Стратегія управління інформаційними ресурсами бібліотек ВНЗ (за результатами аналізу діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2007–2009 рр.)

Поперечна, Лідія Стратегія управління інформаційними ресурсами бібліотек ВНЗ (за результатами аналізу діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2007–2009 рр.). Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, 2010, pp. 152-167. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
Поперечна.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (157kB)

English abstract

In the article the basic principles of strategic management information resource library institution of higher education as one of the ace.

Ukrainian abstract

У статті висвітлено основні стратегічні засади управління інформацій ними ресурсами бібліотеки вищого навчального закладу як одного з аспектів забезпечення якості вищої освіти у контексті аналітичного огляду діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю України у 2007–2009 рр.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: інформаційні ресурси, бібліотека ВНЗ, координація, фонд, resources, university, library, coordination
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Поперечна Лариса
Date deposited: 11 Mar 2015 06:37
Last modified: 11 Mar 2015 06:37
URI: http://hdl.handle.net/10760/24747

References

1. Аналіз інформаційного фонду бібліотеки вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / В. О. Бабенко, Т. В. Бабіна, В. М. Волинець та ін. ; НТУУ «Київський політехнічний інститут». – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/itvo/2009_4/articles/54–61.pdf. – Назва з екрана.

2. Апшай, Н. І. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в умовах реформування освіти в Україні [Електронний ресурс] : дис... канд. пед. наук : 07.00.08 / Н. І. Апшай ; Харк. держ. акад. культури. - Електрон. дані. – Х., 2005. – Режим доступу : http://www.lib.ua/ru.net/diss/cont/23758.html. – Назва з екрана.

3. Баркова, О. В. Напрями розвитку технологiй формування iнформацiйних ресурсiв електронних бiблiотек в Українi / О. В. Баркова // Міжнар. конф. «Електронні зображення та візуальні мистецтва» : зб. пр. першої укр. конф. Сер. EVA, 22–24 трав. 2002 р., Київ. – К., 2002. – С. 115–124.

4. Васильченко, Н. П. Управление библиотечными фондами: вопросы терминологии / Н. П. Васильченко // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1987. – № 5. – С. 11.

5. Вилегжаніна, Т. І. Поточне комплектування – один із аспектів управління формуванням бібліотечного фонду / Т. І. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 4–8.

6. Волкова, Н. І. Динаміка і тенденції випуску навчальної та наукової літератури для вищої школи в умовах сформованої ринкової економіки України / Н. Волкова, Н. Халікян // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 12. – С. 16–19.

7. Гоменюк, Г. Комплектування книжкового фонду – одна з основних ланок створення інформаційно-бібліографічної системи [Електронний ресурс] / Г. Гоменюк ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://www.udpu.org.ua/files/biblioteka/Gomen.pdf. – Назва з екрана.

8. Інформаційні ресурси бібліотек вищих навчальних закладів – важлива складова якісної підготовки фахівців : рішення колегії М-ва освіти і науки України від 22 листоп. 2007 р. № 14/1–19 // Шкіл. б-ка плюс. – 2008. – Квіт. (№ 7). – С. 12–13.

9. Кириленко, А. Г. Формирование библиотечных ресурсов в аспекте создания единого информационного пространства университета [Электронный ресурс] / А. Г. Кириленко, Н. А. Верещагина ; Науч. б-ка им. М. Максимовича Киев. нац. ун-та им. Т. Шевченко. – Электрон. дан. – Режим доступа : http:/www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2007/117.pdf. – Загл. с экрана.

10. Кислюк, Л. Аналіз структури та ступеня впровадження електронних ресурсів і баз даних бібліотек вищих навчальних закладів України / Л. Кислюк // Бібл. вісн. – 2009. – № 1. – С. 32–35.

11. Кудряшова, Г. Ю. Эволюция миссии вузовских библиотек [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» / Галина Юрьевна Кудряшова. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.lib.ua/ru.net/diss/cont/57345.html#introduction. – Загл. с экрана.

