Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století

Voit, Petr Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století. Documenta Pragensia (ISSN 0231-7443), 2010, vol. 29, pp. 389-457. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
Voit_Norimberk.pdf

Download (332kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Voit_Norimberk_Resume.pdf

Download (152kB) | Preview

English abstract

The article „The role of Nuremberg in the formation of Bohemian and Moravian book culture in the first half of the 16th century“ deals with the production of manuscripts and single-sheet works by Bohemian writers in Nuremberg in 1492-1546. Despite the fragmented nature of our knowledge of the actual scope of the work performed in Nuremberg, it is possible to suggest that the imports were more beneficial to group interests (religious and professional) than reading communities as a whole. The overall importance of the Nuremberg production consisted in the conversion of the typographic model of Bohemian and Moravian printing works which, according to the example of Hieronymus Höltzel and other Nuremberg printers, abandoned the older bastarda and adopted Gothic script, Textualis, Rotunda and Fraktur script.

Czech abstract

Stať „Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století“ se zabývá výrobou knižních a jednolistových bohemik v Norimberku 1492-1546. I přes torzovitost našeho poznání skutečného rozsahu norimberské spolupráce lze naznačit, že import vyhovoval spíše skupinovým (konfesijním či pracovním) zájmům nežli čtenářské obci jako celku. Plošný význam norimberské produkce však spočíval v přestavbě typografického (písmového) modelu českých a moravských tiskáren, které dle vzoru Hieronyma Höltzela a dalších norimberských tiskařů opustily starší bastardu a přijímali švabach, texturu, rotundu a frakturu.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bohemia, Moravia, Nuremberg, Prague, Plzen, 15th century, 16th century, typography, incunabula, palaeotypes, prints, Fencl Jan Mantuán, Günther Johannn (Jan), Had Jan, Höltzel Hieronymus, Klaudyán Mikuláš, Milichthaler Leonhard, Pekk Hans, Peypus Friedrich, Schön Erhard, Springinklee Hans, Čechy, Morava, Norimberk, Praha, Plzeň, 15. století, 16. století, typografie, prvotisky, paleotypy, tisky
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
H. Information sources, supports, channels. > HE. Print materials.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 12 Nov 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:24
URI: http://hdl.handle.net/10760/17962

References

ALBRECHT DÜRER 1471-1971: Katalog zur Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums von Mai bis August 1971. Nürnberg-München, 1971.

BAADER, J. Pressmandate des Raths zu Nürnberg. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 8 (Neue Folge), 1861, sl. 50-52.

BENZING, J. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts. Wiesbaden, 1982.

BOHATCOVÁ, M. Čtení na pomezí botaniky, fauny a medicíny. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C. Praha, 1996, 38, 3-4.

BOHATCOVÁ, M. Die Anfänge der typographischen Zusammenarbeit zwischen Nürnberg und Böhmen. In: Gutenberg – Jahrbuch. 1976, s. 147-155.

BOHATCOVÁ, M. Die tschechische Drucke des Nürnberger Druckers Christoph Gutknecht. In: Gutenberg – Jahrbuch. 1991, s. 249-268.

BOHATCOVÁ, M. Hayd-Haden-Had: Tři jména jednoho tiskaře? In: Bibliotheca Strahoviensis. Praha, 1995, 1, s. 77-106.

BOHATCOVÁ, M. Höltzels Einblatt der Klaudianischen Landkarte Böhmens. In: Gutenberg – Jahrbuch. 1975, s. 106-112. (Česky BOHATCOVÁ, M. Höltzlův jednolist s Klaudiánovou mapou Čech. In: Strahovská knihovna: sborník Památníku národního písemnictví. Praha, 1979-1980, 14-15, s. 39-47).

BOHATCOVÁ, M. Mikuláš Bakalár Štetina: Štúdie a materiály o živote a diele slovenského prvotlačiara v Plzni. Bratislava, SAV 1966. Recenze: Listy filologické. 1967, 90, s. 420-424.

