Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918-1939. Cz. 1, Tendencje rozwojowe, typologia

Kolasa, Władysław Marek Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918-1939. Cz. 1, Tendencje rozwojowe, typologia. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 2011, vol. 14, n. 1/2, pp. 5-55. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
kolasa_kierunki_cz_1.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

[History of the Polish Press 1918–1939: Research Directions Part 1. Research directions, typology]. This is a survey of studies published in 1945-2009 on the history of the Polish press in the interwar period. The article is based on a databank of citations (7,338 references). The total number of studies focused on that period amounts to 2195 items, among them 243 books, 1375 articles from periodicals, 411 theses (from books), 141 sections of monographs and 24 booklets.

Polish abstract

W artykule omówiono dorobek naukowy w zakresie badań nad historią prasy polskiej okresu Drugiej Rzeczypospolitej. Przedmiotem analiz było piśmiennictwo wydane w okresie 1945–2009. W pracy szeroko wykorzystano analizę cytowań (7338 referencji). Pełna statystyka badań dla tego okresu obejmuje 2195 pozycji, w tym 243 książki, 1375 artykułów z czasopism, 411 rozpraw z książek, 141 fragmentów monografii i 24 broszury.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Polish press, 1918-1939, history, historiography, research, bibliometrics, prasa polska, 1918–1939, historia, historiografia, badania, bibliometria
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
E. Publishing and legal issues. > EA. Mass media.
Depositing user: Dr hab. Władysław Marek Kolasa
Date deposited: 02 Feb 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/16548

References

Adamczyk M., Dzieniakowska J.: Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989. T. 1, 1811-1945. Kielce 1995

Adamski A.: Kapłan i dziennikarz : błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski 1866-1931. Warszawa 2008

Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Lublin 2009

Anculewicz Z.: "Kurier Warszawski" jako naczelny organ prasowy miasta stołecznego Warszawy w latach 1821-

1939, [w:] Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej. [Cz. 2]. Warszawa 2004, s. 9-24.

Andrysiak, E.: Bibliografia prasy kaliskiej 1805-2005. Kalisz 2005.

Bajor A., Żmigrodzki Z.: Tygodnik katolicki "Niedziela" 1926-1939. Częstochowa 2002.

Balawajder E.: "Polonia" jako pismo katolicko-społeczne, „Chrześcijanin w Świecie” 1993, nr 2, s. 31-43

Banaś E.: Geneza i powstanie "Małego Dziennika", „Chrześcijanin w Świecie” 1982, nr 7, s. 38-50

Banaś E.: Kolportaż "Małego Dziennika", tamże 1985, nr 5, s. 30-43

Banaś E.: Propaganda i reklama "Małego Dziennika", „Studia Franciszkańskie” [T.] 4 (1991), s. 211-223.

Banaś E.: Publiczność i zasięg oddziaływania "Małego Dziennika", „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1988, nr 3,

s. 89-95

Bańdo A.: Nie tylko krew na pierwszej stronie - problematyka kulturalna na łamach "Ilustrowanego Kuriera

Codziennego" w latach 1918-1939. Kraków 2006

Biały F., Biały L.: Periodyki śląskie od XV wieku do 1945 roku, Wrocław 2008.

Bibliografia czasopism pomorskich : województwo bydgoskie. Toruń 1960.

Borkowski J.: Wizje społeczne i zmagania wiciarzy w świetle młodzieżowej prasy ludowej 1928-1939. Warszawa

1966

Borowiec P.: Jesteśmy głosem milionów - dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany

Kurier Codzienny 1910-1939. Kraków 2005

Borowiec P.: Między sensacją a nauką - obraz produktów krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego

Ilustrowany Kurier Codzienny 1910-1939. Kraków 2005

Borzyszkowski J.: "Pielgrzym" : gazeta i wydawnictwo w Pelplinie 1869-1939, „W kręgu książki” Nr 9 (1987), s. 68-

75

Brzoza Cz.: Materials toward the Bibliography of the Jewish Press in Cracow (1918-1939), [w:] Bibliographies of

Polish Judaica, Cracow 1993, s. 71-110.

Brzoza Cz.: Polityczna prasa Krakowa 1918-1939. Kraków 1990

Burzyński J.: Katowicka "Polonia" (1924-1939) : nakłady, kolportaż, zasięg oddziaływania, „Kwartalnik Historii

Prasy Polskiej” 1989, nr 3, s. 43-52

Cała A.: Żydowskie periodyki i druki okazjonalne w języku polskim. Warszawa 2005.

Całka M.: „Pion" na tle czasopism literackich dwudziestolecia międzywojennego (Łódź, 2004 promotor Oskar S.

Czarnik) - rękop.

