Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των βιβλιοθηκονόμων επιστήμων υγείας της Ελλάδας = Training needs of the health sciences librarians in Greece

Τσαλαπατάνη, Ειρήνη Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των βιβλιοθηκονόμων επιστήμων υγείας της Ελλάδας = Training needs of the health sciences librarians in Greece., 2009 Master Thesis thesis, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. [Thesis]

[img]
Preview
PDF
tsalapatani_thesis.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

Since ancient times, libraries constitute site of knowledge and place where everybody can find the required information but, at the same time, be educated in order to acquire information literacy. The medical librarians following the developments in health sciences and in adults’ education get continuously into roles that result from their conditions of work and make the systematic education essential. In order to cope with their role they owe to combine knowledge, skills and attitudes so much concerning their job what concerning the training of adult scientists. The subject, therefore, of the present study is the research of training needs of medical librarians of Greece. It is more specifically researched on one side: (1) The way that the educational needs of medical librarians are shaped according to the subject specialisation, the training programs that have participated in and the informative needs of library’s users and on the other side, (2) the opinions of medical librarians for the necessity of subject specialisation of their work, but also for their ability to instruct the users of medical libraries. Objective of this study (target group) are the librarians of health sciences of Greece. The study is based on a combination of quantitative and qualitative approach. Questionnaires were sent to all medical librarians and interviews were taken place in order to study their opinions deeply. The results of the study showed that the Greek medical librarians have specific educational needs that are also detected by them. These educational needs concern in the continuing education in their job, in the subject specialisation and in the acquisition of the ability to instruct adult users. At the same time, the medical librarians prefer distance learning as main training method (on-line courses, workshops). The most important motive for their educational training is the increase of knowledge and skills, while the cost of the courses is the major disincentive. Even though, they consider continuing education important they haven’t participated in any educational course concerning their job because they are not provided such by any institution. The medical librarians– impelled by the developments- train informally the users of the library, but, at the same time, declare that they need further education in teaching techniques and learning theories for the constitution of a line of a more effective training..

Greek abstract

Οι βιβλιοθήκες, από την αρχαιότητα αποτελούν χώρο γνώσης και τόπο όπου µπορεί κανείς να βρει τις απαιτούµενες πληροφορίες, αλλά και να εκπαιδευτεί για να αποκτήσει πληροφοριακή παιδεία. Οι ιατρικοί βιβλιοθηκονόµοι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις επιστήµες υγείας και στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενδύονται συνεχώς ρόλους που προκύπτουν από τις συνθήκες εργασίας τους και καθιστούν απαραίτητη τη συστηµατική επιµόρφωση τους. Για να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους οφείλουν να συνδυάσουν γνώσεις, ικανότητες και στάσεις τόσο σε σχέση µε το αντικείµενό τους όσο και σε σχέση µε την εκπαίδευση ενήλικων επιστηµόνων. Αντικείµενο, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των ιατρικών βιβλιοθηκονόµων της Ελλάδας. Πιο συγκεκριµένα, διερευνάται αφενός: (1) Ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώνονται οι επιµορφωτικές ανάγκες των ιατρικών βιβλιοθηκονόµων ανάλογα µε τη θεµατική εξειδίκευση, τα επιµορφωτικά προγράµµατα που έχουν παρακολουθήσει και τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών της βιβλιοθήκης και αφετέρου, (2) οι απόψεις των ιατρικών βιβλιοθηκονόµων για την αναγκαιότητα θεµατικής εξειδίκευσης κατά την άσκηση της εργασίας τους, αλλά και για την ικανότητά τους να εκπαιδεύουν τους χρήστες των ιατρικών βιβλιοθηκών. Πληθυσµός - στόχος της έρευνας είναι οι βιβλιοθηκονόµοι επιστηµών υγείας της Ελλάδας. Η έρευνα έγινε µε συνδυασµό ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Στάλθηκαν ερωτηµατολόγια σε όλο τον πληθυσµό των ιατρικών βιβλιοθηκονόµων και υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις για να διερευνηθούν σε βάθος οι απόψεις τους. Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι βιβλιοθηκονόµοι των ελληνικών ιατρικών βιβλιοθηκών έχουν συγκεκριµένες επιµορφωτικές ανάγκες που ρητά εντοπίζονται και από τους ίδιους. Αφορούν στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση στο αντικείµενό τους, στη θεµατική εξειδίκευση και στην απόκτηση ικανότητας εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών. Επίσης, επιθυµούν να επιµορφώνονται κυρίως µε τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε on-line µαθήµατα, αλλά και workshops. Το σηµαντικότερο κίνητρο για την επιµόρφωσή τους αποτελεί η αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ το οικονοµικό κόστος που συνεπάγεται η παρακολούθηση προγραµµάτων, είναι το κυριότερο αντικίνητρο. Παρόλο όµως, που θεωρούν απαραίτητη τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση, δεν έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα επιµόρφωσης στο αντικείµενό τους καθώς δεν παρέχονται τέτοια από κάποιο φορέα. Οι ιατρικοί βιβλιοθηκονόµοι– ωθούµενοι από τις εξελίξεις- εκπαιδεύουν άτυπα τους χρήστες των βιβλιοθηκών τους, αλλά δηλώνουν ότι 5 χρειάζονται επιµόρφωση σε τεχνικές διδασκαλίας και θεωρίες µάθησης για τη συγκρότηση ενός πλαισίου αποτελεσµατικότερης εκπαίδευσης των χρηστών τους

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Δια βίου εκπαίδευση, βιβλιοθηκονόμοι, ιατρικές βιβλιοθήκες, Ελλάδα, continuing education, librarians, medical libraries, Greece
Subjects: G. Industry, profession and education. > GH. Education.
D. Libraries as physical collections. > DK. Health libraries, Medical libraries.
G. Industry, profession and education. > GI. Training.
Depositing user: IRENE TSALAPATANI
Date deposited: 08 Nov 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/15030

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item