Slovenski razlagalni in večjezični prevajalni slovarji bibliotekarske terminologije - od seznama terminov do spletnih terminoloških zbirk

Kanič, Ivan Slovenski razlagalni in večjezični prevajalni slovarji bibliotekarske terminologije - od seznama terminov do spletnih terminoloških zbirk., 2005 . In Razvoj slovenskega strokovnega jezika (Obdobja 24), Ljubljana, Slovenia, November 17 - 19, 2005. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Kanic-Terminoloski_slovarji.pdf

Download (162kB) | Preview

English abstract

The discipline of library science has a considerable tradition in Slovene areas: in the 19th century one of the librarians in the Lyceum Library, now the National and University Library, was the talented linguist Matija Čop. In spite of the continual strong influence of German in the 19th and 20th centuries, and today of English technical literature and terminology, Slovene terms have developed, strengthened and become established. But during all this time, no particular attention was paid to library terms and no organised attempt was made to codify and normalise them. Their use was based primarily on language practice and on the norms of individual »schools« or of important and influential individuals; moreover, they were not formally or semantically standardised. Due to the fact that, at the end of the 20th century, there was still no monolingual, let alone multilingual, dictionary of library terminology, the preparation and publication of both became essential. This gap was filled by a long-term project involving the preparation of an explanatory Slovene dictionary of library science, as well as a multilingual dictionary being produced by an international network of contributors. As there was no existing material to draw upon, both dictionaries had to start almost from scratch, which meant that they began by focusing wholly on coming up with an inventory of terms. The dictionaries are being produced within a computer environment, so that all the contributors have access to working material in electronic format, which is of particular importance when it comes to standardising what is written by the project partners in sixteen different countries. The data model was designed to facilitate an adequate composition and division of dictionary entries, as well as simple and effective use of the dictionaries on disc or online, while at the same time enabling the format required for the preparation of printed versions produced via electronic publishing and printing on demand.

Slovenian abstract

Bibliotekarstvo je stroka, ki ima v slovenskem prostoru dokajšnjo tradicijo, bibliotekar v Licejski knjižnici, današnji Narodni in univerzitetni knjižnici, je bil v 19. stoletju tudi genialni jezikoslovec Matija Čop. Slovenski termini so se kljub močnemu in stalnemu vplivu nemškega jezika v 19. in 20. stoletju, danes pa predvsem vplivu angleške strokovne literature in s tem tudi terminologije, razvili, utrdili in tudi uveljavili. Ves ta čas pa bibliotekarskim terminom ni bila namenjena sistematična skrb ali organiziran poskus njihove kodifikacije in normiranja. Raba je slonela predvsem na jezikovni praksi in normi posameznih "šol" ali pomembnih in vplivnih posameznikov in pogosto ni bila niti oblikovno niti semantično usklajena. Zaradi spoznanja, da bibliotekarska terminologija konec 20. stoletja v slovenščini še ni imela nobenega enojezičnega razlagalnega, niti večjezičnega prevajalnega slovarja, je priprava in objava obeh postala nujna. To vrzel v bibliotekarski stroki sta zapolnila večletna projekta priprave slovenskega razlagalnega slovarja bibliotekarske terminologije in večjezičnega prevajalnega slovarja, ki nastaja v razvejani mednarodni mreži. Za oba slovarja je značilno, da sta nastajala skoraj iz nič, saj se ni bilo mogoče opreti na nobena obstoječa gradiva, zato je bilo v začetku delo skoraj v celoti usmerjeno v inventarizacijo izrazja. Slovarja nastajata v računalniškem okolju, zato so strokovnim sodelavcem vsa delovna gradiva dosegljiva v elektronski obliki, kar je pomembno predvsem pri usklajevanju pisane druščine sodelavcev iz šestnajstih držav, ki v projektu sodelujejo. Podatkovni model je bil zasnovan tako, da omogoča dovolj popolno sestavo in členitev geselskega članka ob enostavni in učinkoviti uporabi slovarjev v elektronski obliki na optičnem disku in na svetovnem spletu, istočasno pa tudi urejanje, oblikovanje in vse potrebne izhodne oblike za objavo tiskane izdaje v sodobnem elektronskem založništvu in tiskanju na zahtevo.

