Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης : μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών

Βαρδακώστα, Ιφιγένεια and Καπιδάκης, Σαράντος Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης : μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών., 2009 . In 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (Greece), 5-6 Νοεμβρίου. (Unpublished) [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
5A.3.pdf

Download (241kB) | Preview

English abstract

Changes in the quality and in the quantity of services that academic libraries offer appears as a result of users requirements. Libraries must find ways to provide additional services in their users or else users will turn in sources outside of the library. Those libraries that do not fulfil their user needs it is not certain if they finally survive. The presence of digital environment and changes that continuously appear, prompt in the redefinition of term “growth of collection” because although a big number of printed information is available, sources and collections in digital form increase daily in the current environment of information. One of challenges that libraries have to face is also the disposal of geographic information in digital form. The interdisciplinary character of geography science provides researchers with the possibility of geographic significance application in a lot of thematic regions and in such an extension that justifies the proposal of new affairs and theories in various sciences. The proliferation of geographic information publication in digital form, from private sector and public institutions, the growth of low cost computers combined with the spread and the popularity of Geographic Information Systems (GIS), create new challenges and new opportunities for libraries. Challenges include evaluation, selection and application of new technologies, the knowledge and education of the new form of information management as well as in the distribution methods of information, the access in it and in the billing policy that exists. Opportunities presented for libraries include, the possibility of map information attribution in a more dynamic form, the increase of informative questions, the interpretation possibilities of depiction and access in more running information. This paper aims to familiarize GIS in library environment and emphasize advantages from their use. Besides, we aim to point out prerequisites that should be taken into account from the institution that decides to adopt this system for increase its services and we will mention certain important parameters such as staff and collection development policy.

Greek abstract

Οι αλλαγές στην ποιότητα και στην ποσότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες προκύπτουν ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων των χρηστών. Οι βιβλιοθήκες είτε θα βρουν τρόπους να παρέχουν επιπρόσθετες υπηρεσίες στους χρήστες τους ή οι χρήστες θα απευθυνθούν σε πηγές εκτός βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες εκείνες που δεν θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών τους είναι αμφίβολο αν θα επιβιώσουν τελικά. Η παρουσία του ψηφιακού περιβάλλοντος και οι αλλαγές που συνεχώς υφίσταται, ωθεί στον επαναπροσδιορισμό του όρου «ανάπτυξη συλλογής» διότι παρόλο το μεγάλο διαθέσιμο αριθμό έντυπης πληροφορίας, οι πηγές και οι συλλογές σε ψηφιακή μορφή αυξάνουν καθημερινά στο σημερινό περιβάλλον πληροφόρησης. Μια από τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι βιβλιοθήκες είναι και η διάθεση της γεωγραφικής πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της επιστήμης της γεωγραφίας παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής των γεωγραφικών εννοιών σε πολλές θεματικές περιοχές και κατά προέκταση την πρόταση νέων υποθέσεων και θεωριών σε διάφορες επιστήμες. Ο πολλαπλασιασμός της έκδοσης γεωγραφικής πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, η ανάπτυξη υπολογιστών χαμηλού κόστους σε συνδυασμό με την εξάπλωση και τη δημοτικότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) - Geographic Information Systems (GIS), δημιουργούν στις βιβλιοθήκες νέες προκλήσεις και νέες ευκαιρίες. Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την αξιολόγηση για την επιλογή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, την εκμάθηση και εκπαίδευση στη διαχείριση μιας νέας μορφής πληροφορίας καθώς και στις μεθόδους διανομής της, την πρόσβαση σε αυτήν αλλά και τη διερεύνηση της τιμολογιακής πολιτικής που θα τη διέπει. Οι βιβλιοθήκες μέσα από αυτή τη νέα για αυτές τεχνολογία έχουν την ευκαιρία να αποδώσουν την πληροφορία για ένα χάρτη σε μια πιο δυναμική, σε σχέση με την έντυπη, μορφή, να αυξήσουν τα πληροφοριακά ερωτήματα των χρηστών τους αλλά και να απεικονίσουν την τρέχουσα πληροφορία στη μορφή που εκείνοι επιθυμούν. Η συγκεκριμένη εργασία σκοπό έχει να γνωστοποιήσει τα GIS στο χώρο των βιβλιοθηκών και να τονίσει τα πλεονεκτήματα που μπορούν να έχουν από τη χρήση τους. Στη συνέχεια, στοχεύουμε να επισημάνουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το φορέα που επιθυμεί να υιοθετήσει το σύστημα αυτό για παροχή υπηρεσιών, και να θίξουμε κάποιες σημαντικές παραμέτρους, όπως εκείνες που αφορούν το προσωπικό και την πολιτική ανάπτυξης συλλογής.

