Düşünce Özgürlüğü ve İnternet Sansürü: İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri Üzerine Betimsel Bir Araştırma

Canata, Fatih Düşünce Özgürlüğü ve İnternet Sansürü: İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri Üzerine Betimsel Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 2016, vol. 30, n. 4, pp. 619-639. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
2728-5316-1-SM.pdf - Published version

Download (937kB) | Preview

English abstract

The aim of this study is to identify the approaches of the information professional candidates who will graduate from the Department of Information and Records Management Istanbul University Faculty of Letters in 2015 - 2016 academic year about the freedom of thought and internet censorship. Questionnaire technique was utilized in order to collect data in this study in which survey resarch method was used. The study was limited to senior formal and evening education students. The questionnaire was applied to a total of 170 students, and 140 of them answered the questionnaire. Main finding showed that the senior (fourth-grade) students of the Department of Information and Records Management Istanbul University Faculty of Letters were knowledgeable with the subject of freedom of thought and internet censorship. On the other hand, it was also found out that the students supported censorship practices which might constitute violation of intellectual freedom in cases of thoughts which might harm the unity of the state, public order or the general moral structure. This, however, indicates that the students could not internalize the meaning that the terms that are freedom of thought and internet censorship bear. Within this scope, necessary suggestions were made regarding the freedom of thought and internet censorship.

Turkish abstract

Bu araştırmanın amacı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden 2015-2016 eğitim-öğretim yılında mezun olacak bilgi profesyoneli adaylarının düşünce özgürlüğü ve internet sansürü konusuna yaklaşımlarını belirlemektir. Betimleme ve istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı bu araştırmada veri toplamak için anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma örgün ve 2. öğretim 4. sınıf öğrencileriyle sınırlandırılmış ve anket toplam 170 öğrenciye uygulanmış, öğrencilerden 140’ı anketi yanıtlamıştır. Ankete verilen yanıtlar sonucunda elde edilen bulgulara göre, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin düşünce özgürlüğü ve internet sansürü konusunda bilgi sahibi oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, ülke bütünlüğü, kamu düzeni ve genel ahlaki yapıya zarar verebilecek düşünceler söz konusu olduğunda, öğrencilerin düşünce özgürlüğünün ihlali anlamına gelebilecek sansür uygulamalarını destekledikleri de tespit edilmiştir. Bu durum ise öğrencilerin düşünce özgürlüğü ve internet sansürü kavramlarının taşıdığı anlamları içselleştiremediğini göstermektedir. Bu çerçevede düşünce özgürlüğü ve internet sansürü hakkında gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Freedom of tought; freedom of expression; freedom of access to information; internet censorship; censorship; information and records management education
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
Depositing user: Dr. Fatih Canata
Date deposited: 18 Jan 2017 20:47
Last modified: 18 Jan 2017 20:47
URI: http://hdl.handle.net/10760/30564

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (2007). T. C. Resmi Gazete (26530, 2 Mayıs). 18 Ağustos 2015 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm adresinden erişildi.

Akgül, M. (2010). 3. Yılında Türkiye'nin internetle savaşı: Donkişot, devekuşu, harakiri. Türk Kütüphaneciliği, 24(2), 285-300.

Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2014). Halk kütüphaneciliğinde sansür ve düşünce özgürlüğü konusunda kullanıcı algısı üzerine bir araştırma. Hasan S. Keseroğlu ve diğerleri (Yay. Haz.), “Etik: Kuram ve Uygulama”: 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Bildirileri: 3-5 Eylül içinde (ss. 87-102). İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Altıparmak, K. ve Akdeniz, Y. (2014). 5651 Sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Raporu. Erişim adresi: http://cyber-rights.org.tr /docs/5651_Tasari_Rapor.pdf adresinden erişildi.

