Ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα και συλλογικοί κατάλογοι : Ευκαιρίες και προκλήσεις

Κουής, Δημήτρης and Ευθυμίου, Φωτεινή and Μπράττης, Παντελής and Τσιμπόγλου, Φίλιππος and Πουλή, Κανέλλα Ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα και συλλογικοί κατάλογοι : Ευκαιρίες και προκλήσεις., 2007 . In 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς (Greece), 1-3 Οκτωβρίου 2007. [Conference paper]

[img] PDF
Εισήγηση_Συλλογικού_Καταλόγου.pdf

Download (964kB)

English abstract

The international library community has concluded that the most important architectural models for implementing union catalogs are the followings: the physical model, where a central database keeps stored all the bibliographic records, the virtual or distributed model, where users access the bibliographic data through the Z39.50 protocol “on the fly”, and finally the hybrid model, which combines the two previous models and presents three different variations. The most important goals of all union catalogs and implementation efforts are common no matter the architectural model followed and they are summarized as follows: to be a rich source for bibliographic data, capable to fulfill the high expectations of modern users, to ensure fast, reliable access and retrieval to results, to maintain high quality bibliographic records for copy cataloging, to enable inter library loan and finally to be compatible with and extendable to new technologies and protocols. The heterogeneity both in the interpretation of cataloging standards and information systems that Greek Libraries follow are the major obstacle in the process of creating any type of union catalog. Also, this is one of the major reasons that more than one architectural models have been followed by different implementation efforts. The most important union catalogs in Greek Library community are the Hellenic Academic Libraries Union Catalog, Zephyros, Argo and the Union Catalog of Greek Public Libraries. This article aims to present in details the most important architectural models for implementing Union Catalogs and the corresponding implementation efforts in the Greek Library community. Moreover, through the presentation of the results which emerged after the process of more than 2.5 million records from the Greek Academic libraries, during the implementation of the Hellenic Academic Libraries Union Catalog, what becomes obvious is the necessity for creating and establishing a common cataloging scheme. Also, it has been proved that architectural models are complementary and thus it is necessary to cooperate and exchange technological experience in order to exploit the best from both “approaches” to building useful bibliographic tools in the current information environment.

Greek abstract

Η διεθνής βιβλιογραφία αλλά και πρακτική έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα επικρατέστερα μοντέλα αρχιτεκτονικής για τη δημιουργία συλλογικών καταλόγων είναι τα εξής: το φυσικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε μια κεντρική βάση δεδομένων, η οποία περιέχει όλες τις βιβλιογραφικές εγγραφές, το εικονικό μοντέλο, το οποίο κάνει χρήση του Ζ39.50 πρωτοκόλλου με τις αναζητήσεις να γίνονται “on the fly” και το υβριδικό μοντέλο το οποίο είναι μία συνένωση των δύο παραπάνω και μπορεί να έχει τρεις διαφορετικές εκδοχές. Οι βασικοί στόχοι όλων των μοντέλων και προσπαθειών υλοποίησης συλλογικών καταλόγων είναι κοινοί και συνοψίζονται στους εξής : να αποτελούν μια πλούσια πηγή αξιόπιστων βιβλιογραφικών δεδομένων, ικανή να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων χρηστών, να εξασφαλίζουν γρήγορη, συνεπή και αξιόπιστη ανάκτηση αποτελεσμάτων σε σχέση με την αναζήτηση του χρήστη, να περιέχουν βιβλιογραφικές εγγραφές υψηλής ποιότητας, αξιοποιήσιμες από τους καταλογογράφους, να επιτρέπουν τη λειτουργία διαδανεισμού, να παρέχουν φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον αναζήτησης και τέλος να είναι συμβατοί με τις νέες τεχνολογίες καθώς και επεκτάσιμοι. Η ανομοιογένεια στην ερμηνεία και χρήση των κοινών προτύπων και κανόνων καταλογογράφησης και η ποικιλία των πληροφοριακών συστημάτων που συναντάμε στον ελληνικό χώρο αποτέλεσε τη σημαντικότερη δυσκολία στην πορεία υλοποίησης Συλλογικών Καταλόγων. Επίσης τα παραπάνω αποτελούν έναν επιπλέον λόγο για τον οποίο συναντούμε διαφορετικά μοντέλα συλλογικών καταλόγων σήμερα στην Ελλάδα. Άλλοι λόγοι διαφοροποίησης σχετίζονται με τα περισσότερα από ένα οργανωτικά σχήματα που ήταν κατά καιρούς υπεύθυνα για την δημιουργία των Συλλογικών Καταλόγων. Οι κυριότερες προσπάθειες Συλλογικών Καταλόγων στον Ελληνικό χώρο είναι ο Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ο Ζέφυρος, η Αργώ, ο Συλλογικός Κατάλογος των Δημοσιών Βιβλιοθηκών κ.α. Η παρούσα εργασία σκοπεύει να παρουσιάσει με λεπτομέρεια τα μοντέλα αρχιτεκτονικής Συλλογικών Καταλόγων και τις αντίστοιχες υλοποιήσεις τους στον Ελληνικό χώρο. Επιπλέον μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των 2,5 εκατομμυρίων εγγραφών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κατά την διάρκεια υλοποίησης του Φυσικού Συλλογικού Καταλόγου θα διαφανεί από τη μία πως είναι δυνατή η επίτευξη βελτίωσης των τοπικών συλλογών, και από την άλλη η ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό της προσπάθειας για την δημιουργία ενός «κοινού» καταλογογραφικού συνεργατικού σχήματος. Επίσης, βασικό συμπέρασμα από την ανάλυση που θα γίνει είναι η κατάδειξη της αλληλοσυμπλήρωσης που παρουσιάζουν τα μοντέλα μεταξύ τους καθώς και η ανάγκη για συνεργασία στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ώστε να γίνει δυνατή η εκμετάλλευση των θετικών χαρακτηριστικών και των δυο φιλοσοφιών σε σχέση με τη δημιουργία χρήσιμων βιβλιογραφικών εργαλείων στο σύγχρονο περιβάλλον πληροφορίας.

