Obszary badań współczesnej informatologii(nauki o informacji)

Sosińska-Kalata, Barbara Obszary badań współczesnej informatologii(nauki o informacji). Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne, 2013, vol. 51, n. 2, pp. 9-41. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
ZIN_02-2013_s.9-41_BSosinska-Kalata.pdf

Download (446kB)

English abstract

Purpose/thesis: The paper discusses trends in the development of information science research field since information science was identified as an independent discipline of science until present. Approach/methods: Using chronologically ordered critical analysis of the literature, the author discusses changing names for the discipline and compares subsequent attempts to redefine tasks and research objectives of information science reflected by these changes. The presentation of the evolution of the discipline concept provides a background for the discussion of the results of analysis of contemporary research trends in information science, based on the sample of 361 papers published in four most important international journals in the field: Journal of American Society for Information Science and Technology, Journal of Information Science, Journal of Documentation (2011–2012)and Annual Review of Information Science and Technology (2007–2011). Results and conclusions: The development of information science is presented from its earliest concept formulated by Paul Otlet to contemporary interpretive research on information behavior and attempts to integrate social and technological perspectives of information science research. Attention is drawn to growing multidisciplinarity of information science and consistent development of two separate research fields – one related to information technology improvement and the other focused on the information use and information behaviour. Despite growing diversity of topics researched by information science, its core issue is to ensure effective transfer of preserved knowledge among people in various communities with most effective methods and tools. The analysis of most recent literature confirms that main research trends remain related to the development of information technologies and studies in information behaviour and information use. The shift towards research on information phenomena in the society and within cultural context described in the literature is not confirmed unequivocally. The analysis of the literature confirms growing interest in the theory and methodology of information science, which may express not only developing methodological maturity of this discipline but also anxiety arising from the dissolution of information science discreteness among other sciences which deal with contemporary information phenomena. Originality/value: The paper organizes knowledge on the current development of information science, supplementing it with the description of most recent trends shaping its research field.

Polish abstract

Cel/teza: Celem artykułu jest przedstawienie kierunków rozwoju pola badawczego nauki o informacji (informatologii), od momentu jej wyodrębnienia się jako samodzielnej dyscypliny naukowej po czasy najnowsze. Koncepcja/metody badań: Na podstawie krytycznej analizy piśmiennictwa w chronologicznej kolejności przedyskutowano zmieniające się nazewnictwo dyscypliny i porównano kryjące się za tymi zmianami kolejne próby redefiniowania zadań i celów badawczych nauki o informacji. Prezentacja ewolucji koncepcji nauki o informacji stanowi tło dla przedyskutowania wyników analizy współczesnych nurtów badawczych w nauce o informacji, przeprowadzonej na próbie 361 artykułów opublikowanych w czterech najważniejszych dla tej dyscypliny badawczych czasopismach międzynarodowych: Journal of American Society for Information Science and Technology, Journal of Information Science i Journal of Documentation (2011–2012) oraz Annual Review of Information Science and Technology (2007–2011). Wyniki i wnioski: Prześledzono kształtowanie się nauki o informacji od jej najwcześniejszej koncepcji sformułowanej przez Paula Otleta po współczesne interpretacyjne badania zachowań informacyjnych oraz próby integracji społecznej i technologicznej perspektywy badań informatologicznych. Zwrócono uwagę na narastającą multidyscyplinarność nauki o informacji oraz konsekwentny rozwój dwóch odrębnych obszarów badawczych: związanego z doskonaleniem technologii informacyjnej i skupionego na użytkowaniu informacji i zachowaniach informacyjnych. Mimo rosnącej różnorodności problematyki badawczej nauki o informacji, jej niezmienną oś problemową stanowi zapewnianie skutecznego komunikowania utrwalonej wiedzy pomiędzy ludźmi w różnych środowiskach ich aktywności i przy użyciu możliwie najbardziej efektywnych metod i narzędzi. Analiza najnowszego piśmiennictwa dyscypliny potwierdziła, iż główne nurty badawcze stanowią nadal zagadnienia związane z rozwojem technologii informacyjnych i z poznawaniem zachowań informacyjnych oraz użytkowania informacji. Nie został natomiast jednoznacznie potwierdzony opisywany w literaturze zwrot ku badaniu zjawisk informacyjnych w świecie społecznym i w kontekście kulturowym. Badanie piśmiennictwa potwierdziło również wzrost zainteresowania teorią i metodologią nauki o informacji, co może być wyrazem rosnącej metodologicznej dojrzałości nauki o informacji, ale także obaw związanych z rozmywaniem się jej odrębności wśród coraz liczniejszych innych nauk,w których również podejmowane są badania współczesnych zjawisk informacyjnych. Oryginalność/wartość poznawcza: Artykuł porządkuje wiedzę o dotychczasowym rozwoju nauki o informacji, uzupełniając ją o opartą na badaniach empirycznych charakterystykę najnowszych tendencji w kształtowaniu jej pola badawczego.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: information science; interdisciplinarity; research field; research issues; research trends
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AB. Information theory and library theory.
Depositing user: Barbara I. Sosinska-Kalata
Date deposited: 11 Nov 2015 00:35
Last modified: 11 Nov 2015 00:35
URI: http://hdl.handle.net/10760/28291