American Library Asssociation (2010). Intellectual Freedom Manual. Erişim adresi: http://www.ifmanual.org/

Anayasa (1982). Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Atatürk Üniversitesi (2016). Ders programı. Erişim adresi: http://www.atauni.edu.tr/lisans-programiundergraduate-programme

Bennet, R. (2012). The gathering storm: WCIT and the global regulation of the internet. Erişim adresi: http://www2.itif.org/2012-gathering-storm-wcit-regulations.pdf adresinden

Besimoğlu, C. ve Korkut Ş. (2011). Kamu yönetimi ve siyaset bilimi öğrencilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki görüşleri üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 25(2), 205-237.

Bulut, E. (2009). Türkiye’de internet yasakları. Bilgi Dünyası, 10(2), 163-185.

Bury, J. (1978). Düşünce özgürlüğünün tarihi (D. Batu Çev.). Erişim adresi: http://web.itu.edu.tr/~bulu/favorite_books_files/dusunce_ozgurlugu.pdf

Canata, F. (2016). 5651 Sayılı Kanun kapsamında internet düzenlemeleri ve düşünce-ifade özgürlüğü üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30(2), 185-205.

Censor (2015). Oxford Dictionaries içinde. Erişim adresi: http://www.oxforddictionaries. com/definition/english/censor?q=censor

Censorship (2016). American Library Asssociation. Erişim adresi: https://www.ala.org/ Template.cfm?Section=basics&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=60610

Council of Europe (1950). The European Convention on Human Rights. Erişim adresi: http://www.hri.org/docs/ECHR50.html

Çankırı Karatekin Üniversitesi (2016). Ders katalogları. Erişim adresi: http://bbs.karatekin.edu.tr/dersDetay.aspx?drsK=06061047

Çelik, A. ve Tonta, Y. (1996). Düşünce özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve bilgi hizmetleri. A. Çelik ve Y. Tonta (Yay. Haz.). Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde (ss.1-13). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. Erişim adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/ beozgur.html

Dafiaghor, K. F. (2011). Censorship of information and the Nigerian society. International NGO Journal, 6(7), 159-165.

Dalkıran, Ö. ve Yılmaz, B. (2014). Ankara’daki üniversite kütüphanecilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımları. Hasan S. Keseroğlu ve diğerleri (Yay. Haz.), “Etik: Kuram ve Uygulama”: 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Bildirileri: 3-5 Eylül içinde (ss. 103-135). İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Darvish, H. (2010). Intellectual freedom and libraries: a quantitative discourse analysis. Bilgi Dünyası. 11(2), 444-449.

Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin tutumları. Bilgi Dünyası, 14(1), 17–36.

European Court of Human Rights (1976). Case of handyside v. The United Kingdom, Series A no. 24, 7.12.1976, para. 49. Erişim adresi: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/ search.aspx?i=001-57499#{“itemid”:[“001-57499”]}

European Court of Human Rights (2012). Case of Ahmet Yıldırım v. Turkey. ECHR 3111, Erişim adresi: http://hudoc.echr.coe.int/fre#{"appno":["3111/10"],"itemid":["001-11570 5"]} adresinden erişildi.

European Court of Human Rights (2015). Judgment Cengiz and Others v. Turkey - blocking of access to YouTube. ECHR 376, Erişim adresi: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5241080-6502267#{"itemid":["003-5241080-6502267"]} adresinden erişildi

Emerson, T. I. (1970). The system of freedom of expression. New York: Random House Trade Paperbacks

Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2014). İnternet erişiminde sansür: Türkiye açısından bir durum değerlendirmesi. Hasan S. Keseroğlu ve diğerleri (Yay. Haz.), “Etik: Kuram ve Uygulama”: 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Bildirileri: 3-5 Eylül içinde (ss. 60-68). İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Eroğlu, Ş. ve Yılmaz, B. (2015). Akademisyenlerin Türkiye’de internet sansürüne yönelik

yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi örneği. Bilgi Dünyası, 16(1), 75-104.

Freedom House (2015). Freedom on the net Turkey. Erişim adresi: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2015/turkey

Gökçen, A. (2001). Halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik cürmü. Ankara: Liberal Düşünce Topluluğu.

