Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) απο τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Andreou, Andreas K. and Zervas, Marios Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) απο τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου., 2003 . In 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες (GR), 12-14 Νοεμβρίου 2003. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Andreou_KEE.pdf

Download (736kB) | Preview

English abstract

In December 2003, the University of Cyprus Library completed the project “Creation of Digital Library for the Oral History Archives of the Cyprus Research Centre”. The project included the cataloguing and the digitisation of 3.021 photographs and 7.046 audio cassettes with interviews recorded during the period 1960-2002. All the material is searchable via ABEKT5, a standard library and information services software, with direct hyperlinks to the corresponding digitised audio files. The aim of the program is the creation of a Digital Library from the archives of the Oral History of CRC (Cyprus Research Centre) i.e.: • Archives of Oral history • Folklore archives • Archives of War Veterans. The program is constituted by three complementary sub-projects: • Sub-project I includes the import of data. That is the cataloguing of 10297 audiocassettes and photos of the above three archives and their management from the special program of management of bibliographic data ABEKT 5. Although the cataloguing is based on AACR2, the classification system used is one created by CRC. All the words that are included in the contents are searchable in the system as key-words. • Sub-project II includes the digitization of all the material of the archives (7046 audiocassettes and 3021 photos) and their connection with the database. The digitization of material was judged as essential for maintenance and safeguarding reasons but also for future processing. Specifications for the Digitization of sound Material Transportation in digital format with on DVD (Digital Video Disk = digital videodisc). The capacity of a digital disk (DVD) is 4,7GB. More analytically, the capacity of a digital disk (CDROM) is about one hour of audio sound (WAV) and between ten to twelve hours, depending on the compaction process and the quality of recording in MP3 format. The capacity of a DVD in MP3 format is calculated in roughly 50 hours, according to the selected algorithm of compaction. The file format was done in MP3 (Initially MPEG -3, Moving Pictures Experts Groups - Compaction and recuperation of information in the form of sound, drawn for the technology of digital disks). The transport was done in MP3 format. The MP3 format has been implemented worldwide as the most valid form of transport of audio files in digital form. MP3 superceeds WAV format regarding the degree of compaction of data and consequently the audio file that is stored in MP3, is easier to handle. 186 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Equipment and Process of Digitization For the digitization of material you use the following equipment 8 tape players Marantz 201 1 digital console of reception focusrite Octopre 2 computers of last technology 1 DVD Writer 2 exterior disks of capacity of 250 Mb each one 1 card of sound with 3 exits ADAT Nuendo Software Wavelab Software. The tape players are connected via RCS multi - cord cable to the console focusrite octopre. The digital console is connected via digital exit ADAT 24- bit / 96 Khz and the fiber optic in the digital door of the audio card Stenberg Nuendo 96/52. The above card is installed in of the two workstations. The sound passing through the card is processed using the program Steinberg Nuendo and is placed in WAV files. The WAV files are then processed through the program Wavelab and are finally placed in MP3 files. In the second workstation the files are transferred in DVD disks (2 copies). • Sub-project III completes the program with the creation of a network infrastructure that will function as an intermediary environment of connection of digital files in such a way that it allows the search and development of the Files by the researcher (WebOpac with links to the files).

