Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce : koncepcja, metoda, zastosowania

Kolasa, Władysław Marek Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce : koncepcja, metoda, zastosowania., 2011 [Preprint]

[img]
Preview
Text
kolasa_retrospektywny_1.pdf

Download (680kB) | Preview

English abstract

[Retrospective citation index in humanities : the idea, methodology, applications] This paper describes methodology of citation index building, acquired by converting bibliographical database. This idea has been applied to Citation Index of the Historiography of Polish Media (Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich [ICHMP]) that contains 24627 documents linked by 63811 citations. The biggest advantage of this method is its high effectiveness. The database has achieved coefficients similar to Thomson ISI indexes, e.g. citation impact’ was 6.7, maximum citation number per publication was 415, and the top-ranking author has acquired 1075 citations. The article describes particular stages of creating such a database and their critical evaluation. Following stages have been described: system design, database construction methodology, conversion and using converted data

Polish abstract

W artykule opisano metodę budowy indeksu cytowań uzyskanego poprzez przekształcenie bibliograficznej bazy danych. Koncepcja ta znalazła zastosowanie w tworzonym w latach 2005-2010 Indeksie Cytowań Historiografii Mediów Polskich [ICHMP], który zawierał 24627 dokumentów powiązanych siatką 63811 cytowań. Największą zaletą opisanej koncepcji jest wysoka skuteczność. W bazie osiągnięto wskaźniki porównywalne do indeksów filadelfijskich, np. citation impact’ wyniósł 6,7; maksimum cytowań na 1 publikację – 415, zaś autor-rekordzista zgromadził 1075 cytowań. W artykule opisano poszczególne etapy tworzenia takiej bazy i poddano je krytycznej ocenie. Opisano kolejno fazy: projektowania systemu, metodykę tworzenia bazy danych, tworzenia cytowań ich konwersji oraz eksploatacji

Item type: Preprint
Keywords: Citation Index of the Historiography of Polish Media, bibliometrics, databases, methodology, applications, Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich, bibliometria, baza danych, metodologia
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
Depositing user: Dr hab. Władysław Marek Kolasa
Date deposited: 30 Aug 2011
Last modified: 02 Oct 2014 12:19
URI: http://hdl.handle.net/10760/16052

References

Archambault, É., Gagné, É.V. (2004): The Use of Bibliometrics in the Social Sciences and Humanities. Montreal: Science-Metrix.

Bakkalbasi, N., Bauer, K., Glover, J., & Wang, L. (2006). Three options for citation tracking: Google Scholar, Scopus and Web of Science. Biomedical Digital Libraries, Vol. 3. Dostęp: doi:10.1186/1742-5581-3-7 [2011.06.11].

Chen, K.-H. (2004): The construction of the Taiwan Humanities Citation Index. Online Information Review. Vol. 28, p. 410-419.

Derfert-Wolf, L., Garczyńska, M., Matuszewski, S., Rychlewska, M. (2005): Projekt rejestrowania cytowań w artykułach indeksowanych w "Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech: koncepcja ogólna, 2005. E-LIS. Dostęp: http://eprints.rclis.org/handle/10760/7260 [2011.05.21]

Di Donato, F. (2004): Verso uno "European Citation Index for the Humanities": Che cosa possono fare i ricercatori per la comunicazione scientifica, In: Bollettino Telematico di Filosofia Politica. Dostęp: http://eprints.rclis.org/handle/10760/5629 [2011.03.15].

Drabek A., Waga M.: Możliwości wykorzystania polskich baz danych w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Sprawy Nauki. 2009, nr 4, s. 27-30.

Drabek A., Tomaszczyk J. (2008): Czasopismo "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" w świetle danych bazy CYTBIN, [w:] Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. UŚ, s. 365-375.

Garfield, E. (1955). Citation indexes for science: a new dimension in documentation through association of ideas. Science (New York), Vol. 122, No. 3159, p. 108-111.

Garfield, E. (1979): Citation indexing - its theory and application in science, technology, and humanities. New York: Wiley.

Garfield, E. (2004): Historiographic Mapping of Knowledge Domains Literature. Journal of Information Science. Vol. 30, no. 2, p. 119-145. Dostęp: doi: 10.1177/0165551504042802 [2011.03.15].

Giles, C.L., Bollacker, K.D., Lawrence, S. (1998): CiteSeer: An Automatic Citation Indexing System, [in.:] Digital Libraries 98 - Third ACM Conference on Digital Libraries, New York: ACM Press, p. 89–98.