Całka M.: Rzeczywistość książki lat trzydziestych na łamach tygodnika "Pion" (1933-1939), „Acta Universitatis

Lodziensis. Folia Librorum” Z. 10 (2001), s. 119-135

Caumanns U. Die polnischen Jesuiten, der "Przegląd Powszechny" und der politische Katholizismus in der Zweiten

Republik : ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Presse Polens zwischen den Weltkriegen 1918-1939.

Dortmund 1996.

Chudziński E.: W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939 - z dziejów chłopskiej prasy literackiej. Warszawa

1985

Chwastyk-Kowalczyk J.: "Bluszcz" w latach 1918-1939 : tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury.

Kielce 2003

Cimek H.: Historia badań nad dziejami Komunistycznej Partii Polski, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie.

Historia” Nr 6 (1997), s. 165-174.

Czachowski A.: "Wiadomości Literackie" 1934-1939 : bibliografia zawartości.Wrocław 1999.

Czarnik O. S.: Ideowe i literackie wybory "Robotnika" w latach 1918-1939. Warszawa 1996

Czarnik O. S.: Proza artystyczna a prasa codzienna 1918-1926. Wrocław 1982

Czernecki M.: U źródeł polskiego liberalizmu : "Wiadomości Literackie" wobec Kościoła katolickiego w latach

1924-1939. Radom 2004

Darłakowa S.: Prasa Rzeszowa XIX i XX wieku. Rzeszów 1966

Długajczyk: Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922-1939. Katowice 1990

Domagalska M.: "Najpilniejsza sprawa" : publicyści "Prosto z Mostu" wobec kwestii żydowskiej, „Kwartalnik

Historii Żydów” 2002, nr 4, s. 483-500.

Domagalska M.: Antysemityzm dla inteligencji? : kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na

łamach "Myśli Narodowej" (1921-1934) i "Prosto z mostu" (1935-1939) (na tle porównawczym). Warszawa

2004

Dutka W.: Geografia wydawnicza prasy parafialnej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, tamże

2007, z. 2, s. 75-94

Dutka W.: Powstanie i rozwój prasy parafialnej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, „Rocznik

Historii Prasy Polskiej” 2006, z. 2, s. 55-82

Dutka W.: Typologia prasy parafialnej Kościoła Rzymskokatolickiego w okresie II Rzeczpospolitej, tamże 2008, z.

1/2, s. 35-56.

Dyczewski L.: Działalność wydawnicza Kościoła katolickiego w Polsce międzywojennej, „Homo Dei” 1972, nr 4, s.

289-294

Dzieniakowska J.: Prasa Narodowej Demokracji w Radomiu w dwudziestoleciu międzywojennym, „Kieleckie Studia

Bibliologiczne” T. 3 (1998), s. 19-37.

Dzieniakowska J.: Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym 1918-1939. Radom 1995.

Dziki S.: Prasa polskiego ruchu robotniczego do roku 1948 : przegląd dokumentacyjno-bibliograficzny „Zeszyty

Prasoznawcze” 1982, nr 4, s. 5-38.

Dziki S.: Próba skonstruowania schematu ogólnej typologii prasy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1970, nr 4, s. 5-20

Dziki S.: Tendencje rozwojowe polskiego prasoznawstwa (1965-1981). „Zeszyty Prasoznawcze” 1984, nr 2, s. 21-

36.

Dziki S.: Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Wrocław 1992

Dziki S.: Wstęp do typologii współczesnej prasy polskiej. Kraków 1989.

Faber-Chojnacka A.: Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków

1995

Forecki P.: "Rycerz Niepokalanej" jako katolickie czasopismo masowe w latach 1922-1939, „Forum Naukowe

Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu” Z. 3 (2003), s. 145-164.

Franke J.: Polska prasa kobieca w latach 1820-1918. Warszawa 1999

Fuks M.: Problematyka polskiego czasopiśmiennictwa wojskowego w latach 1918–1939. Warszawa, Wojskowa

Akademia Polityczna 1967 - rękopis

Fuks M.: Uwagi o strukturze tematycznej i problematyce treściowej polskiego czasopiśmiennictwa wojskowego w

latach 1918-1920, „Myśl Wojskowa” 1966, nr 1/6, s. 112-114

Gajkowska C.: Czasopiśmiennictwo literackie i kulturalno-społeczne lat 1918-1939 w trzydziestoleciu powojennym :

stan opracowań, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1979, nr 1, s. 7-29

Garbaczewski J.: Zarys historii prasy Wojska Polskiego do 1939 r. Warszawa 2004

Garlicki A., Nałęcz T., Władyka W.: Druga Rzeczpospolita w powojennych badaniach historyków polskich,

„Przegląd Historyczny” 1978, z. 3, s. 389-404

Gierszewska B.: Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku. Kielce 1995

Glensk J.: Bibliografia adnotowana śląskiej prasy plebiscytowej i powstańczej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”

1981, nr 2, s. 59-77.

