GOOGLE Академія для науковців

Nazarovets, Maryna GOOGLE Академія для науковців., 2017 [Guide/Manual]

[img]
Preview
Text
Google академия_2.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (1MB) | Preview

English abstract

The basic features of the search engine and scientometric database Google Scholar, information about the use of indicators to compile rankings of the world and Ukrainian scientists, step by step instructions on how to sign, fill and edit profile in the system. The possibilities of simple and advanced information search. Described tool for origination of user's library of citations and service by which constructed ratings of most influential professional periodicals in the world. For students and researchers of different disciplines and specialities.

Ukrainian abstract

Викладено основні особливості робот з пошуковою системою та наукометричною базою даних Google Академія, інформацію про застосування її показників для складання світових і українських рейтингів науковців, покрокову інструкцію з реєстрації, наповнення та редагування власного профілю в системі. Розглянуто можливості простого та розширеного пошуку інформації. Описано інструмент укладання користувачем власної бібліотеки бібліографічних посилань, які індексуються системою Google Академія, і сервіс, за допомогою якого будуються рейтинги найвпливовіших фахових періодичних видань у світі. Для студентів, аспірантів і дослідників різних галузей знань та спеціальностей.

Item type: Guide/Manual
Keywords: Google Scholar, information search, search for scholarly literature, author profile
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HT. Web 2.0, Social networks
I. Information treatment for information services > IJ. Reference work.
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: Maryna Nazarovets
Date deposited: 24 Mar 2017 09:52
Last modified: 24 Mar 2017 09:52
URI: http://hdl.handle.net/10760/31037

References

1. Колесніков О. Є. Послідовність створення акаунту "Google Академія" [Електронний ресурс] / О. Є. Колесніков, В. Д. Гогунський. – Режим доступу : URL : http://storage.library.opu.ua/online/periodic/2013-21/006-009.pdf. – Назва з екрана.

2. Копанєва Є. Бібліометричні показники наукової періодики України / Є. Копанєва // Наук. праці НБУВ : зб. наук. праць. – 2014. – С. 41–51.

3. Костенко Л. Й. Бібліометрика української науки [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко. – Режим доступу : URL : http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=107&Itemid=439. – Назва з екрана.

4. Назаровець С. Google Академія для молодих дослідників [Електронний ресурс] / С. Назаровець. – Режим доступу : URL : https://app.box.com/s/z0xxm7tls75suf1f2go2. – Назва з екрана.

5. 1360 Highly Cited Researchers (h>100) according to their Google Scholar Citations public profiles [Electronic resource]/Ranking Web of Universities. – Way of access : URL : http://www.webometrics.info/en/node/58. – Title from the screen.

6. Assisi F. C. Anurag Acharya Helped Google's Scholarly Leap [Electronic resource] / F. C. Assisi. – Way of access : URL : http://www.indolink.com/SciTech/fr010305-075445.php. – Title from the screen.

7. Google Scholar Blog [Electronic resource] / Google. – Way of access : URL : http://googlescholar.blogspot.com. – Title from the screen.

8. Noruzi A. Google Scholar: The New Generation of Citation Indexes [Electronic resource] / A. Noruzi. – Way of access : URL : http://www.gmo-qpcr-analysis.com/google-scholar-2005.pdf. – Title from the screen.

9. Transparent ranking: TOP Universities by Google Scholar Citations [Electronic resource] / Ranking Web of Universities. – Way of access : URL : http://www.webometrics.info/en/node/169. – Title from the screen.

1. Бібліометрика української науки: інформаційно- аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов та ін. // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 8–12.

2. Бушуєв С. Д. Наукометричні бази: характеристика, мож- ливості і завдання / С. Д. Бушуєв, А. О. Білощицький, В. Д. Гогунський // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 18. – С. 145–152.

3. Горовий В. М. Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національних інтересів / В. М. Горовий // Вісн. НАН України. – 2015. – Вип. 6. – С. 74–80.

4. Картина науки в библиометрических портретах ученых / Л. И. Костенко, А. И. Жабин, Е. А. Кухарчук и др. / Библиоте- ки национальных академий наук: проблемы функционирования. – 2014. – Вып. 12. – С. 70–78.

5. Копанєва В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації [Електронний ресурс] / В. Копанєва. – Режим досту-пу : URL : http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/ 0710kop.pdf. – Назва з екрана.

6. Копанєва В. О. Методи оцінки результатів наукової дія- льності / В. О. Копанєва // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресур- сів : матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 8-10 жовт. 2013 р. – К., 2013. – С. 343–345.

7. Копанєва Є. Національні індекси наукового цитування / Є. Копанєва // Бібл. вісн. – 2012. – № 4. – С. 29–35.

8. Кухарчук Є. Світові наукометричні системи / Є. Кухар- чук // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 7–11.

9. Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / К. Лобузіна // Бібл. вісн. – 2015. – № 3. – С. 18–23.

10. Назаровець С. А. Аналіз цитувань в епоху 2.0 / С. А. Назаровець // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали III наук.-практ. конф., Львів, 29 вер. 2011 р. – 2011. – С. 202–208.

