Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z.39.50

Τρούτπεγλη, Ντίνα and Σφακάκης, Μιχάλης and Πεπονάκης, Μανόλης Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z.39.50., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14psab036.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

In the frame of new services' growth of information organisation, the concretisation of protocol Z39.50 for search-retrieval of information is a common place. The majority of libraries allocate their catalogues, usually in on-line environment, with possibilities of search and recuperation of their bibliographic records, providing thus open access but also placing the bases for growth of other services directed in the practice of common use of resources. One of the resources are also the library's Authority Files, which the announcement, disposal and common use constitutes decisive factor for the improvement of interoperability of libraries. With given the de facto use of Z39.50 protocol, the questions that are placed are how much the application and its use in the processes of search, disposal and common use of Authority Files is feasible and in which degree it can contribute in the achievement of previous objective. In this frame, Bath Profile of concretisation of Z39.50, inter alia fixes also the specifications for search and retrievaal of Authority Files' records. The basic philosophy of Z39.50 for search and retrieval in the frame of architectural client-server remains, certain, identical, but henceforth source of results constitutes an Authority File (names, titles, subjects). Thus, the indeces of search as well as the form of results are shaped according to corresponding models, rules and governing directives (MARC Authorities, GARR etc.). Objectives of this proposal are, the presentation of search mechanism of Authority Files records using protocol Z39.50, as well as its concretisation in the system of access of information sources of National Centre of Documentation “Argo”. We believe that this work can constitute spark for the examination of problems that concerns the semantic interoperability of data in the frame of Authority Files' management.

Greek abstract

Στο πλαίσιο ανάπτυξης νέων υπηρεσιών των οργανισμών πληροφόρησης, η υλοποίηση του Z39.50 πρωτοκόλλου για αναζήτηση-ανάκτηση πληροφοριών είναι πλέον κοινός τόπος. Η πλειονότητα των βιβλιοθηκών διαθέτουν τους καταλόγους τους, συνήθως σε on-line περιβάλλον, με δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης των βιβλιογραφικών εγγραφών τους, παρέχοντας έτσι ανοιχτή πρόσβαση αλλά και θέτοντας τις βάσεις για ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών προσανατολισμένων στην πρακτική της κοινής χρήσης πόρων. Ένας από τους πόρους είναι και τα Αρχεία Καθιερωμένων Τύπων μιας βιβλιοθήκης, των οποίων η δημοσιοποίηση, διάθεση και κοινή χρήση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των βιβλιοθηκών. Με δεδομένη την de facto χρήση του Ζ39.50 πρωτοκόλλου, τα ερωτήματα που τίθενται είναι κατά πόσο η εφαρμογή και χρήση του στις διαδικασίες αναζήτησης, διάθεσης και κοινής χρήσης των Αρχείων Καθιερωμένων Τύπων είναι εφικτή και σε ποιο βαθμό μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Στο πλαίσιο αυτό, το Bath Profile υλοποίησης του Z39.50, μεταξύ άλλων ορίζει και τις προδιαγραφές για αναζήτηση και ανάκτηση Εγγραφών Καθιερωμένων Τύπων. Η βασική φιλοσοφία του Z39.50 για αναζήτηση και ανάκτηση στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής client-server παραμένει, βέβαια, αυτούσια, αλλά πλέον πηγή των αποτελεσμάτων αποτελεί ένα Αρχείο Καθιερωμένων Τύπων (ονόματα, τίτλοι, θέματα). Έτσι, τόσο τα ευρετήρια αναζήτησης όσο και η μορφή των αποτελεσμάτων διαμορφώνονται σύμφωνα με αντίστοιχα πρότυπα, κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες (MARC Authorities, GARR κ.λπ.). Στόχοι αυτής της εισήγησης είναι, τόσο η παρουσίαση του μηχανισμού αναζήτησης Εγγραφών Καθιερωμένων Τύπων χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Z39.50, όσο και η υλοποίησή του στο σύστημα πρόσβασης πηγών πληροφόρησης του Εθνι­κού Κέντρου Τεκμηρίωσης «Η Αργώ». Πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την εξέταση των προβλημάτων που αφορούν τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα των δεδομένων στο πλαίσιο διαχείρισης των Αρχείων Καθιερωμένων Τύπων.

