benefit of qualitative services to the users it constitutes fundamental duty. The permanently increasing percentages of visitation and continuously extending possibilities of support of more operations in combination with the requirements of public in which they are addressed, rendering essential the functionnal planning of their network places, ensuring thus the efficient and satisfactory search of information. Aim of this work is the study of the usability of libraries' network places, as these expand dynamically in the internet shaping a new reality for the science of information. More specifically, are examined analytically the significance of usability, its importance for the planning and the growth of libraries' web pages, in juxtaposition with the more usual problems that are recorded and reported by a big part of users. It follows analytic presentation of different methods that is mainly used in the bibliography for their measurement. Finally, becomes hypothetical presentation of methods of usability measurement, that would be potentially used by a library, so that are evaluated individually the services that are provided through the web page.

Greek abstract

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί σήμερα την κοινή είσοδο και το κοινό πλαίσιο ανάπτυξης και διάθεσης σε ένα ευρύτατο και ενιαίο λειτουργικά χώρο ποικίλων δραστηριοτήτων. Η ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου και η πληθώρα διαθέσιμων ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών είχαν ως αποτέλεσμα το άνοιγμα των βιβλιοθηκών στην ευρύτερη κοινωνία. Σήμερα, στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας και του νέου ρόλου που η σύγχρονη υπηρεσία πληροφόρησης καλείται να διαδραματίσει, ιδιαιτέρως λόγω της ταχείας ανάπτυξης και εξάπλωσης των ψηφιακών βιβλιοθηκών, η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας που θα έχει στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους χρήστες αποτελεί πρωταρχικό καθήκον. Τα διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά επισκεψιμότητάς τους και οι ολοένα διευρυνόμενες δυνατότητες υποστήριξης περισσοτέρων λειτουργιών σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του κοινού στο οποίο απευθύνονται, καθιστούν απαραίτητο τον εύχρηστο σχεδιασμό των δικτυακών τους τόπων, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτική και ικανοποιητική αναζήτηση πληροφοριών. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη της χρηστικότητας των δικτυακών τόπων των βιβλιοθηκών, καθώς αυτοί εξαπλώνονται δυναμικά στο διαδίκτυο διαμορφώνοντας μια νέα πραγματικότητα για την επιστήμη της πληροφόρησης. Ειδικότερα, εξετάζεται αναλυτικά η έννοια της χρηστικότητας, η σημασία και η σπουδαιότητά της για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ιστοσελίδων των βιβλιοθηκών, σε αντιπαράθεση με τα συνηθέστερα προβλήματα που καταγράφονται και αναφέρονται από ένα μεγάλο μέρος των χρηστών. Ακολουθεί αναλυτική παρου­σία­ση των διαφορετικών μεθόδων που κυρίως χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία για τη μέτρησή της. Τέλος, γίνεται υποθετική παρουσίαση των μεθόδων μέτρησης της χρηστικότητας, που δυνητικά θα χρησιμοποιούνταν από μια βιβλιοθήκη, προκειμένου να αξιολογηθούν μεμονωμένα οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από την ιστο­σελίδα.

Item type: Conference paper
Keywords: Χρηστικότητα συστημάτων, χρηστικότητα ιστοσελίδων, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ανάγκες χρηστών, ανάκτηση πληροφορίας, αξιολόγηση, διαδίκτυο, διαχείριση ιστοσελίδων, διαχείριση πληροφοριών, έρευνα ικανοποίησης χρηστών, διαχείριση γνώσης, ποιοτική έρευνα, σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ιστοσελίδες βιβλιοθηκών, usability assessment, webpages' usability, academic libraries, user needs, information retrieval, usability test, internet, websites' management, information management, patron satisfaction survey, knowledge management, qualitative research, quality management system, libraries' websites
Subjects: H. Information sources, supports, channels.
B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
I. Information treatment for information services
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
L. Information technology and library technology > LM. Automatic text retrieval.
L. Information technology and library technology
L. Information technology and library technology > LN. Data base management systems.
C. Users, literacy and reading. > CA. Use studies.
F. Management.
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 25 Jan 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10727

References

- Αβούρης, Ν. (2000) «Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή». Αθήνα: Δίαυλος.

- Γαρουφάλλου,Γ., Σιάτρη,Ρ.και Χριστοδούλου, Γ. (2000) «Απλότητα:η “τέχνη” της δημιουργίας εύχρηστων και προσβάσιμων ιστοσελίδων βιβλιοθηκών» στο Δέσποινα Παπαδάκη (επιμ.) Σύνδεση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα,18-20 Δεκ., Αθήνα:Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.,σ.159-169.

- Γαρουφάλλου,Γ., Σιάτρη,Ρ (1998) «Η επίδραση του Internet στις πληροφοριακές υπηρεσίες και βιβλιοθηκονόμους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών» στο Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα,5-7 Νοεμβρίου 1997, Αθήνα: ΕΚΠΑ, σ.166-181.

- Δενδρινός, Μάρκος (2004) «Πληροφοριακά Συστήματα» σημειώσεις μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας».

