Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πανδήμου σε περιβάλλον Fedora.

Καμάτσος, Παρασκευάς and Σωτηροπούλου, Αφροδίτη and Θεοφιλάτου, Άννα and Μπογιατζή , Ελευθερία and Κακάλη, Κωνσταντία Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πανδήμου σε περιβάλλον Fedora., 2013 . In 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (GR), 23-25 Οκτωβρίου 2013. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
pandemos_paper(3).pdf - Accepted version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB) | Preview

English abstract

The implementation of an institutional repository is a complex process of analyzing the needs of the academic institution that it serves, evaluating and selecting of software, documentation of establishing policies, valorisation of interoperability models and long-term preservation of its content. In the case of the Library of Panteion University, a framework is proposed for the development of the Digital Library "Pandemos", based on the choice of Fedora software for its installation and operation. The choice of Fedora software was based on its advanced management and representation of collections and objects, which in combination with its flexible architecture, it permits the integration of heterogeneous digital material (gray literature, photographical and historical archive, conferences material, journals, etc.), electronic submission of material, documentation and publication, further improvement and display of the content (SEO), application in multiple metadata formats, etc. This paper describes the stages of software selection, management and organization of collections and implementation by developing separate metadata import environments (editors), the applied standards of interoperability, the determination of policies for describing the material with the selection of metadata schemas. Furthermore, we indicate the main problems that were resolved in each stage of the implementation of the institutional repository, the steps followed to address them, collaborations developed with the involved staff members of the Library (computer engineers & librarians) and the degree of interdependence of their work. Finally, the uniqueness of the development of an academic Greek digital library in Fedora environment is presented, as far as the knowledge obtained and the prospects for the future.

Greek abstract

Η υλοποίηση ενός Ιδρυματικού Αποθετηρίου αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία ανάλυσης των αναγκών του ακαδημαϊκού ιδρύματος που εξυπηρετεί, αξιολόγησης και επιλογής λογισμικού εφαρμογής, καθορισμού πολιτικών τεκμηρίωσης, αξιοποίησης μοντέλων διαλειτουργικότητας και μακροπρόθεσμης διατήρησης του περιεχομένου. Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, προτάθηκε ένα πλαίσιο ανάπτυξης της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Πάνδημος», που βασίζεται στην επιλογή του λογισμικού Fedora για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Η επιλογή του Fedora έγινε λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων διαχείρισης και αναπαράστασης συλλογών και αντικειμένων, που σε συνδυασμό με την ευέλικτη αρχιτεκτονική του, επέτρεψε την ενσωμάτωση ετερογενούς ψηφιακού υλικού (γκρίζα βιβλιογραφία, φωτογραφικό και ιστορικό αρχείο, ψηφιοποιημένο υλικό συνεδρίων, περιοδικών κ.α.), την υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης υλικού, τεκμηρίωσης και δημοσίευσής του, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση και προβολή του περιεχομένου (SEO) απόδοσής του σε πολλαπλά σχήματα μεταδεδομένων κ.ά. Στην παρούσα εισήγηση περιγράφονται τα στάδια επιλογής λογισμικού, διαχείρισης και οργάνωσης συλλογών και η υλοποίησή τους με ανάπτυξη χωριστών περιβαλλόντων εισαγωγής δεδομένων (editors). Επιπλέον αναλύονται τα πρότυπα διαλειτουργικότητας που εφαρμόζονται και ο καθορισμός πολιτικών περιγραφής του υλικού με την επιλογή σχημάτων μεταδεδομένων. Παράλληλα, επισημαίνονται τα προβλήματα που επιλύθηκαν σε κάθε στάδιο υλοποίησης του ιδρυματικού αποθετηρίου, τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση τους, καθώς και οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με τα εμπλεκόμενα μέλη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης (πληροφορικών & βιβλιοθηκονόμων) και ο βαθμός αλληλεξάρτησης των εργασιών τους. Τέλος, παρουσιάζεται η ιδιαιτερότητα της ανάπτυξης μίας ψηφιακής βιβλιοθήκης σε λογισμικό Fedora σε ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα, η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και οι προοπτικές για το μέλλον.

Item type: Conference paper
Keywords: Ιδρυματικά αποθετήρια, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Λογισμικό ανοιχτού κώδικα, Διαλειτουργικότητα, Σχήματα μεταδεδομένων, Institutional repositories, Digital libraries, Open source Software, Interoperability, Metadata schemas
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
I. Information treatment for information services > IH. Image systems.
Depositing user: Constantia (Ntina) Kakali
Date deposited: 31 Mar 2014 05:49
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22803

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Arlitsch, K., & O'Brien, P. S. (2012). Invisible institutional repositories: Addressing the low indexing ratios of IRs in Google Scholar. Library Hi Tech, 30(1), 60-81.