Glensk J.: Wojciech Korfanty jako wydawca, redaktor i publicysta, [w:] Dzieło Wojciecha Korfantego. Katowice

1993, s. 23-38

Gójski J.: Z dziejów rewolucyjnej prasy chłopskiej okresu międzywojennego, „Biuletyn Naukowy Zakładu Badań

Prasoznawczych” Nr 11 (1956), s. 1-25.

Góra B.: "Pielgrzym" 1869-1939, [w:] Bibliologia, literatura, kultura. Kraków 1999, s. 199-212.

Graboń A.: Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym. Kraków 2008

Grabowska J.: Moja Przyjaciółka : ilustrowany dwutygodnik kobiecy 1934-1939. Żnin 1997

Grabowski W.: Polska Agencja Telegraficzna 1918-1991. Warszawa 2005

Grabski A. F.: Zarys historiografii polskiej. Poznań 2006;

Gromek A. K.: Bibliografia prasy lubelskiej 1800-1939, „Studia i Materiały Lubelskie” R. 6 (1972), s. 373-436

Gröschel B.: Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945. Berlin 1993

Gröschel B.: Themen und Tendenzen in Schlagzeilen der Kattowitzer Zeitung und Oberschlesischen Kuriers 1925-

1939. Berlin 1993

Grzegorczyk P.: Prasa, [w:] Dwudziestolecie Polski Odrodzonej. Kraków 1928.

Hass L., Korczak B., Michalska W.: Czasopisma ruchu zawodowego w Polsce 1848-1939 : centralny katalog. [Cz. 1-

4], „Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego” 1987, nr 1, s. 99-142; nr 2, s. 109-141; nr 3, s. 93-117; nr 4, s.

85-114

Hass L.: Czasopiśmiennictwo polskiego ruchu zawodowego w latach 1918-1939, „Rocznik Biblioteki Narodowej”

1974, s. 107-163

Hass L.: Prasa klasowego ruchu zawodowego w latach drugiej niepodległości, „Kwartalnik Historii Ruchu

Zawodowego” 1972, nr 1, s. 74-110

Hass L.: Prasa ruchu zawodowego : związkowa działalność wydawnicza w latach 1918-1939, [w:] Ruch zawodowy w

Polsce. T. 2, cz. 2. Warszawa 1981, s. 263-331

Jabłoński H: Opinia, parlament, prasa. Warszawa 1947 (wyd. 2 1985)

Jakubowska H., Hądzelek K.: Informacja o polskich czasopismach z zakresu wychowania fizycznego i sportu w

latach 1918-1939, 1958, nr 5, s. 373-381

Jakubowska H.: Prasa sportowa okresu międzywojennego jako źródło do dziejów wychowania fizycznego i sportu

1918-1939, „Kultura Fizyczna” 1962, nr 4, s. 308-310.

Jakubowska U.: Oblicze ideowo-polityczne "Gazety Warszawskiej" i "Warszawskiego Dziennika Narodowego" w

latach 1918-1939. Warszawa 1984

Jakubowska U.: Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów. Warszawa 1988

Jałmużna T.: Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych. Łódź 1998

Jarowiecki J., Góra B.: Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym: próba bibliografii. Kraków 1994

Jarowiecki J.: Prasa dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w latach 1918-1939 [w:] Prasa dziecięca i

młodzieżowa. Kielce 1982, s. 8-53; przedr. tenże: Czasopisma dla dzieci i młodzieży. Kraków 1990, s. 5-56.

Jarowiecki J.: Z badań nad prasą dla dzieci i młodzieży oraz prasą młodzieżową w dwudziestoleciu międzywojennym

(1918-1939), [w:] Tradycje i współczesność ruchu młodzieżowego. Zeszyt specjalny 2. Katowice 1982. - s.

342-370

Jaruzelski J.: Mackiewicz i konserwatyści. Warszawa 1976

Jasińska M.: Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881-1981. Warszawa 1983

Jastrzębski P. J.: Kwestia żydowska w publicystyce "Myśli Narodowej" w latach 1921-1926. Toruń 2005.

Jaworski S.: Od "Drogi" do "Pionu" : o kształtowaniu się sanacyjnego programu "upaństwowienia" literatury,

„Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” R. 5 (1967), s. 105-148

Jędruszczak T.: Historiografia polska dziejów II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historyczny” 1987, nr 1, s. 195-224

Kaczmarek Z.: Prasa Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski (1926-1933), „Rocznik Historyczny Ruchu

Młodzieżowego” 1987, s. 5-49.

