Örgütlerde Enformasyon – Bilgi Yönetimi ve Süreci / Information–Knowledge Management and Process in Organizations

Odabaş, Hüseyin . Örgütlerde Enformasyon – Bilgi Yönetimi ve Süreci / Information–Knowledge Management and Process in Organizations., 2009 In: Tülin Aren Armağanı. Pamuk Yayıncılık, pp. 177-188. [Book chapter]

[img] Text
2.doc - Published version

Download (227kB)

English abstract

Information and knowledge are among the important commodities of this century. Becau-se of this reason, there is need to manage and be used at their high levels. The base of de-velopment depends on high quality management of both information and knowledge and also on proper usage of them. The foundation on information – knowledge management depends on detection, arrangement, controlling, and sharing of both information and knowledge resources without taken consideration of their types and the place of their pre-served. In this study firstly, there is the definition of information, knowledge, and infor-mation and knowledge management. After that, the concepts explicit and implicit knowledge are discussed and then, the processes of knowledge in life cyling are examined. In addition this study also gives information about advantages of knowledge management for organizations.

Turkish abstract

Enformasyon ve bilgi içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli metalarıdır. Bu nedenle yönetilmeleri ve en üst düzeyde kullanılmaları gerekmektedir. Zira gelişimin ve kalkınma-nın temelinde enformasyon ve bilginin nitelikli olarak yönetilmesi ve yeterli düzeyde kul-lanılması yatmaktadır. Türüne ve saklı bulunduğu ortamına bakılmaksızın bilgi kaynakla-rının ortaya çıkarılması, düzenlenmesi, kontrol altında tutulması ve uygun koşullar içinde paylaşılması enformasyon – bilgi yönetiminin temellerini oluşturur. Çalışmada ilk olarak enformasyon ve bilgi kavramlarının tanımlarına bağlı olarak enformasyon ve bilgi yöneti-mi yaklaşımlarına yer verilmektedir. Daha sonra açık (explicit) ve örtülü (implicit) bilgi arasında gözlemlenen dönüşüm irdelenmektedir. Bilginin yaşam döngüsü içinde geçirdiği evreler ise bir sonraki adımda ele alınmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise bilgi yöne-timinin organizasyonlara sağlayacağı katkılara yer verilmektedir.

Item type: Book chapter
Keywords: Enformasyon – bilgi paylaşımı, inovasyon, örgütsel bilgi, bireysel bilgi; Information – knowledge sharing, innovation, organizational knowledge, individual knowledge
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
B. Information use and sociology of information
B. Information use and sociology of information > BF. Information policy
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 25 Jun 2013 21:26
Last modified: 02 Oct 2014 12:26
URI: http://hdl.handle.net/10760/19244

References

Akdeniz, T. (2002). Bilgi yönetimi nedir? 28 Aralık 2002 tarihinde http://www.mis.boun.edu.tr/badur/IBS%20205/Bilgi%20Yonetimi.pdf adresinden erişildi.

Alavi, M. ve Leidner, D.E. (2001). Knowledge management and knowledge manage-ment systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly 25 (1), 107–136.

Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Beijerse, R. P. uit. (2000). Knowledge management in small and medium–sized compa-nies: Knowledge management for entrepreneurs. Journal of Knowledge Management, 4 (2), 162–174.

Bhatt, G.D. (2001). Knowledge management in organizations: Examining the interac-tion between technologies, techniques and people. Journal of Knowledge Management, 5 (1), 68–75.

Celep, C. ve Çetin, B. (2003). Bilgi yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Cook, M. (1993). Information management and archival data. London: Library Association Publishing.

Doğan, Nejat. (2002). Kutadgu Bilig’in devlet felsefesi. (Erciyes Üniversitesi) Sosyal Bilim-ler Enstitüsü Dergisi, 12, 127–158. 20 Kasım 2008 tarihinde http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_12/sayi_12_09_n_dogan_127_158.pdf adresin-den erişildi.

Electronic records management – A Review of the work of a decade and a reflection on future directions. (2003). 17 Aralık 2008 tarihinde http://www.indiana.edu/~libarch/ER/ adresinden erişildi.

Firestone, J.M. ve McElroy, M.W. (2003). Information management and knowledge management. The New Knowledge Management içinde. Butterworth–Heinemann. 10 Ocak 2009 tarihinde http://common.books24x7.com/book/id_8776/book.asp ad-resinden erişildi.

Frank, C. ve Gardoni, M.I. (2005). Information content management with shared onto-logies—at corporate research centre of EADS. International Journal of Information Ma-nagement, 25 (2005) 55–70.

Geyik, M, ve Barca, M. (2004). Etkin bilgi üretimi için örgütler nasıl tasarlanmalıdır?. [Çev-rimiçi] Elektronik Adres: http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/program.htm adresinden erişildi.

Gunnlaugsdottir, J. (2003). Seek and you will find, share and you will benefit: organi-sing knowledge using groupware systems. International Journal of Information Mana-gement, 23, 363–380.

Kim, S. (2002). The roles of knowledge professionals for knowledge management. Libraries in the Information Society içinde (ss. 50–55). T.V. Ershova ve Y.E. Hahlov (Eds.). München: K.G. Saur.

Lytras, M.D., Russ, M., Maier, R. ve Naeve, A. (2008). Enterprise knowledge manage-ment for emergent organizations—An Ontology–driven approach. Knowledge Ma-nagement Strategies: A Handbook of Applied Technologies içinde. 10 Ocak 2009 tarihinde http://common.books24x7.com/book/id_27106/book.asp adresinden erişildi.

Nonaka, I. (1999). Bilgi yaratan şirket. Bilgi yönetimi içinde (ss. 29–50). Ankara: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası.

Özer, G., Yücel, R. ve Seyrek, İ.H. (2003). Yeni ekonomide bilgi dönüşümleri ve bilgi şirketlerinin artan önemi. Active, Ocak–Şubat 2003, 1–8.

Realini, A.F. (2004). G22 E–government: The big challenge for Europe. Zurih: Univer-sity of Zurich. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). 12 Mart 2008 http://www.ifi.unizh.ch/egov/Diplomarbeit_Realini.pdf adresinden erişildi.

Schwartz, D.G. (2006). Tacit knowledge sharing. Encyclopedia of Knowledge Management içinde. IGI Publishing. 10 Ocak 2009 tarihinde http://common.books24x7.com/book/id_14700/book.asp adresinden erişildi.

Türk, M. (2003). Küreselleşme sürecinde işletmelerde bilgi yönetimi. İstanbul: Türkmen Kita-bevi.

Yükseltürk, E ve Çakır, R. (2004). Öğrenen organizasyonlarda bilgi yönetimi ve e–öğrenme. 11 Ocak 2008 tarihinde http://ab.org.tr/ab04/tammetin/ adresinden eri-şildi.

Zaim, H. (2005). Bilgi yönetimi süreçleri. Bilgi çağı bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri içinde (207–227). C.C. Aktan, İ.Y. Vural (Yay. haz.). Konya: Çizgi Kitabevi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item