Καινοτομικό Μεικτό Μοντέλο Ανοιχτής και Εξ’ Αποστάσεως Πληροφοριακής Παιδείας μέσω Τρισδιάστατων Εικονικών Περιβαλλόντων

Μυστακίδης, Στυλιανός and Τσάκωνας, Γιάννης Καινοτομικό Μεικτό Μοντέλο Ανοιχτής και Εξ’ Αποστάσεως Πληροφοριακής Παιδείας μέσω Τρισδιάστατων Εικονικών Περιβαλλόντων., 2012 . In 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς (GR), 18-19 Οκτωβρίου 2012. (Unpublished) [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
PALC-Mystakidis-Tsakonas.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

Information literacy and its delivery by academic libraries is an issue of crucial importance for them. The technological shifts and developments reinforce the challenges of information literacy programs, as they alternate the tools of information management, the search tactics and interaction with information systems, the retrieval and use strategies, the collaboration potential and so on. The present paper outlines the rationale and the development process of an open educational blended learning program, which was implemented in parallel to the existing one of the Library & Information Center of University of Patras, Greece. The program, which was named Open Workshop on Information Literacy (OWiL), combines educational and instructional activities both in the physical and the digital space, through tri-dimensional virtual environments, specifically through the Second Life platform. The innovation of the program stands in the fact that it is the first time an information literacy program offered by an academic library was implemented systematically and rigorously through Second Life and for its effective implementation experts from different disciplines cooperated. The term “Blended Learning” is not limited to the space of program delivery, but includes its educational axes as well. The program articulated four axes of action, those of information literacy, academic development, professional development and lifelong learning as a response to the expression of complex requirements by a wide and heterogeneous team of Library users. Aim of OWiL was that -after its conclusion- the users would be able to understand the importance and the aspects of information literacy, to effectively search, handle, organize, evaluate and synthesize long-term useful information for educational and research purposes and to possess and choose effective techniques for lifelong learning and professional development. Through the paper the development process of the educational axes is presented, as well as the synergies that had to be fostered with other agents inside the University of Patras, such as academics, experts, institutional infrastructures for career development, etc. Finally, data for the quality assessment of the first pilot period, as harvested by logging actions, statistical details and users’ commentaries, are presented.

Greek abstract

Η Πληροφοριακή Παιδεία και η υλοποίησή της από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι ένα φλέγον ζήτημα για τον χώρο. Οι τεχνολογικές μεταβολές εντείνουν τις προκλήσεις των προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας, καθώς μεταλλάσσουν τα εργαλεία χειρισμού της πληροφορίας, τις τακτικές αναζήτησης και αλληλεπίδρασης με τα πληροφοριακά συστήματα, τις στρατηγικές ανάκτησης και χρήσης της πληροφορίας, τη δυναμική συνεργασίας κ.α. Η παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει το σκεπτικό και τη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ενός ανοιχτού εκπαιδευτικού προγράμματος μεικτής μάθησης (blended learning) της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα, το οποίο ονομάστηκε Ανοιχτό Εργαστήρι Πληροφοριακής Παιδείας (OWiL - Open Workshop on Information Literacy), συνδυάζει δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο στον φυσικό, όσο και στον ψηφιακό χώρο, σε τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον και συγκεκριμένα της πλατφόρμας Second Life. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται ότι είναι η πρώτη φορά που ένα πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας μιας ελληνικής ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης υλοποιείται συστηματικά εξ’ αποστάσεως στο Second Life και για την αποτελεσματική πραγματοποίησή του συνεργάστηκαν ειδικοί από διαφορετικούς γνωστικούς χώρους. Ο όρος «μεικτή μάθηση» δεν περιορίζεται στο χώρο υλοποίησης του προγράμματος, αλλά περιλαμβάνει και τους εκπαιδευτικούς άξονες αυτού. Το πρόγραμμα διατύπωσε τέσσερις άξονες δράσης, αυτούς της πληροφοριακής παιδείας, της ακαδημαϊκής ανάπτυξης, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της δια βίου μάθησης, ως ανταπόκριση στην έκφραση σύνθετων απαιτήσεων μιας ευρείας και ετερογενούς ομάδας χρηστών της Βιβλιοθήκης. Στόχος του Ανοιχτού Εργαστηρίου Πληροφοριακής Παιδείας ήταν -μετά την ολοκλήρωση του- οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να κατανοούν τη σημασία και τις πτυχές της πληροφοριακής παιδείας, να αναζητούν, χειρίζονται, οργανώνουν, αξιολογούν και συνθέτουν αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου χρήσιμη πληροφορία για μάθηση και έρευνα, να κατέχουν και να επιλέγουν αποτελεσματικές τεχνικές δια βίου μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Μέσα από την εργασία αποτυπώνεται ο τρόπος ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αξόνων, η εκπαιδευτική μεθοδολογία και οι συνέργειες που συνήφθησαν με άλλους φορείς του Πανεπιστημίου, όπως ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες, ιδρυματικές δομές κατάρτισης και σταδιοδρομίας, κ.α. Τέλος παρουσιάζονται τα πρώτα δεδομένα ποιοτικής αποτίμησης της πορείας του έργου, ύστερα από την ολοκλήρωση της πρώτης πιλοτικής περιόδου, όπως σταχυολογήθηκαν μέσα από ενέργειες καταγραφής, στατιστικά στοιχεία και σχόλια από τους χρήστες.