Item type: Conference paper
Keywords: lexicography, terminological dictionaries, explanatory dictionaries, translation dictionaries, multilingual dictionaries, electronic dictionaries, library science, international projects
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes.
Depositing user: Mr Ivan Kanič
Date deposited: 13 Mar 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/16731

References

A. Gradiva, ki jih je ob svojem delu izdala Bibliotekarska terminološka komisija

1. Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo. Ljubljana, 1993. - 526 f

2. Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo : [permutirano kazalo] / [pripravila Bibliotekarska terminološka komisija]. - Ljubljana : BTK, 1993. - 2 zv. (526 f.)

3. Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo / [pripravila Bibliotekarska terminološka komisija]. - [2. izd.]. - Ljubljana : BTK, 1997. - 124 f.

4. Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo / [pripravila Bibliotekarska terminološka komisija]. - [3. izd.]. - Ljubljana : BTK, 1999. - 162 f.

5. Berčič, Branko: Terminologija V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 117

6. Berčič, Branko: Univerzna / univeruitetna / visokošolska knjižnica V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 126-130

7. Bibliotekarski terminološki slovar : poskusni snopič / [izdala] Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalni center SAZU. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996. - 84 str.ISBN 961-6162-07-1

8. Bibliotekarsko terminološko gradivo [Elektronski vir] : izpisovanje strokovnih besedil : delovno gradivo / [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana : BTK, cop. 1998. - 1 CD-R

9. Bibliotekarski terminološki slovar [Elektronski vir] : Delovno gradivo III - (2.400 gesel - avgust 1999) / Pripravila Bibliotekarska terminološka komisija

10. Delovno gradivo za Bibliotekarski terminološki slovar (1.342 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 1997. - 71 f.

11. Delovno gradivo II za Bibliotekarski terminološki slovar / [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 1998. - 108 f.

12. Delovno gradivo IV za Bibliotekarski terminološki slovar (3121 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2001. - 191 str.

13. Dodatek Delovnemu gradivu IV za Bibliotekarski terminološki slovar (600 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2001. - 35 str.

14. Delovno gradivo V za Bibliotekarski terminološki slovar (3745 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2001. - 227 str.

15. Delovno gradivo VI za Bibliotekarski terminološki slovar (3800 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2002. - 236 str.

16. Delovno gradivo VII za Bibliotekarski terminološki slovar (3820 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2003. - 225 str.

17. Delovno gradivo VII za Bibliotekarski terminološki slovar : Dodatek - A (494 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2004. - 30 str.

18. Delovno gradivo VII za Bibliotekarski terminološki slovar : Dodatek - B (1096 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2005. - 67 str.

19. Delovno gradivo VIII za Bibliotekarski terminološki slovar (5057 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2005. - 304 str.

20. Kako smo preživeli prvih 250 sej Bibliotekarske terminološke komisije (ne da bi pri tem do kraja obupali) / slike in besedilo Ivan Kanič. - Ljubljana : Bibliotekarska terminološka komisija, 1998. - II, 25 f. : ilustr.

21. Kanič, Ivan: CIP - katalogizacija v knjigi v slovenskih publikacijah : terminološko vprašanje V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 117-124

22. Kanič, Ivan: Nekaj izrazov za poimenovanje najsodobnejših oblik medijev za zapis in reprodukcijo podatkov V: Knjižnica, 34 (1990), št. 4, str. 117-119

