Προϋποθέσεις για αυτορυθμιζόμενα μοντέλα διαχείρισης βιβλιοθηκών

Τσιμπόγλου, Φίλιππος Προϋποθέσεις για αυτορυθμιζόμενα μοντέλα διαχείρισης βιβλιοθηκών., 2007 . In 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς (GR), 1-3 Οκτωβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Τσιμπόγλου_ΠΣΑΒ_16.pdf

Download (382kB) | Preview

English abstract

During the last decade the Academic Libraries operate in a continuously changing environment, resulting the widened fields of exploitation of the Information Technologies and Communications (ITC) and the consecutive applications in the international system of scholarly communication e.g. consortia collections of bases of data, electronic journals and books, Open Access Initiatives, institutional and international electronic repositories, open source software, lifelong and distance learning etc. A systemic inconsistency is observed between the nature of the problems, originated from the evolution of the environment, and the static models of management, either concerning the hierarchical level of the individual library, or the hierarchical level of cooperative schemas. The emerging “managerial voids” and the weakness of effective confrontation of newly appearing problems assess the traditional ways of libraries operation and their effectiveness. The paper attempts a systemic approach in the investigation of the problematic situations that are emerging in the Academic Libraries. It identifies the factors that cause the changes, examines the needs for adaptation or confrontation of the consequences by the Academic Libraries and proposes supporting mechanisms for the management of changes. Concerning the individual libraries the paper examines the ways with which the possibility for the personnel to contribute effectively in the choice, the hierarchy, the methodology and the practice for the confrontation of the problems, are ensured. Analogically, the conditions are approached that make it possible for the individual library to attend the cooperative schemas, through their institutional role, having voice and action with systematic way and processes. Based on the previous theoretical model a case study is presented concerning the Library of the University of Cyprus and the efforts for establishing three supporting mechanisms for self-adjustment and management of changes: 1. The management of problems through the creation and operation of working teams with “self-determined terms of mandate” 2. The lifelong education of the personnel through a) the official education, b) the organisation of internal seminars, c) the follow-up of international organisations and conferences 3. The promotion of the academic character of library and library scientists. The systematic operation of the individual library through working teams can be used as a model for the operation of cooperative schemas for the confrontation of related problems.

Greek abstract

Την τελευταία δεκαετία οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες λειτουργούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο είναι αποτέλεσμα των διευρυνόμενων πεδίων αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των συνακόλουθων εφαρμογών στο διεθνές σύστημα επιστημονικών δημοσιεύσεων. Στο σύστημα αυτό εντάσσονται λειτουργικά οι πρωτοβουλίες ανοικτής πρόσβασης, η δημιουργία ιδρυματικών και θεματικών ηλεκτρονικών καταθετηρίων, η διάδοση και η χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι κοινοπρακτικές συνεργασίες για πρόσβαση σε συλλογές βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων, κλπ. Παρατηρείται μια συστημική αναντιστοιχία μεταξύ της φύσης των προβλημάτων που αναδύονται από τις εξελίξεις του περιβάλλοντος των βιβλιοθηκών και των στατικών μοντέλων διαχείρισης των βιβλιοθηκών. Η αναντιστοιχία αυτή εμφανίζεται τόσο σε επίπεδο ιεραρχίας μεμονωμένης βιβλιοθήκης όσο και σε επίπεδο ιεραρχίας κοινοπρακτικών σχημάτων. Η εμφάνιση «κενών διαχείρισης» και η αδυναμία αντιμετώπισης των νεοεμφανιζόμενων προβλημάτων θέτουν σε δοκιμασία τους παραδοσιακούς τρόπους λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα των βιβλιοθηκών. Η εισήγηση επιχειρεί μια συστημική προσέγγιση στη διερεύνηση των προβληματικών καταστάσεων που αναδύονται στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, τον εντοπισμό των παραγόντων που προκαλούν τις αλλαγές και ανιχνεύει μηχανισμούς διαχείρισης των αλλαγών. Με βάση το προηγούμενο θεωρητικό μοντέλο παρουσιάζεται η εμπειρική μελέτη περίπτωσης της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου και η προσπάθεια καθιέρωσης-θεσμοθέτησης τριών υποστηρικτικών μηχανισμών αυτορύθμισης και διαχείρισης των αλλαγών: 1. Η διαχείριση των προβλημάτων με τη δημιουργία και λειτουργία ομάδων εργασίας με «αυτοπροσδιοριζόμενους όρους εντολής». 2. Η δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού μέσα από α) την επίσημη εκπαίδευση, β) την οργάνωση εσωτερικών αλληλοδιδακτικών σεμιναρίων, γ) την παρακολούθηση διεθνών οργανισμών και συνεδρίων. 3. Η προβολή του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της βιβλιοθήκης και των επιστημόνων βιβλιοθηκών και πληροφόρησης. Η συστηματική λειτουργία της μεμονωμένης βιβλιοθήκης με ομάδες εργασίας μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο λειτουργίας των κοινοπρακτικών σχημάτων για την αντιμετώπιση ανάλογων προβλημάτων.

Item type: Conference paper
Keywords: Διαχείριση της αλλαγής, συστήματα διοίκησης βιβλιοθηκών, ομάδες εργασίας, δια βίου εκπαίδευση, ακαδημαϊκό status βιβλιοθηκονόμων, Management of change, systems of administration of libraries, work teams, lifelong education, academic status of library and information scientists
Subjects: F. Management. > FH. Reorganization.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
G. Industry, profession and education. > GI. Training.
F. Management. > FE. Personnel management.
G. Industry, profession and education. > GE. Staff.
Depositing user: Dr. Filippos Tsimpoglou
Date deposited: 04 Jan 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/10772

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

- Βαρδακώστα, Ι. & Κωσταγιόλας, Π. Α. "Διοίκηση βάσει ομάδων στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώτη προσέγγιση", Βιβλιοθήκη-Υπηρεσία Πληροφορησης Πανεπιστημίου Πατρών, pp. 352-367. http://conference.lis.upatras.gr/files/6.06.FullText.pdf

- Brophy, P. 2000, The Library in the 21st Century: New Services for the Information Age Library Association Publishing, London.

- Buckland, M. 1992, in Redesigning Library Services: A Manifesto, M. Buckland, ed., American Library Association.

- Clegg, S. 2002, Working papers on library staffing structure SCONUL, London.

- Guédon, J.-C. 2001, In Oldenburg's Long Shadow: Librarians, Research Scientists, Publishers, and the Control of Scientific Publishing Association of Research Libraries.

- Lynch, P. B. 1998, "The Development of the Academic Library in American Higher Education and the role of the Academic Librarian," in Leadership and Academic Librarians, T. F. Mech & G. B. McCabe, eds., Greenwood Press, pp. 3-21.

- Marcum, J. W. 2001, "From information center to discovery system. Next step for libraries?", The Journal of Academic Librarianship, vol. 27, no. 2, pp. 97-106.

- Τσιμπόγλου, Φ. 2005, Συνεργασίες επιστημονικών βιβλιοθηκών σε ψηφιακό περιβάλλον: Μια συστημική προσέγγιση στην Ελληνική πραγματικότητα, Διδακτορική Διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

- Τσιμπόγλου, Φ. 2006, "Μοντέλο συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μια συστημική προσέγγιση", Τεκμήριον no. 6, pp. 29-97.

- Παπαθεοδώρου, Χ. & Τσιμπόγλου, Φ. 2001, "Έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών από Βιβλιοθήκες", in Το Μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, pp. 272-284.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item