- Ζαφειρόπουλος, Κ., Σωτηρίου, I. και Θεοδωρίδου, M.E. (2003) “Εξετάζοντας τη χρηστικότητα ενός ιστοτόπου: μια εφαρμογή σε ελληνική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη” στο Σοφία Π.Γρηγοριάδου(επιμ.) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες:επεκτείνοντας τα όρια 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες,12-14 Νοεμ. Σέρρες: Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Σερρών, σσ.141-156.

- Κουρακλής, Ι. (1998) «Αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών» στο Οργάνωση και Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη Ψηφιακή Εποχή, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος 4-6 Νοεμ, Βόλος: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1999 σ.415-423.

- Τσάκωνας, Γιάννης και Παπαθεοδώρου, Χρήστος (2003) «Χρηστικότητα δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών» στο Σοφία Π. Γρηγοριάδου (επιμ.) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες,12-14 Νοεμ. Σέρρες: Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Σερρών, σσ.111-124.

- Augustine, Susan and Greene, Courtney (2002) “Discovering how students search a library web site: a usability case study” College and Research Libraries 63(4), p.354-365.

- Battleson, Brenda, Booth, Austin and Weintrop, Jane (2002) “Usability testing of an academic library web site: a case study”, The Journal of Academic Librarianship 27(3), p.188-198.

- Clairmont, M, Dickstein, Ruth and Mills, Vicki “Testing for usability in the design of a new information gateway” http://dizzy.library.arizona.edu/library/teams/access9798/lft2paper.htm

[Πρόσβαση 25/11/2004].

- Cockrell, Barbara J. and Anderson, Jayne Elaine (2002 ) “How do I find an article?: insights from a web usability study” The Journal of Academic Librarianship 28(3), p.122-132.

- Dickstein, Ruth and Mills, Vicki (2000) “Usability testing at the University of Arizona Library: how to let the users in on the design” Information Technology and Libraries 19(3), p.144-151.

- Doubleday, Ann [e.a.] (1997) “A comparison of usability techniques for evaluating design” in “Comparing studies that compare usability assessment methods: an unsuccessful search for stable criteria” Conference on designing interactive systems: processes, practices, methods and techniques ACM, pp.101-110.

- Ebenezer, C. (2003) “Usability evaluation of an NHS website” in Health Information and Libraries, 20, pp.134-142.

- “Formal Usability Inspections” http://jthom.best.vwh.net/usability/frmlinsp.htm [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004].

- Genuis, Shelagh K. (2004) “Web usability testing: a critical tool for libraries” Feliciter 50(4), p.161-164.

- George, C.A. (2005) “Usability testing & design of a library website: an iterative approach” in OCLC Systems & Services 21(3), pp.167-180.

- Hom, James “Cognitive walktrough” στο «The usability methods toolbox” http://jthom.best. vwh.net/usability [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004].

- Hom, James “Heuristic Evaluation” στο «The usability methods toolbox” http://jthom.best. vwh.net/usability [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004].

- Krueger, Janice, Ray, Ron L and Knight, Lorrie (2004) “Applying web usability techniques to assess student awareness of library web resources”, The Journal of Academic Libra-rianship 30(4), p.285-293.

- McCullen, Susan (2001) “Usability testing in a library web site redesign project” Reference Services Review 29 (1) p.7-22.

- McGillis, Louise and Toms, Elaine G. (2001) « Usability of the academic web site: implications for design » in College and Research Libraries 62(4), p.355-367.

- Morgan, Eric Lease (1999) “Marketing through usability” Computers in Libraries 19(8), p.52-53.

- Muller, Michael J. [e.a.] (1993) “Comparing studies that compare usability assessment methods: an unsuccessful search for stable criteria” Interact ’93 & CHI ’93 Conference companion on human factors in computing system pp.185-186.

- Nielsen, Jacob “How to conduct a heuristic evaluation” http://www.useit.com/papers/ heuristic_evaluation.html [τελευταία πρόσβαση 15/11/2004].

- Nielsen, Jacob “Traditional usability test of running system”, sidebar to article about usability testing for the design of Sun’s website in 1995, http://www.useit.com/papers/sun/ screentest.html[Τελευταία πρόσβαση 25/11/2004].

- Nielsen, Jacob “You only need to test with 5 users”, Jacob Nielsen’s Alert box, March 19,2000. http://www.useit.com/alertbox/20000319.html [τελευταία πρόσβαση 25/11/2004].

- Perfetti, Christine and Landesman, Lori “Eight is not enough” http://www.uie.com/articles/ eight_is_not_enough/ [τελευταία πρόσβαση 26/11/2004].

- Prescott, Jerilyn (1999) “Usability testing: a quick, cheap and effective method” ACM, p.176-179.

- Van den Haak, M.J. (2004) “Employing think aloud protocols and constructive interaction to test the usability of online library catalogues: a methodological comparison” in Interacting with computers, vol.16, pp.1153-1170.

- Vredenburg, K. [e.a.] (2002) “A survey of user centered design practice” in CHI, vol.4,no1,pp.471-478.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item