Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης

Μπρίντεζη, Χαρά and Γιαννίμπας, Διονύσης Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab032.pdf

Download (389kB) | Preview

English abstract

With the continuous development of new technologies has been elected the value and the usefulness of treasures in the field of information retrieval. Thus, more informative organisms internationally constitutes treasures and more information services adopt or adapt treasures for the support of thematic access in the material that they allocates. The National Centre of Documentation made a first step for the creation of proportional infrastructure in the Greek libraries with the growth of Treasure of Greek Terms. In this presentation is given the modern picture of treasures and are approached questions of structure, presentation and use in the light of the experience that was acquired at the creation of Treasure of Greek Terms, and in the light of international developments, as these are reflected in the revisions of directives of constitution and growth of treasures. More concretely, are studied individual operations that are today technically feasible (as pilotage via hyper-links, techniques of search, extension of question, interoperability) and aim in the most optimal attribution of retrieval system that is based on treasure, independent from the degree of familiarization of final user with the system. At the same time is examined the way with which this operations shape, direct or indirect, concrete methods of layout and presentation of treasure.

Greek abstract

Με τη συνεχή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών έχει πλέον αναδειχθεί η αξία και η χρησιμότητα των θησαυρών στο πεδίο της ανάκτησης πληροφοριών. Έτσι, όλο και περισσότεροι πληροφοριακοί οργανισμοί διεθνώς συγκροτούν θησαυρούς και όλο και περισσότερες υπηρεσίες πληροφόρησης υιοθετούν ή προσαρμόζουν θησαυρούς για την υποστήριξη της θεματικής πρόσβασης στο υλικό που διαθέτουν. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έκανε ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ανάλογης υποδομής στις ελληνικές βιβλιοθήκες με την ανάπτυξη του Θησαυρού Ελληνικών Όρων. Στην παρούσα ανακοίνωση δίνεται η σύγχρονη εικόνα των θησαυρών και προσεγγίζονται ζητήματα δομής, παρουσίασης και χρήσης τους υπό το πρίσμα τόσο της εμπειρίας που αποκομίσθηκε κατά τη δημιουργία του Θησαυρού Ελληνικών Όρων, όσο και των διεθνών εξελίξεων, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται μεταξύ άλλων στις αναθεωρήσεις των οδηγιών συγκρότησης και ανάπτυξης θησαυρών. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται επιμέρους λειτουργίες που είναι σήμερα τεχνικά εφικτές (όπως πλοήγηση μέσω υπερσυνδέσμων, τεχνικές αναζήτησης, επέκταση ερωτήματος, διαλειτουργικότητα) και αποσκοπούν στη βέλτιστη απόδοση ενός συστήματος ανάκτησης που βασίζεται σε θησαυρό, ανεξάρτητα από τον βαθμό εξοικείωσης του τελικού χρήστη με το σύστημα. Παράλληλα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι λειτουργίες αυτές διαμορφώνουν, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένες μεθόδους δόμησης και παρουσίασης ενός θησαυρού.

Item type: Conference paper
Keywords: Θησαυροί, Διαχείριση πληροφορίας, Ανάκτηση πληροφορίας, Υπηρεσίες πληροφόρησης, Τεκμηρίωση, Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, Thesaurus, Information management, Information retrieval, Reference services, Documentation, Libraries, Internet.
Subjects: I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes.
H. Information sources, supports, channels.
I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 01 Feb 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10752

References

- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Θησαυρός ελληνικών όρων: μεθοδολογία ανάπτυξης, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Αθήνα: ΕΙΕ, 2005.

- ΕΛΟΤ 1321, Τεκμηρίωση – Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη μονόγλωσσων Θησαυρών, Αθήνα: ΕΛΟΤ, 1993.

- Χαρίκλεια Μπρίντεζη, Φιλική χρήση οντολογιών / θησαυρών από πληροφοριακά συστήματα / ψηφιακές βιβλιοθήκες: μεταπτυχιακή εργασία, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, 2005.

- Jean Aitchison, Alan Gilchrist, and David Bawden, Thesaurus Construction and Use: a Practical Manual, London: ASLIB, 31997.

- Jean Aitchison, Stella Dextre Clarke, "The thesaurus: a historical viewpoint, with a look to the future", Cataloging & Classification Quarterly 37 no 3,4 (2004) 5-21.

- Marcia J Bates, "Subject Access in Online Catalogs: A design Model", Journal of the American Society for Information Science, 37 no 6 (1986) 357-376.

- BSI committee IDT/2/2, Structured vocabularies for information retrieval — Guide. Part 2: Thesauri, BRITISH STANDARD BS 8723 Part 2 (DRAFT), (2004).

- Emma Culloch, "Multiple terminologies: an obstacle to information retrieval", Library review, 53 no 6 (2004) 297-300.

- W. B. Frakes "Term Conflation for Information Retrieval". Research and Development in Information Retrieval. New York: Cambridge University Press, 1984.

- Alan Gilchrist, "Thesauri, taxonomies and ontologies – an etymological note", Journal of Documentation, 59 no 1 (2003) 7-18.

- Susan Jones, "A thesaurus data model for an intelligent retrieval system". Journal of Information Science 19 (1993) 167-178.

- Eric H Johnson, Pauline Cochrane "A hypertextual interface for a searcher’s thesaurus". Second Annual Conference on the Theory and Practice of Digital Libraries, Austin, TX, 1995 [τεκμήριο www, URL http://csdl.tamu.edu/DL95/papers/johncoch/johncoch.html, ημερομηνία πρόσβασης: 29.9.2004].

- National Information Standards Organization (U.S.) Guidelines for the construction, format, and management of monolingual controlled vocabularies (ANSI/NISO Z39.19-200x). Bethesda, Maryland, U.S.A: NISO Press, 2005 (draft standard).

- Toni Petersen, Patricia Barnett (ed). Guide to indexing and cataloging with the Art & Architecture thesaurus. New York: Oxford University Press, 1994.

- Richard Pollard "Hypertext presentation of thesauri used in online searching", Electronic Publishing, 3 no 3 (1990) 155–172.

- Georgia Prokopiadou, Christos Papatheodorou, Dionysis Moschopoulos, "Integrating knowledge management tools for government information". Government Information quarterly, 2004.

- Louise F Spiteri, "The essential elements of faceted thesauri" Cataloging & Classification Quarterly. 28 no 4 (1999) 31-51.

- B. J. Wielinga et al., "From thesaurus to ontology" International Conference On Knowledge Capture, 2001. New York: ACM Press, 2001.

- Marcia Lei Zeng, Lois Mai Chan "Trends and issues in establishing interoperability among knowledge organization systems". Journal of the American Society for information science and technology, 55 no 5 (2004) 377-395.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item