Copeland, S., Penman, A., & Milne, R. (2005). Electronic theses: the turning point. Program: Electronic library and information systems, 39(3), 185-197.

Curt, F. (2000, September 27). http://computer.howstuffworks.com. Ανάκτηση 4 23, 2013, από http://computer.howstuffworks.com/internet/basics/search-engine.htm

Gavrilis D., Angelis S., Papatheodorou C. (2010). Mopseus – A Digital Repository System with Semantically Enhanced Preservation Services. In International Conference on Preservation of Digital Objects (IPRES2010), Vienna Austria, September 2010, Proceedings, pp. 135-143, 2010.

Green, A. G., & Gutmann, M. P. (2007). Building partnerships among social science researchers, institution-based repositories and domain specific data archives. OCLC Systems & Services, 23(1), 35-53.

Google. (2008, Μάϊος 23). Google Webmaster Central Blog. Ανάκτηση Απρίλιος 13, 2013, από http://googlewebmastercentral.blogspot.gr/2008/04/retiring-support-for-oai-pmh-in.html

Google. (2013). Inclusion Guidelines for Webmasters. Ανάκτηση Μάρτιος 4, 2013, από http://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html#troubleshooting

Henzinger, M. R., Motwani, R., & Silverstein, C. (2002, September). Challenges in web search engines. In ACM SIGIR Forum (Vol. 36, No. 2, pp. 11-22). ACM.

Kökörčený, M., & Bodnárová, A. (2010, November). Comparison of digital libraries systems. In Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Data networks, communications, computers, Faro, Portugal (pp. 97-100).

Lagoze, C., & Van de Sompel, H. (2001, January). The Open Archives Initiative: Building a low-barrier interoperability framework. In Proceedings of the 1st ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries (pp. 54-62). ACM.

Lossau, N. (2004). Search Engine Technology and Digital Libraries: libraries Need to Discover the Academic Internet. Spring Forum meeting (pp. 12 ). New Orleans: American Digital Library Federation (DLF).

Moxley, J. M. (2001). Universities should require electronic theses and dissertations. Educause Quarterly, 24(3), 61-63.

Open Society Institute, A Guide to Institutional Repository Software. 2nd Edition, January 2004

Park, J. R., & Tosaka, Y. (2013). Metadata creation practices in digital repositories and collections: Schemata, selection criteria, and interoperability. Information Technology and Libraries, 29(3), 104-116.

Payette, S., & Lagoze, C. (1998). Flexible and extensible digital object and repository architecture (FEDORA). In Research and Advanced Technology for Digital Libraries (pp. 41-59). Springer Berlin Heidelberg.

Payette, S., & Staples, T. (2002). The Mellon Fedora Project Digital Library Architecture Meets XML and Web Services. In Research and Advanced Technology for Digital Libraries (pp. 406-421). Springer Berlin Heidelberg.

Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., & Neylon, C. (2010). Altmetrics: A manifesto.

Pyrounakis, G., & Nikolaidou, M. (2009). Comparing Open Source Digital Library Software.

Pyrounakis, G., Saidis, K., Nikolaidou, M., & Lourdi, I. (2004). Designing an integrated digital library framework to support multiple heterogeneous collections. In Research and Advanced Technology for Digital Libraries (pp. 26-37). Springer Berlin Heidelberg.

Shatford, S. (1986). Analyzing the subject of a picture: a theoretical approach. Cataloging & classification quarterly, 6(3), 39-62.

Stodden, V. C. (2010). Data sharing in social science repositories: facilitating reproducible computational research

Van de Sompel, H., Payette, S., Erickson, J., Lagoze, C., & Warner, S. (2004). Rethinking scholarly communication. D-Lib Magazine, 10(9), 1082-9873.

Xia, J., & Sun, L. (2007). Assessment of self-archiving in institutional repositories: depositorship and full-text availability. Serials Review, 33(1), 14-21.

Γαβρίλης, Δημήτρης., Κακάλη, Κ., & Διακάκη, Α. (2007). Θεματική ενοποίηση δημοσίων καταλόγων και ψηφιακών βιβλιοθηκών. Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Συνέδριου ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Πειραιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 1-3Οκτώβρη 2007.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item