Analiza porównawcza jakości serwisów WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego

Kowalska, Małgorzata Analiza porównawcza jakości serwisów WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego. Folia Toruniensia, 2008, vol. 8, pp. 117-135. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
WWW.pdf

Download (5MB) | Preview

English abstract

The development of technology and in particular easy access to information technology have made the task of making one‘s own webpage comparatively simple. It does not require great knowledge or much money. However, as it has become easy to publish materials electronically, the Internet abounds in imprecise, misleading, untrue or falsified information. The escalating phenomenon in the recent years as well as the awareness of the fact that the condition of education and the knowledge of society depend on the quality of information acquired have given rise to the discussion about the quality, attributes and evaluation methods of electronic information. The activities have entailed a series of researches, which cover also libraries‘ WWW services. Depending on the fact by whom, for whom and at what level the analysis was made, different methods and criteria were used to examine the quality of the Internet libraries. One of the research methods was benchmarking (also known as the comparative analysis), which involves multifaceted observation of the information in reference to its form and content, measuring the services offered and identifying the best practices. The benchmarking evaluation of the quality of library websites has become the subject of this analysis. The research has been conducted in the Internet websites of private colleges and universities in Kuyavia-Pomerania Province. Apart from discussing the methodology of benchmarking, the article characterizes the catalogue of the evaluation criteria for content and functionality of services. It includes the analysis of each attribute in reference with the websites examined from the point of view of their potential user. Individual data have served to define the intensity of various features and to make the conclusions about the Internet information offer of private colleges and universities in Kuyavia-Pomerania Province.

Polish abstract

Postęp technologiczny, a zwłaszcza powszechna dostępność narzędzi informatycznych sprawiły, że stworzenie własnej strony WWW stało się zadaniem stosunkowo prostym, niewymagającym ani zbyt wielkiej wiedzy, ani wysokich nakładów finansowych. Łatwość elektronicznego publikowania spowodowała jednak, że w Internecie obok zasobów wartościowych zaczęły pojawiać się także informacje niezamawiane, niedokładne, mylące, pozornie prawdziwe lub wręcz celowo fałszywe. To eskalujące, zwłaszcza w ostatnich latach zjawisko, a także świadomość faktu, że to właśnie od jakości dostarczanej czy pozyskiwanej informacji zależy stan edukacji i wiedzy społeczeństwa, wywołało liczne dyskusje na temat kondycji informacji elektronicznej, jej atrybutów i metod oceny. Działania te zaowocowały z kolei szeregiem badań, które swoim zasięgiem objęły także biblioteczne serwisy WWW. W zależności od tego, przez kogo, dla kogo i na jakim poziomie dokonywana była analiza, do oceny jakości stron internetowych bibliotek wykorzystywane były różnorodne metody i kryteria. Jedną z metod badawczych stał się także benchmarking (nazywany także analizą porównawczą), polegający na wieloaspektowym przyjrzeniu się informacji pod względem formalnym i treściowym, dokonywaniu pomiarów oferowanych usług i identyfikowaniu najlepszych praktyk. Benchmarkingowa ocena jakości bibliotecznych stron WWW stała się także przedmiotem niniejszego opracowania. Badaniami zostały objęte witryny internetowe wyższych szkół niepaństwowych województwa kujawsko-pomorskiego. Poza omówieniem metodologii benchmarkingu, w artykule dokonano charakterystyki katalogu kryteriów oceny treści i funkcjonalności serwisów oraz analizy każdej z cech w odniesieniu do badanych witryn internetowych z punktu widzenia potencjalnego użytkownika. Dane jednostkowe posłużyły zarówno do określenia stopnia natężenia poszczególnych cech, jak i do sformułowania sumarycznych wniosków na temat internetowej oferty informacyjnej i usługowej bibliotek wyższych szkół niepaństwowych regionu Kujaw i Pomorza.