Item type: Conference paper
Keywords: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Γεωγραφική πληροφορία, Πολιτική Ανάπτυξης Συλλογής, Προσωπικό, Geographic Information Systems (GIS), Academic Libraries, Geographic information, Collection development policy, Library Scientists, Staff
Subjects: H. Information sources, supports, channels.
F. Management.
J. Technical services in libraries, archives, museum.
L. Information technology and library technology
Depositing user: Ιφιγένεια Βαρδακώστα
Date deposited: 16 Nov 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:15
URI: http://hdl.handle.net/10760/13781

References

- Γκαγιαλής, Σ. 2008. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και οι Χρήσεις τους. http://www.plant-management.gr/index.php?id=3644 (accessed July 25, 2009).

- Γκατζόφλιας, Δ. 2007. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο: μελέτη περίπτωσης MapServer. http://users.auth.gr/~VFRAGK/Download/PDA/GkatzofliasMsc2007.pdf (accessed July 2, 2009).

- Κωστάρας, Γ. 2000. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. http://www.geocities.com/jkostaras/gis.html (accessed July 15, 2009).

- Μανιάτης, Γ. 2006. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: Γης – Κτηματολογίου. Θεσσαλονίκη: Ζήτης.

- Abbott, L.T. and C.D. Argenati. 1995. GIS: a new component of public services. The Journal of Academic Librarianship (July): 251-6.

- Abresch, John, Ardis Hanson, Susan Heron, and Pete Reehling. 2008. Integrating Geographic Information systems into Library Service: a guide for academic libraries. Hershey, New York: Information Science Publishing.

- Argenati, C.D. 1997. Expanding horizons for GIS services in academic libraries. The Journal of Academic Librarianship (November): 463-8.

- Bernhardsen T. 1999., NY: John Wiley. Geographic Information Systems - An Introduction. 2nd ed. New York

- Boisse, J. and M. Larsgaard. 1995. GIS in Academic libraries: a managerial perspective. The Journal of Academic Librarianship (July): 288-91.

- Cox, A. and F. Gifford. 1997. An overview to GIS. The Journal of Academic Librarianship (November): 449-61.

- ESRI official website. http://www.esri.com (accessed June 22, 2009).

- ESRI. 1990. Understanding GIS - The ARC/INFO Method. Environmental Systems Research Institute Inc.

- ESRI. White Paper. October 2008. Geography matters. http://www.gis.com/whatisgis/geographymatters.pdf (accessed June 22, 2009).

- Evans, G. and M. Saponaro. 2005. Developing library and information center collections. 5th ed. Englewood, CO: Libraries Unlimited.

- Federation Internationale des Geometres. http://www.fig.net (accessed June 23, 2009).

- French, M. 2001. Creating support mechanisms for library GIS services: a perspective. Current Studies in Librarianship 25(1/2): 39-48.

- Gabbaldon, C. and Repplinger, J. 2006 GIS and the Academic Library: a survey of libraries offering GIS services in two consortia. Issue in Science and Technology Librarianship, http://www.istl.org/06-fall/refereed.html (accessed July 29, 2009)

- Geographic Information Systems (GIS) GeoBlog. 2005. GIS Librarian http://gis-geoblog.blogspot.com/2005/12/gis-librarian.html (accessed June 29, 2009).