23. Kanič, Ivan: Gesli knjižnica in biblioteka V: Knjižnica 48 (2004) 3 , str. 208-210

24. Kanič, Ivan: Zastareli izrazi V: Knjižnica 48 (2004) 4, str. 203-209

25. Kanič, Ivan: Okrajšave V: Knjižnica 49 (2005) 1/2, str. 305-312.

26. Kanič, Ivan: Kratice V: Knjižnica 49 (2005) 3207-219, str. 305-312.

27. Kobe, Tomaž: Zunanji uporabnik V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 125

28. Leder, Zvonka: Navodila za pisanje bibliotekarskega terminološkega slovarja. Ljubljana, 1993, 6 str. (neobjavljeno)

29. Leder, Zvonka: Navodila za izpisovanje terminov. Ljubljana, 1989, 13 str. (neobjavljeno)

30. Rajh, Bernard: Geslovnik - geselnik V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 124

31. Rajh, Bernard: Knjižnični informacijski sistem, (knjižnično-informacijski sistem), knjižnično-dokumentacijsko-informacijski sistem V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 125

32. Sklep o ustanovitvi Bibliotekarske sekcije v okviru Terminološke komisije Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU, Ljubljana, 9.9.1987

33. Terminološko gradivo / [pripravila ] Terminološka komisija - Bibliotekarska podkomisija. - Ljubljana : ZRC SAZU, NUK, ZBDS, 1992. - 77, 138 f.

B. Objave o delovanju Bibliotekarske terminološke komisije in pripravi slovarja

1. Dimec, Zlata: Slovenski bibliotekarski terminološki slovar

Predstavitev na posvetovanju ZBDS, Čatež 1996

2. Kanič, Ivan: Internationale Terminologiearbeit – Multilingual dictionary of Library Terminology.

Referat: Mednarodni seminar "Literatur und Spracherwerb durch Bibliotheken", 12. do 18. junija 1999 v Kölnu.

3. Kanič, Ivan: Library Terminology – Two projects, two dictionaries.

Referat: Mednarodni seminar "Managing Information: The Impact on Public Information Policies and Services", Dunaj, 25.-27. maj 1999.

4. Kanič, Ivan & Zvonka Leder: Slovenski bibliotekarski terminološki slovar.

V: Knjižnica, 40 (2) 1996, str. 117-124

5. Kanič, Ivan & Zvonka Leder: Slovenski bibliotekarski terminološki slovar.

URL: http://www2.arnes.si/~ljnuk4/btk-slo.html

6. Kanič, Ivan & Zvonka Leder: Slowenisches Terminologiewörterbuch des Bibliothekswesens URL: http://www2.arnes.si/~ljnuk4/btk-deu.html

7. Kanič, Ivan: Slovenu vienos ir keliu kalbu bibliotekininkystes ir informacijos mokslo terminu žodynai / Ivanas Kaničius (Slovene mono- and multilingual dictionaries of library and information science Terminology)

V: Bibliotekininkyste ’97 – Bibliotekininkystes ir bibliografijos terminologija – ISSN 1392- 544X (ISBN 9986-530-47-4), str. 26-30

8. Kanič, Ivan: Slovene mono- and multilingual dictionaries of library and information science terminology. Referat: International conference Investigation and standardization of library science and bibliography terminology: theory and practice. Vilnius, 18.-19. oktober 1995

URL: http://www2.arnes.si/~ljnuk4/vilnius.html

9. Kanič, Ivan: Bisherige Ergebnisse und weitere Plannungen beim internationalen Projekt "Mehrsprachiges Wörterbuch der bibliothekarischen Fachterminologie"

Referat: 27. ABDOS-Tagung, Göttingen, 18. bis 21. Mai 1998

10. Kanič, Ivan: Mednarodni projekt priprave večjezičnega bibliotekarskega terminološkegaslovarja

V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskegarazvoja. Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnih knjižnicah / VII. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 5. - 6. november 1998. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica (1998) . - Str. 125-136. Ilustr. Literatura: str. 134.