Grothoff, C., Grothoff K., Horozov, T. ve Lindgren, J. T. (2003). An encoding for censorship-resistant sharing. Erişim adresi: https://gnunet.org/sites/default/files/ecrs.pdf

Gülle, M. T. (1997). Türkiye’de düşünce özgürlüğü ve halk kütüphanelerine yansıması. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Erişim adresi: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/15.pdf

Gülle, M. T. (2010). İnternet: ortak vatan. Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 202-205.

Hacettepe Üniversitesi (2016). Ders kataloğu. Erişim adresi: http://akts.hacettepe. edu.tr/ders_detay.php?ders_ref=410c62643c6c0eef013c6c52e73c02ab&ders_kod=BBY600-01&zs_link=1&prg_kod=21121&submenuheader=2

Hançerlioğlu, O. (1999). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Henkoğlu, T. ve Yılmaz, B. (2013). İnternet erişim özgürlüğünün kısıtlanması: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 14(2), 215-239.

International Federation of Library Associations and Institutions (2014). İFLA İnternet Bildirgesi. (Bülent Yılmaz-Selda Ekici, Çev.). Erişim adresi: http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/internet-manifesto-tr.pdf

International Telecommunication Union (2003). Declaration of Principles, Building the Information Society: a global challenge in the new Millenium. Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E. Erişim adresi http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official /dop.html

Internet censorship (2015). Court Laws içinde. Erişim adresi: http://court.laws.com/internet-censorship

İstanbul Üniversitesi (2016). İzlence formu. Erişim adresi: http://egitimdeyapilanma.İsta nbul.edu.tr/home/izlence/?id=516881&bid=1091

Kaboğlu, İ. (1997). Türkiye’de düşünce özgürlüğü. İstanbul: TÜGİK.

Kastamonu Üniversitesi (2016). Lisans programı ders listesi. Erişim adresi: https://fef.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/belgeler/BBY_Lisans_Ders_Listesi.pdf

Kılıç, D. (2010). Türk hukukunda ve mukayeseli hukukta internet sitelerine erişimin engellenmesi ve ifade hürriyeti. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XIV(2), 407–454.

Kızılkan, Z. (1988). Düşünce özgürlüğü ve kütüphanecilik. Türk Kütüphaneciliği, 2(4), 159-165.

Kızılkan, Z. (1994). Düşünce özgürlüğü ve Türkiye’deki kütüphanecilik eğitimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Korkmaz, A. (2014). Sosyal medya ve ifade özgürlüğü. Hasan S. Keseroğlu ve diğerleri (Yay. Haz.), “Etik: Kuram ve Uygulama”: 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Bildirileri: 3-5 Eylül içinde (ss. 382-389). İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Köse, G., Özen, K. (2010). İnternet’te sansür üzerine bir değerlendirme. S. Kurbanoğlu ve diğeleri (Yay. Haz.), “Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar”: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildirileri: 22-24 Eylül içinde (ss. 113-122). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Kranich, N. (Yay. Haz.). (2001). Libraries and democrasy: the cornerstones of liberty. Chicago: American Library Association.

Kuçuradi, İ. (1998) Düşünce Özgürlüğü: Nedir Acaba? Hayrettin Ökçesiz (Yay. Haz.). Düşünce Özgürlüğü içinde (ss. 17-26). İstanbul: Afa Yayınları.

Moftakhari , M. M. ve Yılmaz, B. (2014). Evulation of the intellectual freedom statements in libraries by countries. Hasan S. Keseroğlu ve diğerleri (Yay. Haz.), “Etik: Kuram ve Uygulama”: 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Bildirileri: 3-5 Eylül içinde (ss. 49-59). İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Office for Democratic Institutions and Human Rights (2009). Preventing and responding to hate crimes: a resource guide for NGOs in the OSCE region. Erişim adresi: http://www.osce.org/odihr/39821?download=true

Olsen, J. (1994). Introduction. Library Hi Tech, 12(3), 32-37.

