Репозитарії закладів вищої педагогічної освіти: нові можливості для наукових бібліотек

Кропочева, Наталія Репозитарії закладів вищої педагогічної освіти: нові можливості для наукових бібліотек. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021, vol. 2, n. 39, pp. 186-195. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
stattya_Kropocheva.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (696kB) | Preview

English abstract

On the basis of the content analysis of substantial filling of repositories of participating libraries of network of educational libraries, key indicators of activity of library institutions of the higher pedagogical education in the context of respect for the principles of open science are considered. Scientific metrics of the above principles are given, determining scientific searches in line with differentiation of the typical composition of the institutional repository digital content in accordance with the following requirements: determination of quantitative indicators of scientific and educational materials loaded into repositories; Establishing the structure of funds, sub-funds, thematic collections and institutional repositories; Identification of their distribution on the Internet. On the basis of the established sample of libraries of higher educational institutions, general statistical indicators of the typical content of institutional repositories are established and presented. The activities of scientific libraries of higher educational institutions in the process of improving the presentation of user and analytical services in the content, which will promote published documents, will make it possible to monitor the number of views and downloads of documents in institutional repositories. Viewing the web pages of institutional repositories of libraries confirmed the author's statement: library structures form and technologically accompany the process of meaningful formation of institutional repositories by means of developing thematic electronic collections, expanding the base of educational resources and recording the results of scientific research in the public domain. So, in the structure of information support for training and scientific research in institutions of pedagogical education carried out by library structures, we observe two innovative trends: traditional communication channels of perception of the library institution are expanded in accordance with modern requirements and principles of open science, in particular, through an increase in the typical composition of digital content and a modification of the information and analytical range of activities of scientific libraries of institutions of higher pedagogical education.

Ukrainian abstract

На основі контент-аналізу змістового наповнення репозитаріїв бібліотек-учасниць мережі освітянських бібліотек розглянуто ключові показники діяльності бібліотечних установ закладів вищої педагогічної освіти в контексті дотримання принципів відкритої науки. Наведено наукові метрики зазначених принципів, що детермінують наукові пошуки в руслі диференціації типовидового складу цифрового контенту інституційного репозитарію відповідно до наступних вимог: визначення кількісних показників наукових і навчальних матеріалів, завантажених до сховищ; встановлення структури фондів, підфондів, тематичних колекцій і рубрик інституційних репозитаріїв; виявлення напрямів їхнього поширення в мережі Інтернет. На основі сформованої вибірки бібліотек закладів вищої освіти встановлено та наведено загальні статистичні показники типовидового складу контенту інституційних репозитаріїв. Відокремлено напрями діяльності наукових бібліотек закладів вищої педагогічної освіти в процесі удосконалення представлення в контенті користувацьких та аналітичних сервісів, що пропагуватимуть оприлюднені документи, уможливлять проведення моніторингу кількості переглядів та завантажень документів у інституційних репозитаріях. Перегляд веб-сторінок інституційних репозитаріїв бібліотек підтвердив заявлене автором твердження: бібліотечні структури формують і технологічно супроводжують процес змістового наповнення інституційних репозитаріїв засобами розроблення тематичних електронних колекцій, розширенням бази освітніх ресурсів і фіксації результатів наукових досліджень, що знаходяться у відкритому доступі. Отже, в структурі інформаційного супроводу навчання та наукових досліджень у закладах вищої педагогічної освіти, здійснюваних бібліотечними структурами, нами виділені два інноваційних тренди: традиційні комунікаційні канали сприйняття бібліотечної інституції розширено відповідно до сучасних вимог та принципів відкритої науки, зокрема, через збільшення типовидового складу цифрового контенту, та видозмінення інформаційно-аналітичного діапазону діяльності наукових бібліотек закладів вищої педагогічної освіти.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: educational libraries; metrics; institutional repository; thematic collections
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
C. Users, literacy and reading.
H. Information sources, supports, channels.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
L. Information technology and library technology
Depositing user: Наталія Кропочева
Date deposited: 16 Nov 2021 14:03
Last modified: 16 Nov 2021 14:03
URI: http://hdl.handle.net/10760/42558

References

1. Бакуменко Л. Г. Репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів України: принципи організації корпоративної взаємодії : дис….к. соц. комунік. : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / ХДАК. Х., 2013. 236 арк.

