Work-related health complaints and risk factors of information and documentation center employees

Güneş, Güssün Work-related health complaints and risk factors of information and documentation center employees., 2009 PhD thesis, Marmara University (Turkey). [Thesis]

[img]
Preview
Text
TezGoster.pdf - Accepted version

Download (4MB) | Preview

English abstract

Every occupation carries with it some degree of health risk. Diseases and disease risks vary according to the occupation and the working environment. Examining the different factors of a disease can reveal how disease manifests itself differently in persons of different occupations and provides a way of identifying occupational diseases. Unhealthy working conditions affect the health of the worker and increases risk factors connected with the worker?s health. Reducing or eliminating occupational diseases or the possible health risks they present for the working population, discovering the causes of these diseases will increase worker job satisfaction, enhance quality of life and ensure the creation of a healthy and safe working environment.Information-documentation management has found a place for itself in society as a profession as well as a professional group, yet the protection of this group from occupational diseases and disease risks is a matter that is of a different dimension compared to other professional groups. This research has examined working environments at information and documentation centers, using questionnaires to study the present status of occupational health at these centers while aiming to establish what adverse conditions these environments presented and what health complaints and risk factors were involved. The ?Job Satisfaction Evaluation Form? and the Quality of Life Scale were administered to 265 information-documentation workers to determine the degree of job satisfaction and quality of life that these professionals experienced in their working environments. A major determining factor in the study was the existence of adverse conditions in the working environment. The data collected in the Health Assessment Form led to the observation that workers suffered to a great extent from allergic symptoms related to dust and other physical factors within the environment.

Turkish abstract

Her meslek bir sağlık riski taşır. Hastalık ve hastalık riskleri her mesleğe ve çalışma ortamına göre farklılık göstermektedir. Hastalıkların incelenmesinde çeşitli faktörler hastalığın mesleklere göre değişimini göstermekte ve olası meslek hastalıklarını tanımlamaktadır. Sağlıksız çalışma koşulları, çalışan sağlığının etkilemekte ve çalışan sağlığı üzerindeki risk faktörlerini arttırmaktadır. Mesleki hastalıklarının ve olası sağlık risklerinin çalışanlar üzerinde olumsuz etkisinin azaltılması veya yok edilmesi, hastalıkların nedenlerinin ortaya çıkarılması, çalışanın iş doyumunun ve yaşam kalitesinin artması ile birlikte, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşumunu sağlayacaktır. Profesyonel bir meslek olan bilgi-belge yönetimi, meslek grubu olarak toplumda yerini almaları ve toplum tarafından benimsenmelerine karşın, meslek sağlığı ve çalışanların hastalık risklerinden korunma açısından, diğer meslek gruplarına göre daha farklı bir boyuttadırlar. Bu araştırmada bilgi-belge merkezlerinin çalışma ortamlarındaki mevcut durumlar incelenmiş, çalışma ortamından kaynaklanan olumsuz koşullar, olası sağlık şikayetleri ve risk faktörlerinin varlığı ortaya koymaya yönelik somut verilerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Çalışanların iş doyumu ve yaşam kalitesini belirlemek amacıyla ?İş Doyumu Değerlendirme Formu ve Yaşam Kalitesi Ölçeği? 265 bilgi-belge çalışanına uygulanmıştır. Çalışma kapsamında, çalışma ortamındaki koşulların sağlık semptomları ve yaşam kalitesi ile iş doyumu göstergeleri ile ilişkileri tanımlanmıştır. Sağlık Değerlendirme Formu'nda elde edilen veriler de çalışma ortamındaki toza ve diğer fiziksel etkenlere bağlı olarak alerjik semptomların varlığı çalışanlarda gözlemlenmiş, iş doyumu ve yaşam kalitesi açısından diğer meslek gruplarına göre bazı farklılıklar tanımlanabilmiştir.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Occupational disease, health management, life quality, work environment, Job satisfaction; sağlık yönetimi, yaşam kalitesi, çalışma ortamları, iş doyumu
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Güssün Güneş
Date deposited: 07 Aug 2014 11:42
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22693

References

Aborg, Carl, ve vd., , “Integrating work environment considerations into usability evaluation methods” - the ADA approach. Interacting with Computers. Vol.15, No.3, 2003, s. 453-471.

Akınoğlu, Hatice Fatoş Gür, “Belge ve Bilgi Kuruluşlarında İnsan-Makine Etkileşimi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, 213 s.

