Δημιουργία Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών όρων

Τοράκη, Κατερίνα and Χατζημάρη, Στέλλα and Τσάφου, Σταματίνα and Γεωργάκη, Δανάη Δημιουργία Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών όρων., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
c4.2.Tsafoy-Toraki-Xatzimari-Georgaki.pdf

Download (276kB) | Preview

English abstract

Thesauri, with the thoroughness of the description of the terms included in them, facilitate the subject organization of information and increase the precision and the recall rate of the research at the information seeking process of information systems. A thesaurus of Greek terms, beyond the narrow limits of use for which it is intended, constitutes a powerful conceptual tool of Greek language, in which few efforts have been realized up to now. In the present paper, the administrative context and the work carried out for the compilation of a Greek thesaurus are described, in the frame of the Consortium of Greek Academic Libraries. The thesaurus, in its pilot phase, covers the needs of the Library of Panteios University, with the prospect to cover the collections of all academic libraries -members of the Consortium. The subjects that already have been processed are those of international relations, sociology, economics, regional growth and psychology as well as of institutional framework, production, industry, trade and labour. In the paper, the problems arisen during the localization and the choice of terms, which have been established within the individual scientific fields, are analyzed. The difficulties of conceptual classification of each term are reported, with the search and indication of the hierarchy in which it belongs, so that the equivalent, hierarchical and related relations between the terms will be developed. At the growth and conceptual connection of the terms, international thesauri are consulted such as those of OECD and UNESCO, as well as specialized thematic thesauri and catalogues. The standard 1321 of ELOT which refers to the creation of monolingual thesauri constituted the working base of the thesaurus committee. Moreover, for all the Greek terms, the corresponding English terms are also cited, as they have been established in related thesauri, according to the guidelines of the 5964 standard of ISO, in order to facilitate the users who are familiar with English terminology for the information retrieval from the catalogues of Greek libraries. The proposal is accompanied by a demonstration of the automated thesaurus which was implemented with the TMS-SIS thesaurus management program, supported by the ITE research team of the University of Crete. The program was farther developed, with the contribution of the thesaurus committee, in order to satisfy the needs, as they have being determined by the corresponding standards of ELOT and ISO and the international developments on thesauri management issues.

Greek abstract

Στην παρούσα εισήγηση περιγράφονται οι εργασίες δόμησης ελληνικού θησαυρού στο πλαίσιο της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ο θησαυρός, στην πιλοτική του φάση, καλύπτει τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, με την προοπτική να καλύψει τις συλλογές όλων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μελών της Κοινοπραξίας. Τα θέματα που έχουν ήδη επεξεργασθεί είναι αυτά των διεθνών σχέσεων, της κοινωνιολογίας, της οικονομίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και ψυχολογίας καθώς και του θεσμικού πλαισίου, της παραγωγής, της βιομηχανίας, του εμπορίου και της εργασίας. Στη εισήγηση, αναλύονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον εντοπισμό και στην επιλογή των όρων που έχουν καθιερωθεί στα επιμέρους επιστημονικά πεδία. Αναφέρονται οι δυσκολίες της εννοιολογικής ανάπτυξης κάθε όρου με την αναζήτηση και παράθεση της ιεραρχίας στην οποία ανήκει, ώστε να εμφανίζονται οι ισοδύναμες, ιεραρχικές και συσχετικές σχέσεις μεταξύ των όρων. Κατά την ανάπτυξη και εννοιολογική σύνδεση των όρων χρησιμοποιούνται διεθνείς θησαυροί όπως αυτοί του OΕCD και της UNESCO καθώς και εξειδικευμένοι θεματικοί θησαυροί και κατάλογοι. Βάση του πλαισίου εργασίας της ομάδας απετέλεσε το πρότυπο 1321 του ΕΛΟΤ που αναφέρεται στη δημιουργία μονόγλωσσων θησαυρών. Επιπλέον, σε όλους τους ελληνικούς όρους αποδίδονται και οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι όπως έχουν καθιερωθεί σε αντίστοιχους θησαυρούς, ακολουθώντας τις οδηγίες του προτύπου 5964 του ISO, ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης που είναι εξοικειωμένος με την αγγλική ορολογία στην αναζήτηση πληροφοριών από τους καταλόγους των ελληνικών βιβλιοθηκών. Η εισήγηση συνοδεύεται από επίδειξη του αυτοματοποιημένου θησαυρού ο οποίος υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού TMS-SIS που υποστηρίζεται από την ερευνητική ομάδα του ΙΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε παραιτέρω, με τη συμβολή της επιτροπής του θησαυρού, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες, όπως αυτές έχουν οριστεί από τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ και του ISO και τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα διαχείρισης θησαυρών.