Greek abstract

Το Δεκέμβριο του 2003 η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ολοκλήρωσε το πρόγραμμα για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης των αρχείων προφορικής παράδοσης του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. Το Έργο περιλάμβανε την καταλογογράφηση και την ψηφιοποίηση 3021 φωτογραφιών και 7046 ηχητικών κασετών με συνεντεύξεις που κάλυπταν την περίοδο 1960-2002. Όλο το υλικό είναι αναζητήσιμο μέσω του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ABEKT 5 με άμεσες διασυνδέσεις στο ψηφιοποιημένο υλικό. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων Προφορικής Ιστορίας του ΚΕΕ ήτοι: • Αρχείο Προφορικής παράδοσης • Λαογραφικό Αρχείο • Αρχείο Παλαιών Πολεμιστών Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία αλληλοσυνδεόμενα υποέργα: • Το υποέργο Ι περιλαμβάνει την εισαγωγή δεδομένων, δηλαδή την καταλογογράφηση 10297 ηχοκασετών και φωτογραφιών των τριών Αρχείων και τη διαχείρισή τους από το ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών δεδομένων ΑΒΕΚΤ 5. Η καταλογογράφηση των εγγραφών βασίστηκε στους ACCR2 και κρατήθηκαν οι ταξιθετικοί αριθμοί που είχε ορίσει το ΚΕΕ. Όλες οι λέξεις των περιεχομένων θα χρησιμοποιούνται από το σύστημα ως λέξεις κλειδιά κατά την εύρεση. • Το υποέργο ΙΙ περιλαμβάνει τη ψηφιοποίηση του συνόλου του υλικού των Αρχείων που αποτελείται από 7046 ηχοκασέτες και 3021 φωτογραφίες καθώς και τη σύνδεσή τους με τη βάση δεδομένων. Η ψηφιοποίηση του υλικού κρίθηκε απαραίτητη για σκοπούς συντήρησης, διαφύλαξης, καλύτερης διαχείρισης αλλά και για μελλοντική επεξεργασία. Προδιαγραφές για την Ψηφιοποίηση του ηχητικού Υλικού Μεταφορά σε ψηφιακή μορφή με φορέα καταγραφής το DVD (Digital Video Disc=ψηφιακός βιντεόδισκος). Η χωρητικότητα ενός ψηφιακού δίσκου (DVD) είναι 4,7 GB Αναλυτικότερα, ένας ψηφιακός δίσκος (CD-ROM) χωράει μία ώρα περίπου σε αρχείο ήχου Audio (.WAV) και δέκα έως δώδεκα ώρες, ανάλογα με το συντελεστή συμπίεσης και την ποιότητα ηχογράφησης, σε μορφή αρχείου ήχου MP3. Η χωρητικότητα ενός ψηφιακού δίσκου (DVD) σε ηχητικά δεδομένα μορφής MP3 υπολογίζεται σε περίπου 50 ώρες, σύμφωνα με τον επιλεγμένο αλγόριθμο συμπίεσης. Ο μορφότυπος του αρχείου έγινε σε MP3 (Αρχικά MPEG-3, Moving Pictures Experts Groups- Συμπίεση και ανάκτηση πληροφοριών σε μορφή ήχου, σχεδιασμένο για την τεχνολογία των ψηφιακών δίσκων). Η μεταφορά έγινε σε μορφότυπο αρχείου MP3. Ο μορφότυπος αυτός έχει επιβληθεί παγκοσμίως σαν η εγκυρότερη μορφή μεταφοράς αρχείων ήχου σε ψηφιακή μορφή. Υπερτερεί έναντι του μορφότυπου Audio (.WAV) στο βαθμό συμπίεσης των δεδομένων και συνεπώς το αρχείο ήχου που θα αποθηκευτεί σε μορφότυπο MP3, είναι ευκολότερα διαχειρίσιμο. Εξοπλισμός και Διαδικασία Ψηφιοποίησης. Για την ψηφιοποίηση του υλικού χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος εξοπλισμός: 1. 8 κασετόφωνα Marantz 201 2. 1 ψηφιακή κονσόλα υποδοχής focusrite Octopre 3. 2 υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας 4. 1 DVD Writer 5. 2 εξωτερικοί δίσκοι χωρητικότητας 250 Mb ο καθένας 6. 1 κάρτα ήχου με 3 εξόδους ADAT 7. λογισμικό Nuendo 8. λογισμικό Wavelab Τα κασετόφωνα είναι συνδεδεμένα μέσω του καλωδίου RCS multi-cord cable στην κονσόλα focusrite octopre. H ψηφιακή κονσόλα είναι συνδεδεμένη μέσω της ψηφιακής εξόδου ADAT 24-bit/96 Khz και της οπτικής ίνας στην ψηφιακή πόρτα της κάρτας ήχου Stenberg Nuendo 96/52. Η πιο πάνω κάρτα είναι εγκαταστημένη στον ένα από τους δύο σταθμούς εργασίας. Ο ήχος περνώντας μέσα από την κάρτα ήχου τυγχάνει επεξεργασίας στην συνέχεια από το πρόγραμμα Steinberg Nuendo και τοποθετείτε σε αρχεία wav. Τα αρχεία wav επεξεργάζονται στην συνέχεια από το πρόγραμμα wavelab και τοποθετούνται στα τελικά αρχεία ήχου mp3. Στο δεύτερο σταθμό εργασίας τα αρχεία μεταφέρονται σε DVD (2 αντίτυπα). • Το υποέργο ΙΙΙ ολοκληρώνει το πρόγραμμα με τη δημιουργία δικτυακού τόπου που θα λειτουργεί ως ενδιάμεσο περιβάλλον σύνδεσης των ψηφιακών αρχείων μεταξύ τους με τρόπο που να επιτρέπει την αναζήτηση και αξιοποίηση του περιεχομένου των Αρχείων από τον ερευνητή (WebOpac με συνδέσμους που οδηγούν στα αρχεία.

Item type: Conference paper
Keywords: Ψηφιοποίηση, Βιβλιοθήκη, Αρχεία, Ηχογραφήσεις, Φωτογραφίες, Προφορική Παράδοση, Ιστορία, Κύπρος, Πανεπιστήμια, Digitization, Library, Archives, Audiocassettes, Photos, Oral Tradition, History, Cyprus, University.
Subjects: J. Technical services in libraries, archives, museum. > JG. Digitization.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 15 Dec 2005
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/6921

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item