Centralne repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej - koncepcja, metodologia, organizacja.

Korzystka, Beata and Ober, Krzysztof Centralne repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej - koncepcja, metodologia, organizacja., 2014 . In VII Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2014. Inspiracja – Integracja – Implementacja, Gdańsk - Sopot (Poland), 8-10 September 2014. (Unpublished) [Conference paper]

[img] Text
Korzystka_centralne repozytorium wiedzy Politechniki Poznańskiej.pdf

Download (539kB)

English abstract

The paper presents various conceptual, methodological and organizational approaches regarding the creation of the central repository of knowledge at Poznan University of Technology. The fundamental purpose of the creation such a repository is full integration of all significant areas of the university related to the following functions: 1. repository - covering the storage and dissemination of scientific achievements of the university staff (publications, dissertations, patents, project documents), 2. reporting - in the area of scientific research and in respect to the exchange of information with other systems such as Pol-ON, PBN, 3. parametric - allowing the assessment of the scientists and faculties for internal evaluations or Ministry of Science and Higher Education, 4. promotional - regarding world-wide promotion of the achievements of the university and its research workers. 5. transferring - in the area of information and knowledge delivering, inside the university and outside (to the industry and the global economy in order to promote innovative solutions). This system is for researchers, postgraduate students, students, university authorities, administrative staff, and librarians. Taking into account that the system will mainly describe the relationship of the sources of literature and authors publishing scientific achievements and that the author will have the primary role in the data hierarchy, that is why, data acquisition of the scientific workers from the university system was presented in the first stage. The links between the different categories of information in the central repository system and target data structure were also analyzed. The concept of acquisition and integration of data from own systems, such as: Biblio (Bibliography of PUT academic publications), dLibra (Scientific Repository PP) and Horizon (online library catalog) and other platforms on which the information about academic publications is available (e.g., databases: Scopus, WoS, BazTech) was presented. Particular stages of conversion, completion and integration of data and their import to the target system were presented, many other activities on the transfer of data from own systems or their acquisition from external systems as well. The experiences on how to prepare the system environment, configure the software and its components, the initial stage of system implementation and standardization of metadata and elimination of duplicate sources for creating controlled vocabularies were exchanged. This implementation of the global system and the integration of data from multiple sources will help to standardize the rules for documenting the entire scientific achievements of the university (both in bibliographic and full-text forms), search and share in a single system, and enable comprehensive acquisition of scientific information about employees as experts in closely specified areas of science. The described issues are becoming key elements of the functioning and development of the university, because the functionality of such systems (flexible, open and easily modifiable) should in principle support many decision-making processes of universities and Higher Education and promote and exhibit valuable scientific achievements in a homogeneous form in the global world of science.

