Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí: Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013–2015

Kučerová, Helena Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí: Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013–2015., 2013 . In IKI - Informace, konkurenceschopnost, inovace, Prague (Czech Republic), 21 November 2013. (Unpublished) [Presentation]

[img]
Preview
Slideshow (Conference presentation)
NAKI-IKI2013Kucerova.pdf - Presentation

Download (2MB) | Preview

English abstract

The presentation accompanying the talk on the IKI 2013 conference, which presented a research project of Czech knowledge base for subject area of knowledge organization, conducted on Faculty of Arts of Charles University in Prague and funded by the Czech Ministry of Culture through the Programme of applied R&D in National and Cultural Identity (NAKI). The presentation included description of the research goal, the hypothesis and methodology of the project, and demonstrated interim issues and outcomes after first year od research. The motivation for the project was the fact that since the 1980s, no monograph covering the topic of knowledge organization has been published in the Czech language. Due to dependence of knowledge organization on the natural language and specific cultural context, the lack of up-to-date resources in mother tongue has been considered as a significant gap within the Czech professional community. The proposed knowledge base will assemble and structure the current body of knowledge for the domain of knowledge organization and will enable for storing, browsing, and searching of existing knowledge as well as for discovering or inferencing of new knowledge in a defined domain. It is designed according to methodology UPON: Unified Process for Ontology for the ontology design. The knowledge base will consist of conceptual model in ontology format, filled in by instances, i. e. by RDF statements and descriptive metadata about knowledge organization systems, persons, institutions, events, activities, tools, and other relevant resources.

Czech abstract

Prezentace k přednášce na konferenci IKI 2013. Přednáška představila projekt Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí, řešený na ÚISK FF UK Praha v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 v letech 2013 – 2015. Cílem projektu je vytvořit znalostní bázi, která pomůže zaplnit mezeru v domácí odborné literatuře tím, že shromáždí a systemizuje aktuální poznatky z oboru organizace znalostí a prostřednictvím vhodného softwaru umožní jejich ukládání, prohlížení, vyhledávání stávajících a netriviální odvozování (inferenci) nových znalostí (snímek 11). Stanovené dílčí cíle (snímek 12) směřují k následujícím oblastem využití znalostní báze: zdrojový materiál pro zpracování původní české monografie, obohacení české odborné terminologie, zdroje pro výuku a vzdělávání, prototyp pro doménové znalostní báze v jiných oborech (snímek 13). --- Výchozí stav poznatkové základny oboru organizace znalostí v českém prostředí, zjištěný v roce 2012 před podáním grantové přihlášky: Srovnatelné se světovým vývojem jsou technologická základna (snímek 4) a akreditované vysokoškolské studijní obory a předměty (snímek 5). Problémové oblasti jsou: Nedostatek aktuálních učebnic (snímek 6), nekompatibilní odborná terminologie (snímek 8). Myšlenku specializovaného oborového periodika nelze vzhledem k malému počtu tuzemských čtenářů považovat za uskutečnitelnou, oborové mezinárodní standardy je žádoucí přebírat beze změny a jejich využitelnost podpořit překladem do češtiny (snímek 7). --- Teoretická východiska a hypotézy projektu představují následující teze (snímek 9): 1) Organizace znalostí je závislá na kulturním a jazykovém kontextu; 2) Kontext oboru organizace znalostí je vhodné rozšířit za hranice tradičních paměťových institucí; 3) Obor pořádání informací a znalostí prochází v současné době změnou paradigmatu (detailně viz snímek 10), způsobenou rozšířením elektronických dokumentů a technologiemi Internetu. --- Metodika projektu (snímky 14-16) je kombinací metodik UPON a Denton/Spiteri. UPON – Unified Process for Ontology je iterativní a přírůstková metodika, založená na rozšířené metodice softwarového inženýrství UP (Unified Process). Ve čtyřech postupných fázích umožňuje z počátečního seznamu termínů zkonstruovat plnohodnotnou ontologii. Metodika Denton/Spiteri bude využita ve fázi návrhu faset pro ontologii. V průběhu roku 2013 byl vývoj znalostní báze doplněn vývojem prototypu s cca 1200 instancemi (jednotkami znalostí), které tvoří: výroky ve formátu RDF, metadata o významných oborových dokumentech a metadata o významných systémech organizace znalostí. --- Dosavadní výsledky plnění harmonogramu projektu (snímky 17-19): 1) Vlastní definice organizace znalostí jako praktické aktivity a jako vědního oboru (snímek 20), založená na fasetovém přístupu (snímek 21) a pojmové mapě (snímek 22), kombinované s procesním modelem (snímek 23); 2) Konceptuální model struktury znalostní báze (snímek 24); 3) Prototyp znalostní báze naplněný deklarativními znalostmi. --- Demonstrace analýzy a postupné „ontologizace“ deklarativních znalostí: 1.fáze – vyjádření deklarativních znalostí prostřednictvím výroků v přirozeném jazyce (snímek 26). 2. fáze – indexování (kategorizace) rozpoznaných subjektů a objektů pomocí ontologických kategorií (snímek 27). 3. fáze – nalezení predikátů (snímek 28). 4. fáze – definování vztahů třída – instance mezi ontologickými kategoriemi (např. „Osoba“) a subjekty/objekty (např. „Henry Evelyn Bliss“) a standardizované vyjádření predikátů prostřednictvím vztahů asociace instancí, např. „je tvůrce“ (snímek 29). 5. fáze – ukázka inference: díky tomu, že je tranzitivně vyjádřen vztah Dvojtečkové klasifikace a Bibliografické klasifikace, které obě používají fasety, lze odvodit, že panuje vztah asociace i mezi tvůrci těchto klasifikací H. E. Blissem a S. R. Ranganathanem, i když znalostní báze neobsahuje explicitní informaci o tomto vztahu ve formě přímé asociace obou tvůrců (snímek 30).

Item type: Presentation
Keywords: indexing and abstracting, knowledge base, knowledge engineering, knowledge organization, knowledge organization systems, knowledge representation, ontology, UPON methodology
Subjects: I. Information treatment for information services > IB. Content analysis (A and I, class.)
I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes.
I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
Depositing user: Helena Kučerová
Date deposited: 03 Jan 2014 16:53
Last modified: 02 Oct 2014 12:29
URI: http://hdl.handle.net/10760/21057

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item