11. Назаровець С. Алтметрікс: новий підхід до оцінки якості наукових досліджень [Електронний ресурс] / С. Назаровець. – Режим доступу : URL : http://eprints.rclis.org/18908/1/ nazarovets_kyiv2012.pdf. – Назва з екрана.

12. Назаровець С. Експериментальні засоби аналізу та оцінки наукової продуктивності / С. Назаровець // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 35. – С. 76–87.

13. Сербин О. О. Суть и значение оптимизации информации в контексте развития современной библиотечной систематизации / О. О. Сербин // Бібліятэчны вестнік : зб. арт. / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2013. – Вып. 4. – С. 43–49.

14. Сербин О. О. Инновационность подходов индексирования как механизм развития библиотечных поисковых инструментов / О. О. Сербин // Библиотека и общество: история, реальность, перспективы взаимодействия : матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 1- 2 нояб. 2012 г. [Электронный ресурс] / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа. – Электрон. дан. – Минск : Ковчег, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD ROM); 12 см. – Загл. с экрана. – С. 198–200.

15. Сербін О. Згортання/розгортання інформації як спосіб уніфікації і представлення знання у веб-орієнтованому середовищі / О. Сербін // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – № 28 – С. 22–30.

16. Сербін О. Індексування інформації як ефективна складова пошукових інструментів / О. Сербін // Матер. III Міжнар. конф. молодих вчених "Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи". – К., 2012. – С. 13–15.

17. Сербін О. Конгломерат інформаційно-пошукових мов як консолідаційна модель загального механізму впорядкування та пошуку бібліографічної інформації / О. Сербін // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С. 3–10.

18. Сербін О. Оптимізація інформації як передумова індексування та систематизації в рамках еволюції структури і функцій бібліотечної науки / О. Сербін // Бібл. вісн. – 2010. – № 5. – С. 16–24.

19. Сербін О. Підвищення ефективності пошукових інструментів у контексті розвитку індексування інформаційних ресурсів / О. О. Сербін // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 35. – С. 39–48.

20. Сербін О. Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку / О. Сербін, С. Галицька // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – № 33. – С. 341–357.

21. Сербін О. Систематизація бібліографічної інформації засобами концептуальних моделей знань / О. Сербін // Бібл. вісн. – 2011. – № 1. – С. 25–36.

22. Сербін О. Специфіка процесів систематизації в контексті сучасних вимог інформаційного пошуку / О. Сербін, С. Галицька // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матер. міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ ст." (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.): додаток до зб. наук. пр. "Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського". – К., 2012. – Вип. 33. – С. 118–122.

23. Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання / Т. Симоненко // Бібл. вісн. – 2015. – № 2(226). – С. 10–16.

24. Соловяненко Д. В. Український індекс наукового цитування: поточний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Д. В. Соловяненко. – Режим доступу : URL : http://www.dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10090. – Назва з екрана.

25. Ярошенко Т. Відкритий доступ до інформації: зелений шлях [Електронний ресурс] / Т. Ярошенко. – Режим доступу : URL : http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4075/Yaroshenko_Vidkrytyi_dostup_do_informatsii.pdf?sequence= 1&isAllowed=y. – Назва з екрана.

26. Ярошенко Т. Наукова комунікація в цифрову епоху: з точки зору дослідників, видавців, бібліотекарів / Т. Ярошенко, Т. Борисова // Вісн. Книж. палати. – 2015. – № 4. – С. 44–49.

27. Ярошенко Т. Наукові комунікації XXI століття: електро- нні ресурси для науки та освіти України / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісн. – 2006. – № 5. – С. 17–22.

28. Bar-Ilan J. Which h-index? – A comparison of WoS, Scopus and Google Scholar [Electronic resource] / J. Bar-Ilan. – Way ofaccess : URL : http://www.zalf.de/de/forschung/services/pubman/service/Documents/BibliometrischeIndizes/Bar_Ilan_2008_hFactor.p df. – Title from the screen.

29. Beyond citations: Scholars' visibility on the social Web [Electronic resource] / J. Bar-Ilan, S. Haustein, I. Peters et al. – Way of access : URL : http://www.researchgate.net/profile/ Jens_Terliesner/publication/225045676_Beyond_citations_Scholars'_visibility_on_the_social_Web/links/09e415079ba6e9fbef000000.pdf. – Title from the screen.

30. Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses [Electronic resource] / M. E. Falagas, E. I. Pitsouni, G. A. Malietzis et al. – Way of access : URL : http://www.researchgate.net/publication/5958226_Comparison_of_PubMed_Scopus_Web_of_Science_and_Google_Scholar_strengths_and_weakness._FASEB_J. – Title from the screen.

31. Harzing A.-W. Google Scholar: the democratization of citation analysis [Electronic resource] / A.-W. Harzing, R. V. der Wal. – Way of access : URL : http://www.harzing.com/download/ gsdemo.pdf. – Title from the screen.

32. Kousha K. 15 Web Impact Metrics for Research Assessment [Electronic resource] / Kayvan Kousha, , Mike Thelwall. – Way of access : URL : https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=7BSaAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA289&ots=Ry6Q6lD45W&s ig=SQsn40GQToJhp33Shy_fHvA9BBw&redir_esc=y#v=onepage& q&f=false. – Title from the screen.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item