Altıntepe, Yeşim, Küçük Ölçekli İşyerleri ile Çalışanlarının İş Sağlığı Hizmetleri Bakımından Araştırılması, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, . İstanbul, 1999, 165 s.

Altıntepe, Yeşim, “Arşiv Çalışanları ve Sağlık”, I. Milli Arşiv Şurası : Tebliğler Tartışmalar, 20-21 Nisan 1998, Rahim Erişti ve vd., (hzl.), Ankara, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1998, s.369-376.

Alyüz , Bilge ve Sevil Veli, “İç Ortam Havasında Bulunan Uçucu Organik Bileşikler ve Sağlık Üzerine Etkileri”, Trakya Univ J Sci, 7 (2), 2006, s.109-116.

Ardahan Melek, “Yönetici Hemşirelerde Stres Belirtileri ve Strese Yatkınlık Üzerine bir Araştırma”, Sağlık ve Toplum , Yıl.16, Sayı.1, Ocak-Mart 2006, s.83-90.

Ardahan Melek ve Semra Ay, “Yönetici Hemşirelerin Stresle Başa Çıkma Yolları”, Sağlık ve Toplum , Yıl.17, Sayı.3 (Temmuz-Eylül 2007), s.76-83.

Atakan, Yüksel, “İyonlayıcı Radyasyon”, Bilim ve Teknik Eki, Nisan 2006, s.12-14.

Ataman, Kemal, Arşivcilik Meslek Hastalıkları, Prof. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1995, s.99-104.

Ataman, Kemal ve Necla Ataman, “Occupational Diseases of Information Professionals”, InFocus[Quarterly Journal of PRISIM International], http://www.archimac.org/ BKACV/Articles/Health.spml 22 Aralık 2004 tarihinde adresinden erişildi.

Ataman, Bekir Kemal ve Necla Karabulut, “Arşivcilik Meslek Hastalıkları”, http://www.archimac.org/BKACV/Articles/MeslHast.spml, 28 Şubat .2005 tarihinde erişilmiştir.

Atlı, A. Kadir, “Dökümhanelerde İşçi Sağlığı Sorunları”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, No.6, Nisan 2001 s.16-21.

Bacak, Bünyamin, “İş Kazalarını Önlemede Eğitimin Önemi”, Mercek, Yıl.8 No.32, 2003 s.67-70.

Bener, Selim., “Hemşirelerin Mesleki Doyumu ve Genel Ruhsal Sağlığı Araştırması”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999, 107 s.

Berk, Mehmet, “Kişileri Korumak İçin Alınacak Önlemler”. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 3(14), Temmuz-Ağustos 2003, s.12-16.

Bilir, Nazmi, Yıldız Ali Naci, “İş Sağlığı Ders Notları” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004, http://www.medinfo.hacettepe.edu.tr/ders/TR/D3/7/3108.doc, 24 Mayıs 2005 tarihinde erişildi.

Bilir, Nazmi ve vd., “Van İlinde 15 Yaş Üzeri Erkeklerde SF-36 ile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”. Türkiye Klinikleri J Med Sci, Cilt:25, 2005, s.663-668.

Binbay, İ.Tolga, “İş Stresi ve Akıl Sağlığı Sorunları”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Sayı.25 Ocak-Şubat-Mart 2006, s.26-31.

Bolourchi, Hassan, “Pay Attention to Books’ Deadly Dust: Relationship of Lung Cancer and Heart Attack to Library Books’ Dust” http://www.isac.cnr.it/iaq2004/pdfabstract/bolourchi_abstract.pdf, 15 Mayıs 2004.

Brown, Doris R, “Collection Disaster: Mold in the Stacks”. College & Research Libraries News, May 2003, s.304-306.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS), Indoor Air Quality: Health & Safety Guide, Hamilton, 2004, 141 s.

Cirhinlioğlu, Zafer, Sağlık Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2001, 158 s.

Çakmak, Aytül, “İşyeri Ortamının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 9(2), s.5-7, 2002.

Çakmak, Duran ve Ömer Saatçioğlu, Yüksek Lisans İçin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2003, 251 s.

Demiral, Yücel, “SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Genel Toplum Örneğinde Güvenilirliği. I. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu İzmir, Emek Matbası, 2004.

