Tendencje w badaniach dawnej prasy polskiej (do 1864 roku) : analiza bibliometryczna

Kolasa, Władysław Marek Tendencje w badaniach dawnej prasy polskiej (do 1864 roku) : analiza bibliometryczna. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2012, n. 1, pp. 35-53. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
kolasa_1864.pdf

Download (588kB) | Preview

English abstract

The article discusses Polish researches of old Polish press (until 1864). Main research fields, participants and their texts, as well as changes in the corps being surveyed which have taken place for last 65 years were presented. The output of the years 1945-2009 was analysed accurately, as well as selected works from before the WW2, including analysis of citation taken from the author's base Polish Media Historiography Citation Index. Auxiliary also publishing statistics, and specialist research texts were surveyed.

Polish abstract

Artykuł omawia aktywność polskich uczonych (prasoznawców, bibliologów) działających na polu badań dawnej prasy polskiej (do 1864 roku). Przedstawiono główne pola badawcze, uczonych i ich najważniejsze dzieła oraz zmiany, jakie zachodziły w badanym korpusie na przestrzeni ostatnich 65 lat. Wyczerpująco przeanalizowano dorobek z lat 1945-2009 oraz wybrane prace przedwojenne. Do ewaluacji dorobku badawczego wykorzystano analizę cytowań, które zaczerpnięto z autorskiej bazy Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich. Pomocniczo posiłkowano się także statystyką wydawnictw oraz analizą dysertacji doktorskich i habilitacyjnych. W latach 1945-2009 na analizowanym odcinku pracowało 628 badaczy, spośród których 79 przygotowało z tego zakresu dysertacje (19 habilitacji i 60 doktoratów). Łączny dorobek w tym zakresie wynosił 1229 prac o charakterze ściśle naukowym, które były cytowane 6219 razy. Analizy ujawniły, że po 1945 roku liczba publikacji stale rosła, lecz ich wartość mierzona cytowaniami była zmienna, czyli okresowo występowały fronty badawcze na wybranych odcinkach. Najmniejsze było zainteresowanie problematyką ogólną (4,1% prac i 15,3% cytowań), zaś główny wysiłek badawczy koncentrował się na historii szczegółowej (95,9% prac i 84,7% cytowań). Poszczególne pola badawcze rozwijały się autonomiczne. Mimo różnic dorobek badawczy nad prasą polską do 1864 roku jest znaczący. Większość głównych zagadnień doczekało się opracowań monograficznych oraz pogłębionych opracowań syntetycznych.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: prasa polska, XVI-XIX wiek, historia, badania, historiografia, prasoznawstwo, bibliometria, analiza cytowań, Polish press, the sixteenth to the nineteenth century, history, research, historiography, Press Studies, bibliometrics, citation analysis
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EA. Mass media.
Depositing user: Dr hab. Władysław Marek Kolasa
Date deposited: 14 Apr 2013 10:52
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/19004

References

A. Drabek: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych. Katowice 2010

A. F. Grabski: Zarys historiografii polskiej. Poznań 2006, s. 209-211

A. Garlicka: Przegląd opracowań historii prasy polskiej. Warszawa: Komitet Obchodu 300-lecia Prasy Pol., 1961

A. Garlicka: Rozwój badań nad historią prasy w Polsce. Cz. 1, Do 1939 roku, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” T. 1 (1962), s. 7-48.

A. Kowalska: Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822. Warszawa 1961 [12].

A. Kraushar: Senator Nowosilcow i cenzura za Królestwa Kongresowego (1819-1829). Kraków 1911 [13/17].

A. Kraushar: Wolność druku i dziennikarstwo warszawskie w czasach listopadowych (1830-1831). Warszawa 1909 [14/20]

A. Słomkowska: Dziennikarze warszawscy : szkice z XIX wieku. Warszawa 1974 [16].

A. Słomkowska: Prasa rządowa Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1807-1838. Warszawa 1969 [13]

A. T. Chłędowski: O początkowych pismach peryodycznych w języku polskim, „Pamiętnik Lwowski” 1816, t. 1, nr 2, s. 122-133 [12/17].