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Aharony, N. (2011). Library and Information Science research areas: A content analysis of articles from the top 10 journals 2007–8. Journal of Library and Information Science, 44(1), 27–35.

ASIS&T (2013). History of ASIS&T – Timeline [online]. ASIS&T – The Information Association for Information Age [14.11.2013], http://www.asis.org/history.html

Bates, M. J. (1999). The invisible substrate of information science. Journal of the American Society for Information Science, 50(12), 1043–1050.

Bates, M. J. (2012). The information professions: knowledge, memory, heritage [online]. Presented at Association of Library and Information Science Education conference, Dallas, TX, Jan. 18, 2012. University of California, Graduate School of Education and Information Studies [20.10.2012], http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/bates/articles/pdf/InfoProfessions.pdf

Bojar, B. red. (2002). Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Wydaw. SBP.

Borko, H. (1968). Information science – What is it? American Documentation, 19(1), 3–5.

Buckland, M. (1999). The landscape of information science: the American Society for Information Science at 62. Journal of the American Society for Information Science, 50(11), 970–974.

Buckland M. (2012). What kind of science can Information Science be? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(1), 1–7.

Brooks, B. (1980). The foundations of Information Science. Part 1. Philosophical aspects. Journal of Information Science, 2(3/4), 125–133.

Cisek, S. (2002). Filozoficzne aspekty informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ.

Cisek, S. (2008). Nauka o informacji na świecie w XXI wieku: badania metanaukowe [online]. e-LIS [18.11.2013], http://eprints.rclis.org/11098/

Cleverdon, C. W. (1991). The significance of the Cranfield tests of indexing languages. In: SIGIR ‘91: Proceedings of the 14th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval, New York, NY: ACM, 3–12.

Cronin, B. (2012). The waxing and waning of a field: reflections on information studies education [online]. Information Research, 17(3) [16.10.2012], http://information.net/ir/17-3/paper529.html

Daniłowicz, Cz. (1994). Informatyka w programach kształcenia bibliotekoznawców. W: Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości. Warszawa: Wydaw. SBP, 153–163.

Dembowska, M. (1969). Dokumentacja i informacja naukowa. Zarys problematyki i kierunki rozwoju. Warszawa: SBP.

Dembowska, M. (1977). Informacja naukowa i informatyka. Przegląd Biblioteczny, 45(2), 141–143.

Dembowska, M. red. (1978). Słownik terminologiczny informacji naukowej. Wrocław: Ossolineum.

Dembowska, M. (1991). Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa: IINTE.

ELIS (2009). Encyclopedia of Library and Information Sciences. Eds. Marcia Bates & M. Niles Maack. Boca Raton, London, New York: CRC Press, Taylor & Francis Group.

