Ανάλυση του μοντέλου LISIM για την εφαρμογή του στις Ελληνικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Μαργιόλα, Αναστασία and Κωσταγιόλας, Πέτρος Ανάλυση του μοντέλου LISIM για την εφαρμογή του στις Ελληνικές Δημόσιες Βιβλιοθήκες., 2008 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (GR), 24-26 Σεπτεμβρίου. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
c5.2.Margiola-Kostagiolas.pdf

Download (203kB) | Preview

English abstract

In the current exiting information era the Public Libraries can play a significant social, cultural and economic role. However, the improvement of the quality of the information services provided as well as their services augmentation is a necessary prerequisite. Over the last five years in Greece, a coherent set of quality indicators and standards have been recognized and followed annually for the Academic Libraries. At the same time, LISIM is a specially designed model for self–assessment in Public Libraries which has been distinguished in the literature as well as in the library practices. The employment of the experience gained by the MOPAB project and the LISIM may both provide a pathway for Public Library quality assessment in Greece.

Greek abstract

Στην εποχή της πληροφόρησης, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό ρόλο. Η βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών πληροφόρησης καθώς και η διεύρυνση των υπαρχόντων, αποτελούν σημαντική δράση και απαραίτητη προϋπόθεση. Στη χώρα μας, έχει από καιρό καθιερωθεί όσον αφορά στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, ένα συνεκτικό πλαίσιο δεικτών και προτύπων για του οποίου αξιολογείται η Ποιότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία και βιβλιοθηκονομική πρακτική, το LISIM αποτελεί ειδικό μοντέλο αξιολόγησης της ποιότητας για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Η αξιοποίηση της ελληνικής εμπειρίας αλλά και η διερεύνηση νέων διεθνών μοντέλων μπορούν να δώσουν μια κατεύθυνση για την αξιολόγηση της Ποιότητας των Δημόσιων Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα.

Item type: Conference paper
Keywords: Αξιολόγηση Ποιότητας, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Δημόσιες βιβλιοθήκες, ΜΟΠΑΒ, Quality Assessment, Academic Libraries, Public Libraries, LISIM, T.Q.M.
Subjects: F. Management.
D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
L. Information technology and library technology
Depositing user: null null
Date deposited: 15 Jul 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13279

References

- Abbott, C. (1994). Performance Measurement in Library and Information Services, London, ASLIB.

- Audit Commission (2002), Building better Library services: learning from Audit inspection and research, London, Audit Commission.

- Audit Commission (1993), Putting quality on the map, London, Audit Commission.

- Barbêdo, S.A.D., Turrioni, J.B. (2003), “Sistema de Gestão da Qualidade e um modelo de integração estrutural em bibliotecas: análise comparativa em dois estudos de caso”, in Simpósio de engenharia de produção, 10, Unesp, Bauru, available at: http://www.simpep.feb.unesp.br/anais10/gestaoqualidprodutividade/arq01.PDF .

- Barlow, A., Morris, A. (2007), “Usability of Public Libraries: perceptions and experiences of new users”, World Library and Information Congress: 73rd - IFLA General Conference and Council, Durban, South Africa (available at: http://www.ifla.org/iv/ifla73/index.htm).

- D’Alòs-Moner, A. (2003), «Νέες πραγματικότητες, νέες ανάγκες. Οι νέοι ρόλοι των δημόσιων βιβλιοθηκών στην κοινωνία της πληροφορίας», Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για την κοινότητα. Διεθνής Διάσκεψη με θέμα τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, Αθήνα.

- Department for Culture, Media and Sport, (2008), “Comprehensive efficient and modern Public Libraries, Standards and Assessment” [διαθέσιμο στο: http://www.culture.gov.uk/PDF/libraries_pls_assess.pdf (Τελευταία πρόσβαση 25/5/2008)].

- Feigenbaum, A. V. (1983), Total Quality Control, New York, McGraw-Hill.

- Hsieh, Pao-Nuan, Chang, Pao-Long, Horng Lu, Kuen (2000), “Quality managemante approaches in libraries and information services”, Libri, 50: 191-201.

- Hood, D., Henderson, K. (2005), “Branding in the United Kingdom public library service”, New Library World, 106(108-1209) : 16-28.

- Gonçalves-Espuny, H. (2008), What is quality? available at: http://hgespuny.sites.uol.com.br/bluesquare/qualidade.htm.

- Kinnell, M. (1995), “Quality management and library and information services: competitive advantage for the information revolution”, IFLA Journal, 21(4) : 265-73.