German abstract

Durch den technologischen Fortschritt und insbesondere den allgemeinen Zugang zu den Werkzeugen der Informatik ist die Gestaltung einer eigenen Website eine verhältnismassig einfache Aufgabe geworden, die weder allzu viel Wissen noch hohe finanzielle Aufwendungen erfordert. Die Leichtigkeit der elektronischen Veröffentlichung führte jedoch dazu, dass im Internet neben wertvollen Bestanden auch unerwünschte, ungenaue, irreführende. scheinbar richtige oder absichtlich falsche Informationen aufzutauchen begannen. Dieses gerade in den letzten Jahren eskalierende Phänomen und auch das Bewusstsein, dass von der Qualität der zur Verfügung gestellten oder gewonnenen Information der Bildungs- und Wissensstand der Gesellschaft abhangt, rief zahlreiche Diskussionen über die Kondition der elektronischen Information, ihre Attribute und Bewertungsmethoden hervor. Diese Aktivitäten führten zu einer Reihe von Untersuchungen. die auch die WWW-Dienste der Bibliotheken umfassten. Je nachdem von wem, für wen und auf welchem Niveau die Analyse durchgeführt wurde, wurden vielfältige Methoden und Kriterien zur Qualitätsbewertung der Internetseiten von Bibliotheken angewandt. Eine der Untersuchungsmethoden war das Benchmarking (es wird auch Vergleichsanalyse genannt), das darauf beruht, die Informationen unter vielen Aspekten im Hinblick auf Form und Inhalt zu betrachten, Messungen der angebotenen Dienste vorzunehmen und die besten Praktiken zu identifizieren. Die Benchmarking-Qualitätsbewertung der bibliothekseigenen Websites war auch Gegenstand der vorliegenden Abhandlung. Die Untersuchungen umfassten die Websites der nichtstaatlichen Hochschulen in der Woiwodschaft Kujawien und Pommern. Neben einer Besprechung der Methodologie des Benchmarkings wurde im Artikel eine Charakterisierung des Kataloges der Bewertungskriterien für Inhalte und Funktionalität der Dienste vorgenommen sowie eine Analyse jedes einzelnen Merkmales in Bezug auf die untersuchten Websites aus dem Blickwinkel eines potenziellen Benutzers. Die individuellen Daten dienten sowohl zur Bestimmung des Intensitätsgrades der einzelnen Merkmale als auch zur Formulierung von summarischen Ergebnissen zum Thema des Informations- und Dienstleistungsangebotes von Bibliotheken der nichtstaatlichen Hochschulen in der Region Kujawien und Pommern im Internet.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: biblioteki niepaństwowych szkół wyższych, benchmarking, strony WWW, Webpages, private colleges and universities, qualitative analyse
Subjects: B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
I. Information treatment for information services > IB. Content analysis (A and I, class.)
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: PhD Małgorzata Kowalska
Date deposited: 20 Mar 2013 15:33
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/18815

References

1. Bednarek-Michalska B., Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych

w Internecie. W: Biuletyn EBIB [online] 2002, nr 2 (31) [dostęp 10 marca 2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://ebib.oss.wroc.pl/ 2002/31/michalska.php>.

2. Bednarek-Michalska B., Ocena jakości informacji elektronicznej. W: Biuletyn EBIB [online] 2007,

nr 5 (86) [dostęp 10 marca 2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2007/86/ a.php?bednarek>.

3. Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych: teoria a praktyka, pod red.

M Czyżewskiej, Białystok 2005.

4. Głowacka E., Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w biblio-tekoznawstwie i informacji naukowej, Toruń 2000.

5. Mirecka E., Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji, Cz. 1. Źródła informacji. Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, Warszawa 2003.

6. Nielsen J., Tahir M., Funkcjonalność stron WWW. 50 witryn bez sekretów, tł. S. Dzieniszewski, Gliwice 2006.

7. Sapa R., Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich, Kraków 2005.

8. Tomaszewski M., Internet oraz biblioteki polskie w Internecie. Opracowanie analityczno-syntetyczne, Nowa Biblioteka 1998, nr 1, s. 31-40.

9. Użyteczność (ang. usability, web-usability). W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia [online] [dostęp 10 marca 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno %C5%9B%C4%87 _(web-usability).

10. Wykaz uczelni niepublicznych wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dostęp 10 marca 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu06&news_cat_id=951&layout=2.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item