Item type: Conference paper
Keywords: Συλλογικοί Κατάλογοι, Μοντέλα, Υλοποιήσεις, Εργαλεία, Τελικός χρήστης, Βιβλιοθηκονόμοι, Union Catalogs, Models, Tools, End users, Librarians
Subjects: F. Management. > FH. Reorganization.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FA. Co-operation.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JK. Interlibrary loans.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
Depositing user: Dr. Filippos Tsimpoglou
Date deposited: 12 Feb 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:10
URI: http://hdl.handle.net/10760/11092

References

- Hider,P. (2003). “The bibliographic advantages of a centralized union catalogue for ILL and resource sharing”. In: IFLA 2003 Berlin [Online]. Proceedings of the 69th IFLA General Conference and Council. 1-9 September 2003, Berlin, Germany. The Hague: International Federation of Library Association and Institutions. http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/120e-Hider.pdf [Accessed 5 September 2007].

- Lynch, C. (1997). “Building the Infrastructure of Resource Sharing: Union Catalogs, Distributed Search, and Cross-Database Linkage”. Library Trends, 45 (3), 448-461

-Moen, W.E. (2001). Resource Discovery Using Z39.50: Promise and Reality. [Online]. Library of Congress. http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/moen_paper.html [Accessed 3 SEPTEMBER 2007].

- Κουής, Δ. (2007). «Παρουσίαση μηχανισμού λειτουργίας και χρηστικότητας Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Σε: ΣΚΕΑΒ 2007 Αθήνα [online]. Εισηγήσεις Διημερίδας Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων. 7-8 Μαΐου 2007, Αθήνα, Ελλάδα. http://www.unioncatalog.gr/ucportal/wrappers/day1/kouis_txt.pdf [Accessed 13, September 2007]

- Μπράττης, Π. (2007). «Παρατηρήσεις και προβλήματα στη βάση του ΣΚΕΑΒ». Σε: ΣΚΕΑΒ 2007 Αθήνα [online]. Εισηγήσεις Διημερίδας Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων. 7-8 Μαΐου 2007, Αθήνα, Ελλάδα. http://www.unioncatalog.gr/ucportal/wrappers/day2/brattis_txt.pdf [Accessed 13, September 2007]


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item