BOHATCOVÁ, M.: Norimberský a plzeňský tiskař Hans (Jan) Pekk. In: Časopis Národního muzea. Řada hist. 1976, 145, 3-4, s. 207-227.

BOHATCOVÁ, M. Über den Erstdruck eines tschechischen Kräuterbuchs. In: Gutenberg – Jahrbuch. 1981, s. 175-192.

BOHATCOVÁ, M. Unbekannte, in Regensburg entdeckte Pilsner Druke aus dem 16. Jahrhundert. In: Germanoslavica. 1994, 1, s. 11-22.

BOHATCOVÁ, M. Vydavatel a tiskař Mikuláš Klaudyan (Norimberk 1511 – Mladá Boleslav 1519). In: Časopis Národního muzea. Řada hist. 1979, 148, s. 33-67.

BOHATCOVÁ, M. Wittenberger Flugschriften aus der Zeit des Schmalkaldischen Krieges und die Probleme ihrer tschechischen Ausgaben. In: Gutenberg – Jahrbuch. 1983, s. 195-214.

BOHATEC, M.: Die Anfänge der dokumentarischen Illustration in böhmischen Drucken. In: Gutenberg – Jahrbuch. 1963, s. 202-208.

BOLDAN, K. Bamberské vydání Olomouckého a Pražského misálu (1488 a 1489). In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999: Počátky v dějinách knihtisku: Sborník z 8. odborné konference Olomouc, 20.-21. října 1999. Red. A. Hynková. Brno, 1999, s. 13-20.

BOLDAN, K. Sbírka minucí a pranostik z přelomu 15. a 16. století tepelského kláštera premonstrátů. In: Minulostí Západočeského kraje. 2008, 43, 79-114.

BOROVÝ, Kl. Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické. Díl II Akta konsistoře katolické. Praha, 1869.

BORSA, G. Dosial neznáma Bakalárova latinská tlač. In: Mikuláš Bakalár Štetina. Štúdie a materiály o živote a diele slovenského prvotlačiara v Plzni. Red. L. Kohút. Bratislava, 1966, s. 100-103.

BŮŽEK, V. Říšské město Norimberk a České země v předbělohorské době (stav a perspektivy studia). In: Folia historica Bohemica. 1997, 18, s. 19-70.

CLAUS, H. Die Endphase der Offizin Hieronymus Höltzels in Nürnberg. In: Studien zur Buch- und Bibliotheksgeschichte: Hans Lülfing zum 70. Geburtstag. Berlin, 1976, s. 97-108.

ČERMÁK, I. Historické mapy českých zemí. Klaudyánova mapa Čech (1518). In: Geodetický a kartografický obzor. 1989, 35/77, s. 134.

DIEFENBACHER, M. a FISCHER-PACHE, W., eds. Das Nürnberger Buchgewerbe. Buch- und Zeitungsdrucker, Verleger und Druckhändler vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Nürnberg, 2003, s. 1-3.

DOKOUPIL, Vl. Počátky brněnského knihtisku: Prvotisky. Brno. 1974. Bibliografie města Brna, sv. 1

DVORSKÝ, Fr. Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých a k starší české bibliografii (Klaudyán Mikuláš). In: Časopis Českého muzea. 1884, 58, s. 301-304.

GELLNER, G. Jan Černý a jiní naši lékaři do konce doby jagellovské. In: Věstník Královské české společnosti nauk, tř. fil.-hist. 1934. Praha, 1935, s. 1-176.

HORÁK, Fr. Současný stav soupisu tisků Mikuláše Bakaláře. In: Mikuláš Bakalár Štetina: Štúdie a materiály o živote a diele slovenského prvotlačiara v Plzni. Red. L. Kohút. Bratislava, 1966, s. 26-29.

CHYBA, K. Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna. Roč. 1-19. Praha, 1966-1984.