Giri, R., & Das, A. K. (2011). Indian Citation Index: a new web platform for measuring performance of Indian research periodicals. Library Hi Tech News, Vol. 28, Iss. 3, p. 33-35.

Gong, F., Xu, J., Fu, J., Deng, S., & Bai, Y. (2007): Influences of Chinese educational journals: research based on 2000-2004 CSSCI. Frontiers of Education in China, Vol. 2, no 4, p. 545-567.

Hua, W. (2001): The development of the Chinese Social Sciences Citation Index, The Indexer, Vol. 22/3, p. 128-129.

Kolasa, W.M., Jarowiecki, J. (2005): Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001. Kraków: Polska Akademia Nauk.

Kolasa, W.M. (2009): Uwagi metodologiczne do tworzenia Indeksu Cytowań Historiografii Mediów Polskich. Wersja 1.7. Kraków: IINiB UP. Dostęp: http://www.scribd.com/doc/11368274 [2011.06.11].

Kolasa, W.M. (2011): Analiza cytowań w naukach historycznych: wybrane problemy i prawidłowości, ref. z konf. Warszawa: Uniwersytet Warszawski 4-5.04.2011 – w druku.

Konieczna, D. (2002): Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czasopiśmie "Litteraria" w latach 1969-1999, Zagadnienia Naukoznawstwa, z. 1/2, s. 137-145.

Kozłowski, J. (1994): Miejsce nauki polskiej w świecie. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.

Lawrence, S., Lee, G.C., & Bollacker, K. (1999). Digital libraries and autonomous citation indexing. IEEE Computer, Vol. 32, No. 6, p. 67-71.

Lopez, P.. (2009): GROBID: Combining automatic bibliographic data recognition and term extraction for scholarship publications. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5714, p. 473-474.

Maršakova-Šajkevič, I. (1996): Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Maršakova-Šajkevič, I. (2001): Nauka polska u progu XXI wieku , analiza bibliometryczna dorobku Polski i państw Unii Europejskiej, Roczniki Biblioteczne, R. 45, s. 147-165.

Maršakova-Šajkevič, I. (2009): Badania ilościowe nauki: podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

Nowak, P. (2000): Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki. Poznań: Motivex

Nowak, P. (2004): Piśmiennictwo z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przedmiotem oceny i analiz metodami bibliometrycznymi. Możliwości i ograniczenia. Roczniki Naukowe PWSZ im. Komeńskiego w Lesznie, nr 2, ser. A, Miscellanea, t. 2, s. 5-18

Nowak, P. (2008): Bibliometria, webometri: podstawy, wybrane zastosowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Nwagwu, W. E. (2010). Cybernating the academe: Centralized scholarly ranking and visibility of scholars in the developing world. Journal of Information Science, 36(2), 228-241. Dostęp: doi:10.1177/0165551509358482 [2011.06.21].

Osiewalska, A. (2008): Analiza cytowań z wybranych polskojęzycznych czasopism ekonomicznych, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 244-256.

Price, D. J. de Sola (1967): Mała nauka - wielka Nauka. Warszawa: PWN.

Stefaniak, B., Swoboda, I. (2004): Polskie indeksy cytowań - potrzeba tworzenia, dotychczasowe doświadczenia, [w:] Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa: Biblioteka Narodowa, s. 244-254.

Stern, M. (1983): Characteristics of the Literature of Literary Scholarship, College & Research Libraries, Vol. 44 no. 4, p. 199-209.

Torres-Salinas, D., López-Cózar, E. & Jiménez-Contreras, E. (2009): Redes de citación de las revistas españolas de Ciencias Sociales 1994-2006. Revista Espanola de Documentacion Cientifica, 32(2), p. 34-50.

Waga, M., Drabek, A. (2002): Arton - baza cytowań polskiej literatury humanistycznej (stan prac nad bazą), Zagadnienia Naukoznawstwa, R. 38, z. 1/2, s. 147-151.

Webster, B. (2000): Socjologia polska w świetle Social Sciences Citation Index i Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej: analiza porównawcza za lata 1981-1995, Zagadnienia Naukoznawstwa, R. 36, z. 2/3, s. 391-417.

Webster, B. (2001): O potrzebie tworzenia lokalnych indeksów cytowań dla analizy nauk społecznych )ze szczególnym uwzględnieniem socjologii), Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy EBIB, nr 11 (29). Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/29/bwebster.html [2011.05.12].

Wincławska B.M., Wincławski W. (1995): Indeks cytowań socjologii polskiej: założenia ideowe i omówienie pierwszych wyników. Zagadnienia Naukoznawstwa, R. 31, z. 3/4, s. 243-246.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item