Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Türkiye'de Yayınlanan Akademik Süreli Yayınlarda Niteliği Etkileyen Nedenler ve Kaliteyi Yükseltme : Reasons Affecting Academic Qualifications of Scholarly Journals on Medical and Health Sciences Published in Turkey and Upgrading Quality

Binici, Kasım Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Türkiye'de Yayınlanan Akademik Süreli Yayınlarda Niteliği Etkileyen Nedenler ve Kaliteyi Yükseltme : Reasons Affecting Academic Qualifications of Scholarly Journals on Medical and Health Sciences Published in Turkey and Upgrading Quality., 2010 MA thesis thesis, Ankara University. [Thesis]

[img]
Preview
PDF
kasim_binici_tez.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

After the information explosion serials have increased rapidly. This increase required decision according to the criteria defined by the international databases. Selected journals were indexed by the international databases and presented to researchers worldwide. Articles in these databases were used and cited by researchers. As a result of this statistical information collected, it was used in the measurement of scientific activities. For example for authors, articles, journals, institutions, countries. These measurements can be made only with a few databases. In these databases using factor of citations received, used in measuring quality of journals. In the course of time, it was accepted in the scientific world that quality criteria of an academic journal being indexed in international databases and having high impact factors. These criteria were used as selection criteria in libraries to manage serials collections. Academic journals which do not meet these criteria stayed out of range and the problem occurred while these journals are being published. In this context, a study which cannot be accessed cannot be read. Unread publications cannot be cited. If the journal is not cited it’s impact factor will be low. Researchers do not want to send their publications to Journals with low impact factors with the concern of their publications not being read. If a journal cannot find a quality article to publish, it is going to end soon. In the light of these considerations, this study to primarily aims to investigate the causes of negative affects on the scientific quality of national periodicals. In this direction the most important two negative reasons of national academic serials publishing are national scientific policy in practice and accessibility to journals that are the subjects of this thesis. In our study national journals which were published in the field of medicine and health sciences were detected and access status in libraries and databases are investigated to find out the effect of scientific policy in practice on the national academic journals. We examined the journals and publications which are in the collections of national and international databases.

Turkish abstract

Bilgi patlamasından sonra süreli yayın sayısında ciddi bir artış olmuştur. Bu artış uluslararası veri tabanları kapsamında belirlenen ölçütler doğrultusunda seçim yapmayı gerektirdi. Seçilen dergiler söz konusu veri tabanlarında dizinlenerek dünya çapında araştırmacıların hizmetine sunuldu. Veri tabanı kapsamında yer alan yayınların kullanımı ve atıf gösterilmesi sonucu oluşan istatistikî bilgiler yazarların, yayınların, dergilerin, kurumların, ülkelerin bilimsel faaliyetlerin ölçümünde kullanıldı. Bu ölçümler ancak birkaç veri tabanında yapılabilmektedir. Bu veri tabanlarında atıf alma faktörü kullanılarak dergilerde nitelik ölçümü yapılmaktadır. Zamanla bilim dünyasında akademik dergilerde nitelik ölçütünü, uluslararası dizinlerde yer alma ve atıf alma faktörünün belirlediği kanısı oluşmuştur. Belirlenen bu ölçütler ve kriterler kütüphanelerde derme yönetiminde seçim ölçütleri olarak kullanıldı. Söz konusu bu ölçütlere uymayan akademik dergiler kapsam dışı kalarak, dergilerde yayınlanan yayınlara erişim sorunu ortay çıktı. Bu bağlamda erişim sağlanamayan bir araştırma okunamaz. Okunmayan araştırmaya atıf yapılamaz. Atıf yapılamayan derginin etki faktörü düşük olur. Etki faktörü düşük olan dergiye araştırmacılar okunmama kaygısıyla yayın göndermek istemez. Yayın yapılmayan bir derginin yayın hayatı az olur. Bu düşüncelerden hareket ederek, bu çalışmada ulusal süreli yayınların bilimsel niteliğini olumsuz etkileyen nedenleri araştırmak öncelikli amaçlardan biri olmuştur. Bu doğrultuda Türkiye’de akademik süreli yayıncılığı olumsuz olarak etkileyen en önemli iki etkenin uygulanan ulusal bilimsel politikalar ve erişim olduğu tezi savunulmuştur. Çalışmamızda tıp ve sağlık bilimleri alanında yayınlanan ulusal süreli yayınlar saptanarak, kütüphanelerde ve veri tabanlarında erişim durumu araştırılmıştır. Uygulanan politikaların süreli yayın üzerindeki etkisini öğrenmek için ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alan dergi ve yayınlar incelenmiştir.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Serials, periodicals, scholarly journals, Turkish national serials, qualifications of scholarly journals, medical Journals; Süreli yayınlar, akademik dergiler, Türkçe süreli yayınlar, akademik dergilerde kalite, tıp Dergileri
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Kasım Binici
Date deposited: 22 Sep 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17618