Item type: Conference paper
Keywords: Συνεργατική ανάπτυξη συλλογών, Αντιγραφική καταλογογράφηση, Διαλειτουργικότητα, Εγγραφές καθιερωμένων τύπων, Έλεγχος καθιερωμένων τύπων, Βιβλιογραφικός έλεγχος, Αργώ, Ανάκτηση πληροφορίας, Βάσεις δεδομένων, Διαχείριση βάσεων δεδομένων, Διαχείριση συλλογών, Λογισμικά αναζήτησης. Cooperative collection development, Copy cataloguing, Interoperability, Authority records, Z39.50, Bath Profile, Authority control, Bibliographic control, Argo, Information retrieval, Databases, Database management, Collections management, Retrieval software.
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
F. Management. > FA. Co-operation.
B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes.
I. Information treatment for information services > IF. Information transfer: protocols, formats, techniques.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JE. Record keeping.
L. Information technology and library technology > LR. OPAC systems.
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
Depositing user: Georgia Aslani
Date deposited: 07 Dec 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10756

References

- Michael Gorman, “Authority control in the context of bibliographic control in the electronic environment”, Authority Control International Conference, Italy, February 10th-12th, 2003 [τεκμήριο www, URL: http://www.sba.unifi.it/ac/relazioni/gorman_eng.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 15.9.2005].

- Barbara B. Tillet, “Authority control: State of the art and new perspectives”, [τεκμήριο www, URL: http://eprints.rclis.org/archive/00000332/01/tillett_eng.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 15.9.2005].

- Marie Balikova, “Multilingual subject access to catalogues of National Libraries (MSAC): Czech Republic’s collaboration with Slovakia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Lithuania and Latvia”, 71st IFLA General Conference and Council, August 14th-18th, 2005 [τεκμήριο www, URL: http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/044e-Balikova.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 15.9.2005].

- Lavrenova O.A., “National authority file of the Russian geographic names”, 71st IFLA General Conference and Council, August 14th-18th, 2005 [τεκμήριο www, URL: http://www.ifla. org/IV/ifla71/papers/015e-Lavrenova.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 15.9.2005].

- ANSI/NISO, “Information retrieval (Z39.50): application service definition and protocol specification”, 2003 [τεκμήριο www, URL: http://www.niso.org/standards/resources/Z39-50-2003.pdf?CFID=8778338&CFTOKEN=28990204, ημερομηνία πρόσβασης: 15.9.2005].

- Paul Miller, “Interoperability: What is it and why should I want it?”, Ariadne 24 (June 2000) [τεκμήριο www, URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue24/interoperability/, ημερομηνία πρόσβασης: 15.9.2005].

- Μανόλης Πεπονάκης, Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, «Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης Η Αργώ», 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτώβριος 10-13, 2004, [τεκμήριο www, URL: http://www.ionio.gr/libconf/ pdfs/Peponakis Z3950_Interoperability.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 15.9.2005].

- William Moen, “Resource discovery using Z39.50: Promise and reality”, Conference on Bibliographic Control for the New Millennium, November 15-17, 2000 [τεκμήριο www, URL: http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/moen_paper.html, ημερομηνία πρόσβασης: 15.9.2005].

- The Bath Group, “The Bath Profile: An international Z30.50 specification for library applications and resource discovery”, Release 2.0, 2003 [τεκμήριο www, URL: http://www. collections canada.ca/bath/91/tp-bath2-e.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 15.9.2005].

- Έλλη Άνθη – Καλοφωλιά, «Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των ελληνικών καταλόγων: ασυνέπειες και λάθη στα αρχεία καθιερωμένων ονομάτων», 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακα-δημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτώβριος 10-13, 2004, [τεκμήριο www, URL: http://www. ionio.gr/libconf/pdfs/Anthi.pdf, ημερομηνία πρόσβασης: 15.9.2005].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item