Vývoj informační základny v ČR

Horváth, David Vývoj informační základny v ČR. Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti, 2013, vol. 17, n. 5. [Journal article (Unpaginated)]

[img]
Preview
Text (Article)
Vyvoj_inf_zakl.pdf - Published version

Download (457kB) | Preview

English abstract

The article considers several stages of the development of the Czech information base oriented in technical information. The beginnings of technical reporting are appearing with the development of industrial enterprises in 18th and 19th century. That period is characterized by efforts to introduce some types of technical news which would inform tradesmen about production and products of potential competitors. In the beginning of the 20th century technical literature can be found in technical libraries and in the departments of main industrial companies. Later in 1944, Technical Information Centre determines the future structure of complex nationwide information system later called VTEI (Scientific, Technical and Economic Information) which is divided into three stages. The first stage is characterized by the tendency towards the centralization of the split information centres, the second one starts by the release of government Decree No. 606/1959 about unified system of libraries and continues by the establishment of the Czechoslovak system ÚVTEI (the Centre of Scientific, Technical and Economic Information), the third stage is characterized by the automatization of information process and by the utilization of foreign database centres together with building up the system of ÚTZ (Central Technical Base). In 1991 ÚVTEI-ÚTZ transforms into NIS (National Information Centre) which provides services till 1997. After that its competencies are divided among some ministries and state departments. The period of the 90s is characterized by the development of telecommunications, technical infrastructure and input of computer technology into library systems. New conceptions of informational services are being created as well as new projects concerning the free usage of the Internet.

Czech abstract

Článek pojednává o etapách vývoje české informační základny s důrazem na technické informace. Počátky technických informací se datují do období 18. a 19. století, kdy se rozvíjí průmyslové podniky a továrny. Tato doba je charakteristická snahou zpřístupnit některé druhy technických zpráv, které by informovaly tehdejší podnikatele o výrobě a výrobcích potenciálních konkurentů. Na počátku 20. století již můžeme nalézt technickou literaturu v technických knihovnách nebo v hlavních průmyslových podnicích. V roce 1944 je založeno Technické dokumentační středisko a to určuje budoucí strukturu národní informační soustavy vědecko-technických a ekonomických informací (VTEI). Soustava VTEI je rozdělena do tří hlavních etap. První etapa je charakteristická úsilím o centralizaci všech informačních středisek. Druhá etapa začíná vydáním Usnesení vlády ČSR č. 606/1959 o organizaci a řízení technických a ekonomických informací a pokračuje vznikem československé soustavy ÚVTEI (Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací). Třetí etapa je charakteristická automatizací informačních procesů, využíváním zahraničních databázových center a vznikem Ústřední technické základny (ÚTZ). V roce 1991 se ÚVTEI-ÚTZ transformuje do Národního informačního střediska (NIS), které poskytuje služby do roku 1997. Později jsou jeho kompetence rozděleny mezi několik ministerstev a odborů. Období 90. let je typické vývojem telekomunikací, technického zabezpečení, vývojem počítačových technologií a rozmachem internetu. To se dotýká i samotných knihoven a nových koncepcí informačních služeb.

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: Central Technical Base, information policy, National Information Centre, public libraries, scientific and technical information, technical libraries, ÚVTEI
Subjects: B. Information use and sociology of information > BF. Information policy
D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
D. Libraries as physical collections. > DJ. Technical libraries.
G. Industry, profession and education. > GA. Information industry.
H. Information sources, supports, channels. > HK. Online hosts.
H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
K. Housing technologies. > KB. Library, archive and museum buildings.
L. Information technology and library technology > LA. Telecommunications.
L. Information technology and library technology > LB. Computer networking.
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
L. Information technology and library technology > LQ. Library automation systems.
Depositing user: David Horvath
Date deposited: 20 Jun 2013 07:34
Last modified: 02 Oct 2014 12:26
URI: http://hdl.handle.net/10760/19461

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Aktuality z ÚTZ. I´91. 1991, 33(1), 21-24. ISSN 0862-9382.

BASL, Zdeněk. Funkce vědeckých, technických a ekonomických informací ve vědeckotechnickém rozvoji. Čs. informatika. 1971, 13(5), 1-12. ISSN 0862-9382.

BASL, Zdeněk a Hana VÍTKOVÁ. Problematika integrace informačních soustav se zvláštním zaměřením na okruh VTEI. Čs. informatika. 1972, 14(1), 1-8. ISSN 0862-9382.

BLOCH, Martin a Jiří BUDIL. Stručně o Unifikovaném softwarovém systému. Čs. informatika. 1973, 15(12), 26-32. ISSN 0862-9382.

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.

CÍSAŘOVÁ, Iveta. Československá informační politika v 70. a 80. letech 20. století – projekt ÚTZ a vývoj jeho realizace. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák.

DRBOUTOVÁ, Blanka. Referenční středisko ÚVTEI – zkušenosti a perspektivy. Čs. Informatika. 1990, 32(7), 194-196. ISSN 0862-9382.