- Gillings, Mark and Alisia Wise, eds. 1990. GIS Guide to Good Practice. Oxford, Eng, Oakville, CT: Oxbow Books, David Brown Book Co.

- Gluck,M. and Yu,L. 2000. Geographic Information Systems: background, frameworks and use in libraries. Advances in Librarianship, 23:1-38

- Howser, M. and Callahan,J. 2004. Beyond locating data: academic libraries role in providing GIS services. ESRI Conference Proceedings. http://proceedings.esri.com/library/userconf/educ04/papers/pap5127.pdf (accessed June 29, 2009).

- Hyland, N.C. 2002. GIS and data sharing in libraries: considerations for digital libraries. INSPEL 36(3): 207-15.

- Kinikin, J.N. and Hench, K. 2005. Survey of GIS implementation and use within smaller academic libraries. http://istl.org/05-spring/refereed-1.html (accessed July 15, 2009).

- Koontz, Christine 1997. Library facility sitting and location handbook. Westport, CT: Greenwood.

- Koontz, C., Dean K. J. and Lance, K.C. 1996. Final Performance Report. Market-based adult lifelong learning performance measures for public libraries serving lower income and majority-minority markets. September 1, 1996-August 31, 1999. http://www.geolib.org/completed/FinalReport.pdf (accessed July 15, 2009).

- Lutz, M. 1995. Making GIS a part of library service. Information Technology and Libraries (June): 77-8.

- MapInfo Corporation. MapXtreme Guide. http://www.mapxtreme.com (accessed July 15, 2009).

- Mark, D.M. 1999. Geographic information science: critical issues in an emerging cross-disciplinary research domain. Paper presented at the meeting of the NSF workshop to assess the needs for basic research in Geographic Information Science and Technology, January 14-15. http://www.ncgia.buffalo.edu/GIScienceReport.html (accessed July 15, 2009).

- New York Public Library. GIS Data. New York City Digital Geospatial Data. http://www.nypl.org/blogs/subject/gis-data. (accessed June 18, 2009).

- O’Connor, M. 1996. Strategic considerations in establishing a GIS in a library. Paper presented at 1996 Victorian Association for Library Automation (VALA) Biennial Conference, January 31, in Melbourne, Australia. (accessed June 18, 2009). http://www.nla.gov.au/nla/staffpaper/mo1.html (accessed June 18, 2009).

- Pettijohn, P. and T. Neville. 2003. Collection development and acquisitions. In Building a virtual library, ed. A. Hanson and B.L. Levin, 20-36. Hershey, PA: IDEA Group Publishing.

- Pfander, J. and D. Carlock. 2004. The Arizona Electronic Atlas: a new reference and instructional tool. Issues in Science and Technology Librarianship (Fall), http://www.istl.org/04-fall/article1.html (accessed July 5, 2009).

- Phadke, D.N. 2006. Geographical Information Systems (GIS) in library and information services. New Delhi: Concept Publishing Company.

- Sorice, M. 2006. An analysis of GIS services websites in academic libraries. MSc diss., School of Information and Library Science of the University of North Carolina. http://etd.ils.unc.edu/dspace/handle/1901/303 (accessed July 1, 2009).

- Stone, J. 1999. Stocking your GIS data library. Issues in Science and Technology Librarianship (Winter), http://www.istl.org/99-winter/article1.html (accessed July 5, 2009).

- Suh, H. and A. Lee. 1999. Embracing GIS services in libraries: The Washington State University experience. The Reference Librarian 64: 125.

- Sweetkind-Singer, J. and Williams, M. 2001.Supporting information needs of Geographic Information Systems users in an academic library. Science & Technology Libraries, 21(3/4):175-190

- Todd, J.L.2008. GIS and libraries. Online 32(5): 14-8.

- University of Virginia Library. Geostat Center. http://www2.lib.virginia.edu/geostat/index.html (accessed June 5, 2009)

- Xia, J. 2004. Library space management: a GIS proposal. Library Hi Tech 22(4): 375-82.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item