Bilgi-Belge Merkezlerinin Yönetimi: Türkiye’deki Literatüre Yönelik İçerik Analizi

Kurulgan, Mesut and İspir, Burçin Bilgi-Belge Merkezlerinin Yönetimi: Türkiye’deki Literatüre Yönelik İçerik Analizi. Bilgi Dünyası, 2009, vol. 10, n. 2, pp. 205-230. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
205-230.pdf

Download (480kB) | Preview

English abstract

The main aim of this study is to analyze reflections of the information and documentation center studies on the library literature in Turkey. Based on this aim, the articles which had been published in “Türk Kütüphaneciliği” and “Bilgi Dünyası” journals between the years of 2000-2008, was analyzed with content analysis method. The main finding of this study is the easily observable increase of information management center studies in the analyzed years. The most examined subject related to the information and documentation center is planning, the least examined subject related to information and documentation center is controlling. The articles which were analyzed were mostly the theoretical articles.

Turkish abstract

Bu araştırmanın genel amacı, bilgi-belge merkezi yönetimi çalışmalarının Türkiye’deki kütüphanecilik literatürüne olan yansımalarını analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, 2000-2008 yılları arasında “Türk Kütüphaneciliği” ve “Bilgi Dünyası” dergilerinde yayınlanan makaleler, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın temel bulgusu, incelenen yıllarda bilgi belge merkezlerinin yönetim çalışmalarının arttığıdır. Bilgi-belge merkezlerinin yönetiminde en fazla incelenen konu planlama, en az incelenen konu ise denetimdir. Gözden geçirilen makalelerin büyük bir kısmı kuramsal makaledir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bilgi merkezleri, Kütüphaneler, Yönetim, Organizasyon, İçerikanalizi, Kütüphanecilik, Dergiler,Information centres, Libraries, Management, Organization, Content analysis, Librarianship, Journals
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
F. Management.
Depositing user: Havva Alkış
Date deposited: 30 Aug 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14630

References

Akat, İ, Budak, G. ve Budak, G. (1999). İşletme yönetimi (3.bs.). İzmir: Fakülteler Kitabevi.

Aslan, S. A. (1999). Kütüphane ve bilgi hizmetlerinde kalite yönetimi uygulamaları. Ö. Bayram ve diğerleri (Yay. Haz.). “Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını”: Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999 Ankara içinde (ss.126-135). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Atılgan, D. ve Arslantekin, S. (1996). Önsöz. D. Atılgan ve S. Arslantekin (Yay. Haz.). “Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi Ve Sorunları Sempozyumu”: Bildiriler: 7 Mart 1996 Ankara içinde (ss.v-vi). Ankara: Ankara Üniversitesi.

Aydın, H. A. (2001). Yönetimin fonksiyonları. S. Güney (Yay. Haz.). Yönetim ve organizasyon içinde (ss.58-86). Ankara: Nobel.

Barker, P. (1994). Electronic libraries: Vision of the future. The Electronic Library, 12(4), 221-230.

Baysal, J. (1991). Yönetim ve mevzuat: Ders notları. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Bell, H. K. (1994). A library without walls. Library Management, 15(3), 34-37.

Bilgi Dünyası. (2009). 09 Mart 2009 tarihinde Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Web sitesinden erişildi: http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/index.html

Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal.

Bolat, T., Seymen, A., Bolat, O. İ. ve Erdem, B. (2008). Yönetim ve organizasyon. Ankara: Detay.

Bone, M. D. (2001). Steering the cybrary into the twentyfirs century: Who is the leader?. Library Hi Tech, 19(3), 286-289.

Bryson, J. (1990). Effective library and information centre management. Aldershot, Hants: Gower.

Can, H. (2005). Organizasyon ve yönetim (7.bs.). Ankara: Siyasal.

Cowkell, T. (2003). Understanding virtual reality. Journal of Documentation, 59(4), 483-486.

Çelik, S. (2000). Üniversite kütüphaneleri: Amaç, görev, işlev, yönetim ve örgüt yapısı. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2, 52-62.

Daniels, W. ve Scardellato, K. (1999). Past into future: Capturing library expertise in a virtual library. Library Hi Tech, 17(2),181-188.

Efil, İ. (1999). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. İstanbul: ALFA.

Erbay, H. (1993). Üniversite kütüphanelerinin yönetim ve organizasyon yapıları ve bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Eren, E. (1998). Yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta.

Fulweiler, R. D. ve Dugan, R. E. (2001). The role of management information systems. The Journal of Academic Librarianship, 27(5), 386-390.

Genç, N. (2005). Yönetim ve organizasyon: Çağdaş sistemler ve yaklaşımlar. Ankara: Seçkin.

Geylan, R. (2006). Kadrolama. C. Koparal (Yay. Haz.). Yönetim organizasyon içinde (ss.115-136). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Hooper, T. (2001). Management issues for the virtual library. The Electronic Library, 19(2), 71-78.

Karakaş, S. (1990). İşleri çekici kılma stratejileri ve güdülenme. Prof. Dr. Osman Ersoy’a Armağan içinde. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Kassarjian, H. H. (1977). Content analysis in consumer research. Journal of Consumer Research, 4(1), 8-18.

Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği: Yönetim ve organizasyon, organizasyonlarda davranış, klasikmodern- çağdaş ve güncel yaklaşımlar (8. bs.). İstanbul: Beta.

Koçel, T. (2005). İşletme yöneticiliği: Yönetim ve organizasyon, organizasyonlarda davranış, klasikmodern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar (10. bs.). İstanbul: Arıkan.

Koparal, C. (2002). Denetim. İ. Özalp (Yay. Haz.). Yönetim ve organizasyon içinde (ss.132-144).

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Koparal, C. (2002). Yönetim kavramı. İ. Özalp (Yay. Haz.). Yönetim ve organizasyon içinde (ss.1-17). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Kurulgan, M. (2004). Bilgi teknolojisinin üniversite kütüphanelerinde yönetim işlevleri üzerine etkileri ve Türkiye’deki uygulamaya ilişkin bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kurulgan, M. (2007). Bilgi ve belge hizmetlerinde mükemmeli yakalamak: Örnekedinme. Bilgi Dünyası, 8(1), 30-48.

Kurulgan, M. (2007, Eylül). Toplam kalite yaklaşımına farklı bir bakış. ÜNAK ’07: Sayısal Dünyada Yeni Paradigmalar: Sınırsız Kütüphaneler, Muğla’da sunulan bildiri.

Lussier, R. N. (2006). Management Fundamentals: Concepts, application, skill development (3.bs.). Canada: Thomson.

Martey, A. K. (2002). Management issues in library networking: Focus in a pilot library networking Project in Ghana. Library Management, 23(4/5), 239-251.

Mintzberg, H. (1993). Structure in fives: Designing effective organizations. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International.

Moore, N. (2000). The Internet and the library. Library Review, 49(9), 422-428.

Morales, E. (2000). The future of the library: A view from Mexico. New Library World, 101(5), 212-221.

Nickels, W. G., McHugh, J. M. ve McHugh, S. M. (2008). Understanding business (8.bs.). Boston: McGraw-Hill Irwin.

Plunkett, W. R., Attner, R. F. ve Allen, G. S. (2008). Management: Meting and exceeding customer expectations (9.bs.). Canada: Thomson.

Ralph M. E. (1989). Kütüphanelerin yönetimi ve kütüphanecilerin profesyonel işlevleri, A. Yontar (Yay. Haz.). Kütüphanecilikle ilgili seçme metinler içinde, İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Robbins, S. P. ve Coulter, M. (2007). Management (9.bs.). N.J.: Pearson Prentice Hall.

Stueart, R. D. ve Moran, B. B. (1998). Library and information center management (5.bs.). Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, Inc.

Süral Özer, P. (1997). Yönetsel bir araç olarak benchmarking ve uygulamaya ilişkin model önerisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Şimşek, M. Ş. (2002). Yönetim ve organizasyon (7.bs.). Konya: Günay Ofset.

Tonta, Y. (2002). Türk Kütüphaneciliği dergisi: 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 282-320.

Töremen, F. (2001). Öğrenen okul. Ankara: Nobel.

Tunçkanat, H. (1987). Üniversite kütüphanesinin yönetiminde planlama, kontrol ve karar verme sürecinde bilgi sistemi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Türk Kütüphaneciliği Dergisi. (2009). 09 Mart 2009 tarihinde Türk Kütüphaneciler Derneği Web sitesinden erişildi: http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node. php?id=293 Uzunçarşılı, Ü., Toprak, M. ve Ersun, O. (2000). Şirket kültürü ve iş prensipleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.

Ülgen, H. (1990). İşletme yönetiminde bilgisayarlar: Bilgisayarların işletmelerin yönetim ve organizasyonu üzerindeki etkisi ve Türk işletmelerinde bilgisayar kullanımı (2.bs.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Ünsalan, E. ve Şimşeker, B. (2006). Temel işletmecilik bilgileri (2.bs.). Ankara: Detay Yayıncılık.

Walton, G. (2007). Theory, research and practice in library management 3: Diversification. Library Management, 28(6/7), 428-436.

Williams, C. (2007). Management (4.bs.). Canada: Thomson.

Worrel, D. (1995). The learning organization: Management theory for the information age or new age fad?. Journal of Academic Librarianship, 21(5), 351-357.

Yalçın, Y. (2008, Ekim). Elektronik veri tabanlarında maliyet-fayda analizi: Başkent Üniversitesi uygulaması. ÜNAK’08 Bilgi: Farklılık ve Farkındalık, İzmir’de sunulan bildiri.

Yılmaz, E. (2005). Bilgi merkezlerinde toplam kalite yönetimi. Ankara: Alp Yayınevi.

Yontar, A. (1995). Kütüphane ve belge-bilgi merkezlerinde bilimsel yönetimin önemi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Yurdadoğ, B. U. (1997). Enformasyon devrimi’nin getirdikleri, götüremedikleri. B. Yılmaz (Yay. Haz.). Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl’a Armağan içinde (ss.71-85). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.

Zeytinoğlu, G. N. (2008). Yetki, güç ve liderlik. C. Koparal (Yay. Haz.). Yönetim ve organizasyon içinde (ss.137-155). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item