Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των Ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Πεπονάκης, Μανόλης and Σφακάκης, Μιχάλης Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των Ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
b11.2.Peponakis.pdf

Download (292kB) | Preview

English abstract

This study examines and evaluates the levels of interoperability between library catalogues (OPACs) and catalogues of repositories. It presents a case study including a representative sample of Hellenic academic libraries. The first issue examined is the interoperability, i.e. the degree and effectiveness of the communication, between a library’s catalogue (OPAC) and the same library’s repository catalogue. The parameters taken into account concern the production of metadata such as: metadata formats, cataloguing rules, authority files and classification schemes. Additionally, we examine the ways and the operating systems with which metadata are handled along with the actual documents in the case of the repositories. The second issue studied is the scale of interoperability not only in the context of the same institution but among different institutions as well. In this section we attempt a comparative analysis of the results of our research. Our aim is the evaluation of catalogues in terms of both the current potential of communication and interoperability among the academic libraries and the prospect of supporting services of added value based on the repositories. Interoperability is evaluated both in terms of the metadata operating systems and semantically. Semantic interoperability plays an important role being the determining element of the final contact with the user. Actually, it constitutes the factor that will judge the overall success or failure of the communication. Nevertheless, interoperability –both structural and syntactic– could easily turn out useless if not associated to the required level of semantic interoperability. Our research method is the use of questionnaires together with access to the catalogues in question.

Greek abstract

Η εργασία εξετάζει και αξιολογεί τα επίπεδα διαλειτουργικότητας των καταλόγων των βιβλιοθηκών (OPACs) και των καταλόγων των αποθετηρίων. Πρόκειται για μελέτη περιπτώσεων στην οποία περιλαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Το πρώτο ζήτημα που εξετάζεται είναι η διαλειτουργικότητα εντός των ορίων της ίδιας της βιβλιοθήκης, δηλαδή ο βαθμός και η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας ανάμεσα στον κατάλογο της βιβλιοθήκης (OPAC) και τον κατάλογο του αποθετηρίου της. Λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράμετροι που σχετίζονται με την παραγωγή των μεταδεδομένων όπως: διατάξεις μεταδεδομένων (formats), κανόνες καταλογογράφησης, αρχεία καθιερωμένων τύπων, ταξινομικά συστήματα. Επίσης εξετάζονται οι τρόποι και τα συστήματα διάθεσης των μεταδεδομένων αλλά και των ίδιων των τεκμηρίων στην περίπτωση των αποθετηρίων. Το δεύτερο ζήτημα που μελετά η παρούσα εργασία είναι ο βαθμός διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων και όχι στα πλαίσια του ίδιου ιδρύματος. Στο εν λόγω τμήμα της εργασίας επιχειρείται συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στόχος είναι η αξιολόγηση των καταλόγων σε επίπεδο το οποίο αφορά τόσο στις άμεσες δυνατότητες επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών όσο και στις προοπτικές στήριξης υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με βάση τα αποθετήρια. Η διαλειτουργικότητα αξιολογείται τόσο σε επίπεδο συστημάτων διάθεσης όσο και σε σημασιολογικό. Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο διότι είναι εκείνη που καθορίζει την τελική επαφή με τον χρήστη. Στην ουσία αποτελεί τον παράγοντα που θα κρίνει τη συνολική επιτυχία ή αποτυχία της επικοινωνίας. Άλλωστε η διαλειτουργικότητα τόσο σε επίπεδο δομής όσο και σύνταξης είναι εύκολο να αχρηστευθεί-ακυρωθεί αν δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σημασίας. Ως μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε ο συνδυασμός της χρήσης ερωτηματολογίων παράλληλα με την πρόσβαση στους ίδιους τους καταλόγους.

Item type: Conference paper
Keywords: Αξιολόγηση, Διαλειτουργικότητα, Μεταδεδομένα, Αποθετήρια, Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Evaluation, Interoperability, Metadata, Repositories, Greek Academic Libraries
Subjects: L. Information technology and library technology > LR. OPAC systems.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
L. Information technology and library technology > LQ. Library automation systems.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: null null
Date deposited: 14 Jul 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13276

References

- BAHR, E., 2007. Dreaming of a Better ILS. Computers in Libraries. 9 pp.10-14.

- CHAN, L.M. and ZENG, M.L., 2006. Metadata Interoperability and Standardization: A Study of Methodology part I: Achieving Interoperability at the Schema Level. D-Lib magazine. 12(6). http://www.dlib.org/dlib/june06/chan/06chan.html [viewed 23-8-2008].

- CHAN, L.M. and ZENG, M.L., 2006. Metadata Interoperability and Standardization: A Study of Methodology part II: Achieving Interoperability at the Record and Repository Levels. D-Lib magazine. 12(6). http://www.dlib.org/dlib/ june06/zeng/06zeng.html [viewed 23-8-2008].

- CLIFF P, 2008. JISC-REPOSITORIES: Subject Classification Thread Summary. http://www.ukoln.ac.uk/ukoln/staff/p.d.cliff/publications/sc_summary/ [viewed 23-8-2008].

- El-SHERBINI, M. and WILSON, A.J., 2007. New Strategies for Delivering Library Resources to Users: Rethinking the Mechanisms in which Libraries are Processing and Delivering Bibliographic Records. The Journal of Academic Librarianship. 33(2) pp.228–242.

- GIBBONS S, 2004. Establishing an institutional repository. Library Technology Reports. http://l624.brianwinterman.com /gibbons.pdf [viewed 23-8-2008].

- JONES R, 2006. Institutional Repositories. In GARNES, K., et al (eds), Aspects of the Digital Library. https://bora.uib.no/bitstream/1956/1829/1/Jones.pdf [viewed 23-8-2008].

- ROGERS P, 2005. Metadata Interoperability: Literature Review. http://www.ils.unc.edu/~gerogers/papers/rogers_litreview_210.doc [viewed 2-6-2008]

- SHREEVES, S.L., et al, 2008. Moving towards shareable metadata. First Monday. 11 (8). http://firstmonday.org/issues/issue11_8/shreeves/index.html [viewed 23-8-2008].

- ΑΝΘΗ – ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Ε, 2004. Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των ελληνικών καταλόγων: ασυνέπειες και λάθη στα αρχεία καθιερωμένων ονομάτων. http://www.ionio.gr/libconf/pdfs/Anthi.pdf [viewed 23-8-2008].

- ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ Μ, et al, 2004. Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης Η Αργώ». http://www.ionio.gr/libconf/ pdfs/PeponakisZ3950_Interoperability.pdf [viewed 23-8-2008].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item