FRANC, Martin. Dvě velká výročí: Vznik ČSAV a AV ČR. Živa. 2013, 61(1), příl. I-IV. ISSN0044-4812.

GUTH, Miroslav. Třicet let československé soustavy VTEI. Čs. informatika. 1989, 31(1), 4-9. ISSN 0862-9382.

Informace na rozcestí. I´92. 1992, 34(12), 284-292. ISSN 0862-9382.

JANČAŘÍK, Miloslav. Nová československá databázová centra první celostátní úrovně. Čs. Informatika. 1990, 32(2), 35-49. ISSN 0862-9382.

KALCŮ, Petra. Soudobá informační společnost a informační politika České republiky. Praha, 2002. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák.

KALOUSEK, Jaroslav a Rudolf VLASÁK. Hlavní výsledky řešení rozvoje automatizace čs. soustavy VTEI v rámci SÚTZ v Programu státní informační politiky za léta 1976-1980. Čs. informatika. 1981, 23(8), 161-166. ISSN 0862-9382.

KALOUSEK, Jaroslav a Rudolf VLASÁK. Online včera, dnes a zítra: Dosavadní vývoj dialogových služeb VTEI v ČSSR. Čs. Informatika. 1985, 27(9), 237-245. ISSN 0862-9382.

KOFNOVEC, Ladislav. Vývoj organizace a řízení čs. soustavy VTEI v údobí 1945-1969. In: Knihovna: Vědeckoteoretický sborník. Praha: SPN, 1979, s. 29-49. Sv. 11.

KÖNIGOVÁ, Marie a Eva HÁNOVÁ. Vznik a vývoj informačních institucí v ČSR. Praha: MŠMT, 1988. 214 s.

KOPÁČEK, Rudolf. Praktické výsledky služeb SDI v ČSSR. Čs. informatika. 1979, 21(7-8), 202-205. ISSN 0862-9382.

Kulatý stůl: Proměny českého trhu informačních služeb v první polovině 90. let. Infocus. 1996, 2(4), 93-97. ISSN 1211-0892.

LESENKOVÁ, Eva. Transformace odvětvového systému vědeckých lékařských informací do národní sítě Veřejných informačních služeb pro zdravotnictví. Praha: IPVZ, 1996.

Národní informační středisko České republiky (NIS ČR) se představuje. I´95. 1995, 37(4), příl. I-IV. ISSN 0862-9382.

Národní technická knihovna [online]. c2006-2013 [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://www.techlib.cz/cs/

PORTLOVÁ, Veronika. CASLIN - budování elektronické sítě knihoven aneb spolupráce knihoven v ČR při vytváření jednotného a snadného přístupu k různým informačním zdrojům [online]. Brno, 2007 [cit. 2013-04-29]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. Vedoucí práce prof. Andrew Lass, M. A. Dostupné z: http://theses.cz/id/oxqwgk/.

TICHÝ, Zdeněk A. Jak se rodí Národní technická knihovna. Knihovna [online]. 2006, 17(1), 5-18 [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna61/tichy1.htm

Úřad pro státní informační systém [online]. [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://www.usiscr.cz/

VAŇO, Marián. Možnosti prístupu k elektronickým informačným zdrojom v prostredí akademických sítí. I´93. 1993, 35(12), 304-306. ISSN 0862-9382.

VLASÁK, Rudolf. Česká informační politika včera a dnes. ITlib: Informačné technológie a knižnice [online]. 2011, 15(1) [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib111/vlasak.htm

VLASÁK, Rudolf. Čtyřicet let od založení informačního průmyslu v Čechách. Ikaros [online]. 2012, 16(10) [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/7677

VLASÁK, Rudolf. Informační střediska nebo knihovny? Aneb s vaničkou někdy i dítě. Infocus. 1996, 2(1), 7-11. ISSN 1211-0892.

VLASÁK, Rudolf. Jednotný automatizovaný systém pro čs. informační soustavu s mezinárodními vazbami. In: Knihovna: Vědeckoteoretický sborník. Praha: SPN, 1979, s. 51-89. Sv. 11.

VLASÁK, Rudolf. Koncepční východiska vývoje a výzkumu ve VTEI pro 90. Léta. Čs. Informatika. 1990, 32(5), 137-140. ISSN 0862-9382.

VLASÁK, Rudolf a Jan NEŠICKÝ. Předpoklady realizace systému Ústřední technické základny v čs. soustavě VTEI. Čs. informatika. 1973, 15(12), 13-25. ISSN 0862-9382.

VLASÁK, Rudolf a Jan NEŠICKÝ. Ústřední technická základna – hlavní článek rozvoje kybernetizace čs. soustavy VTEI. Čs. informatika. 1972, 14(5), 1-9. ISSN 0862-9382.

VONDRA, Josef a Miroslava MATOUŠOVÁ. Výsledky činnosti čs. soustavy VTEI v období 6. pětiletky. Čs. informatika. 1981, 23(7-8), 193-200. ISSN 0862-9382.

Zásady státní politiky České republiky v oblasti informatizace. I´91. 1991, 33(4), 98-101. ISSN 0862- 9382.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item