Slovenski enojezični razlagalni slovar bibliotekarske terminologije

Kanič, Ivan Slovenski enojezični razlagalni slovar bibliotekarske terminologije., 2011 [Preprint]

[img]
Preview
PDF
BTS-Kanic-2011.pdf

Download (517kB) | Preview

English abstract

The discipline of library science has a considerable tradition in Slovene areas; in spite of strong and continuous influence of German in the 19th and 20th centuries, and today of English technical literature and terminology, Slovene terms have developed, strengthened and become established in spoken and written technical language of the profession. During all this time, however, no particular attention was paid to library-related terms and no organized attempt was made to codify and normalise them. Their use was based primarily on language practice and norms of individual »schools« or important and influential individuals; moreover, they were not formally or semantically standardized. Facing the fact that at the end of the 20th century there still did not exist any specialized dictionary of library terminology in Slovene language, its preparation and publication proved essential and the gap was filled by a long-term project involving the preparation of an explanatory Slovene dictionary of Library and Information Science. There was no existing dictionary material to start from, so the lexicographic work had to start almost from scratch and the initial focus was set to extraction and inventory of potential terms in Slovene literature. The dictionariy grew within a computer environment in all stages of processing, the complex data model was designed to facilitate effective and adequate editing and structure of dictionary entries, as well as simple and effective use of the dictionary on optical disc or online, while at the same time the format enabled required preparation of printed versions produced through electronic publishing and printing on demand. The paper deals with the presentation of the lexicographic and editorial work of the expert team in all stages of the project which resulted in publishing of the first Slovene explanatory dictionary in Library and Information Science in print and electronic version in 2009. Basic processes of word inventory, term extraction and dictionary structuring are described in detail, and a selection of specific term groups are discussed. Future research in Slovene library terminology will depend on intensive use of the specialized text corpus which had been planned in the frame of the same project and became operational in 2009.

Slovenian abstract

Bibliotekarstvo je stroka, ki ima v slovenskem prostoru dokajšnjo tradicijo; slovenski termini so se kljub močnemu in stalnemu vplivu nemškega jezika v 19. in 20. stoletju, danes pa predvsem vplivu angleške strokovne literature in s tem tudi terminologije, razvili, utrdili in tudi uveljavili. Ves ta čas pa bibliotekarskim terminom ni bila namenjena sistematična skrb ali organiziran poskus njihove kodifikacije in normiranja. Raba je slonela predvsem na jezikovni praksi in normi posameznih "šol" ali pomembnih in vplivnih posameznikov in pogosto ni bila niti oblikovno niti semantično usklajena. Zaradi spoznanja, da slovenska bibliotekarska terminologija kot strokovni rabi namenjeni segment slovenskega jezika konec 20. stoletja še ni imela svojega specializiranega slovarja, je to vrzel v bibliotekarski stroki zapolnil večletni projekt priprave slovenskega razlagalnega slovarja bibliotekarske terminologije. Zanj je značilno, da je nastajala skoraj iz nič, saj se ni bilo mogoče opreti na nobena obstoječa gradiva, zato je bilo v začetku delo skoraj v celoti usmerjeno v inventarizacijo izrazja v slovenski strokovni literaturi. Nastala je računalniška slovarska podatkovna zbirka, podatkovni model pa je bil zasnovan tako, da omogoča dovolj popolno sestavo in členitev geselskega članka ob enostavni in učinkoviti uporabi slovarja v elektronski obliki na optičnem disku in na svetovnem spletu, istočasno pa tudi urejanje, oblikovanje in vse potrebne izhodne oblike za objavo tiskane izdaje v sodobnem elektronskem založništvu in tiskanju na zahtevo. Prispevek predstavlja delo uredniške skupine ter projekt priprave slovenskega razlagalnega terminološkega slovarja za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ki je izšel leta 2009 v tiskani in elektronski obliki. Natančneje so opisani postopki evidentiranja in zbiranja ter obdelave slovarskega gradiva, zgradba terminološkega slovarja in nekatere izbrane skupine gesel ter priprava jezikovnega korpusa bibliotekarstva, ki je nastal leta 2011 kot osnova za nadaljnje raziskovalno delo ter dopolnjevanje in redakcijo slovarja.

Item type: Preprint
Keywords: lexicography, terminology, terminological dictionaries, explanatory dictionaries, electronic dictionaries, library and information science, LIS, Slovene language
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
B. Information use and sociology of information > BZ. None of these, but in this section.
H. Information sources, supports, channels. > HZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Mr Ivan Kanič
Date deposited: 13 Mar 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/16732

References

1. Ahlin, M. et. al. (2003). Slovar sinonimov slovenskega jezika : splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo. Ljubljana: ZRC SAZU.

2. Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo. [3. izd]. Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija. 1999.

3. Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo : [permutirano kazalo]. Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija, 1993.

4. Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo . [2. izd.]. Ljubljana, 1997.

5. Bibliotekarska terminologija: projekt bibliotekarskih terminoloških slovarjev (projektna

6. dokumentacija), 1995. Ljubljana.

7. Bibliotekarski terminološki slovar: poskusni snopič. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996

8. Bibliotekarsko terminološko gradivo [Elektronski vir] : izpisovanje strokovnih besedil : delovno gradivo. Ljubljana, 1998. 1 CD-ROM.

9. Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 2000.

10. Gantar, P. (1997). Kritični pretres poskusnega snopiča Bibliotekarskega terminološkega slovarja. Jezikoslovni zapiski 3. 207–219.

11. ISBD(ER) : mednarodni standardni bibliografski opis elektronskih virov. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000.

12. ISBD(NBM) : mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997.

13. Islovar. (II. izdaja, © 2001-2007) Slovensko društvo Informatika. URL: http://www.islovar.org

14. Kanič, I. et al. (2002). Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije = English-Slovenian dictionary of library terminology. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002. Dostopno tudi na URL: http://www2.arnes.si/~ljnuk4/dictionary/slovenian/index.html

15. Kanič, I. et al. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica (Knjižnica, ISSN 0023-2424 ; 53(2009),3-4)

16. Kanič, I.: Bibliotekarska terminologija : Blog. URL: http://terminologija.blogspot.com

17. Leder, Z. (1993). Navodila za pisanje bibliotekarskega terminološkega slovarja (neobjavljeno).

18. Leder, Z. (1989). Navodila za izpisovanje terminov (neobjavljeno).

19. Leder, Z. (2005). Vrednotenje sinonimov (neobjavljeno).

20. Pleničar, B. (1983). Slovenska bibliotekarska bibliografija : 1945-1980 : izbor prispevkov iz časopisja in zbornikov. Ljubljana. Narodna in univerzitetna knjižnica.

21. Pleničar, B. (1986[i.e.] 1989). Slovenska bibliotekarska bibliografija : raziskovalna naloga. Ljubljana. Narodna in univerzitetna knjižnica.

22. Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU. 2001.

23. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS. 1994.

24. Termania : prosto dostopni spletni slovarski portal. URL: http://www.termania.net/

25. Toporišič, J. (1992). Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

26. Veliki slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item