Kaczmarek Z.: Z historii endeckiej prasy politycznej Poznania (1922-1939), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa

Polskiego” 1976, z. 1, s. 35-64 [3]

Kafel M.: Ekonomiczne oblicze zawodu dziennikarskiego w Polsce. Kraków 1945

Kaleta A.: Polskie katolickie czasopiśmiennictwo misyjne w II Rzeczypospolitej. Kalisz 2001

Kamińska-Szmaj I.: Judzi, zohydza, ze czci odziera - język propagandy politycznej w prasie 1919-1923. Wrocław

1994

Karolak T.: Ksiądz Ignacy Kłopotowski. Warszawa 1992

Kaszuba E.: Propaganda państwa w autorytarnym systemie II Rzeczypospolitej 1926-1939. Toruń 2002

Kaszuba E.: System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1939. Trouń 2004

Kaszubina W.: Bibliografia prasy łódzkiej 1863-1944. Warszawa 1967

Katalog czasopism polskich Biblioteki Jagiellońskiej. Kraków 1974-1986

Katalog czasopism polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa 1980-1989

Kazlauskaite J.: Vilniaus lietuviu periodiniai leidiniai 1904-1940. Vilnius 1988

Kłaczkow J.: Czasopiśmiennictwo protestanckie w Polsce w latach 1918-1939. Toruń 2003

Kłak T.: Czasopisma awangardy. Cz. 1-2. Wrocław 1978-1979

Kolasa W. M., Nieć G.: Stan badań nad prasą polskiego ruchu ludowego, [w:] Materiały z IV Kongresu Historyków

Wsi i Ruchu Ludowego, Warszawa 2010 [w druku].

Kormanowa Ż. Materiały do bibliografii druków socjalistycznych na ziemiach polskich w latach 1866-1918.

Warszawa 1935 (wyd. 2 1949)

Kormanowa Ż.: Trzy czasopisma. Warszawa 1989

Kowalak T.: Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939 : powiązania i wpływy. Warszawa 1971

Kowalski Z. G.: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 na łamach polskich fachowych periodyków wojskowych z lat

1919-1939. Toruń 2001.

Koźniewski K.: Historia co tydzień - szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych. Warszawa 1976

Kraus-Burzyńska D.: Bibliografia zawartości literackiej "Tęczy" … za lata 1927-1931, [w:] Bibliografia wydawnictw

Księgarni św. Wojciecha 1895-1969. Poznań 1970, s. 571-635.

Krawczyk-Urbańska B.: Bibliografia zawartości literackiej "Tęczy" ilustrowanego pisma tygodniowego za lata 1932-

1939, [w:] Bibliografia wydawnictw Księgarni św. Wojciecha 1895-1969. Poznań 1970, s. 511-570

Kristanova E.: Program społeczny i kulturalny "Tęczy" (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej.

Łódź 2006

Król M.: Style politycznego myślenia. Paris 1979

Królikowska M.: Ideologia historyczna "Przeglądu Wszechpolskiego" „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 6, s. 41-

57

Kruych M.: Polska prasa rewolucyjna 1918-1939. Warzsawa 1965

Kuniński R.: "Przegląd Wszechpolski" 1922-1926, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”1987, nr 2, s. 77-98

Kunowska-Porębna M.: Bibliografia zawartości "Kultury" 1936-1939. Lublin 2008

Lachendro J. Prasa województwa krakowskiego w latach 1918-1939. Kraków 2006

Lachendro J.: Wykaz czasopism wydanych w województwie krakowskim w latach 1918-1939 przydatnych w

badaniach regionalnych (bez Krakowa), „Małopolska” T. 7 (2005), s. 221-248

Landau Z., B Skrzeszewska: Wojciech Korfanty przed Sądem Marszałkowskim : dokumenty.. Katowice 1964

Laska A.: Prasa Narodowej Partii Robotniczej w latach 1920-1937, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

Rzeszowskiego. Historia” Z. 1 (2003), s. 110-132.

Lechicki Cz.: Krakowski "Głos Narodu" w latach 1914-1939, „Studia Historyczne” 1973, z. 3, s. 343-381.

Lechicki Cz.: Poznańska "Kultura" : 1936-1939, „Zeszyty Prasoznawcze” 1985, nr 4, s. 47-62

Lechicki Cz.: Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” - 1984, nr 2, s. 45-69.

Lechicki Cz.: Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, nr 2, s. 45-69

Lechicki Cz.: Rzut oka na sto lat polskiego czasopiśmiennictwa katolickiego, „Novum” 1975, nr 1/3, s. 76-92

Lechicki Cz.: Z badań nad międzywojennym czasopiśmiennictwem katolickim w Polsce, „Sprawozdanie z Czynności

Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych KUL” Nr 17 (1969), s. 46- 51

Literatura polska 1918-1975. Warszawa 1975-1993

Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 1. Kraków 1979

Łozowska-Marcinkowska K.: Sprawy niewieście : problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczypospolitej.

Poznań 2010

Machaliński Z.: Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej. Gdańsk 1969.