JIREČEK, J. České pamflety za války šmalkaldské. In: Časopis Českého muzea. 1875, 49, s. 95-100.

JIREČEK, J. Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 2. Praha, 1876.

JUDA, M. Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin, 2001.

KÁBDEBO, H. Der Antheil der Nürnberger Briefmaler Meldeman und Guldenmundt an der Literatur der ersten Wiener Türkenbelagerung. In: Berichte und Mittheilungen der Altertums-Vereines zu Wien. 1875, 15, s. 97-106.

KAVALÍR, M. Několik poznámek o tzv. Klaudyánově mapě Čech z r. 1518 a významu starých map jako historického pramene. In: Historická geografie. 1985, 24, s. 7-30.

KEUNECKE, H. O. Friedrich Peypus (1485-1535): Zu Leben und Werk des Nürnberger Buchdruckers und Buchhändlers. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 72. Nürnberg, 1985, s. 1-65.

KOLÁR, J. Takzvaná mapa Čech Mikuláše Klaudyána: Pokus o významovou interpretaci. In: Strahovská knihovna: Sborník Památníku národního písemnictví. Praha, 1979-1980, 14-15, s. 49-73.

KRAUS, Vl. Tisk Klaudyánovy mapy Čech – rekonstrukce technologie. In: Z dějin geodézie a kartografie. 1982, 2, s. 34-46.

KUCHAŘ, K. Mapy Čech v Münsterových Kosmografiích. In: Kartografický přehled. 1954, 8, s. 87-92.

KUCHAŘOVÁ, H. Zpráva o nálezu českého jednolistu. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. Red. A. Baďurová. Praha, 1999, s. 203-212.

MATĚJČEK, A. a TOBOLKA, Zd. V. Dřevorytový list Hanse Guldenmunda z doby kolem r. 1540. Praha, 1930.

MENČÍK, F. Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, 1895.

MOLNÁR, A. Boleslavští bratří. Praha, 1952.

MUCHA, L. Mikuláš Klaudyán a jeho mapa Čech z r. 1518. In: Geografické rozhledy. 1992, 2-3, s. 33-34.

MÜLLER, A. Zensurpolitik der Reichstadt Nürnberg. Von der Einführung der Buchdruckerkunst bis zum Ende der Reichsstadtzeit. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. 1959, 49, s. 66-169.

NAVRÁTIL, B. Glossy k dějinám moravského tisku. In: Časopis Matice moravské. 1902, 26, s. 43-56 a 127-151.

OLDENBOURG, M. C. Hortulus animae [1494]-1523: Bibliographie und Illustration. Hamburg, 1973.

OLDENBOURG, M. C. Zwei tschechische Hortuli animae mit Nürnberger Illustrationen. In: Philobiblon. 1968, 12, s. 105-112.

PEŠEK, J. Jiří Melantrich z Aventýna: Příběh pražského arcitiskaře. In: Slovo k historii 32. Praha, 1991.

POKORNÝ, Pavel R. K heraldické výzdobě tzv. Klaudyánovy mapy Čech. In: Z dějin geodézie a kartografie. 2000, 10, s. 5-9.

RÖTTINGER, H. Erhard Schön und Niklas Stör. Strasbourg, 1925.

RYBIČKA, Ant. Melantrichové z Aventina a tiskárna jejich: Pomůcka k dějepisu literatury a typografie domácí. In: Časopis Českého muzea. 1865, 39, s. 123-142 a 209-221.

SEMOTANOVÁ, E. Atlas zemí Koruny české. Praha, 2002.

SCHRAMM, A. Der Bilderschmuck der Frühdrucke, fortgeführt von der Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 18, Die Drucker in Nürnberg, außer Koberger. Leipzig, 1935.

SCHREYL, K. H. Die Welt des Hans Sachs: 400 Holzschnitte des 16. Jahrhunderts. Nürnberg, 1976, s. 15-31.