Doğan, Orhan, Tıp Fakülteleri İçin Davranış Bilimleri Ders Kitabı, Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi, 1999, s.304.

Dizdar, Ercüment N, “Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, No.7 Temmuz 2001, s.26-31.

Dörtbudak, Zeynep, Prevalence of Chronic Bronchitis, Asthma and Asthma-Like Symptoms in İstanbul, Turkey, Yayınlanmamış Doktora Tezi, United States, Yale University, 1999, 129 s.

Dörtbudak, Zeynep, “Hava Kirliliği Epidemiyolojisinde Gözlemsel Yaklaşımlar”, Türkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics, 1(2), 2008, s.5-13.

Erdem, Yaşar, “Sosyal İnsan, Sosyal Etkileşim, Grup Yaşamı, Kültür ve Toplum Açısından İş Sağlığı”, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Sayı:18 Yıl:4, Mart-Nisan 2004, s.7-9.

Ergen, Bülent, “Ergonomik Açıdan Ödünç Verme Hizmeti”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi SBE, 1996, 104 s.

Erkan, Cahit, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1984, 534 s.

Esin, M.Nihal, “Kas İskelet Sistemi ile İlgili Meslek Hastalıkları, Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları 1. Sempozyumu Program ve Özet Kitabı. İstanbul, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi 28 Nisan-1 Mayıs 2004, s.161-163.

Geçer, Bekir, Genel Bilgiler ve Açıklamalarla Zenginleştirilmiş Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2004, 533 s.

Gönüllü, M.Talha ve vd., “YTÜ Şevket Sabancı Kütüphane Binası İç Ortam Havasındaki Partiküllerin İncelenmesi”, http://www.yildiz.edu.tr/~gonul/bildiriler/b79.pdf adresinden 27 Mayıs 2007 tarihinde erişildi.

Grzywacs, Cecil, “The Benefit of Materials Testing and Indoor Air Quality”, 1999, http://www.iaq.dk/iap/iap1999/1999_12.htm 06 Kasım 2005 tarihinde erişildi.

Güler, Çağatay, “Kapalı Ortam Havası ve Konut Sağlığı”, Ekonomik Denge, 1999, s.44-48.

Güler, Çağatay, “Kapalı Ortam Hava Kirliliği”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, No.12, Ekim-Kasım-Aralık 2002, s.25-32.

Güler, Çağatay, “Ergonomi Hangi Bilimlerle İlişkilidir?” Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları 1. Sempozyumu Program ve Özet Kitabı. İstanbul, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi 28 Nisan-1 Mayıs 2004, s.81

Güneş, Güssün, “Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Bilgi-Belge Çalışanlarının Meslek Hastalıkları” Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları 1. Sempozyumu Program ve Özet Kitabı. İstanbul, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi 28 Nisan-1 Mayıs 2004, 173 s.

Hay, RJ, “Sick library syndrome”. Lancet, Vol.346 No.8990 1995, s.1573-1574.

Haynes, Rebecca Clay, “The Plaque of the Matter”, Enviromental Health Perspectives, Vol.114, No.4, 2006, s.218.

Health and Safety Guide for Libraries, Ontario, Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 2006, 184 s.

İliçin, Gürler ve vd., İç Hastalıkları I-II, 2.bs., Ankara, Güneş Kitapevi, 2005, 4081 s.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği”, http://www.isggm.gov.tr/images/articles/editor/risk_gruplari_tebligi.doc?category_id=186 1 Ekim 2008 tarihinde erişildi.

Janko, Marija ve vd., “Dust Mite Allergens in the Office”, American Industrial Hygiene Association Journal, Vol.56, No.111, 1995, s.1133-1140.

Karadağ, Özkan Kaan, “Meslek Hastalıkları”, Sağlıcakla:Aylık Sağlık Dergisi , Sayı.87, Ekim 2008, s.33-38.

Karjalainen, Anti, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) in Occupational Health. Geneva:World Health Organization, 1999, 42 s.

Kırmaz, Cengiz, “Alerji Nedir?”, http://www.genetikbilimi.com/genbilim/alerjinedir.htm 17 Mart 2006 tarihinde erişilmiştir.

“Kimyasallar ve Sınır Değer Tanımları”, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Sayı:18 Yıl:4, Mart-Nisan 2004, s.23-24.