Magiera W.: Syndykaty dziennikarskie w dwudziestoleciu międzywojennym, „Zeszyty Prasoznawcze” 1990, nr 2/4, s.

123-136.

Magowska A. : Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej. Poznań 1994

Marciniak J.: Bibliografia terenowych czasopism związkowych „Zeszyty Prasoznawcze”NSP i ZNP 1919-1939,

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1968, nr 3, s. 395-411.

Maternicki J. : Dziesięć wieków historiografii polskiej. Cz. 2, Ostatnie 60 lat. „Wiadomości Historyczne” 2002, nr 2,

s. 85-98

Meglicka M.: Prasa Komunistycznej Partii Polskiej w latach 1918-1938, [w:] Z dziejów polskiej prasy robotniczej

1879-1948. Warszawa 1983, s. 96-155.

Meglicka, M.: Prasa Komunistycznej Partii Robotniczej Polski 1918-1923. Warszawa 1968

Mich W.: Publicystyka polityczna "Naszej Przyszłości" 1930-1939. Lubin 2009

Michalska I.: Czasopisma Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Łódź

1994

Mielczarek T.: Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Sosnowiec 2009

Mikosz J.: Dodatki kulturalne do prasy dwudziestolecia międzywojennego Kalisz 2007

Misiłło E.: Spis tytułów prasy ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Warszawa 1983

Miszczuk M.: Spis tytułów prasy harcerskiej 1911-1939. Warszawa 1983.

Moszyński E.: Ludzie i czasy "Czasu" Toruń 2004

Mystek W.: "Dobra prasa" w Polsce przedwrześniowej, „Rocznik Wolnej Myśli” [R. 5/6] (1963/1964), s. 194-199

Mystek W.: Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939. Warszawa 1966

Myśliński J.: Henryk Jabłoński (27 XII 1909 - 29 I 2003), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2003, z. 1, s. 269.

Myśliński J.: Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN (1958-1993). „Rocznik

Historii Prasy Polskiej” 2002, z. 1, s. 185-209.

Nałęcz D., Nałęcz T.: Prasowa działalność piłsudczyków, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1979, nr 4, s. 67-85.

Nałęcz D.: Gazety ukazujące się 2-4 razy w tygodniu w Polsce w latach 1918-1939 : zestaw tytułów i charakterystyka

statystyczna, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1978, nr 2, s. 93-119.

Nałęcz D.: Zawód dziennikarza w Polsce 1918-1939. Warszawa 1982

Nordblom P.: Für Glaube und Volkstum : die katholische Wochenzeitung "Der Deutsche in Polen" (1934-1939).

Paderborn 2000

Notkowski A., W. Władyka: Państwo - partie - prasa w drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy

Polskiej” 1982, nr 3/4, s. 165-173.

Notkowski A.: Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Cz. 1-3, „Kwartalnik Historii

Prasy Polskiej” 1978, nr 1, s. 65-87; 1979, nr 4, s. 103-125; 1980, nr 4, s. 5-34.

Notkowski A.: Początki prasy "masowej" i rynek czytelniczy w Polsce w latach trzydziestych, „Rocznik Historii

Prasy Polskiej” 1998, z. 1/2, s. 69-104.

Notkowski A.: Pod znakiem trzech strzał – prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918-1939. Kraków 1997

Notkowski A.: Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939.Warszawa 1982

Notkowski A.: Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939. Cz. 1-4, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1988,

nr 3, s. 57-87; 1988, nr 4, s.45-81; 1989, nr 1, s. 29-75; 1989, nr 2, s. 5-49.

Notkowski A.: Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926-1939: studium techniki władzy. Warszawa

1987

Notkowski A.: Rozwój ilościowy polskiej prasy prowincjonalnej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej :

charakterystyka statystyczna, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1974, z. 4, s. 493-545

Notkowski A.: Systemy prasowe głównych ugrupowań politycznych Drugiej Rzeczypospolitej : krótki zarys

porównawczy, [w:] Pogranicza literatury. Warszawa 2001, s. 282-295.

Olejnik L.: Z dziejów prasy łódzkiej : "Kurier Łódzki" i "Echo" - wydawnictwa Jana Stypułkowskiego 1919-1939,

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Z. 52 (1995), s. 143-162.

Orłowski M.: Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach 1939-1947. Poznań 2006.

Orzechowski M.: Wojciech Korfanty : biografia polityczna. Wrocław 1975

Osica J.: Politycy anachronizmu - konserwatyści wileńskiej grupy "Słowa" 1922-1928. Warszawa 1982

Osica J.: Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1926, [w:] Z dziejów polskiej prasy robotniczej 1879-1948.

