«Інформаційнй аналіз і консалтинг» у системі підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери

Кобєлєв, Олексій Миколайович and Мар’їна, Олена Юріївна «Інформаційнй аналіз і консалтинг» у системі підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери. Бібліотечний вісник, 2016, n. 3, pp. 18-22. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
Kobelev.pdf - Accepted version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (484kB) | Preview
Alternative locations: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_3_5

English abstract

In article are considered the the role, the form and the contents of the curriculum of discipline «the information analysis and consulting». Features of its teaching at faculty of social communications of the Kharkov state academy of culture for masters on a speciality «Bibliology, library science and bibliography» are defined.

Ukrainian abstract

Розглядаються роль, форма та зміст навчальної програми дисципліни «Інформаційний аналіз і консалтинг». Визначаються особливості її викладання на факультеті соціальних комунікацій Харківської державної академії культури для студентів зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство».

Russian abstract

Рассматриваются роль, форма и содержание учебной программы дисциплины «Информационный анализ и консалтинг». Определяются особенности ее преподавания на факультете социальных коммуникаций Харьковской государственной академии культуры для студентов по специальности «Книговедение, библиотековедение и библиографоведение».

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Інформаційний аналіз і консалтинг, інформаційна аналітика, інформаційно-аналітичні технології, навчальна дисципліна, бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство,информационный анализ и консалтинг, информационная аналитика, информационно-аналитические технологии, учебная дисциплина, библиотековедение, книговедение, библиографоведение, information analysis and consulting, an information analytics, information-analytical technologies, a subject matter, library science, bibliology, bibliography.
Subjects: G. Industry, profession and education. > GG. Curricula aspects.
Depositing user: Olena Y. Marina
Date deposited: 12 Oct 2017 10:34
Last modified: 12 Oct 2017 10:34
URI: http://hdl.handle.net/10760/31761

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

1. Ворошилов О. Інформаційно-аналітичні підрозділи бібліотек в умовах розвитку електронного середовища / О. Ворошилов. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 21 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: О. С. Онищенко та ін.]. — Київ : [б. в.], 2008. — С. 16–23.

2. Гордукалова Г. Ф. Анализ информации: технологии, методы, организация: учеб.-практ. пособие / Г. Ф. Гордукалова. — СПб. : Профессия, 2009. — 512 с.

3. Ільганаєва В. О. Аналітика в структурі бібліотечної діяльності / В. О. Ільганаєва // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. — Х. : ХДАК, 2007. — Вип. 23. — С. 109–117.

4. Інформаційний аналіз і консалтинг: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», спеціалізації «Бібліотекознавство та інформаційна діяльність» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. О. М. Кобєлєв, О. Ю. Мар’їна. – Х. : ХДАК, 2015. – 46 с.

5. Кобєлєв О. "Інформаційна аналітика" як дисципліна для підготовки магістрів зі спеціальності "книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство" [Текст] / Олексій Кобєлєв // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — К., 2012. — Вип. 33. — C. 106-111.

6. Кобєлєв О. М. "Аналітика тексту" як навчальний курс для бакалаврів зі спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство" [Текст] / О. М. Кобєлєв // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Х., 2012. — Вип. 37. — C. 128-136.

7. Кобєлєв О. М. "Організація діяльності інформаційно-аналітичних служб" у комплексі дисциплін для підготовки документознавців / Кобєлєв О. М. // Світ соціальних комунікацій. — 2012. — Т. 7. — C. 39-42.

8. Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична складова в системі підготовки фахівців соціально-комунікаційної сфери // Вісн. Кн. палати. — 2015. — №.12 — C. 38-41.

9. Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітичний супровід освітньої підсистеми суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ; [ред. кол.: В. М. Шейко та ін.]. — Х., 2015. — Вип. 47. — С. 90-99.

10. Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні : монографія / О. М. Кобєлєв. — Х. : ХДАК, 2012. — 246 с.

11. Курносов Ю. В. Аналитика, методология, технология и организация информационной аналитической работы / Ю. В. Курносов, П. Ю. Конотопов. — М. : РУСАКИ, 2004. — 512 с.

12. Павленко А. Розвиток аналітичної діяльності бібліотек у контексті запитів постіндустріального суспільства  / А. Павленко // Наукові праці НБУ ім. В. І. Вернацького. –– 2009. –– Вип. 25. –– С. 173–176.

13. Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. –– К., 2014. –– 314 с.

14. Пархоменко В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково–технічної діяльності : моногр. / В. Д. Пархоменко, О. В. Пархоменко. — К. : УкрІНТЕІ, 2006. — 224 с.

15. Семенюк Е. П. Інформаційно–аналітична діяльність у структурі та механізмах соціальної практики / Е. П. Семенюк // Науково–технічна інформація. — 2003. — № 2. — С. 42–44.

16. Сляднева Н. А. Информационно–аналитическая деятельность: проблемы и перспективы / Н. А. Сляднева // Информационные ресурсы России. — 2001. – № 2. — С. 14–21.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item