References

Akbulut, H.(2006).TÜBİTAK Türk Tıp Dizini Kuralları. Orhan Yılmaz (Editör),

"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2006" : 17 Kasım 2006 Ankara içinde

(ss.81-84). Ankara: ULAKBİM.

Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: atıf dizinlerine dayalı

bibliyometrik bir yaklaşım. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi.

ALA, (1983). ALA Glossary of Library and Information Science.. Young,

Heartsill, Ed.. Chicago : American Library Association, 1983:

Aldur, M.M.(2005).Türk Tıp Dizini Kriterlerine Öneriler. Orhan Yılmaz (Editör)

,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2006" : 17 Kasım 2006 Ankara içinde

(ss.295- 301). Ankara: ULAKBİM.

Alemdar, K. (2007).Akademik Süreli Yayıncılık Üzerine. Orhan Yılmaz (Editör)

,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" : 19 Ekim 2007 Ankara içinde

(ss.13-16). Ankara: ULAKBİM.

Alkan, N. (1998). Temel ve uygulamalı bilim dallarında etki faktörü değeri en

yüksek olan süreli yayınların Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde

bulunabilirliği. Türk Kütüphaneciliği, 12(4):279-305.

Alkan, N. (1999). Tıp ve sağlık bilimleri dallarının 1990’larda etki faktörü değeri en

yüksek olan süreli yayınları ve bunların Ankara’daki ilgili kütüphanelerde

bulunabilirliği. “Bilginin serüveni: Dünü, bugünü ve yarını. Türk

Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum

Bildirileri” 17-21 Kasım 1999, Ankara (ss. 278-300). Yayına. hazırlayan. Ö.

Bayram, E. Erkan, T. Gülle, D. Toplu, M. Toplu ve E. Yılmaz.. Ankara: Türk

Kütüphaneciler Derneği.

Alkan, N. (1994), Bilgi Tarama Hizmetleri: Geleneksel Ve Bilgisayara Dayalı

Tarama Tekniklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Doktora Tezi,

Hacettepe Üniversitesi. 151

Alpay, M. (1973), Kütüphanecilik Terimleri, İstanbul, Edebiyat Fakültesi

Basımevi.

Amin, M. ve Mabe M.A.(2003). Impact factors: use and abuse. Medicine. 63: 347-

354

Anakara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(2009). Tez Yazım Yönergesi. 15

Aralık 2009 tarihinde

<http://sosbilens.ankara.edu.tr/UserFiles/File/tezyazimyonergesi.doc>

adresinden erişildi.

Ardıç, F. N. (2007). Türkçe Yayın ve Akademik Yükseltme Kriterleri. Orhan

Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" : 19 Ekim 2007

Ankara içinde (ss.35-38). Ankara: ULAKBİM.

Asan, A.(2005). SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve Etki Faktörü (=Impact Factor).

Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2005" : 8-9

Nisan 2005 Ankara içinde (ss.221-263). Ankara: ULAKBİM.

