Sürdürülebilir Mimarlık Yaklaşımıyla Kütüphane Binaları

Küçükcan, Berrin Sürdürülebilir Mimarlık Yaklaşımıyla Kütüphane Binaları., 2016 . In ÜNAK'15 Sempozyumu, 1-3 Ekim 2015, Ankara, Ankara (TURKEY), 1-3 Ekim 2015. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
Sürdürülebilir Mimarlık Yaklaşımıyla Kütüphane Binaları (2015).pdf - Published version

Download (6MB) | Preview

English abstract

Libraries, which have been created to meet the information needs of the society throughout history, have always had a place since their first appearance. Because the building is one of the basic components that make up the library. These library buildings, where information resources have been collected from past to present, are places that serve more than one person in the same time period, affect the environment they are in with the materials they contain and are affected by this environment. In other words, negativities in indoor and outdoor environmental conditions affect the library building and negativities in the building affect the environment. Energy resources and waste produced in the building are important issues that need to be evaluated in terms of energy saving and environmental pollution and to be taken precautions. The damage caused by non-renewable traditional fuels such as hard coal, lignite, oil and natural gas to the environment and the high costs have led humanity to use alternative energy resources such as solar energy, wind energy, geothermal energy. These types of renewable energy sources are now taking the place of these fossil-based fuels used in buildings today. The methods developed as a solution to global warming that cause pollution and climate changes caused by harmful gases released into the atmosphere as a result of the consumption of fossil-based fuels, are in the direction of creating a sustainable environment. The sustainable architecture approach is the process of designing and producing buildings that do not harm the environment and are energy-efficient. The aim of this study is; The aim of this course is to investigate how library buildings can be positioned in a sustainable environment, designed, produced and used with a sustainable architecture approach and how these features can be added to existing buildings. Although there are library buildings that have been created with this approach in developed countries or have acquired these features later, the lack of a library building with a "green building" certificate in our country has been the starting point for this study. Due to the insufficient Turkish resources in which the library buildings are handled with a sustainable architecture approach, the studies conducted abroad were examined. In the study, first of all, "sustainability" was discussed as a concept, then the sustainable architecture approach was examined, the library buildings were also evaluated in this context, and ultimately, the conditions for the library buildings to be energy-efficient and environmentally friendly buildings by carrying the principles of sustainable architecture were revealed.

Turkish abstract

Tarih boyunca toplumun bilgi gereksinimini karşılama amacıyla oluşturulan kütüphaneler, ilk ortaya çıkışlarından itibaren her zaman bir mekâna sahip olmuşlardır. Çünkü bina, kütüphaneyi oluşturan temel bileşenlerden biridir. Geçmişten bugüne bilgi kaynaklarının toplandığı bu kütüphane binaları, aynı zaman diliminde birden fazla kişiye hizmet veren, içerdikleri materyaller ile bulundukları çevreyi etkileyen ve bu çevreden etkilenen mekânlardır. Bir başka deyişle iç ve dış çevre koşullarındaki olumsuzluklar kütüphane binasını, binadaki olumsuzluklar ise çevreyi etkilemektedir. Binada kullanılan enerji kaynakları ve üretilen atıklar, enerji tasarrufu ve çevre kirliliği açısından değerlendirilmesi ve önlem alınması gereken önemli konulardır. Halen kullanılan taşkömürü, linyit, petrol, doğalgaz gibi yenilenemez geleneksel yakıtların çevreye verdikleri zararlar ve maliyetlerindeki yükseklik, insanlığı güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji gibi alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya yönlendirmiştir. Günümüzde binalarda kullanılan bu fosil kökenli yakıtların yerini artık bu tür yenilenebilir enerji kaynakları almaktadır. Fosil kökenli yakıtların tüketimi sonucunda atmosfere salınan zararlı gazların oluşturduğu kirlilik ve iklim değişikliklerine neden olan küresel ısınmaya çözüm olarak geliştirilen yöntemler, sürdürülebilir bir çevre oluşturma yönündedir. Sürdürülebilir mimarlık yaklaşımı ise, çevreye zarar vermeyen ve enerji tasarruflu binalar tasarlama ve üretme sürecidir. Bu çalışmanın amacı; kütüphane binalarının sürdürülebilir bir çevre içerisinde konumlandırılarak nasıl bir sürdürülebilir mimarlık yaklaşımıyla tasarlanıp üretilerek kullanılabileceğini ve var olan binalara da nasıl bu özelliklerin kazandırılabileceğini araştırmaktır. Gelişmiş ülkelerde bu yaklaşımla oluşturulmuş ya da bu özellikler sonradan kazandırılmış kütüphane binaları olmasına rağmen ülkemizde henüz “yeşil bina” sertifikasına sahip bir kütüphane binasının olmayışı, bu çalışmanın yapılması konusunda başlangıç noktası olmuştur. Kütüphane binalarının sürdürülebilir mimarlık yaklaşımıyla ele alındığı Türkçe kaynakların yetersiz oluşu nedeniyle yurtdışında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmada öncelikle kavram olarak “sürdürülebilirlik” ele alınmış, sonra sürdürülebilir mimarlık yaklaşımı incelenmiş, kütüphane binaları da bu bağlamda değerlendirilmiş ve sonuçta, kütüphane binalarının sürdürülebilir mimarlık ilkelerini taşıyarak enerji tasarruflu ve çevreye zarar vermeyen binalar olabilmelerinin koşulları ortaya konulmuştur.