SLADKÝ, Vl. Nové pohledy na tzv. Klaudyánovu mapu Čech. In: Z dějin geodézie a kartografie. 1981, 1, s. 8-21, zvl. 13-14.

SPINA, Fr. Tschechischer Buchdruck in Nürnberg am Anfang des 16. Jahrhunderts. Prager deutsche Studien. 1908, 9, s. 29-51.

STREHLER, H. Das Missale Pragense des Georg Stuchs von 1503. In: Gutenberg – Jahrbuch. 1966, s. 140-146.

STRNAD, J. Knihtiskaři plzeňští v XV. a XVI. století. In: Památky archeologické a místopisné. 1889, 14, sl. 289-294.

STRNAD, J. Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část II. Plzeň, 1905.

ŠEFČÁKOVÁ, E. Drevorezová knižná ilustrácia okruhu a dielne Albrechta Dürera v knihách a tlačiach vydaných na Morave a na Slovensku. In: Kniha ’91-’92. Martin, 1993, s. 35-61.

ŠEFČÁKOVÁ, E. Dřevořezy prostějovské a olomoucké tiskárny Jana Günthera. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. Sv. 3, Olomoucko. Ed. I. Hlobil-M. Perůtka. Olomouc, 1999, s. 538-541.

ŠEFČÁKOVÁ, E. a Gabriela ŽIBRITOVÁ. Ilustrovaná kniha – minulosť a súčasnosť. In: Knižnica. 2003, roč. 4, č. 11, s. 552-556. Dostupné z: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2003/november_december/552.pdf

ŠVÁB, M. Jan Mantuán-Fencl jako typ českých tiskařů v 15. a 16. století. In: Vědecké informace ZK ČSAV. 1970, Suplement 1, s. 4-23.

TOBOLKA, Zd. V. Dějiny československého knihtisku v době nejstarší. Praha, 1930.

TOBOLKA, Zd. V. Tisky 15. věku o jednom listu na území Československé republiky. Praha, [1928].

VESELÁ, L. Knihy na dvoře Rožmberků. Praha, 2005.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 2. ISBN 978-80-7277-312-1. ISBN 80-7277-312-7.

VOIT, P. K dějinám cenzury v předbělohorské době. In: Folia historica Bohemica 11. Praha, 1987, s. 305-320.

VOIT, P. Moravské prameny z let 1567-1568 k dějinám bibliografie, cenzury, knihtisku a literární historie. In: Příspěvky ke Knihopisu 5. Praha, 1986, s. 25-26.

VOIT, P. Moravský knihtisk první poloviny 16. století a jeho vztahy k českým tiskárnám. In: Knihtisk v Brně a na Moravě. Red. J. Kubíček. Brno, 1987, s. 103-115.

VOIT Petr. Počátky renesanční typografie v Čechách a na Moravě. In: Listy filologické. 2009, roč. 132, č. 1-2, s. 125-135. ISSN 0024-4457. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/17953/.

VOLF, J. Apologia sacrae scripturae, lat. apologia Českých Bratří z r. 1511. In: Časopis Národního muzea. 1925, 99, s. 273-278.

VOLF, J. Co znamená zkratka V. K. na Klaudyánově mapě r. 1518? In: Časopis Národního muzea. 1939, 113, s. 126-131.

VOLF, J. Dějiny novin v Čechách do r. 1848. Praha, 1930.

WAGNER, R. Nachträge zur Geschichte der Nürnberger Musikdrucker im sechzehnten Jahrhundert. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. 1931, 30, s. 107-152.

WINTER, Z. Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha, 1909.

WIŽĎÁLKOVÁ, B. Glosy na okraj Lékařských knih mistra Křišťana. In: Pocta dr. Emě Urbánkové. Praha, 1979, s. 475-503.

ZIMMERMANN, H. K výzdobě norimberského českého vydání Pammachia z roku 1546. In: Časopis československých knihovníků. 1928, 7, s. 5-9.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item