Koçyiğit, Hikmet ve vd., “Kısa Form-36 (KF-36)’nın Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği ve Geçerliliği: Romatizmal Hastalığı Olan Bir Grup Hasta ile Çalışma”, İlaç ve Tedavi Dergisi, Cilt 12, 1999, s.102-106.

Korkmaz, Ahmet, “Hastane İklimlendirme Sistemlerinde Filtre Seçimi ve Filtrenin Önemi”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, No:87 2005, s.59-62.

Köroğlu, Ertuğrul ve Ömer Aydemir (ed.), Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler, Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 2007, 385 s.

Köseoğlu, Palmet ve Fahrettin Doğusan, “SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde Deri ve Kundura İşkolu Çalışanlarında Mesleki İşitme Kaybı Değerlendirmesi”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, No.6 Nisan 2001, s.22-25.

Kreiter, Ted, “Dust: Not Such A Dry Subject After All”, The Saturday Evening Post, 275(5), Sept./Oct 2003, p.27-28

Kumbur, Halil, “İşyeri Ortamında Bulunan Toksik Maddelerin Sağlık ve Çevresel Etkileri”, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Sayı:21 Yıl:4, Eylül-Ekim 2004, s.8-10

Küçükcan, Berrin, Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi, İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007, 277 s.

Merefield, John, “Dust to Dust”, New Scientist, Vol.175, No.2361, 2002, s.1-4.

OSHA (Occupational Safety & Health Administration), Indoor Air Quality-59:15968-16039, http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=FEDERAL_REGISTER&p_id=13369, s.1-124, 15 Mayıs 2008 tarihinde erişildi..

Ocak, Serkan, “Meslek Hastalığı Tanısı Olmayınca Durum “İyi” Çıktı”, Radikal Gazetesi, 18 Kasım 2007, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=239138, 15 Mayıs 2008 tarihinde erişildi.

Oturarak Çalışanlar Bellerine Dikkat Etmeli”, Türkiye Kamu-Sen/Haber, Yıl:1 Sayı:6 Mayıs 2006, s.23

Öner, Mehin, “Her İşyerinde Bulunan Hastalık Kronik Yorgunluk”, Hürriyet İnsan Kaynakları, 27 Şubat 2005.

Özcan, Emel, Hilmi Sabuncu, “İş ile İlgili Kas İskelet Sistemi Hastalıkları”.İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2(9), Eylül-Ekim 2002, s.16-17.

Özdener, Nureddin ve vd., “Biri Türk, Biri Çin Malı İki Bilgasayar Masasının Ergonomik Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, No:30, Nisan-Mayıs-Haziran 2007, s. 26-30.

Özerdenen, Füsun Öz, “Alerji Nedir? Alerjik Hastalıklar Nasıl Tedavi Edilir?”, Gazete Kadıköy, Yıl.4 Sayı.228, 21 Mayıs-27 Mayıs 2004, s. 2-8.

Özkul, Hülya, Ali İnce ve Ahmet Akkaya, “Isparta’daki Ev Tozlarında Polen, Mantar Sporu ve Diğer Materyallerin Araştırılması”, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, Cilt.51, No.2, 2003, s.138-144.

Öztürk, Nilüfer ve M. Nihal Esin, “Ergonomik Riskleri Belirleme: Çalışanın Üst Ekstremitelerini Değerlendirme Formu’nun Tanıtımı”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, No:30, Nisan-Mayıs-Haziran 2007, s.31-37.

Öztürk, Orhan ve Aylin Uluşahin, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları I-II. 11.Basım, Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri, 2008, s.1010.

Parlar, Serap, “Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı”, TAF Preventive Medicine Bulletin , Cilt.7, No.6, 2008, s.547-554.

Particle Size Engineering Toolbox, http://www.engineeringtoolbox.com, 27 Ekim 2008 tarihinde erişildi.

“Psikiyatrik Bozukluklar”, The Merck Manual Tanı ve Tedavi El Kitabı içinde. İstanbul: Yüce Yayım, 2008, s.1665-1774.

Righi, Elena ve vd., “Air Quality and Well-Being Perception in Subjects Attending University Libraries in Modena(Italy), The Science of the Total Environment, No. 286 2002, s.41-50.

Resmi Gazete, “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği”, 11 Ekim 2008

Resmi Gazete, “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği”, 02 Kasım 1986

Resmi Gazete, İşci Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, 11Ocak 1974.