11. Kanič, Ivan: Dictionaries of library terminology : two projects

Predstavitev na: UNESCO international conference "Reading for All", Sofia, November 21-25, 1998

12. Bibliotekarska terminologija : projekt bibliotekarskih terminoloških slovarjev. Ljubljana, 1995

(Projektna dokumentacija)

C. Drugi o Bibliotekarski terminološki komisiji in slovarju

1. Gantar, Polona: Kritični pretres poskusnega snopiča Bibliotekarskega terminološkega slovarja

V: Jezikoslovni zapiski, 1997, št.3, str. 207-219

2. The Evolving Library Scene in Slovenia : A personal account by Monika Segbert, European Commission, Telematics for Libraries, who visited Slovenia in February 1996 to examine library developments

URL: http://www.echo.lu/libraries/en/cee/slovenia.html

3. Slovenian dictionary of librarianship

V: International cataloguing and bibliographic control, IFLA, vol. 25 (1996), No. 4 (Oct/Dec)

4. Pokušina Bibliotekarskega terminološkega slovarja

V: Delo, 27.9.1996

5. Slovenski bibliotekarski terminološki slovar : poskusni snopič

V: Dnevnik, 15.10.1996

D. Večjezični slovar bibliotekarske terminologje

1. Bibliotekarska terminologija : projekt bibliotekarskih terminoloških slovarjev.

Ljubljana, 1995

2. Bibliotekarski terminološki slovar : poskusni snopič . Ljubljana, 1996

3. Kanič, Ivan & Zvonka Leder: Slovenski bibliotekarski terminološki slovar

V: Knjižnica, 40 (1996) št. 2, str. 5-32

4. Kanič, Ivan: Slovene mono- and multilingual dictionaries of library and information

science terminology.

V: International conference Investigation and standardization of library science and

bibliography terminology : theory and practice - Vilnius, October 18 - 19, 1995,

str. 26-30

5. Kanič, Ivan: Wie gehe ich mit Sprachbarrieren bei der internationalen Kooperation und

Landesübergreifenden Projekten um?

Deutsces Bibliotheksinstitut, 6. Nov. 1996 (neobjavljeno)

6. Knechtges, Susanne: Bibliothekarisches Wörterbuch = Librarian’s Dictionary. - Bad

Honnef, 1995

7. Praktisches Wörterbuch für Bibliothekare = Librarian’s Practical Dictionary. – Köln,

1992

8. Spletna stran mednarodnega projekta "Multilingual Dictionary of Library

Terminology"

http://www2.arnes.si/~ljnuk4/multi/multi.html

9. Testna stran z delovnim gradivom za 10 jezikov

http://www2.arnes.si/~ljnuk4/dictionary/index-old.html

10. English-Slovak Dictionary of Library Terminology, Bratislava, 1999

11. Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije, Ljubljana, 2002

12. Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije

dostop s spletne strani NUK: http://www.nuk.uni-lj.si

13. Dictionary of Librarianship: English-Serbian and Serbian-English, Beograd, 2002

CD-ROM izdaja

14. Dictionary of Librarianship: English-Serbian and Serbian-English

spletna izdaja: http://btr.nsb.bg.ac.yu/recnik.htm

15. INTERNATIONAL Conference Dictionaries of Library Terminology: Selection,

Arrangement and Presentation of Lexicographic Material (2000 ; Ljubljana)

Abstracts / International Conference Dictionaries of Library Terminology: Selection,

Arrangement and Presentation of Lexicographic Material, Narodna in univerzitetna

knjižnica, Ljubljana, Slovenia, September 28 - 29, 2000 ; [edited by Ivan Kanič ;

translated by Zlata Dimec ... et al.]. - [Ljubljana] : National and University Library,

[2000].

16. INTERNATIONAL Conference Dictionaries of Library Terminology: Selection,

Arrangement and Presentation of Lexicographic Material (2000 ; Ljubljana)

Picture gallery & book of abstracts [Elektronski vir] / International Conference

Dictionaries of Library Terminology: Selection, Arrangement and Presentation of

Lexicographic Material, Ljubljana, Slovenia, September 28 - 29, 2000 ; [edited by

Ivan Kanič ; photographs by Milan Štupar]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna

knjižnica, 2000. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

17. Dictionaries of Library Terminology : Selection, arrangement and presentation of

lexicographic material. International Conference - Ljubljana, September 28 - 29, 2000

Spletna stran konference: http://www2.arnes.si/~ljnuk4/conference/


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item