Item type: Conference paper
Keywords: Kütüphane Binaları, Sürdürülebilir mimarlık, Sürdürülebilir kütüphane binaları, Enerji etkin tasarım, Enerji verimliliği
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
K. Housing technologies. > KB. Library, archive and museum buildings.
K. Housing technologies. > KC. Furniture.
K. Housing technologies. > KD. Vehicles.
K. Housing technologies. > KE. Architecture.
K. Housing technologies. > KF. Planning, Design, Removal.
Depositing user: Dr. Berrin Küçükcan
Date deposited: 28 Nov 2020 18:33
Last modified: 28 Nov 2020 18:33
URI: http://hdl.handle.net/10760/40522

References

ALA, (2015). Sustainability round table. 5 Eylül 2015 tarihinde http://www.ala.org/sustainrt/home adresinden erişildi.

Aygün, F. N. (2013), Sürdürülebilir peyzaj tasarımı. Yeşil Bina; Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri Dergisi, Eylül-Ekim, ss. 36-38.

Ayten, A. M. (2015). Kentsel sürdürülebilirlik kavramının ülkemizdeki planlama sistemi kapsamında incelenmesi. Ü. Arpacıoğlu, S. Ergönül, İ. Olgun ve C. Şimşek (Eds.), 3. Uluslararası Sempozyum Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan 2015 = 3rd International Symposium Proceedings, April, 15-17 (Yeşilçağ III/Green Age III: ) içinde (ss. 114-124). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Berberoğlu, U. (2009). Sürdürülebilir mimarlık anlayışı çerçevesinde enerji verimliliği kavramının güncel konumu ve yeni yaklaşımlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarım Sorunları Programı.

Bonnet, V. ve Minner van Neygen, V., (2009). Exploring sustainability and Libraries in a global word. 5 Eylül 2015 tarihinde http://www.ifla.org/news/how-green-is-my-library adresinden erişildi.

Bott, H. (2012). The dimensions of sustainability. S. Ergönül [ve diğerleri] (Eds.), Green Age: Approach & Perspectives Towards Sustainability içinde (pp.23-45). İstanbul: Mimar Sinan Fine Arts University.

Çakmanus, İ., (2013). Havalandırma Sistemlerinde Enerji Verimliliği. Yeşil Bina; Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri Dergisi, Eylül-Ekim, ss. 44-46.

Çevre Dostu Binalar Derneği (ÇEDBİK). (2015). 4 Eylül 2015 tarihinde http://www.cedbik.org/ adresinden erişildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü. (2015). 2 Eylül 2015 tarihinde http://www.eie.gov.tr/il_enerji.aspx adresinden erişildi.

Eko şehir modelleri geliştiriyoruz. (2010). 3 Eylül 2015 tarihinde http://ekoiq.com/eko-sehir-modelleri-gelistiriyoruz/ adresinden erişildi.

Foster, N. (2007). Mimarlık ve sürdürülebilirlik. Yapı Dergisi, Kasım, ss. 24-28.

Green Libraries: a Website for Information about Green and Sustainable Libraries. (2015). 5 Eylül 2015 tarihindehttp://www.greenlibraries.org/usa_green_libraries_directory_a_-_g adresinden erişildi.