Polish abstract

W publikacji przedstawiono różne podejścia koncepcyjne, metodologiczne i organizacyjne dotyczące tworzenia centralnego repozytorium wiedzy na Politechnice Poznańskiej. Celem utworzenia takiego repozytorium jest pełna integracja wszystkich istotnych dla uczelni obszarów działania dotyczących następujących funkcji: 1. repozytoryjnych - obejmujących przechowywanie i udostępnianie dorobku naukowego pracowników uczelni (publikacji, rozpraw naukowych, patentów, dokumentów projektowych), 2. sprawozdawczych - w zakresie relacji z prowadzonych badań naukowych i wymiany informacji z innymi systemami takimi jak: Pol-ON, PBN, 3. parametrycznych - pozwalających na ocenę naukowców i jednostek uczelnianych na potrzeby wewnętrzne uczelni czy MNiSW, 4. promocyjnych - dotyczących propagowania osiągnięć uczelni i pracowników naukowych w świecie, 5. transferowych - w zakresie przekazywania informacji i wiedzy wewnątrz uczelni i na zewnątrz (do przemysłu i gospodarki w celu wspierania innowacyjnych rozwiązań). System ten będzie dedykowany dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, władz uczelni i pracowników administracji oraz bibliotekarzy. Mając na uwadze, że system w głównej mierze będzie opisywał relacje pomiędzy źródłami literatury, a osobami publikującymi dorobek naukowy oraz to, że w hierarchii danych autor będzie miał rolę nadrzędną, w pierwszym etapie przedstawiono pozyskiwanie danych o pracownikach naukowych z systemu uczelnianego. Przeanalizowano również powiązania pomiędzy poszczególnymi kategoriami informacyjnymi w systemie centralnego repozytorium i docelową strukturą danych. Zaprezentowano koncepcję pozyskania i integracji danych z własnych systemów, takich jak: Biblio (Baza Bibliografii Pracowników PP), dLibra (Repozytorium Naukowe PP) i Horizon (katalog biblioteczny online) oraz z innych platform, na których dostępne są informacje o dorobku naukowym pracowników PP (np. bazy: Scopus, WoS, BazTech). Przedstawiono poszczególne etapy konwersji, uzupełniania i scalania danych oraz ich importu do docelowego systemu, a także wielu innych działań dotyczących przenoszenia danych z własnych systemów, czy też ich pozyskiwania z systemów zewnętrznych. Podzielono się doświadczeniami dotyczącymi przygotowania środowiska systemowego, konfigurowania oprogramowania i jego komponentów, początkowego etapu wdrażania systemu oraz standaryzacji metadanych i eliminowania duplikatów źródeł przy tworzeniu słowników kontrolowanych. Taka implementacja globalnego systemu i integracja danych z wielu źródeł pozwoli na ujednolicenie zasad dokumentowania całego dorobku naukowego uczelni (zarówno w formie bibliograficznej, jak i pełnotekstowej), jego wyszukiwania i udostępniania w ramach jednego systemu oraz umożliwi kompleksowe pozyskiwanie informacji o pracownikach naukowych jako ekspertach w ściśle określonych dziedzinach nauki. Opisywane zagadnienia stają się obecnie kluczowymi elementami funkcjonowania i rozwoju uczelni, gdyż funkcjonalności takich systemów (elastycznych, otwartych i łatwo modyfikowalnych) powinny z założenia wspierać wiele procesów decyzyjnych uczelni i MNiSW oraz promować i eksponować w jednolitej formie cenny dorobek naukowy w globalnym świecie nauki.

Item type: Conference paper
Keywords: repository,metadata, information system, repositorium, metadane, system informacji
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JG. Digitization.
Depositing user: PhD Beata Korzystka
Date deposited: 23 Nov 2016 08:00
Last modified: 23 Nov 2016 08:00
URI: http://hdl.handle.net/10760/30354

References

[1] Uczelniana Baza Wiedzy. Podręcznik Administratora. Wersja 1.0. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Politechnika Warszawska. [online]. [dostęp 20 maja 2014]. Dostępny w Internecie: http://omegapsir.ii.pw.edu.pl/download/docs/dokumentacja_systemowa/Repozytorium%20PW%20-%20Podrecznik%20Administratora.pdf

[2] Uczelniana Baza Wiedzy. Instalacja i konfiguracja systemu. Wersja 1.9. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Politechnika Warszawska. [online]. [dostęp 20 maja 2014]. Dostępny w Internecie: http://omegapsir.ii.pw.edu.pl/download/docs/dokumentacja_systemowa/Repozytorium%20PW%20-%20Instalacja%20i%20konfiguracja%20systemu%20v1_9.pdf

[3] Mau S.: Cite Patents with Bibtex. [online]. [dostęp 14 czerwca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.see-out.com/sandramau/bibpat.html

[4] Your BibTex resource. [online]. [dostęp 14 czerwca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.bibtex.org/.

[5] Mendeley. Mendeley is a free reference manager. [online]. [dostęp 20 maja 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.mendeley.com/features/reference-manager/.

[6] Zotero. Trzy ważne informacje dla polskich użytkowników Zotero. [online]. [dostęp 24 maja 2014]. Dostępny w Internecie: https://www.zotero.org/support/pl/quick_start_guide.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item