Elektronik Belge Düzenleme Yaklaşımları ve Türkiye’de E-devlet Uygulamalarında Elektronik Belge Yönetimi - Electronic Records Arrangement Approaches and Electronic Records Management at E-government Applications in Turkey

Odabaş, Hüseyin Elektronik Belge Düzenleme Yaklaşımları ve Türkiye’de E-devlet Uygulamalarında Elektronik Belge Yönetimi - Electronic Records Arrangement Approaches and Electronic Records Management at E-government Applications in Turkey. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, vol. 12, n. 2, pp. 121-142. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
elektronik-belge-dc3bczenleme-yaklac59fc4b1mlarc4b1-ve-tc3bcrkiye_de-e-devlet-uygulamalarc4b1nda-elektronik-belge-yc3b6netimi.pdf - Published version

Download (387kB) | Preview

English abstract

Today there is much more electronic records production in private organizations and government institutions in comparison with past. Increasing number of electronic records production leads to an obligation to control records with some arrangement approaches having theoretical base. At the same time, electronic records must be managed according to standards having international accreditation. In this study, after examining information-knowledge management and records management; some information about projects in information and records arrangement and processing with electronic base in Turkey are given. Study is concluded with principles and suggestions related to information and records system design.

Turkish abstract

Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik belge üretimi yapılmaktadır. Elektronik belge üretim miktarının hızlı biçimde artmasıyla birlikte bu belgelerin kuramsal altyapısı olan bazı belge düzenleme yaklaşımları ile kontrol altına alınması zorunluluk haline gelmiştir. Aynı zamanda elektronik belgeler uluslar arası geçerliliğe sahip bazı standartlara uygun olarak yönetilmelidir. Bu çalışmada enformasyon-bilgi yönetimi ve belge yönetimi yaklaşımları değerlendirildikten sonra, Türkiye’de elektronik tabanlı bilgi ve belge düzenleme ve işleme konularında sürdürülen projeler hakkında bilgiler verilmektedir. Çalışma, bilgi ve belge sistemi oluştururken göz önünde bulundurulması gereken ilkeler ve önerilerle son bulmaktadır

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Belge Yönetimi, Enformasyon ve Bilgi Yönetimi, EDevlet Modeli, Belge Sistemleri; Records Management, Information and Knowledge Management, E-Government Model, Records Systems
Subjects: H. Information sources, supports, channels.
H. Information sources, supports, channels. > HC. Archival materials.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 25 Jun 2013 21:25
Last modified: 02 Oct 2014 12:26
URI: http://hdl.handle.net/10760/19243

References

2006 yılı Bakanlık Faaliyet Raporu [Adalet Bakanlığı] (2007),

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2007/mayis07/rapor/rapor.pdf ET:

24.11.2008

Alır, G. (2008), E-Türkiye Uygulamaları: Elektronik Belge Yönetimi Ve Üst

Veri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Backus, M. (2001), E-governance and developing countries. International

Institute for Communication and Development (IICD) Research

Report. http://www.ftpiicd.org/files/research/reports/report3.pdf ET:

15.02.2005

Bilgi ve dokümantasyon - Belge yönetimi Bölüm 1: Genel. (2007a),

http://www.tse.org.tr/Turkish/Abone/StandardDetay.asp?STDNO=45399&

SiraNo=61 ET: 12.11.2007

Bilgi ve dokümantasyon - Belge yönetimi - Bölüm 2: Kılavuzlar. (2007b),

http://www.tse.org.tr/Turkish/Abone/StandardDetay.asp?STDNO=45402&

SiraNo=62 ET: 12.11.2007

Digital recordkeeping guidelines: For creating, managing and preserving

digital records. (2004), National Archives of Avustralia.

http://www.aa.gov.au/recordkeeping//er/guidelines.html ET: 21.02.2008

E-dönüşüm Türkiye Projesi birlikte çalışabilirlik esasları rehberi (taslak

sürüm 1.0). (2005), Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu

Dairesi. www.bilgitoplumu.gov.tr/yayin/eDTrBirlikteCalisabilirlik.pdf ET:

19.10.2006

Electronic records management handbook: State of California records

management program. (2002), California: California Records and

Information Management. [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://www.documents.dgs.ca.gov/osp/recs/ERMHbkall.pdf [07.07.2004].

Elektronik belge yönetimi sistem kriterleri referans modeli (v.1.0). (2005),

Yay.haz. Hamza Kandur. Ankara, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.

Ham, F.G. (1993), Selecting and appraising archives and manuscripts.

Chicago, The Society of American Archivists.

International Organization for Standardization. (2001a), ISO 15489-1

Information and documentation- Records management - Part I:

General. Geneva, ISO.

International Organization for Standardization. (2001b), ISO/TR 15489-

2:2001: Information and documentation - records management: Part 2:

Guidelines. Geneva, ISO.

Guidelines on best practices for using electronic information (DLM

Forum). (2001). http://europa.eu.int/ISPO/dlm/documents/guidelines.html

ED. 12.03.2003

Gül, H. (2002), “Kamu kuruluşlarında elektronik hizmetlerin yaygınlaştırılması

(E-devlet)”. Maliye Dergisi, sayı: 140.

www.maliye.gov.tr/apk/MALDER%20(5-140)/edevlet.pdf ET: 12.01.2003

Kalseth, Karl; Cummings, Sarah. (2002), “Knowledge management:

development strategy or business strategy?” Information Development, 17

(3), ss. 163-171.