Hauke, P. ve Werner, K. U. (2012). The second hand library building: sustainable thinking through recycling old buildings into new libraries. IFLA Journal, 38 (1), pp. 60-67

IFLA. (2015). The green library – Die grüne bibliothek. 4 Eylül 2015 tarihinde http://www.ifla.org/publications/ifla-publications-series-161 adresinden erişildi.

Kilbert, C.. J., Sendzimir, J. ve Guy, G. B. (Eds.).(2002a). Construction ecology: Nature as the basis for green buildings. New York: Spon Press.

Kilbert, C.. J., Sendzimir, J. ve Guy, G. B. (2002b). Defining an ecology of construction. C. J. Kilbert, J.Sendzimir, ve G. B. Guy (Eds.), Construction ecology: Nature as the basis for green buildings içinde (pp. 7-28). New York: Spon Press.

Küçükcan, B. (2007). Üniversitelerde kütüphane binaları kullanım verimliliğinin yapı biyolojisi açısından incelenmesi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi

Küçükcan, B. ve Konya, Ü. (2013). Geleceğe miras: Yeşil bina. H. S. Keseroğlu ve S. Arslantekin (Yay. Hazl.), 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu Kütüphanelerde Mekan Tasarımı Bildiriler, Kütüphane Sunumları, Posterler, 8-10 Mayıs 2013, Bodrum içinde (ss. 167-174). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

LIBER. (2015). Architecture forum. Eylül 2015 tarihinde http://libereurope.eu/architecture-forum/ adresinden erişildi.

McBane Mulford, S. ve Himmel, N. A. (2010). How green is my library?.Santa Barbara, CA: Libraries Limited.

New York Library Association. (2015). Resolution on the importance of sustainable libraries. 5 Eylül 2015 tarihinde http://www.nyla.org/max/4DCGI/cms/review.html?Action=CMS_Document&DocID=1031&MenuKey=news adresinden erişildi.

Okumuş, E. M. ve Eren, Ö. (2015). Akıllı cephe sistemi tasarım stratejileri ile sürdürülebilir mimarlık. Ü. Arpacıoğlu, S. Ergönül, İ. Olgun ve C. Şimşek (Eds.), 3. Uluslararası Sempozyum Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan 2015 = 3rd International Symposium Proceedings, April, 15-17 (Yeşilçağ III/Green Age III: ) içinde (ss. 71-81). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Olgun, İ. (2015). Kentsel Sürdürülebilirlik Performansında Akıllı Büyümeden Sertifikalı Değerlendirmeye. Ü. Arpacıoğlu, S. Ergönül, İ. Olgun ve C. Şimşek (Eds.), 3. Uluslararası Sempozyum Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan 2015 = 3rd International Symposium Proceedings, April, 15-17 (Yeşilçağ III/Green Age III: ) içinde (ss. 207-218). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Tuğlu, U. (2005). Ekolojik açıdan sürdürülebilir yapılar ve malzeme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Fiziği ve Malzemesi Programı.

TÜİK. (2015). Türkiye İstatistik Kurumu. 4 Eylül 2015 tarihinde http://tuikapp.tuik.gov.tr/Gosterge/?locale=tr adresinden erişildi.

Salman Gülcan, T. (2013). Yeni bir dernek: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV). Yeşil Bina; Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri Dergisi, Mayıs-Haziran, s. 19.

Sev, A. (2009). Sürdürülebilir mimarlık. İstanbul: YEM.

Stone, E. L., Jones, G. ve Harris, S. (2012). Conserving energy at a cost to biodiversity? Impects of LED lighting on bats. Global Change Biology, 18, pp. 2458-2465.

Şehirler için sürdürülebilir gelişme: sürdürülebilir şehir. (2011). 3 Eylül 2015 tarihinde http://www.surdurulebilirsehirler.com/images/Sustainable_Cities_Brosur_30_09_2011_Taze_Fikirler.pdf adresinden erişildi.

World Green Building Council.(2015). 4 Eylül 2015 tarihinde http://www.worldgbc.org/ adresinden erişildi.

Yeşil bina. (2015). Piri Reis Üniversitesi. 5 Eylül 2015 tarihinde http://www.pirireis.edu.tr/ adresinden erişildi.

Zağpus Yiğitoğlu, S. (2015). Sürdürülebilir yapı tasarımının mevzuat yönüyle değerlendirilmesi. İ. Kahraman (Ed.), Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kılavuzu içinde (ss. 48-60). İzmir: Mimarlar Odası İzmir Şubesi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item