Item type: Conference paper
Keywords: θησαυροί, ευρετηρίαση, οργάνωση πληροφοριών, ορολογία, thesauri, indexing, information organization, terminology
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
L. Information technology and library technology
Depositing user: null null
Date deposited: 14 Jul 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13278

References

- Aitchison, J., Bauden, D. & A. Gilchrist, 2000. Thesaurus construction and use: a practical manual. 4th ed. London: Aslib, 2000.

- Broughton, Vanda, 2007. Meccano, molecules, and the organization of knowledge. The continuing contribution of S. R. Ranganathan. Second KOKO (KOnnecting KOmmunities) event held by ISKO UK on 5th November entitled http://www.iskouk.org/presentations/vanda_broughton.pdf. [Πρόσβαση 27/8/2008]. Ranganathan Revisited: Facets for the future.

- Ganzmann, Jochen, 2007. Criteria for the evaluation of thesaurus software. http://www.willpowerinfo.co.uk/ganzmann.htmWillpower Information Management Consultants. [Πρόσβαση 27/8/2008].

- Gilchrist, A, 2003. Thesauri, taxonomies and ontologies: An etymological note. Journal of Documentation, 59(1) pp. 7-18.

- Gnoli, C., 2004. Is there a role for traditional knowledge organization systems in the Digital Age? http://eprints.rclis.org/archive/00001415/01/kos-role.htm. [Πρόσβαση 27/8/2008]. The Barrington Report on Advanced Knowledge Organization and Retrieval (BRAKOR) 1(1).

- ISO 1087-1 & ISO 1087-2: Terminology work – Vocabulary, 2000.

- ISO 2788. Documentation - guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri, 1986.

- ISO 5964. Documentation - guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri, 1985.

- ISO 704: Terminology work -- Principles and methods, 2000.

- Willpower Information Management Consultants, 2006. Software for building and editing thesauri. http://www.willpower.demon.co.uk/thessoft.htm. [Πρόσβαση 27/8/2008].

- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Θησαυρός ελληνικών όρων: Μεθοδολογία ανάπτυξης. Αθήνα: ΕΚΤ, 48σ.

- ΕΛΟΤ 402. Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι (υπό αναθεώρηση).

- ΕΛΟΤ 1321. Τεκμηρίωση-κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη μονόγλωσσων θησαυρών, 1993.

- ΕΛΟΤ 561-1 & ΕΛΟΤ 561-2: Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο, 2006, 2007.

- Τοράκη, Κ., 2003. Θεματική ευρετηρίαση και καθιέρωση ορολογίας στις τεχνικές βιβλιοθήκες: η εμπειρία στο ΤΕΕ. Ελληνική γλώσσα και ορολογία: http://www.eleto.gr/download/Conferences/4th%20Conference/4th_31-42-TorakiKaterina.pdf. [Πρόσβαση 27/8/2008]. 4ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, 30-31/10 και 1/11 2003.

- Τσάφου, Σ. και Χατζημαρή, Σ., 2002.. Θησαυροί και θεματική ευρετηρίαση στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες. Το Management στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. http://www.lib.uom/gr/palc10/greek/TSAFXMAR.doc. [Πρόσβαση 27/8/2008].

- Τσάφου, Σ., Χατζημαρή, Σ. και Τοράκη Κ., 2007. Δίγλωσσος ελληνικός θησαυρός θεματικών όρων. Συλλογικός κατάλογος ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, 7-8/5/2007. http://www.unioncatalog.gr/ucportal/wrappers/day1/thesaurus_txt.pdf. [Πρόσβαση 27/8/2008].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item