Resmi Gazete, “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, 16 Aralık 1985

Resmi Gazete, “Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği”, 07 Eylül 1985

Resmi Gazete, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 19 Ocak 2008.

Robertson, Guy, “Clearing The Air:Improving Indoor Air Quality in Libraries” , Canadian Library Association, No.2 2002, s.72-74.

Sağlamtunç, Tülin, “Kütüphanecilik Alanındaki Yeni Teknolojilerin İnsan Boyutu”, Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri:1-4 Ekim 1991, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Hasan Keseroğlu (hzl.), İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991, s.41-50.

Saygun Meral, “İşçi Sağlığı”, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Sayı:10 Yıl:2, 2002, s.13-18

Sheesley, Deborah. F, “Burnout and the Academic Teaching Librarian: An Examination of the Problem and Suggested Solutions”, Journal of Academic Librarianship, Vol.27, No.6, November 2001, s.447-451.

Somer, Nihal, “Arşiv Malzemesinin Tahrip Sebepleri, Bakımı ve Onarımı”, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü III. Kurumlarası Arşiv Hizmetleri Semineri. Ankara, 13-24 Aralık 1993, s.187-205.

Sosyal Sigortalar Kurumu, “506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu”, http://www.ssk.gov.tr/sskdownloads/bilgibankasi/mevzuat/506_turkce.doc, , s.5, 30 Eylül 2008 tarihinde erişildi.

Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü, Yay.No.425, 1985.

Streiner, David L., Geoffrey R. Norman, Health Measurement Scales. A Practical Guide to Their Development and Use, Oxford, Oxford University Press, 1989, 175 s.

Şahin, Hüseyin Avni, ve H.Güler Şahin, “Bilgisayarların Oluşturduğu Sağlık Sorunları” Türk Aile Hekimliği Dergisi, Cilt.2, Sayı.4, 1998, s.174-178.

Tanır, Ferdi, “İş Sağlığı ve Güvenliği” İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Sayı:17 Yıl:4, Ocak 2004, s.10-13.

Temby, Mary Anne, “Mould: The Invasive Intruder!”, Australian Library Journal, Vol.50, No.2, 2002, s.175-180.

Tonguç, Engin, “Meslek Hastalıkları Konusunda Neredeyiz, Nerede Olmalıyız?”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, No.9, Ocak 2002, s.24-30.

Bev-Lorraine True ve Robert H. Dreisbach, Dreisbach’ın Zehirlenme El Kitabı: Korunma, Tanı ve Tedavi, Ankara, Güneş Kitabevi, 2003, s.696

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, http://www.taek.gov.tr/bilgi/sss, 20 Eylül 2008 tarihinde erişildi.

Ulusam, Serap, Deniz Dülgeroğlu, ve Mustafa Kurt, “Bilgisayar Kullananlarda Birikimli Travma Bozuklukları”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, No.6 Nisan 2001, s.26-32.

“Wikipedia, Indoor air quality”, http://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_air_quality , 15 Mayıs 2008 tarihinde erişilmiştir.

Wilson, William K, “Enviromental Guidelines fort he Storage of Paper Records” NISO TR01-1995, Bethesda, 1995, s.21

Yavuz, C.I. Erdoğan S, “İşyerinde Kimyasallar”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, No.8 2001, s.33-39.

Yelekçi, Memduh, Notlu-İzahlı-İçtihatlı Son Çıkarılan Tüzük Yönetmeliklerle Sosyal Güvenlik-İş Hukuku Yasaları Yönünden, İşçi Sağlığı-İş Güvenliği-İş Emniyeti, Sanayide İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları, İşçi-İşveren-Sendika-Devletin Görev Ve Yetkileri (Alınacak Tedbirler), 2.Basım, Ankara, Turhan Kitapevi, 2005, 1158 s.

Yılmaz, Bülent, “Kütüphanecilik Alanındaki Yeni Teknolojilerin İnsan Boyutu” Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri:1-4 Ekim 1991, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul: 1991, s.51-69.

Yücel, Ayhan ve A. Serda Kantarcıoğlu, Müzelerdeki Eserlerin Bozulmasında Mikropların Rolü, Ankara, T.C Kültür Bakanlığı Yayınları, 1997, s.201

Yücesan, Gamze Özdemir, “Küreselleşme ve İşçi Sağlığı”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, No.6 Nisan 2001, s.2-5.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item