Atamer, H., Dorsan, K., Önder, L. ve Torun, K.. (2002). 70 bin araştırmaya 5 trilyon

teşvik. Cumhuriyet Bilim Teknik, 823:10-11.

Atılgan, D.(2005a).Bilginin Organizasyonunda Ulusal Dizinlerin Önemi Ve Atıf

Sistemi Üzerine Düşünceler. 13.Şubat 2010 tarihinde

<http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext.php?yayin=170&id=fulltext/170.htm>

adresinden erişildi.

Atılgan, D. (2005b). Bilimsel Yayınlarda Üniversitelerin Yeri. Türk

Kütüphaneciliği. c.19,s.1.s.(97-104).

Ayşan, E. (2003). İnternet Desteğinde Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, İstanbul:

Lotus.

Bağcı, E.Ç.(2007). Türkiye’de Bilimsel Dergiciliğin Yeniden Yapılanması için bir

Öneri. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" :

19 Ekim 2007 Ankara içinde (ss.212-215). Ankara: ULAKBİM.

Batı, H. (2006). Elektronik bilgi kaynaklarında maliyet – yarar analizi: Orta Doğu

Teknik Üniversitesi Kütüphanesi üzerine bir değerlendirme. Yayınlanmamış

yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.152

Baysal, J. (1987), Kütüphanecilik Alanında Yeni Kavramlar, Araçlar,

Yöntemler, İstanbul. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Canese K. (2006). PubMed Celebrates its 10th Anniversary! NLM Tech Bull. SepOct;(352):e5. 6 Şubat 2010 tarihinde

<http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/so06/so06_pm_10.html> adresinden

erişildi.

Clarfield,A. M. (1996). Finding pleasure and history in the Index Medicus. Can

Med Assoc J. 155 (9). (ss.1327-1328)

Coletti, M.H., Bleich, H.L.,(2001).Medical Subject Headings Used to Search the

Biomedical Literature.J Am Med Inform Assoc. 2001;8:317–323.

Çimen, H., Çimen E. (2006). Uluslararası Akademik Yayınlar ve Türkiye’nin

Bilimsel Üretkenliği. Aytaç Yıldızeli, H.K Bahşişoğlu (Editör) “ÜNAK'06:

Bilimsel İletişim Ve Bilgi Yönetimi”: 12-14 Ekim 2006 Ankara içinde (145-

162) Ankara: ÜNAK.

Çolaklar, H., Güneş, G. ve Küyük A.(2007). Ulusal Tıp ve Sağlık Bilimlerinde

Dergi Adı Kısaltmaları: Bir Pilot Çalışma. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık

Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" : 19 Ekim 2007 Ankara içinde (ss.148-

170). Ankara: ULAKBİM.

De Groote, S. L. ve J. L. Dorsch (2003). "Measuring use patterns of online journals

and databases." Journal of the Medical Library Association ( JMLA )

91(2): 231-41.

Demirbağ, Ali E. (2007) Tıbbi Yayınların Epidemiyolojik ve İstatistiksel

Analizindeki sorunlar ve Yapıcı Eleştiri Yaklaşımının Yayın ve Dergi Kalitesi

Üzerine Etkisi. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-

2007" : 19 Ekim 2007 Ankara içinde (ss.171-180). Ankara: ULAKBİM.

Demirel, İ.H.,Saraç, C. ve Özgen, T. (2008).Türkiye’de Bilim: (1973-2006). Orhan

Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008" : 21-22 Kasım

2008 Ankara içinde (ss.31-34). Ankara: ULAKBİM.

Dergi değerlendirme kriterleri talimatnamesi ve makale değerlendirme kriterleri

talimatnamesi. Ankara: Milli Kütüphane.

Dilek, H. (1997). Süreli Yayın Mı? Süreğen Yayın Mı?. B.Yılmaz (Yay. Haz.)

“Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan” içinde (ss. 219-225). Ankara :

H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü.