A. Woltanowski: Prasa i pisma periodyczne powstania kościuszkowskiego. Białystok 1984 [6].

B. Zakrzewski: "Tygodnik Literacki" 1838-1845: zarys monograficzny. Warszawa 1964 [14]

D. Hombek: Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej. Kraków 2001 [18].

E. Garfield: Citation indexing - its theory and application in science, technology, and humanities. New York 1978

E. Słabęcka: Dzieje "Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego" w latach 1815-65 z uwzględnieniem biografii redaktorów, „Kronika Miasta Poznania” 1935, nr 4, s. 367-397,

E. Słabęcka: Stosunek "Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego" do powstania listopadowego i styczniowego, „Kronika Miasta Poznania” 1937, nr 1, s. 49-67.

E. Tomaszewski: Kształtowanie się kapitalistycznych przedsiębiorstw prasowych w Warszawie (1851-1860). Warszawa 1968.

F. A. Marek: Najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku 1789-1854.Wrocław 1972 [15].

F. M. Sobieszczański: Czasopisma polskie, [w:] Encyklopedia powszechna Orgelbranda. T. 6. Warszawa 1861, s. 304-353 [41].

G. Gzella: "Pisma dla ludu" pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku. Toruń 1994 [10].

G. Smólski: O polskiem czasopiśmiennictwie najstarszej doby, „Biblioteka Warszawska” 1910, t. 1, s. 534-567 [9/23].

H. Eille: Prasa warszawska przed stu laty i współczesna jej ocena. Warszawa 1929 [14/18].

H. Syska: Od "Kmiotka" do "Zarania" : z historii prasy ludowej. Warszawa 1949 [14].

I. Homola: "Tygodnik Cieszyński" i "Gwiazdka Cieszyńska" pod redakcją Pawła Stalmacha 1848-1887. Katowice 1968 [20].

I. Homola: Pamiętnik Historyczno-Polityczny Piotra Świtkowskiego 1782-1792. Kraków 1960 [13]

I. Próchnicki: Próba periodyzacji historii prasy polskiej, „Biuletyn Prasoznawczy” 1957, nr 2, s. 12-41.

I. Turowska-Barowa: Zabawy przyiemne y pożyteczne (1770-1777) : ze studiów nad literaturą stanisławowską. Kraków 1933 [13/16]

I. Marshakova-Shaikevich: Badania ilościowe nauki. Poznań 2009

J. Halpern: Historia prasy polskiej do r. 1864. Warszawa: Ośrodek Szkolenia Dziennikarzy i Sekcja Dziennikarska UW, 1953, toż, wyd. 2, 1954 [3].

J. Krawczyńska: Spis bibliograficzny prac, monografii, artykułów i przyczynków do historii prasy polskiej. Warszawa: Szkoła Part. przy KC PZPR. Wydz. Dziennikarski, 1950 [powiel.].

J. Kucharzewski: Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracyi : zarys bibliograficzno-historyczny. Warszawa 1911 [56].

J. Lankau: Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729. Kraków 1960 [34].

J. Łojek: "Gazeta Warszawska" księdza Łuskiny. Warszawa 1959 [9]

J. Łojek: 1960-1980 : badania nad prasą polską okresu 1661-1864, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1981, nr 4, s. 19-26.

J. Łojek: Bibliografia prasy polskiej 1661-1831. Warszawa 1965 [47]

J. Łojek: Dziennikarze i prasa w Warszawie w XVIII wieku. Warszawa 1960 [15]

J. Łojek: Polska inspiracja prasowa w Holandii i Niemczech w czasach Stanisława Augusta. Warszawa 1969 [4]

J. Łojek: Problemy rozwoju prasy staropolskiej, [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, t. 1. Warszawa 1967, s. 171-188.

