Роль державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики

Рогова, Павла and Лутовинова, Валентина and Добко, Тетяна Роль державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики. Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 2008, vol. 1, pp. 16-39. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
Rogova.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (137kB) | Preview

English abstract

The results of the research work conducted by the team DNPB Ukraine V. O. Sukhomlinskiy during 2003-2007.

Ukrainian abstract

Висвітлено результати фундаментальної науково-дослідної роботи (НДР), яку проводив колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського впродовж 2003–2007 рр. щодо розвитку системи науково-інформаційного забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики як вищезазначеною бібліотекою, так і мережею книгозбірень, яку вона очолює. У даній НДР вперше в України розроблено та апробовано модель інформаційного забезпечення освітянської галузі держави, яка охоплює бібліографічний, реферативний та оглядово-аналітичний напрями, за результатами НДР удосконалено підготовку бібліографічної продукції, визначено галузевий сегмент реферативного відображення наукової літератури у загальнодержавній реферативній БД «Україніка наукова» та її паперовому варіанті УРЖ «Джерело», розпочато підготовку оглядово-аналітичної продукції з психолого-педагогічних питань.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, науково-інформаційне забезпечення, бібліографічна діяльність, бібліографічна продукція, реферативна інформація, оглядово-аналітичне забезпечення, інформаційні потреби, освітянська галузь, інформаційні видання
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DF. Government libraries.
D. Libraries as physical collections. > DH. Special libraries.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
Depositing user: Павла Іванівна Рогова
Date deposited: 31 Jul 2014 12:41
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23563

References

1. Астахова, Л. В. Научные основания библиографической деятельности: (Теоретико-методологическое исследование библиографического познания) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 05.25.03 / Астахова Людмила Викторовна. – М. : [б. и.], 1997. – 36 с.

2. Горовий, В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства / В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2005. – 296, [3] с.

3. Давидова, І. О. Бібліотечно-інформаційне виробництво: технології інтелектуалізації та гуманізації / І. О. Давидова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 38–45.

4. Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілів України у 2006 році : інформ.-аналіт. огляд / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Т. Е. Кучеря ; наук. ред. П. І. Рогова]. – К. : [б. в.], 2007. – 76 с.

5. Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти : інформ.-аналіт. огляд / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. В. П. Здановська ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – К. : [б. в.], 2007. – 64 с. – Бібліогр.: c. 63–64.

6. Діяльність бібліотек установ Академії педагогічних наук України у 2006 р. : інформ.-аналіт. огляд / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. В. П. Здановська ; наук. ред. П. І. Рогова]. – К. : [б. в.], 2007. – 22 с.

7. Діяльність Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки та Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки у 2002-2006 рр. : інформ.- аналіт. огляд / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. І. І. Хемчян ; наук. ред. П. І. Рогова]. – К. : [б. в.], 2007. – 42, [1] с. – Бібліогр.: c. 36.

8. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України на 2007 рік / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Т. Е. Кучеря, І. І. Хемчян ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – К. : [б. в.], 2007. – 32 с.

9. Згуровський, М. З. Системна методологія передбачення / Михайло Захарович Згуровський ; НАН України, Ін-т приклад. систем. аналізу. – К. : Політехніка, 2001. – 50 с.

10. Каныгин, Ю. М. Повышение роли информатики в управлении научно-техничеким прогрессом / Юрий Михайлович Каныгин, Георгий Ильич Калитич ; Гос. план. ком. УССР. – К. : [б. и.], 1987. – 61 с. – (Промышленность : обзор. информ. / Укр. НИИ науч.-техн. информации и техн.-эконом. исследований). – Библиогр.: c. 57–61.

11. Коваленко, І. Й. Реферативне забезпечення педагогічної науки в Україні / І. Й. Коваленко, Т. О. Судіна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20–22 трав. 2008 р. / [редкол.: В. А. Бітаєв, Г. В. Власова, Л. А. Дубровіна, М. С. Слободяник та ін.]. – К., 2008. – С. 57–59.

12. Лутовинова, В. І. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. / В. І. Лутовинова, Г. В. Власова, Л. І. Титова. – К. : ДАККіМ, 2006. – 290 с.

13. Лутовинова, В. І. Анотування як процес аналітико-синтетичної переробки інформації : метод. посіб. / [авт.-уклад. В. І. Лутовинова] ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Держ. наук.-пед. б-ка України [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 42 с. – (Серія «На допомогу працівникам освітянських бібліотек» ; вип. 2).

14. Лутовинова, В. І. Методика бібліографування [Електронний ресурс] / В. І. Лутовинова ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. дані (1 файл). – К. : [б. в.], 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD–R). – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

15. Лутовинова, В. І. Новий рівень інформаційного забезпечення освітян України / В. І. Лутовинова // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 4. – С. 133–140. – Бібліогр.: 6 назв.

16. Лутовинова, В. І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. І. Лутовинова ; [наук. ред. Г. М. Швецова-Водка] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : [б. в.], 2007. – 71 c. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

17. Лутовинова, В. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії / В. Лутовинова. – К. : Книжк. палата України, 2002. – 148 с. – Бібліогр.: с. 133–146.

18. Пономаренко, Л. О. Внесок Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у розвиток бібліографічних ресурсів психолого-педагогічної тематики: традиції та інновації / Л. О. Пономаренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т. – Камянець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С. 116–121. – Бібліогр.: 10 назв.

19. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 р. № 75/98–ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 27/28. – С. 494–509.

20. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98–ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 27/28. – C. 482–493.

21. Рогова, П. І. Система науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України: стан та перспективи / Рогова П. І. // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [у 5 т.] : до 15-річчя АПН України / АПН України. – К. : Пед. думка, 2007. – Т. 1 : Теорія та історія педагогіки. – С. 195–208. – Бібліогр.: 10 назв.

22. Сорока, М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / М. Б. Сорока ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2002. – 209 с.

23. Углова, О. Вивчення та аналіз інформаційних потреб педагогічних та науково-педагогічних кадрів у контексті діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / О. Углова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 505–511.

24. Філіпова, Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп'ютерному му середовищі: теорія, організація, технологія : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 07.00.08 / Філіпова Людмила Яківна ; Харк. держ. академія культури. – Х. : [б. в.], 1999. – 34 с.

25. Швецова, Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій : авто реф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.08 / Швецова Галина Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2002. – 32 с.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item