Doğan, S. C. (2007) Tıp Akademisyenlerinin Elektronik Veritabanı Ve Elektronik

Dergi Kullanımları: Hacettepe Üniversitesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi

Hacettepe Üniversitesi.

Elsevier B.V., (2010). SCOPUS. 20 Şubat 2010 tarihinde <http://www.scopus.com>

adresinden erişildi.

Goedeken E.A. (2006) The Serials Librarian: A Brief History and Assessment. The

Serials Librarian, Vol. 49(4) 2006

Goldberg, T. ve N. Nixon (2005). "Serials Control: Past, Present and Future

Imperfect." Serials Review. 31(3): 206-2009.

Gökçora, İ.H. (2007). Türkiye'de Sağlık Bilimleri ve Yayıncılığı: Biyotıp, Genetik,

Bilişim ve Nihayet "Saydam Kurbağa"dan Uzay Tıbbına Doğru. Orhan Yılmaz

(Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" : 19 Ekim 2007 Ankara

içinde (ss.19-23). Ankara: ULAKBİM.

Göksoy, E. ve İmamoğlu, A. (2007). Süreli Yayınlarda Editör ve Yayın Kurulu.

Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" : 19

Ekim 2007 Ankara içinde (ss.39-43). Ankara: ULAKBİM.

Greenberg, S.J., Gallagher, P.E.(2009).The great contribution: Index Medicus,

Index-Catalogue,and IndexCat. J Med Libr Assoc 97(2) (ss.108-113)

Güneş, G. ve Tarlan, M. (2003). “Tıp kütüphanelerinde elektronik kaynak

kullanımı”. 3. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul,

22 Ocak 2010 tarihinde < http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak04/u04-5.pdf>

adresinden erişildi.

Gürdal, O., Narinç, S., Yıldızeli, A. Yılmaz, B. (1993). Dizin:Türk

Kütüphaneciler Derneği Bülteni / Türk Kütüphaneciliği (1952-1992).

Ankara : Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 154

Hacettepe Üniversitesi (2009). Kütüphane Kataloğu. 10 Aralık 2009

<http://katalog.hacettepe.edu.tr/?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF2

B98091CB91374CB> adresinden erişildi.

Hacettepe Üniversitesi. (2010). Kütüphane Hakkında. 8 Nisan 2010 tarihinde

<http://www.library.hacettepe.edu.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA

AF6AA849816B2EFDE5403A0B751BAF2 > adresinden erişildi.

Hünkar, T., Soyuyüce, E., Tabanlıoğlı, S.(2003). Enformasyon Alanında Bir Veri

Tabanı Olarak Türk Tıp Dizini. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde

Süreli Yayıncılık-2003" : 28 Mart 2003 Ankara içinde (ss.173-178). Ankara:

ULAKBİM.

ISSN.(2010).Statistics. 21.Mart 2010 tarihinde <http://www.issn.org/> adresinden

erişildi.

Kansu, E. (2008).Bilimsel Yayınlarda Etik İlkeler. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık

Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008" : 21-22 Kasım 2008 Ankara içinde

(ss.21-26). Ankara: ULAKBİM.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Tekışık.

Karasözen, B., Bayram, Ö.(2007). 1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi.

Yöksek Öğretim Kurulu.

Kayaoğlu, H.D..(2008), Süreli Yayınları Yönetimi, İstanbul, Selenge

Keseoğlu, H.S.(1988), Kataloglama Kuralları örnekler ile Anglo – Amerikan

Kataloglama Kuralları 2, İstanbul. Edebiyat Fakültesi Basımevi.

Keseroğlu, H.S.(1995). Batı’da Ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Süreli Yayınların

Ortaya Çıkışı Ve Özellikleri. Müteferrika. S.6, ss.19-28.