2. Беззуб І. Інституційний репозиторій закладу вищої освіти як інструмент відкритої освіти. Наук. пр. НБУВ. 2019. Вип. 53. С.156–171.

3. Використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень : словник-довідник. Вид. 2-е, випр. та доп. [Упоряд.: Спірін О. М., Іванова С. М., Яцишин А. В., Кільченко А. В.та ін.]. К.: ЦП Компринт, 2019. 76 с. С.12.

4. Зайченко А. В. Репозитарій відкритого доступу – архів наукової інформації ОНУ імені І. І. Мечникова. Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2010. Т. 15, Вип.21. С.205–210.

5. Каїді В. В. Електронні видання як обєкт комплектування фондів бібліотек України : дис... канд. наук із соц. комунікацій ; наук. спец.: 27.00.03 «Книгознавство. бібліотекознавство, бібліографознавство» / Харків. держ. акад. культури. Харків, 2014. 297 арк. Арк.118.

6. Лобузін І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій. Бібліотечний вісник. 2019. № 6 (254). С.18–25.

7. Луцишина Т. Інституційний репозитарій як перспективна форма наукової та освітньої комунікації у вищому навчальному закладі. Наук. праці Нац. біб-ки України ім. В. І. Вернадського. 2015. Вип. 42. С. 567–574.

8. Маринич Т. Теоретичні та прикладні аспекти стратегічного менеджменту бібліотеки. Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення : матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф. 6–9 жовт. 2020 р., м. Київ / М-во освіти і науки України. Київ : Наук.-техн. б-ка ім. Г.І.Денисенка ; ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. 52 с. с.23.

9. Офіц. сайт Державної науково-технічної бібліотеки України [Електронний ресурс]. URL: https://dntb.gov.ua/news/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8-fair-findability-accessibilityinteroperability-reusability. Дата звернення: 18.03.2021].

10. Передерій І., Вощенко В. Інституційний репозитарій як конструктивна модель організації відкритого доступу до інформації. Вісн. Кижкової Палати. 2016. №12. С. 34–38. c.35.

11. Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років. Бібл. вісн. 2014. № 5. С.3–10.

12. Adewumi A. O. and Ikhu-Omoregbe, N. A. (2010), «Institutional repositories: features, architecture, design and implementation technologies», Journal of Computing, Vol.2. No.8.

13. Ferreras-Fernández T, García-Peñalvo F., José A. Merlo-Vega, H. Martín-Rodero. Providing open access to PhD theses: visibility and citation benefits. Program: electronic library and information systems. Vol. 50, Issue 4. 2016. P. 399–416. https://doi.org/10.1108/PROG-04-2016-0039.

14. Joachim Schöpfel1, Danica Zendulkova, Omid Fatemi. Electronic theses and dissertations in CRIS. Procedia Computer Science. 2014. Vol.33. P.110–117. https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.06.018]/.

15. Megahed M. M. Literature Review in Institutional Repositories of Electronic Theses and Dissertations. DOI:10.21608/ijlis.2021.157858.

16. Registry of Open Access Repositories : офіційний сайт. URL: http://roar.eprints.org/cgi/roar_search/advanced. Дата звернення: 17.05.2021.

17. Sophie Biesenbender, Sabrina Petersohn, Christoph Thiedig. Using Current Research Information Systems (CRIS) to showcase national and institutional research (potential): research information systems in the context of Open Science. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 146. P.142–155. URL: https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.01.089.

18. Adewumi, A.O. and Ikhu-Omoregbe, N.A. (2010), “Institutional repositories: features, architecture, design and implementation technologies”, Journal of Computing, Vol. 2 No. 8.

19. Ferreras-Fernández, T., García-Peñalvo, F., Merlo-Vega, J.A. and Martín-Rodero, H. (2016), "Providing open access to PhD theses: visibility and citation benefits", Program: electronic library and information systems, Vol. 50 No. 4, pp. 399-416. https://doi.org/10.1108/PROG-04-2016-0039


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item