Hjørland, B. (2011). The nature of information science and its core concepts [online]. Birger Hjørland intervention au colloque EPICIC, 8 avril University of Lyon 3 – France, ISKO France, Colloque sur l’épistémologie comparée des concepts d’information et de communication dans les disciplines scientifiques (EPICIC) [20.10.2012], http://www.epicic.org/sites/default/files/Hjorland.pdf

Janiak, M. (2010). Informacja naukowa w Polsce ba przełomie XX i XXI wieku. Dynamika zmian w świetle piśmiennictwa. Kraków: Wydaw. UJ.

Larivière, V.; Sugimoto, C.R.; Cronin, B. (2012). A bibliometric chronicling of Library and Information Science’s First Hundred Years. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(5), 997–1016.

Meadows, J. (2009). Fifty years of UK research in information science. In: A. Gilchrist (ed.) Information Science in Transition. London, Facet Publishing.

Manning, Ch.; Raghaven, P.; Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press.

Nicholas, D. (2012). Researching the digital transition. In: B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro i M. Luterek (red.) Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Warszawa: Wydaw. SBP, Miscellanea Informatologica Varsoviensia, vol. 6, 17–31.

Otlet, P. (1934) Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique. Bruxells: Editionses Mundaneum, Palais Mondial, http://lib.ugent.be/fulltxt/handle/1854/5612/Traite_de_documentation_ocr.pdf

Pindlowa, W.; Krakowska, M. (2002). Badania statystyczno-analityczne czasopism polskich z zakresu informacji naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1–2, 101–111.

Popper, K. (1999). Droga do wiedzy: Domysły i refutacje. Wydaw. PWN, Warszawa 1999.

Salton, G. (1975). SMART. Automatyczny system wyszukiwania informacji. Warszawa PWN.

Sapa, R. (2013). Podejście holistyczne w nauce o informacji. W: B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro i M. Luterek (red.) Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Warszawa: Wydaw. SBP 2012, Miscellanea Informatologica Varsoviensia, vol. 6, 63–79.

Saracevic, T. (1999). Information Science. Journal of the American Society for Information Science, 50(12), 1051–1063.

Schrader, A. M. (1984). In search of a name: Information Science and its conceptual antecedents. Library and Information Science, 6, 227–271.

Sosińska-Kalata, B. (2004). Czym jest dziś nauka o informacji? Tytułem wstępu. W: B. Sosińska-Kalata,K. Materska i W. Gliński (red.) Społeczeństwo informacyjne i jego technologie. Warszawa: Wydaw. SBP, 9–12.

Sosińska-Kalata, B. (2007). Współczesne oblicze nauki o informacji w Polsce i za granicą. W: E. Gondek i D. Pietruch-Reizes (red.) Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Katowice: Wydaw. UŚ, 93–119.

Świgoń, M. (2012). Zarządzania wiedzą i informacją. Olsztyn: Wydaw. UWM.

Wilson, T. D. (2002). Philosophical foundations and research relevance: issues for information research [online]. Keynote address delivered to CoLIS4 – Fourth International Conference on Conceptions of Library and Information Science: Emerging Frameworks and Method, University of Washington, Seattle, USA, July 21 to 25. Professor Tom Wilson Website [14.11.2013], http://informationr.net/tdw/publ/papers/COLIS4.html

White, H.; McCain, K. (1998). Visualizing a discipline: An author co-citation analysis of information science, 1972–1995. Journal of the American Society for Information Science, 49(4), 327–355.

Wu, D.; He, D.; Jiang, J.; Dong, W.; Thien Vo, K. (2011). The state of iSchools: an analysis of academic research and graduate education. Journal of Information Science, 38(1), 11–36.

Zins, Ch. (2006). Knowledge map of information science: issues, principles, implications. In: Advances in Knowledge Organization, 10, 141–149.

Zins, Ch. (2007a). Classification schemes of information science: twenty-eight scholars map the field. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(5), 645–672.

Zins, Ch. (2007b). Knowledge map of information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(4), 526–535.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item