Keseroğlu, H.S.(2006). Kataloglama kuralları: Anglo Amerikan kataloglama

kuralları (2. göz. Geçl. 4. bs.). İstanbul : Mep Kitap

Kozak, N. (1999), Türkiye Akademik Dergiler Rehberi, Ankara : Turhan Kitabevi

Kozak, N. (2002), Türkiye Akademik Dergiler Rehberi-2002, Eskişehir, Anadolu

Üniversitesi

Kozak, N. (2008), Türkiye Akademik Dergiler Rehberi 2007-2008, Eskişehir,

Anadolu Üniversitesi. 155

Kutsal, Y.G.. (2008).Kurgudan Yayına Bilimsel Araştırma. Orhan Yılmaz (Editör)

,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008" : 21-22 Kasım 2008 Ankara

içinde (ss.83-86). Ankara: ULAKBİM.

Kutup.org:Türkiye Toplu Kataloğu. 23 Ocak 2010 < http://www.kutublog.com/>

erişim sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü. (20 Ocak

2010). 5. Ulusal Yayın Kongresi. Sayı: B16.0.KYG.078.08.00825-12396

Küyük, A.(2003). Türkiye’de Yayınlanan Sağlık Bilimleri Dergilerinin Sayısal

Analizi. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2003" :

28 Mart 2003 Ankara içinde (ss.57-94). Ankara: ULAKBİM.

Küyük, A., (1996), Türk Tıp Literatüründe Bilgi Erişim, Yüksek Lisans Tezi,

Hacettepe Üniversitesi.

Küyük, A. ve diğerleri… (2007), Türkiye Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Rehberi-

2007, Ankara, ÜNAK.

Mengülerek, İ. (2008) “Hakemli Dergi ve Muhasebecilik Alanı Hakemli Dergileri”,

Mali Çözüm, S.85, s.93-103

Milli Kütüphane. (2002).Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999.

Ankara. Nüvis.

Milli Kütüphane.(2009). Milli Kütüphane Kataloğu. (Türkiye Bibliyografyası). 25

Kasım 2009 tarihinde <http://mksun.mkutup.gov.tr/F> adresinden erişildi.

Milli Kütüphane (2009b), Türkiye Makaleler Bibliyografyası. Yayınlar Listesi. 27

Kasım 2009 tarihinde <http://makale.mkutup.gov.tr/cgibin/WebObjects/Makale.woa/2/wo/bYqEkhmsbBCfQgvB7ZutYM/5.1.0.7>

adresinden erişildi.

Milli Kütüphane. (2009c). Türkiye Makaleler Bibliyografyası, İstatistiksel bilgiler.

10 Aralık 2009 tarihinde < http://tmb.mkutup.gov.tr/cgibin/WebObjects/Makale.woa/6/wo/Ccbw92s30Xx1zQWqL9shhM/0.2.9 >

adresinden erişildi.

Milli Kütüphane.(2010a). Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi. 21.Mart 2010 tarihinde <

http://sureli.mk.gov.tr/> adresinden erilildi. 156

Milli Kütüphane.(2010b). Tanıtım. 8 Nisan 2010 tarihinde

<http://www.mkutup.gov.tr/> adresinden erişildi

Milli Kütüphane.(2010c). Yayınlarımız. 21.Mart 2010 tarihinde <

http://www.mkutup.gov.tr/menu/35 > adresinden erişildi.

Mueller,P.S.,Murali, N.S.,Cha, S.S.,Erwin,P.J.,Ghosh, A.K.(2006). The effect of

online status on the impact factors of general internal medicine journals.The

Netherland Journal of Medicine. 2006 , Vol.64, No.2

NCBI. (2009). NLM Catalog. 3 Aralık 2009 tarihinde

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=nlmcatalog> adresinden

erişildi.

Nisonger, T.E..(1998), Management of Serials in Libraries, Englewood, Libraries

Unlimited, Inc.

NLM.(1976). 200 years of American medicine (1776-1976). U. S. Dept. of Health,

Education, and Welfare, Public Health Service, National Institutes of Health.

Bethesda, Md.

NLM.(1985). Historical treasures of the National Library of Medicine. Bethesda,

Md. : The Library

NLM.(2010a). The Story of NLM Historical Collections. 22 Şubat 2010 tarihinde

<http://www.nlm.nih.gov/hmd/about/collectionhistory.html> adresinden

erişildi.