J. Łojek: Statystyka prasy polskiej okresu 1661-1831, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1965, z. 1, s. 5-22

J. Łojek: Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa 1966 [24]

J. Łojek: Zarys historii prasy polskiej w latach 1661-1831. Warszawa 1972 [6].

J. Myśliński: Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN (1958-1993), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2002, z. 1, s. 185-209.

J. S. Bandtkie: Wiadomość krótka o gazetach polskich, „Rocznik Tow. Naukowego Krakowskiego” 1819, t. 4, s. 205-224 [14/16] – zapis oznacza [16 cytowań, w tym 14 dot. okresu do 1729 roku].

J. Tomkowski: Nauka o literaturze w Polsce (1945-1990), [w:] Humanistyka polska w latach 1945-1990. Warszawa 2000, s. 165.

J. Zakrzewski: Czasopiśmiennictwo polskie na emigracji : wydawnictwa Awiniońskie (1832-1833), „Przegląd Historyczny” T. 4 (1907), s. 82-97, 205-220, 336-348 [8].

J. Żurawicka: Stan badań nad czasopiśmiennictwem polskim [do 1939 r.], „Prasa Polska” 1952, nr 10/11, s. 60-79;

K. Bąkowski: Dziennikarstwo krakowskie do 1848 roku, „Rocznik Krakowski” T. 8 (1906), s. 129-188 [31].

K. Drewnowski: Dziennikarstwo polskie za czasów powstania kościuszkowskiego, „Przegląd Historyczny” T. 33 (1936), s.184-245 [20/32].

K. Estreicher (sen.): Spis alfabetyczny czasopism i dzieł zbiorowych od najdawniejszych czasów, [w:] tegoż: Bibliografia polska XIX stulecia. T. 1. Kraków 1870, s. 240-266 [28]

K. Estreicher: Dziennikarstwo w Galicji i Krakowie do roku 1860, „Biblioteka Warszawska” 1861, t. 2, s. 156-157, 408-428, 666-686 [13/23].

K. Estreicher: pt: 1400 pism periodycznych i zbiorowych. Kraków 1871.

K. Jarochowski: Literatura poznańska w pierwszej połowie bieżącego stulecia. Poznań 1884 [11/18].

K. Kolbuszewski: Z dziejów krytyki literackiej w czasopismach emigracyjnych (1836-1848). Wilno 1924 [4].

K. Ossowski: Prasa Księstwa Warszawskiego. Warszawa 2004 [5]

K. Zawadzki: Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku: bibliografia. T. 1, 1514-1661. Wrocław 1977 [7]; toż … T. 2. 1662-1728. Wrocław 1984 [7].

K. Zawadzki: Początki prasy polskiej : gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku. Warszawa 2002 [11].

Kurier Warszawski : książka jubileuszowa ozdobiona 247 rysunkami w tekście 1821-1896, Warszawa 1896 [20/29].

M. Inglot: Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851. Warszawa 1966 [18].

M. Krzepkowski: Obchody 300-lecia prasy polskiej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1960, nr 5/6, s. 116-119.

M. Manteufflowa: J. K. Szaniawski : ideologja i działalność 1815-1830. Warszawa 1936 [13/17].

M. Straszewska: Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832-1848. Cz. 1, 1832-1840. Wrocław 1953 [17].

M. Straszewska: Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w latach 1832-1848. Cz. 2, 1840-1848. Warszawa 1959 [11].

M. Tyrowicz: Badania z historii prasy polskiej w trzydziestoleciu 1945-1975, „Zeszyty Prasoznawcze” 1975, nr 4, s. 29-46.

M. Tyrowicz: O aktualnej sytuacji w badaniach historyczno-prasowych : uwagi po 300-leciu "Merkuriusza Polskiego", „Ruch Literacki” 1963, z. 1, s. 22-27.

M. Tyrowicz: Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850. Kraków 1979 [18].

N. Gąsiorowska: Wolność druku w Królestwie Kongresowym 1815-1830. Warszawa 1916 [42/63].

P. Chmielowski: Dziennikarstwo polskie, [w:] Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 18. Warszawa 1896, s. 624-636 [19].

