Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект

Лобановська, Інна Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект. Вісник Книжкової палати, 2014, pp. 16-19. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
vkp_2014_9_6.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (300kB)

English abstract

The forms of interaction and integration of library resources and services are analyized.

["eprint_fieldopt_linguabib_" not defined] abstract

Проаналізовано форми міжбібліотечної взаємодії та інтегрування бібліотечних ресурсів і сервісів.

Russian abstract

Проанализированы формы взаимодействия и интегрирования библиотечных ресурсов и сервисов.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: взаємодія, централізація, кооперація, координація, корпорація, інтеграція, інтегрований галузевий інформаційний ресурс (ІГІР), освітянські бібліотеки, каталогізація
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FA. Co-operation.
Depositing user: Інна Георгіївна Лобановська
Date deposited: 13 Feb 2015 08:26
Last modified: 13 Feb 2015 08:26
URI: http://hdl.handle.net/10760/24576

References

1. Башун О. В. Глобальна бібліотечна кооперація: історія та сучасність / О. Башун // Бібліотечний форум України. — 2003. — № 2. — С. 29—30.

2. Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2007. — 1299 с.

3. Білоус В. С. Корпоративна каталогізація в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів / Білоус В. С., Наугольних С. Г. — Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/ bilous.pdf. — Назва з екрана.

4. Васильченко М. П. Взаємодія бібліотек у рамках створення єдиної інформаційно-бібліотечної системи "Бібліотека — ХХІ" / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 8—9.

5. Васильченко Н. П. Координация как этап взаимодействия библиотек / Николай Васильченко // Бібліотечний форум України. — 2010. — № 1. — С. 15—16.

6. Вилегжаніна Т. І. До питання створення центру корпора-тивної каталогізації: підходи і перспективи / Т. Вилегжа-ніна, Є. Одинець // Бібліотечна планета. — 2005. — № 1. — С. 15—18.

7. Дубовий В. М. Вища школа і бібліотека: встановлення корпо-ративних відносин // В. Дубовий, А. Безмощук // Бібліотечна планета. — 2006. — № 2. — С. 26—27.

8. Информация для всех : программа : офиц. перевод на рус. яз. офиц. текста Программы / ЮНЕСКО ; пер. Евгений Аль-товский. — Москва : МОО ВПП ЮНЕСКО "Информация для всех", 2005. — Режим доступу: http://www.ifap.ru/ofdocs/unesco/programr.pdf. — Назва з екрана.

9. Ільганаєва В. О. Корпоративний рух в Українi: стан та перспективи розвитку /В. Iльганаєва // Бібліотечний форум України. — 2006. — № 2. — С. 13—15.

10. Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. І., Артемов Ю. І., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. — К. : [б. в.], 2012. — 23 с.

11. Корнілова Є. О. Корпоративні технології у наукових бібліо-теках / Є. Корнілова // Бібліотечний вісник. — 2007. — № 4. — С. 7—12.

12. Красник У. О. Корпоративна діяльність бібліотек як складова формування інформаційного суспільства / Красник Уляна Орестівна // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали четвертої Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2012 р. / Нац. ун-т "Львівська політехніка". — Львів, 2012. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16593/1/52-506-512.pdf. — На-зва з екрана.

13. Кузнєцова М. М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 8. — С. 25—29.

14. Лобузіна К. В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 2. — С. 34—41.

15. Мар'їна О. Ю. Розвиток корпоративних бібліотечний проектів в Україні / Олена Мар'їна // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 1. — С. 22—25.

16. Племнек А. И. Интеграция и корпоративность электронных библиотек / А. И. Племнек, Н. В. Соколова // Университетська книга. — 2010. — № 12. — С. 45—49.

17. Положение о централизации государственных массовых библиотек : утв. Мин. культ. СССР // Руководящие материалы по библиотечному делу : справочник / под ред. В. В. Серова. — Москва : Книга, 1975. — С. 82—87.

18. Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України : затв. спільн. наказом Мін. освіти і науки України та Акад. пед. наук України від 30.05.2003 р. № 334/31 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2003. — № 21. — С. 27—32.

19. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України. — № 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 7. — Ст. 45.

20. Про затвердження Державної цільової національно-куль-турної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека — XXI" : постанова від 17 серп. 2011 р. № 956. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 956-2011-%D0%BF. — Назва з екрана.

21. Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. — Т. 38, № 6. — С. 217—230.

22. Щербан Р. М. Регіональна корпоративна бібліотечна інфор-маційна система //Бібліотечний форум України. — 2007. — № 2. — С. 2—4.

23. Ярошенко Т. О. Бібліотечні консорціуми: перспективи роз-витку / Т. Ярошенко // Бібліотечний форум України. — № 4. — 2006. — С. 7—11.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item