NLM.(2010b). MEDLINE® Journal Selection. 25. Ocak 2010 tarihinde

<http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html> adresinden erişildi.

Osborn A.D. (1980). Serial publications : their place and treatment in libraries,

Chicago : American Library Association.

Öksözoğlu, A.F.. Kütüphanecilik ve Dokümantasyonla İlgili Türk Standartları.

Ötüken, A.(1955). Milli Kütüphane Nasıl Kuruldu?. Türk Kütüphaneciler Derneği

Bülteni. c.IV, s.1

Özbel, Y. (2007). Süreli Yayınların Niteliklerinin Artırılmasında Kurumların

Katkısı. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" :

19 Ekim 2007 Ankara içinde (ss.109-113). Ankara: ULAKBİM. 157

Öztürk, K.(1996), Süreli Yayın Toplu Kataloğu ve Bir Gözlem : İstanbul

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.

Öztürk, S. (2007) Tanım- Eleştiri / Türkiye Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Rehberi-

2007, Bilgi Dünyası, 8(2): 314-325

Özyurt, S. (2007). Ulusal Atıf Dizini ve Dergilerimizin Etki Faktörü. Orhan Yılmaz

(Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" : 19 Ekim 2007 Ankara

içinde (ss.55-72). Ankara: ULAKBİM.

PubMed.(2008). PubMed Overview. 10 Mart 2010 tarihinde <

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/query/static/overview.html#Introductio

n> adresinden erişildi.

PubMed.gov(2010). PubMed.gov U.S. National Library of Medicine National

Institutes of Health. 10 Mart 2010 tarihinde <

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/> adresinden erişildi.

Reitz, J.M. (2010). "Serial"ODLIS — Online Dictionary for Library and Information

Science. 12 Ocak 2010 tarihinde < http://lu.com/odlis/> adresinden erişildi.

Saha, S., Saint, S. ve Christakis, D.A. (2003). Impact factor: a valid measure of

journal quality? Journal of the Medical Library Association, 91(1):42-46.

Sefercioğlu, N. (2003). Kataloglama İçin Kurallar. Milli Kütüphane Ankara.

Soules, A. (2006). “The Enduring Serial: Past, Present, and Future” The Serials

Librarian, Vol. 51(1), p.103-115

Tamam, L. (2010, 3 Şubat). Türk Psikiyatri Dizini, Dizin Hakkında. 4 Şubat 2010

tarihinde <http://www.psikiyatridizini.org/about.php> adresinden erişildi.

Taviloğlu, K. (2007). Akademik Yükseltmelerde Ulusal Yayınlar Ne Kadar

Önemli?. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007"

: 19 Ekim 2007 Ankara içinde (ss.77-81). Ankara: ULAKBİM.

Testa, J. (2010). The Thomson Reuters Journal Selection Process. 3 Mart 2010

tarihinde

<http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_sele

ction_process/> adresinden erişildi. 158

Thomson Reuters, (2010a), Web of Science. > 7 Şubat 2010 tarihinde

<http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/az/web_of_science?parentKey=441594,511822> adresinden erişildi.

Thomson Reuters, (2010b), Science Citation Index Expanded. 7 Şubat 2010

tarihinde

<http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/az/science_citation_index_expanded>.adresinden erişildi.

Thomson Reuters, (2010c), Social Sciences Citation Index. 7 Şubat 2010 tarihinde

<http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/az/social_sciences_citation_index?parentKey=555184,539593> adresinden

erişildi.

Thomson Reuters, (2010d), Arts & Humanities Citation Index. 7 Şubat 2010

tarihinde

<http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/az/arts_humanities_citation_index> adresinden erişildi.

Thomson Reuters, (2010e), Journal Citation Reports. 7 Şubat 2010 tarihinde

<http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/az/journal_citation_reports?parentKey=555184,571933 > adresinden erişildi.

