Каталогизација заоставштине рукописних музикалија композитора Петра Стојановића (1877-1957) из фонда Библиотеке Факултета музичке уметности у Београду

Ribić, Romana Каталогизација заоставштине рукописних музикалија композитора Петра Стојановића (1877-1957) из фонда Библиотеке Факултета музичке уметности у Београду. Glas biblioteke, 2014, n. 20, pp. 163-174. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
Глас библиотеке 2014_20_Петар Стојановић.pdf

Download (495kB)

English abstract

Processing of the music manuscript legacy of the composer, violinist, conductor and pedagogue Petar Stojanović (1877-1957), one of the most significant Serbian musicians of the fi rst half of the 20th century, has been presented in this paper. Music manuscripts of diff erent genres, which count 224 units, together with documents, photographs and composer’s sketches, are stored at the Library Archives of the Faculty of Music Arts in Belgrade. Description of the materials has been adapted to the International Standard Bibliographic Description for Printed Music ISBD(PM) during cataloguing. Two types of catalogs were formed: author and card, class and subject catalogs in COBISS system. It has been planned to write a composer’s bio-bibliography and publish the manuscripts aft er the copyright expiration.

Serbian abstract

У раду је представљена обрадa рукописне заоставштине музикалија композитора, виолинисте, диригента и педагога Петра Стојановића (1877-1957), једног од најзначајнијих српских музичара прве половине 20. века. Жанровски разноврсна рукописна нотна грађа, која броји 224 јединице, заједно са документима, фотографијама и скицама композитора, сачувана је у Архиву Библиотеке Факултета музичке уметности у Београду. Опис грађе је током каталогизације прилагођен Међународном стандарду за обраду штампаних музикалија ISBD(PM). Формиране су две врсте каталога: ауторски лисни и ауторски, стручни и предметни електронски каталог у COBISS систему. У плану су израда биобиблиографије композитора и објављивање рукописа након истека ауторских права.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Petar Stojanović, printed music, manuscripts, legacy, cataloguing, ISBD(PM)
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
Depositing user: Bogdan Trifunović
Date deposited: 18 Aug 2016 12:46
Last modified: 18 Aug 2016 12:46
URI: http://hdl.handle.net/10760/29866

References

Вујаклија, Милан. Лексикон страних речи и израза. Београд : Просвета,

1975.

• Гавран, Љубинка. „Међународни стандард за архивску грађу“. Гласник

Народне библиотеке Србије бр. 1 (2005): 527-530.

• Jokanović Vladimir, Fahrudin Kalender, Emil Popović, Miloš Stojanović.

Bibliotekarski leksikon. Beograd : Nolit, 1984.

• Мирчов, Светлана. „Библиотеке целине и библиотеке легати“. Гласник На-

родне библиотеке Србије бр. 1 (2004): 11-16.

• Paragraf Lex, „Zakon o autorskom i srodnim pravima“. Službeni glasnik Republike

Srbije,br.104/2009, http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_autorskom_i_

srodnim_pravima.html (преузето 24.04.2014).

• Paragraf Lex, „Zakon o nasleđivanju“. Službeni glasnik Republike Srbije br.

46/95 i 101/2003 – odluka USRS, http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_nasledjivanju.

html (преузето 24.04.2014).

• Рибић, Романа. „Стваралачка ризница Петра Стојановића (1877-1957)“.

Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, бр. 28-29 (2003):

161-185.

• Рибић, Романа. „Стручни каталог музикалија у Библиотеци Факултета

музичке уметности у Београду“. Библиотекар – часопис за теорију и прак-

су библиотекарства (Високошколске библиотеке) год. 50, бр. 3-4 (2008):

123-141.

• Рибић, Романа. „Библиотека Факултета музичке уметности у Београду“.

Панчевачко читалиште год. 8, бр. 14 (2009): 76-80.

• Рибић, Романа. „Библиотека Факултета музичке уметности у Београду :

најбогатија ризница музичке литературе у земљи“. Музика класика : ре-

вија класичне музике год. 4, бр. 12 ( 2013): 35-37.

• Факултет музичке уметности у Београду, Електронски каталог COBISS.

RS http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70178(пре

узето 27.04.2014).

• Факултет музичке уметности Београд, „Посебне збирке“, http://www.fmu.

bg.ac.rs/fmu/posebne_zbirke.html (преузето 27.04.2014).

• Шмуља, Вања. „Библиотеке цјелине и легати у библиотекама Републике

Српске“. Читалиште год. 12, бр. 23 (новембар 2013): 52-61.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item