Item type: Conference paper
Keywords: Πληροφοριακή παιδεία, τρισδιάστατα περιβάλλοντα, εικονικά περιβάλλοντα, ανοικτή εκπαίδευση, συνεργατικοί χώροι , Information literacy, tri-dimensional environments, virtual environments, open education, collaborative spaces
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
Depositing user: Giannis Tsakonas
Date deposited: 07 Oct 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17749

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

- Aldrich, C. (2011). Unschooling Rules: 55 Ways to Unlearn What We Know About Schools and Rediscover Education. Austin: Greenleaf.

- Blascovich J. & Bailenson J. (2011). Infinite Reality: Avatars, Eternal Life, New Worlds, and the Dawn of the Virtual Revolution. New York: William Morrow.

- Elliott, N. & Probets, S. (2011). Is there a second life for librarians? The Electronic Library 29(3), 354–366.

- Hedreen, R.C., Johnson, J.L., Lundy, M.A., Perryman, C., van den Brekel, G., Jacobson, J.J., Gullett, M. & Czarnecki, K. (2008). Exploring virtual librarianship: Second Life Library 2.0. Internet Reference Services Quarterly 13(2-3), 167-195.

- Hill V. & Mystakidis S. (2012). Maya Island Virtual Museum. Σε 18th International Conference on Virtual Systems and Multimedia. Virtual Systems in the Information Society, Milan, Italy, 2-5 September 2012. IEEE.

- Kapp, K. M. & O'Driscoll, T. (2010). Learning in 3-D: Adding a New Dimension to Enterprise Learning and Collaboration. San Francisco, CA: Pfeiffer.

- Mystakidis, S. (2012). Tapping the Potential of Open Blended Courses in Virtual Worlds. Σε VWBPE (Virtual Worlds Best Practices in Education) Conference 2012.

- Oldenburg, R. (2000). Celebrating the Third Place: Inspiring Stories about the ‘Great Good Places’ at the Heart of Our Communities. New York: Marlowe & Company.

- Parker, L. (2008). Second Life: the seventh face of the library? Program: electronic library and information systems 42(3), 232–242.

- Seely Brown J. & Adler R.P. (2008). Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0. EDUCAUSE Review, 43(1), 16–32.

- U.S. Department of Education (2010). Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning. A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies. Διαθέσιμο από http://www.educause.edu/library/resources/evaluation-evidence-based-practices-online-learning-meta-analysis-and-review-online-learning-studies (τελευταία πρόσβαση 30 Σεπτεμβρίου 2012).


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item