- Kinnell, Evans M. (2000), “Quality management and self assessment tools for public libraries”, Proceedings. 66th IFLA council and General Conference, Jerusalem (διαθέσιμο στο: http://www.ifla.org/iv/ifla66/papers/112-126e.htm).

- Kinnell, Evans M., Usherwood, B., Jones, K., (1999), Improving Library and Information services through self-assessment, a guide for senior managers and staff developers, London, Library Association.

- Kirkpatrick, I., Martinez Lucio, M. (1995), The politics of quality in the public sector: the management of change, Lodon, Routledge.

- Korobili-Xnatinidou, S., Moreleli-Cacouris M., Tilikidou, I. (2003), “Concepts, reality and suggestions about Greek library management education”, New Library World, 104(6): 203-217.

- Kostagiolas, A. P., Kitsiou, B. M. (2008), “Issues and perceptions for ISO 9000 implementation in Greek academic libraries”, Library Management, 29(6/7) : 583-589.

- Kyrillidou, M. (2005), “Αποτίμηση Βιβλιοθηκών: γιατί σήμερα κι όχι αύριο;”, Συνέδριο για την αποτίμηση του έργου και των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. (διαθέσιμο στο: http://www.lib.teithe.gr/Conf05).

- López, C., N.H. (2003), “El sistema de gestion de la calidad, una filosofia de trabajo en el Departamento de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia”, in Encuentro Internacional de bibliotecas – la biblioteca para una Universidad de excelencia: humanización, innovación y cooperación, Universidad de Antioquia, Medellín.

- Masters, D. G. (2003), Total Quality Management in Libraries, (διαθέσιμο στο: http://www.michaellorenzen.com/eric/tqm.html).

- McGregor, F. (1997), “Quality assessment: combating complacency”, Australian Library Journal, 46(1) : 82-92.

- Melun, M. (2003), “Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Αμερική: Οι προκλήσεις της σύγχρονής εποχής” Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για την κοινότητα. Διεθνής Διάσκεψη με θέμα τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, Αθήνα.

- Poll, R. (2006), “Quality Measures on a National Scale-Comparison of Projects”, World Library and Information Congress: 72nd IFLA General Conference and Council, Seoul, Korea (διαθέσιμο στο: http://www.ifla.org/IV/ifla72/index.htm).

- Poll, R. (2008), “Ten years after: Measuring Quality revised”, Performance Measurement and Metrics, 9(1) : 26-37.

- Siraj Nissa Begum, S. (2003), “Total Quality Management in the Academic Library”, Library Philosophy and Practice, 5(2), διαθέσιμο στο: www.uidaho.edu?~mbolin/lppv5n2.htm.

- Stewart, J., Walsh, K. (1989), The search for quality, Local Government Training Board.

- Valls, V. M., Vergueiro, W. C. S. (2006), “Quality Management on Information Services according to ISO 9000”, New Library World, 107 (11/12) : 523-537.

- Vrana, R., Barbaric, A. (2007), “Improving visibility of public libraries in the local community: a study of five public libraries in Zagreb, Croatia”, New Library World, 108(9/10) : 435-444.

- Walzer, N., Scott, K., Sutton, L. (2000), Managing Illinois Libraries: Providing services customers value, (διαθέσιμο στο: http://www.IIRA.org/pubs).

- Κορκίδη, Μ., (2003), «Ο ρόλος των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και η προσφορά τους στην τοπική κοινωνία», Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για την κοινότητα. Διεθνής Διάσκεψη με θέμα τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, Αθήνα.

- Κωσταγιόλας, Π., Κιτσίου, Μ. Β.(2007), «Επιπτώσεις εφαρμογής ISO 9001:2000 στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες», 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς, Αθήνα.

- Κωσταγιόλας, Π., Κορκίδη, Μ. (2007), «Επιχειρησιακός σχεδιασμός για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα» στο: Μιχάλης Τζεκάκης ο οραματιστής, Αθήνα [διαθέσιμό στο : http://www.eebep.gr/files/BookTzek1.pdf (Τελευταία πρόσβαση 26/08/2008)].

- Μαργιόλα, Α. (2008), «Ζητήματα Ποιότητας για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα», Διπλωματική εργασία, Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας.

- Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, [διαθέσιμό στο http://www.mopab.gr (τελευταία πρόσβαση 25/08/2008)].

- Σεμερτζάκη, Ε. (2006), Κατευθυντήριες οδηγίες ορθής πρακτικής για αρχεία, βιβλιοθήκες, και μουσεία πολιτιστικές εφαρμογές τα τοπικά ιδρύματα μεσολαβούν για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές, Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item