Timuralp B.(2007). Yayın Politikamız ve Geleceği için Öğretim Elemanı Eğitimi.

Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" : 19

Ekim 2007 Ankara içinde (ss.25-34). Ankara: ULAKBİM.

Tonta,Y. (2007). Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme.

S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay. haz.), “Değişen Dünyada Bilgi

Yönetimi Sempozyumu”: 24-26 Ekim 2007, Ankara.Bildiriler. içinde (ss.185-

192) Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

TUİK(2008).Yazılı Medya İstatistikleri, 2008. Sayı:137. 07 Ağustos 2009. 2 Mayıs

2010 tarihinde <www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6161.> adresinden

erişildi.

TÜBİTAK. (1993). Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003. 7 Şubat 2010

tarihinde 159

<http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/btyk/2/2btyk_karar.p

df> adresinden erişildi.

TÜBİTAK. (2010a) TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

Uygulama Esasları. 17 Ocak 2010 tarihinde

<http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/esaslar_2006.pdf> adresinden erişildi.

TÜBİTAK. (2010b). Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik istatistikleri-Türkiye

Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı. 21.02.2010 tarihinde

<http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/istatistikler/BTY60.p

df> adresinden erişildi.

TÜRDOK, (1971).Ankara Bilimsel ve Teknik Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu,

Ankara, TÜRDOK.

TÜRDOK, (1972).İstanbul Bilimsel ve Teknik Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu,

Ankara, TÜRDOK.

Türk Dil Kurumu.(2010). Büyük Türkçe Sözlük.

<http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=nitelik&ayn=tam >

21.02.2010 tarihinde erişildi.

Türk Medline.(2009). İndekslenen Dergi Listesi. 27 Aralık 2009

<http://medline.pleksus.com.tr/dergilistesi.php> adresinden erişildi.

Türk Medline (2010). Ulusal Atıf İndeksi. 10 Ocak 2010 tarihinde <

http://medline.pleksus.com.tr/ulusal_atif_indeksi.php> erişim sağlandı.

Türk Standartlar Enstitüsü, TS 191 . (1965). Süreli Yayın Adlarının Kısaltması için

Milletlerarası Kurallar. 2. Baskı. (ISO/R4 -1953 TC 46)

Türk Standartlar Enstitüsü, TS 191 ISO 4. (1999). Bilgi ve dokümantasyon-başlık

kelimeleri ve yayın başlıkları için kısaltma kuralları.

Türk Standartlar Enstitüsü, TS 2704 : (1977). Dokümantasyon-Süreğen Yayınlar

İçin Uluslar arası Standart Numaralama Sistemi(ISSN).

Türk Psikiyatri Dizini.(2009). İndekslenen Dergiler. 20 Aralık 2009

<http://www.psikiyatridizini.org/journals.php> adresinden erişildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Ulusal Akademik Ağ Ve Bilgi

Merkezi Yönetmeliği. T.C. Resmi Gazete (24556, 17.10.2001) 9 Nisan 2010 160

tarihinde

<http://www.ulakbim.gov.tr/hakkimizda/yetki/ulakbim_yonetmelik.pdf >

adresinden erişildi.

ULAKBİM. (2007). Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (I). Ankara: ULAKBİM.

ULAKBİM. (2008). Türk Tıp Dizini Hakkında. 10 Ocak 2008 tarihinde

<http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/hakkinda.uhtml> adresinden

erişildi.

ULAKBİM (2009), Türk Tıp Dizinine Giren Dergi Listesi (Tüm Yıllar) 15 Aralık

2009

<http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/uvt_journal_index.php?the_db=2

> adresinden erişildi.

ULAKBİM. (2009a). Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (II). Ankara:

ULAKBİM.

ULAKBİM. (2010a). Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu. 10 Ocak 2010 tarihinde

<http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/katalog> adresinden erişildi.

ULAKBİM. (2010b). Tarihçe. 10 Ocak 2010

<http://www.ulakbim.gov.tr/hakkimizda/tarihce/> adresinden erişildi.