Rutgers, The State University of New Jersey (2016). Courses. Erişim adresi: https://comminfo.rutgers.edu/component/cur,610/num,584/option,com_courses/sch,17/task,view/

Sağlamtunç, T. (1991). Kütüphanecilik açısından düşünce özgürlüğü ve sansür. Türk Kütüphaneciliği, 5(3), 93-99.

San (Yontar), A. (1969). Sansür ve kütüphaneler. Türk Kütüphaneciliği, 18(4), 236-240.

Sansür (2016). Türk Dil Kurumu Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?Option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.53 43160086fde4.34270977

Şahbaz, İ. (2007). Karşılaştırmalı düşünceyi açıklama özgürlüğü. Ankara: Yetkin.

Tanör, B. ve Yüzbaşıoğlu, N. (2001). 1982 anayasasına göre Türk anayasa hukuku. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Tekin, E. C. ve Yılmaz, B. (2014). Düşünce özgürlüğü tarihi: Roma Kilisesi Yasaklı Kitaplar Dizini. Hasan S. Keseroğlu ve diğerleri (Yay. Haz.), “Etik: Kuram ve Uygulama”: 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Bildirileri: 3-5 Eylül içinde (ss. 24-48). İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Teziç, E. (1990). Türkiye'de siyasal düşünce ve örgütlenme özgürlüğü. Anayasa Yargısı Dergisi, 7(3)1-46.

Türk Kütüphaneciler Derneği (1996). Türk Kütüphaneciler Derneği mesleki etik ilkeleri. Erişim adresi: http://www.kutuphaneci.org.tr/mesleki-etik-ilkeleri

Türk Kütüphaneciler Derneği (2008). Türk Kütüphaneciler Derneği düşünce özgürlüğü bildirgesi. Erişim adresi: http: http://www.kutuphaneci.org.tr/sites/default/files/tkd_ dusunce_ozgurlugu_bildirgesi.pdf

United Nations (1948). The Universal Declaration of Human Rights. Erişim adresi: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

United Nations (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. Erişim adresi: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2005). UNESCO World Reports: towards Knowledge Societies. Erişim adresi: http://unesdoc.unesco.org/images /0014/001418/141843e.pdf

University of Alberta (2016). LIS 592 outline. 22 Erişim adresi: https://uofa.ualberta.ca/education/departments/school-of-library-and-information-studies /courses/online-graduate-courses/lis-592-outline

University of California (2016). UCLA catalog. Erişim adresi: http://catalog.registrar.ucla. edu/uclacatalog2015-16-373.htm

University of Kentucky (2016). Courses. Erişim adresi: https://ci.uky.edu/sis/courses/all

University of Sheffield (2016). Modules. Erişim adresi: http://www.shef.ac.uk/is/pgt/ modules/inf6025

University of Toronto (2016). Courses. Erişim adresi: http://www.ischool.utoronto.ca/ graduate-courses/inf2157h

University of Wisconsin-Madison (2016). Course catalog. Erişim adresi: https://public.my.wisc.edu/portal/f/u124l1s4/p/CourseGuide-Browse-Courses.u124l1n31 /detached/render.uP?pCm=view&pP_courseID=011197&pP_subjectId=535&pP_topicId=0&pP_action=courseDetail&pP_termCode=1164

Ural, Ş. (2014). Bilim ve özgür düşünce. Erişim Adresi: http://www.safakural.com/makaleler/ bilim-ve-ozgur-dusunce

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2016). Ders programı. Erişim adresi: http://www.ybu.edu.tr/insanvetoplum/bilgi-belge/contents/files/4%20YILLIK%20M%C 3% 9CFREDAT%2011_05_2015.pdf

Yılmaz, M. (2015). Ateist ve teist perspektiften insanın yaratılışı ve düşünce özgürlüğünün

doğuşu. Türk Kütüphaneciliği, 29(4), 718-731.

Working Group on Internet Governance (2005). Report of the Working Group on Internet Governance. Erişim adresi: http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item