Warszawa 1983, s. 156-173

Paczkowski A. Prasa polska w latach 1918-1939. Warszawa 1980

Paczkowski A.: "Geografia polityczna" prasy polskiej 1918-1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”

1970, z. 4, s. 505-524

Paczkowski A.: Badania historycznoprasowe w zastosowaniu do badań nad dziejami myśli politycznej [w]: Na

warsztatach historyków polskiej myśli politycznej. Wrocław 1980, s. 9-21.

Paczkowski A.: Nakłady dzienników warszawskich w latach 1931-1938, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa

Polskiego” 1976, z. 1, s. 65-97.

Paczkowski A.: Polska prasa codzienna w latach 1918-1939 - niektóre kierunki przemian „Rocznik Biblioteki

Narodowej” R. 12/13 (1976/1977), s. 211-228

Paczkowski A.: Prasa a kultura polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1978, nr

4, s. 101-114.

Paczkowski A.: Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939. Warszawa 1983

Paczkowski A.: Prasa Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) : ogólna charakterystyka statystyczna, „Rocznik

Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1972, z. 1, s. 49-88

Paczkowski A.: Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Warszawa 1971

Paczkowski A.: Prasa polityczna ruchu ludowego 1918-1939 Warszawa 1970

Paczkowski A.: Prasa polska w latach 1918-1939. Warszawa 1980

Paczkowski A.: Prasa w życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 1978, nr 3, s. 29-55.

Paczkowski A.: Prasa, [w:] Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 340.

Paczkowski A.: Przemiany szaty zewnętrznej dzienników polskich 1922-1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa

Polskiego” 1976, z. 4, s. 435-457.

Pavluk I. Z.: Ukrainski casopisi Volini, Polissja, Cholmszini ta Pidljassja (1917-1939 gg.), Lviv 1997

Pazura W. [i in.] Katalog czasopism lubelskich. T. 1-3, 2004-2009

Pepliński W.: Oblicze społeczno-polityczne "Słowa Pomorskiego" w latach 1920-1939. Gdańsk 1978

Pepliński W.: Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939: system funkcjonowania i oblicze społecznopolityczne

prasy polskiej. Gdańsk 1987

Periodika Zahidnoj Ukraini 20-30-ch rr. XX st. T. 1-3, Lviv 1998-2000

Piątkowski B.: Polska prasa satyryczno-humorystyczna w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa : Wydział

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 1981 – w rękopis.

Pieczonka M.: Czasopisma akademickie w Polsce w latach 1918-1939, [w:] Tradycje i współczesność ruchu

młodzieżowego. Zeszyt specjalny 2. Katowice 1982, s. 216-231

Pieczonka M.: Czasopisma młodzieży akademickiej w latach 1918-1939, [w:] Prasa dziecięca i młodzieżowa. Kielce

1982, s. 118-141

Pietrzak, M.: Reglamentacja wolności prasy w Polsce 1918-1939. Warszawa 1963

Pietrzak, M.: Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1918-1926. Warszawa 1969

Pietrzyk B., Wójcik W. Prasa harcerska w latach 1918-1939 [w:] Prasa dziecięca i młodzieżowa. Kielce 1982, s. 54-

75

Pilch A.: Prasa studencka w Polsce 1918-1939 : zarys historyczny : bibliografia. Kraków 1990

Piwońska-Pykało M.: Wydawnictwa prasowe Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1926-1939, Z dziejów polskiej

prasy robotniczej 1879-1948. Warszawa 1983, s. 174-193.

Plis J.: Kościół katolicki w Polsce a prasa, radio i film 1918-1939. Lubin 2001

Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Wrocław 1974 [2].

Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939. Lublin 2010

Przybylski H.: Działalność prasowo-wydawnicza Wojciecha Korfantego w latach 1900-1939, „Rocznik Historii

Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1967, z. 2, s. 160-188

Przywecka-Samecka M., Reiter J.: Bibliografia polskich czasopism śląskich (do 1939 r.). Wrocław 1960

Pytasz M.: "Nie mam recepty na zbawienie świata..." : wokół "Kronik tygodniowych" Antoniego Słonimskiego.

Katowice 1987

Pytel J.: Polska prasa wojskowa 1914-1921 : powstanie, rozwój i jej miejsce w życiu politycznym. Toruń 2002

Pytel J.: Polska prasa wojskowa i jej wpływ na kształtowanie się oblicza politycznego armii w latach 1918-1921.

Warszawa, Wojskowa Akademia Polityczna 1967 – rękopis

Ratajewski J.: Śląskie dzienniki "Polonia" i "Polska Zachodnia" w latach 1924-1939, [w:] Regionalna prasa polska

na Górnym Śląsku w latach 1845-1996. Katowice 1999, s. 130-149.

Romanek J.: Totalitaryzm sowiecki w ocenie polskiej prasy wojskowej lat 1929-1939, Toruń 2009.

Romanow A.: Orientacyjny wykaz tytułów czasopism gdyńskich wydawanych w okresie międzywojennym, „Rocznik

Gdyński” R. 4 (1983), s. 277-281.