Kamu bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri hazırlama kılavuzu. (2007),

Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı.

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/index.asp ET: 12.02.2008

Kandur, H. (2006), Elektronik belge yönetimi sistem kriterleri referans

modeli (v.2.0). Gözden geçirilmiş 2. bs. Ankara, Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü.

Kandur, H. (2007), TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi.

http://www.srdc.metu.edu.tr/edpcalistayi/ ET: 21.02.2008

Kandur, H. (2008), Kamu Kurumlarında Belge Yönetim Sistemlerinin Edönüşümü ve Modellenmesi. Ünak ’08 Bilgi: Farklılık ve Farkındalık, 9-

11 Ekim 2008, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Külcü, Ö. ve Külcü, H.U. (2007). Değişen koşullarda kurumsal belge ve arşiv

hizmetleri: Bir uygulama örneği olarak Türkiye Kızılay Derneği. Değişen

Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara

Bildiriler içinde ( 245-254). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge

Yönetimi Bölümü.

Layne, K. ve Lee, J. (2001), “Developing fully functional e-government: A four

stage model”. Government Information Quarterly 18, ss. 122-136.

“The Life cycle of records.” (2002), Records Management Bulletin, 6.

http://www.pws.gov.nt.ca/pdf/recordsManagement/bulletins/PDFBulletin_0

6.pdf ET: 20.02.2008

“Milli Arşiv Kanunu tasarısı Meclis’te.” (08 Nisan 2006),

http://www.ntvmsnbc.com/news/368328.asp ET: 30.04.2006

Mittal, P.A.; Kumar, M.; Mohania, M.K.; Nair, M., Batra; N., Roy P.;

Saronwala, A.; Yagnik, L. (2004), “A Framework for egovernance

solutions.” IBM Journal Reseach & Development, 48 (5/6), ss. 717–732.

Odabaş, H. (2003), “Kurumsal bilgi yönetimi.” Türk Kütüphaneciliği 17 (4), ss.

357-386.

Özdemirci, F. (2001), “Belge üretimi ve kurumsal bilgi yönetimi”, T. Fenerci ve

O. Gürdal (Yay. Haz.), 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu

Uluslararası Sempozyum Bildirileri: 19-20 Nisan 2001, Ankara, Türk

Kütüphaneciler Derneği, ss. 179-189

Özdemirci, F. (2003a), “İlk uluslararası belge yönetim standardı: Ülkemiz

açısından bir değerlendirme= The First international records management

standard: A Point of view”, Türk Kütüphaneciliği, 17(3), ss. 225-246.

Özdemirci, F. (2003b), Devlet arsivleri kanun tasarısı hakkında görüşler.

http://193.255.235.2/~odemirci/diger_sayfa_metinleri/fo/dev_ars_yasa_ts.p

df ET: 20.02.2008

Özdemirci, F. (2004), “Bir disiplin olarak belge yönetim=Records management

as a discipline”, S. Arslantekin ve F. Özdemirci (Yay. Haz.),

Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004,

Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship International

Symposium 21-24 October 2004, Ankara: (Proceedings), Ankara, A.Ü.

DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, ss. 191-210.

Özdemirci, F. (2008). “Üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi

(BEYAS) geliştirme ve uygulama projesi: Bir işbirliği örneği. Balkan

Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği

Sempozyumu Bildirileri içinde ( 225-235). Edirne: Trakya Üniversitesi

Rektörlüğü.

Sağlıkta e-dönüşüm. (2007), Ankara, Sağlık Bakanlığı.

http://www.saglik.gov.tr/USBS/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAC

8287D72AD903BE3DB31F6A1D609AA7 ET: 21.02.2008

State of Florida the bascis of redords management. (2004). Tallahassee:

Department of State Division of Library and Information Services.

http://dlis.dos.state.fl.us/index_RecordsManager.cfm ET: 01.10.2004

Records Management Guidance for Agencies Implementing Electronic

Signature Technologies (2000), Washington, National Archives and

Records Administration. http://www.archives.gov/recordsmgmt/faqs/pdf/electronic-signiture-technology.pdf ET: 20.02.2008

Türk Standartları Enstitüsü. (2007). TS 13298 Bilgi ve dokümantasyon –

Elektronik belge yönetimi. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.

Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Projesi birimler arası çalışma kılavuzu. (2006),

Ankara: Sağlık Bakanlığı.

http://www.saglik.gov.tr/USBS/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAC

8287D72AD903BE3DB31F6A1D609AA7 ET: 21.02.2008

Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü: Sürüm 1.0. (2007a),

http://www.saglik.gov.tr/USBS/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAC

8287D72AD903BE611FCE38FE57A3E2 ET:25.01.2008

“Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)” (2007b),

http://www.uyap.gov.tr/calismalar/calismalar.html ET: 12.11.2007

“Verimlilik toplantıları konuları ve dokümanları” (2007),

http://tbd.wmv.gen.tr/dosyalar/CalismaKonulari.htm ET: 15.01.2008

Wallace, D.A. (2001). “Electronic records management defined by court case

and policy”. Information Management Journal, 35 (1):4-12.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item