ULAKBİM. (2010c). Dergi Değerlendirme Kriterleri. 13 Mart 2010

<http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/kriter.uhtml> adresinden erişildi.

ULAKBİM. (2010d). UBYT Programı Amaç ve Kapsamı. 17 Ocak 2010 tarihinde

<http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/kapsam.uhtml> adresinden erişildi.

ULAKBİM. (2010e). UBYT İstatistikleri.

<http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/stats/index.uhtml> 28 Şubat 2010

tarihinde erişildi.

ULAKBİM. (2010f).TÜBİTAK EKUAL Veri Tabanları Lisans Koşulları. 10 Ocak

2010 tarihinde

<http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ekual/lisans_kosul.uhtml#wos> adresinden

erişildi.

Ulrich’s International Periodicals Directory. (2010). 7 Şubat 2010 tarihinde

<http://ulrichsweb.com/UlrichsWeb> adresinden erişildi. 161

Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT). 23 Ocak 2010 <http://www.toplukatalog.gov.tr/>

erişim sağlandı.

Uzbay, İ.T. ,Çağdaş Uygarlığa Ulaşmada Bilim Politikalarının Yeri ve Önemi.

Orhan Yılmaz (Editör) "Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008" : 21-22

Kasım 2008 Ankara içinde (ss.61-68). Ankara: ULAKBİM.

Uzun, A. (1998). A scientometric profile of social sciences research in Turkey.

International Information and Library Review, 30, 169-184

Yağmurlu, A. (2007). Ulusal Süreli Yayınlarda Makale Sayısını Artırmaya Yönelik

Öneriler. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007"

: 19 Ekim 2007 Ankara içinde (ss.107-113). Ankara: ULAKBİM.

Yıldızeli, A.(2004).Türk Tıp Dizinine giren dergilerdeki yazım sorunları. Orhan

Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2004" : 28 Mayıs 2004

Ankara içinde (ss.29-40). Ankara: ULAKBİM.

Yılmaz, O. (2005). Kan Kaybeden Sağlık Bilimleri Ulusal Süreli Yayıncılığımız ve

Türk Tıp Dizini. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık Bilimlerinde Süreli

Yayıncılık-2005" : 8-9 Nisan 2005 Ankara içinde (ss.333-338). Ankara:

ULAKBİM.

Yılmaz, O., Yıldızeli, A.(2008). Türk Tıp Dizini.Orhan Yılmaz (Editör) "Sağlık

Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008" : 21-22 Kasım 2008 Ankara içinde

(ss.39-50). Ankara: ULAKBİM.

Yılmaz, O. (2007a). Açılış Konuşmaları. Orhan Yılmaz (Editör) ,"Sağlık

Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" : 19 Ekim 2007 Ankara içinde (ss.7-8).

Ankara: ULAKBİM.

Yılmaz, O. (2007b). Türk Tıp Dizinine Alınma Ölçütleri. Orhan Yılmaz (Editör)

,"Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2007" : 19 Ekim 2007 Ankara içinde

(ss.91-98). Ankara: ULAKBİM.

Yordam Toplu Kataloğu. 23 Ocak 2010 < http://yordam2001.bahcesehir.edu.tr/>

erişim sağlandı.

YÖK. (2010). 2547 sayılı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26

maddeleri çerçevesinde öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterleri 162

Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan üniversiteler. 16 Ocak 2010 tarihinde

<http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/?sayfa=akademikyukselme>

adresinden erişildi.

Yök Tez Merkezi Kataloğu. 23 Ocak 2010 < http://tez2.yok.gov.tr/> erişim sağlandı.

Yurdadoğ, B. (1974). Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara, Türk Dil Kurumu.

Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmi Gazete.

(Kanun No. 5772: Sayı. 26920, 18.6.2008).

Zawawi, S. ve Majid, S. (2001). “The Information Needs and Seeking Behaviour of

the IMR Biomedical Scientists”. Malaysian Journal of Library & Information

Science 5(1), 25-4


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item