Σχεδιασμός και ανάπτυξη θεματικής πύλης με εξειδίκευση στις γεωπονικές και συναφείς επιστήμες στις βιβλιοθήκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονόπωλη, Μαρία and Χανδρινός, Κ. and Σταματάκης, Κ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη θεματικής πύλης με εξειδίκευση στις γεωπονικές και συναφείς επιστήμες στις βιβλιοθήκες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab030.pdf

Download (343kB) | Preview

English abstract

This presentation aims to describe the creation of a portal. The role of portal is the localisation, in the internet, of web pages relative with concrete scientific area. Each portal, is usually specialised in a scientific area, e.g. Mathematics, or in a total from sciences, e.g. Positive Sciences. The information that is provided is various, e.g. articles of electronic journals, papers, studies or presentations in congresses that have been published in the internet. The library of Agricultural University of Athens created a gate that covers subjects with regard to the agricultural sciences, as plant production, animal production, geology, biology, biotechnology etc. Its creation was separated in three stages: planning, creation and maintenance-evaluation. In the stage of planning the library determined the objectives of the portal. Moreover, became research for the cost and the essential personnel. In the stage of creation was drawn the essential software, which locates web pages in the internet relative with the subjects that covers the particular portal. Also, was created a database, in which are stored this sources and an effective environment of work (Interface), with which the users have the possibility of seeking the data using different methods of search. Finally, in the stage of maintenance and evaluation the library is called to maintain the particular database, but also to evaluate the portal providing likely improvements.

Greek abstract

Η παρούσα εργασία στοχεύει να περιγράψει τη δημιουργία μιας θεματικής πύλης. Ο ρόλος μιας θεματικής πύλης είναι ο εντοπισμός στο διαδίκτυο (Internet) ιστο­σελίδων σχετικών με συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο. Η κάθε θεματική πύλη, συνήθως εξειδικεύεται είτε σε έναν επιστημονικό χώρο, π.χ. Μαθηματικά, είτε σε ένα σύνολο από επιστήμες, π.χ. Θετικές Επιστήμες. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ποικίλες, π.χ. άρθρα ηλεκτρονικών περιοδικών, εργασίες, μελέτες ή παρουσιάσεις σε συνέδρια που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Η βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) δημιούργησε μια πύλη που καλύπτει θέματα σχετικά με τις γεωπονικές επιστήμες, όπως φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, γεωλογία, βιολογία, βιοτεχνολογία κ.α. Η δημιουργία της χωρίστηκε σε τρία στάδια: προγραμματισμός, δημιουργία και διατήρηση-αξιολόγηση. Στο στάδιο του προγραμματισμού η Βιβλιοθήκη καθόρισε τους στόχους της πύλης. Επιπλέον, έγινε έρευνα για το κόστος και το απαραίτητο προσωπικό. Στο στάδιο της δημιουργίας σχεδιάστηκε το απαραίτητο λογισμικό, το οποίο εντοπίζει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο σχετικές με τα θέματα που καλύπτει η συγκεκριμένη θεματική πύλη. Επίσης, δημιουργήθηκε μια βάση, στην οποία αποθηκεύονται οι πηγές αυτές και ένα διαδραστικό περιβάλλον εργασίας (Interface), με το οποίο οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους αναζήτησης. Τέλος, στο στάδιο της διατήρησης και αξιολόγησης η Βιβλιοθήκη καλείται να συντηρεί τη συγκεκριμένη βάση, αλλά και να αξιολογεί την πύλη παρέχοντας πιθανές βελτιώσεις.

Item type: Conference paper
Keywords: Θεματική πύλη, Διαδίκτυο, Θεματική πύλη Γεωπονικών Επιστημών, Μεταδεδομένα, Λογισμικό, Ανάκτηση πληροφορίας, Διαχείριση πληροφοριών, Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Μελέτη περίπτωσης, Διαχείριση γνώσης, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Portal, Subject gateway, Internet, Agriculture Science Information Gateway (ASIG), Metadata, AGROVOC, Software, Information retrieval, Information management, Greek academic libraries, Case study, Knowledge management, Digital libraries.
Subjects: J. Technical services in libraries, archives, museum. > JH. Digital preservation.
I. Information treatment for information services > IJ. Reference work.
I. Information treatment for information services > IK. Design, development, implementation and maintenance
L. Information technology and library technology > LI. Authentication, and access control.
H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
L. Information technology and library technology > LQ. Library automation systems.
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 25 Jan 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10739

References

- The Electronic Libraries Programme (eLib), http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/

- Joint Funding Council's Libraries Review Group. Follett Report (December 1993), http://www.ukoln.ac. uk/services/papers/follett/report/

- AGROVOC Thesaurus, http://www.icpa.ro/AgroWeb/AIC/RACC/Agrovoc.htm

- Food and Agriculture Organization of the United Nations - F.A.O, http://www.fao.org/

- Μπώκος, Γ. Δ. (2001) Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης. Αθήνα: Παπασωτηρίου, 2001.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item