Rudnicki Sz., Władyka W.: Prasa konserwatywna Drugiej Rzeczypospolitej, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa

Polskiego” 1975, z. 4, s. 409-465.

Rudziński E.: Informacyjne agencje prasowe w Polsce 1926-1939. Warszawa 1970

Rudziński E.: Kształtowanie się systemu prasy kontrolowanej w Polsce w latach 1926-1939, „Dzieje Najnowsze”

1969, nr 1, s. 89-111.

Rudziński E.: O koncernach "prasy czerwonej" i "IKC" (1926-1939), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa

Polskiego” 1968, z. 1, s. 147-161

Rudziński E.: O koncernach: "Prasy Czerwonej" i "IKC” (1926-1939), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa

Polskiego” 1968, z. 1, s. 147-161.

Rudziński E.: Sprawy ogłoszeniowe w działalności Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w latach

1929-1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1975, z. 1, s. 27-48 [9];

Rudziński E.:O działalności "Ruchu", „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”1966, z. 1, s. 234-247 [9].

Rusek A.: Tarzan, Matołek i inni: cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919-1939. Warszawa 2001

Rutkowski T. P.: Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Warszawa 2007

Seniów J.: W kręgu piłsudczyków: poglądy ideowo-polityczne "Gazety Polskiej" (1929-1939). Kraków 1998

Sierocka K.: Czasopisma literackie. W: Literatura polska 1918-1975. T. 1, 1918-1932. Warszawa, 1975. - S. 81-135

Sierocka K.: Czasopisma literackie. [w:] Literatura polska 1918-1975. T. 2, 1933-1944. Warszawa, 1993. - S. 63-

165

Sierocka K.: Lewicowe czasopisma literackie lat 1918-1939, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1979, nr 4, s. 127-

140

Sierocka K.: Warszawskie czasopisma literackie. Cz. 2, Lata 1932-1939, Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939.

Z. 5. Warszawa 1973, s. 153-177

Sierocka K.: Warszawskie periodyki literackie lat 1918-1932, [w:] Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939. Z. 4.

Warszawa 1972, s. 7-40

Smolak L.: Prasa Policji Państwowej 1918-1939. Warszawa 1993

Sobol S.: Zielony Sztandar 1931-20-8. Warszawa 2008

Socha I.: Czasopisma dla młodzieży, literatura piękna, wychowanie literackie 1918-1939. Katowice 1990

Socha I.: Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce 1918-1930. Katowice 1986

Socha I.: Stan i potrzeby badań nad czasopiśmiennictwem dziecięcym i młodzieżowym do roku 1939. Cz. 2, Badania

nad periodykami okresu międzywojennego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace

Bibliotekoznawcze” Z. 6 (1991), s. 69-100.

Starzyński R.: Agencje informacyjne. Warszawa 1935

Stępień M.: Ze stanowiska lewicy - studium jednego z nurtów krytyki literackiej lat 1919-1939. Kraków 1974

Stobiecki R.: Historiografia PRL. Warszawa 2007

Stobiecki R.: Między kontynuacją a dyskontynuacją [w:] Humanistyka polska w latach 1945-1990. Warszawa 2000,

s. s. 127-155

Stradecki J.: Funkcje społeczne satyry : "Cyrulik Warszawski" 1926-1934, [w:] Społeczne funkcje tekstów literackich

i paraliterackich. Warszawa 1974, s. 159-194 [3].

Stradecki J.: W kręgu Skamandra. Warszawa 1977

Strzeszewski Cz.: Katolickie czasopiśmiennictwo społeczne w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, „Roczniki

Nauk Społecznych” R. 6 (1979), s. 29-49

Styk J.: Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866-1931 : społecznik, publicysta i wydawca. Warszawa 1987

Sudnik W.: Instytut Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – jego profesorowie i uczniowie (1950/1951-2005),

„Nauka Polska” T. 14 (2005), s. 151-152.

Szczepański H.: Spis polskich czasopism gospodarczych (1918-1939), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, nr

4, s. 89-100.

Szeintuch Y.: Preliminary inventory of Yiddish dailies and periodicals published in Poland between the two World

Wars. Jerusalem 1986

Szymański W.P.: Od metafory do heroizmu - z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym

Kraków 1967 (wyd. 2 1970)

Taczuk J.: Adnotowana bibliografia czasopism białoruskich lat 1918-1939 ukazujących się na Białorusi Zachodniej i

emigracji, „Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria” T. 13 (1992), s. 255-373

Tobiasz M.: Wojciech Korfanty : odrodzenie narodowe i polityczne Śląska. Katowice 1947

Toczek A.: Krakowski "Naprzód" i jego polityczne oblicze 1919-1934. Kraków 1997

Topolski, J.: Teoria wiedzy historycznej. Poznań 1983

Traczuk J.: Adnotowana bibliografia czasopism białoruskich lat 1918-1939 ukazujących się na Białorusi Zachodniej

i emigracji, „Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Litteraria” T. 13 (1992), s. 255-373.