P. Nowak: Bibliometria, webometria. Poznań 2006

Prasa polska w latach 1661-1864. Warszawa 1976, s. 9.

R. Kaleta, M. Klimowicz: Prekursorzy oświecenia. Wrocław 1953 [25].

R. Pilat: Początek publicystyki literackiej w Polsce. [Cz.] 1, Czasopisma "uczone". Lwów 1882 [14/18]. Odb. z "Przewodnika Naukowego i Literackiego" 1882.

R. Stobiecki: Historiografia PRL. Warszawa 2007

R. Stobiecki: Między kontynuacją a dyskontynuacją [w:] Humanistyka polska w latach 1945-1990. Warszawa 2000, s. s. 127-155.

S. Gorski: Dziennikarstwo polskie : zarys historyczny. Warszawa 1905 [21].

S. J. Czarnowski: Dziennikarstwo słowiańskie i polskie. Kraków 1895 [35]

S. J. Czarnowski: Literatura perjodyczna i jej rozwój. T. 1. Kraków 1892 [20].

S. J. Czarnowski: Literatura perjodyczna i jej rozwój. T. 2. Kraków 1895 [23]

S. Kalembka: Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji: dzieje i główne koncepcje polityczne 1832-1863. Toruń 1977 [5].

S. Karwowski: Czasopisma Wielkopolskie. Cz. 1, 1796-1859. Poznań 1908 [13/27].

S. T. Jarkowski: Die polnische Presse in Vergangenheit und Gegenwart, „Zeitungswissenschaft” 1937, nr 8, s. 505-612 [6].

S. Zawadzki: Bibliografia czasopism polskich zagranicą 1830-1934. Warszawa 1935 [19/20].

Stulecie Gazety Lwowskiej 1811-1911. T. 1-3. Red. W. Bruchnalski. Lwów 1911-1913 [22/49].

T. Bielecki: Współcześni o Komisji Edukacji Narodowej : "Pamiętnik Historyczno-Polityczny" Piotra Świtkowskiego (1782-1792), „Przegląd Współczesny” T. 2 (1923), s. 275-288;

T. Gutkowski: Cenzura w wolnem mieście Krakowie 1832-1846. Kraków 1914

T. P. Rutkowski: Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Warszawa 2007

U. Hahlweg: Flugblatt und Zeitung in den Anf Anfängen des Zeitungswesens in Polen, Königsberg 1940 [9]

W. Ciechowski: Czasopisma polskie na Litwie. Petersburg 1911 [8/15].

W. Czajewski: Warszawa illustrowana : stara Warszawa. T. 4, Czasopiśmiennictwo. Warszawa 1896 [8/15].

W. Florian: Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach śląskich w okresie walki o narodowość 1845-1921, [w:] Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk. T. 2, Dzieje, kultura. Wrocław 1948, s. 619-706 [6].

W. Giełżyński: Prasa warszawska 1661-1914. Warszawa 1962 [56].

W. M. Kolasa: Retrospektywny indeks cytowań w humanistyce : koncepcja, metoda, zastosowania, „Przegląd Biblioteczny” 2011, nr 4, s. 466-486.

W. M. Kolasa: Specific Character of Citations in Historiography (using the example of Polish history), “Scientometrics” Vol. 90, iss. 3, pp. 905-223, DOI: 10.1007/s11192-011-0553-0.

W. Smoleński: Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, Kraków 1891 [33/45], nadto kilka wznowień (m.in. 1923, 1949, 1979).

W. Zajewski: Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831. Łódź 1963 [16].

W. Zawadzki: Dziennikarstwo w Galicji w roku 1848. Lwów 1978 [14/17].

Z. Kosidowski: Z okresu złotego kultury Poznania : "Tygodnik Literacki" 1838-1845. Poznań 1938 [20/23].

Z. Młynarski: Zarys historii prasy polskiej. Cz.1, (do 1864 r.). Łódź-Warszawa 1956 [33].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item