12. Кудряшова, Г. Ю. Цели Болонского процесса и перспективы вузовских библиотек / Г. Ю. Кудряшова // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 6. – С. 65–79.

13. Лемківський, К. Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі / К. Лемківський // Вища шк. – 2008. – № 5. – С. 33–41.

14. Ливадонова, Е. А. Особенности начального комплектования фонда вузовской библиотеки [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» / Ливадонова Евгения Алексеевна. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.lib.ua/ru.net/diss/cont/57713.html. – Загл. с экрана.

15. Мар’їна, О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні О. Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 1. – С. 22–25.

16. Николаенко, Н. Н. Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образования / Н. Николаенко, В. Сосипатрова // Бібл. форум України. – 2008. – № 3. – С. 28–32.

17. Панарина, О. Электронная база «Книгообеспеченность» как составная часть информационной системы вуза / О. Панарина // Бібл. форум України. – 2008. – № 4. – С. 12–15.

18. Примерное положение о формировании библиотечных фондов библиотеки высшего учебного заведения [Электронный ресурс] : приказ М-ва образования Российской Федерации от 27 апр. 2000 г. № 1246. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_00/1246.html. – Загл. с экрана.

19. Про забезпечення вищих навчальних закладів навчально-методичною літературою : лист М-ва освіти і науки України від 26 берез. 2007 р. № 1/9–177 // Освіта України. – 2007. – 3 квіт. (№ 25). – С. 4.

20. Про затвердження Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України : наказ М-ва освіти і науки України від 30 трав. 2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 21. – С. 27–32.

21. Про затвердження Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації : наказ М-ва освіти і науки України від 6 серп. 2004 р. № 641 // Інформація для бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації [Електронний ресурс] / Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://ligw.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/nakazmou.html. – Назва з екрана.

22. Рогова, П. І. Освітянські бібліотеки України та їхня роль у формуванні інформаційного простору держави [Електронний ресурс] / П. І. Рогова. – Електрон. дані. – Режим доступу : http//www.library.edu/ua.net/datas/upload/files/cherkacy08.pdf. – Назва з екрана.

23. Семененко, Л. П. Отбор знаний в процессе комплектования библиотеки высшего ученого заведения [Электронный ресурс] / Л. П. Семененко. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/48_2/pdf/145–155.pdf. – Загл. с экрана.

24. Соляник, А. А. Система документопостачання фондів бібліотек України: - теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 07.00.08 «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографознавство» / Алла Анатоліївна Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Електрон. дані. –Режим доступу : http://www.lib.ua/ru.net/diss/cont/238757.html. – Назва з екрана.

25. Стрішенець, Н. В. Від управління фондом до управління знаннями / Н. В. Стрішенець // Бібл. вісн. – 2009. – № 2. – С. 19–25. 26. Тітова, Т. В. Зміна технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах омп’ютеризації бібліотечних процесів [Електронний ресурс] / Т. В. Тітова – Електрон. дані. – Режим доступу : http://library.tup.km.ua/about_library/naukova_robota/konfer/titova.htm. – Назва з екрана.

27. Тихонов, Д. В. Управление информационными ресурсами учебного заведения / Д. В. Тихонов // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. – М. : ГПНТБ Россия, 2003. – Т. 3. – С. 916–917.

28. Шемаєва, Г. В. Формування науково-освітнього інформаційного ресурсу в контексті Болонського процесу / Г. В. Шемаєва // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х. : [б. в.], 2005. – С. 10–11.

29. Шрайберг, Я. Л. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці / Я. Л. Шрайберг // Вища шк. – 2007. – № 3. – С. 65–79 ; № 4. – С. 60–74.

30. Юхименко, Ю. Формування електронної документно-інформаційної бази вищого навчального закладу освіти – важливий чинник його розвитку / Ю. Юхименко // Бібл. вісн. – 2009. – № 6. – С.43–47.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item