Turowska-Bar I.: Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960. Warszawa 1963.

Tuszyński B.: Prasa i sport : wydawnictwo z okazji 100-lecia prasy sportowej 1881-1981. Warszawa 1981

Tuszyński B.: Rzut oka na główne kierunki rozwoju polskiej prasy sportowej do 1939 roku, „Rocznik Historii

Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, z. 4, s. 495-515

Tyrowicz M.: W sprawie podręcznika historii prasy polskiej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1971, nr 2, s. 140-141.

Ukrains'ki casopisi L'vova 1848-1939. T. 3 kn. 1, 1920-1928, Lviv 2003

Urbaniak R.: Z dziejów prasy łódzkiej - "Republika" 1923-1925, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Z.

82 (2008), s. 41-69.

Urbanowski M.: "Prosto z mostu", „Arka” 1993, nr 47, s. 105-120

Urbanowski M.: Nacjonalistyczna krytyka literacka. Kraków 1997

Urbańczyk T.: Polskie czasopiśmiennictwo wojskowe w latach 1914-1939, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991,

nr 3/4, s. 3-20.

Wapiński R.: "Przegląd Wszechpolski" (1895-1905, 1922-1926), [w:] Na warsztatach historyków polskiej myśli

politycznej. Wrocław 1980, s. 79-93

Wilczyński L.: Działalność wydawnicza Akcji Katolickiej w Poznaniu w latach 30. XX wieku : na podstawie

materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Poznań 2004.

Wiszka E.: Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939. Toruń 2001

Władyka W.: "Jesteśmy głosem milionów" : dzienniki sensacyjne Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii

Prasy Polskiej” 1980, nr 2, s. 75-83.

Władyka W.: Dzienniki w języku polskim w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) : zestaw tytułów, „Rocznik Historii

Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1975, z. 4, s. 495-527

Władyka W.: Krew na pierwszej stronie: sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa 1982

Władyka W.: Polityczne oblicze prasy ogólnoinformacyjnej w Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy

Polskiej” 1979, nr 4, s. 87-101.

Władyka W.: Polityczne oblicze prasy ogólnoinformacyjnej w Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy

Polskiej” 1979, nr 4, s. 87-101.

Władyka W.: Prasa codzienna w Polsce (1918-1939) : charakterystyka statystyczna, „Rocznik Historii

Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1974, nr 2, s. 137-155.

Władyka W.: Rozwój badań nad czasopiśmiennictwem Drugiej Rzeczypospolitej w ostatnim dwudziestoleciu

„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1981, nr 4, s. 35-41.

Wojtacki M.: "Słowo" Stanisława Cata-Mackiewicza. Toruń 2009

Wolska H.: Katalog czasopism lubelskich. Lublin 1974

Wójcicka Z.: Struktura ideowa "Wiadomości Literackich" : stan badań i postulaty badawcze, „Zeszyty Naukowe

Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie. Prace Wydziału Hum.” Z. 2 (1971), s. 81-107

Wójcik A.: Stan badań nad polską myślą polityczną II Rzeczypospolitej [w:] Więcej niż niepodległość. Lublin, 2005,

s. 15-28.

Wójcik E.: Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego. Kraków 2000

Wrona G.: Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939. Kraków 2005

Wrzesińska K.: Obraz mniejszości narodowych w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918-1939. Poznań

2002

Z dziejów prasy konserwatywnej. Lublin 2009.

Zaleska Z.: Czasopisma kobiece w Polsce. Warszawa 1938

Zawadzki K.: Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 1-3. Warszawa 1994-2001

Zawiszewska A.: Recepcja literatury rosyjskiej na łamach "Wiadomości Literackich" 1924-1939. Szczecin 2005

Zawiszewska A.: Zachód w oczach liberałów : literatura niemiecka, francuska i angielska na łamach "Wiadomości

Literackich" 1924-1939. Szczecin 2006

Zielińska N., Zieliński T.: Prasowe inicjatywy wydawnicze Towarzystwa Straży Kresowej w latach 1918-1922,

„Studia Bibliogiczne Akademii Świętokrzyskiej” T. 7 (2003), s. 63-81.

Zieliński Z.: Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944. Lublin 1981

Żmichrowska M.J.: Problematyka religijna i dydaktyczno-wychowawcza polskich czasopism dla dzieci i młodzieży

szkolnej w latach 1918-1939. Warszawa 1992

Żmichrowska M.J.: Wybrane zagadnienia czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce w latach 1918-1939.

Olsztyn 1992

Żółkiewski S.: Kultura literacka 1918-1932. Warszawa 1973


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item