Bilgi Teknolojisinin Yapısal ve Yönetsel Açılardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdiği Yenilikler

Kurulgan, Mesut Bilgi Teknolojisinin Yapısal ve Yönetsel Açılardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdiği Yenilikler. Bilgi Dünyası, 2005, vol. 6, n. 2, pp. 171-172. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
171-192.pdf

Download (108kB) | Preview

English abstract

This research is concerned with structural and managerial innovations in information and documentation centers brought by information technologies that have found widespread use since the 1990’s. The mentioned innovations have been examined from the aspects of information recording media, buildings, work flow, worker and manager, cooperation, standardization, services, the concept of library/information and documentation center, organizational culture, structure of management and organization, and stakeholder perspectives. The study also presents suggestions about arrangements to ensure effective use of information technologies in information and documentation centers in Turkey.

Turkish abstract

Bu çalışma, 1990’lı yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlayan bilgi teknolojisinin, yapısal ve yönetsel açılardan bilgi-belge merkezlerine getirdiği yenilikleri ele almaktadır. Bu yenilikler, bilgi kayıt ortamları, bina, iş akışı, işgören ve yönetici, işbirliği, standartlaşma, hizmetler, kütüphane/bilgi belge merkezi kavramı, örgüt kültürü, yönetim ve organizasyon yapısı, paydaşlar açısından irdelenmiştir. Çalışmada ayrıca, bilgi teknolojisinin bilgi-belge merkezlerinde etkin kullanımını sağlamak için alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Information technology, Library automation, Information systems, Restructuring.
Subjects: L. Information technology and library technology
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 21 Jul 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:03
URI: http://hdl.handle.net/10760/7793

References

Alakuş, M. (2005). Kil tabletlerden sanal ortama: Bilginin düzenlenmesi ve pazarlanması. ÜNAK’05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması, 22-24 Eylül 2005, İstanbul. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.

Anameriç, H. ve Rukancı, F. (2004). Bilgi toplumu ve toplumun bilgilenmesinde kütüphanelerin rolü. S. Arslantekin ve F. Özdemirci (Yay. Haz.). Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler 21-24 Ekim 2004 içinde (ss. 330-338). Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF.

Aydın, S. ve Köstepen, C. (2005). AB tam üyeliğinin Türkiye vatandaşlarına sağlayacağı faydalar. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı.

Bahşişoğlu, H. ve Çömlekçi, Kamil. (2002). Çevrim içi veri tabanının seçimi ve kullanımında kütüphanecilerin rolü. Akademik Bilişim ’02: Seminer, 6-8 Şubat 2002, Konya. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Bayrak, S. (2003). Bilişim teknolojilerinin yarattığı devrim: Toplumsal ve örgütsel etkileri. Bilgi Teknolojileri Kongresi-II: Bildiriler 01-04 Mayıs 2003 içinde (ss. 170-172). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Berberoğlu, G. (2002). Örgüt kültürü. İ. Özalp (ed.). Yönetim ve organizasyon içinde (ss. 249-266). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Bingöl, D., Naktiyok, A. ve İşcan, Ö. F. (2003). Dönüştürücü liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi. M. K. Çonkar (ed.). 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı 22-24 Mayıs 2003 içinde (ss. 491-508). Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Bozkurt, V. (2000). Enformasyon toplumu ve Türkiye (3. bs.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Buckland, M. (2002). Redesigning library services: A manifesto. Berkeley: ALA. 9 Mayıs 2003 tarihinde http://sunsite.berkeley.edu/Literature/Library/Redesigning/html.html adresinden erişildi.

Çömlekçi, K. (2005). Türkiye üniversiteleri toplu katalog projesi. 28 Eylül 2005 tarihinde http://www.unak.org.tr/unak05/sunum/pdf/kcomlekci.pdf adresinden erişildi.

Dikmen, Ç. ve Yahyagil, M. (2001). İletişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketler grubunda bilişim teknolojileri uygulamalarına bağlı olarak yaşanan değişim sürecinin çalışanlar tarafından algılanması ile örgütün yapısal ve iklimsel özellikleri arasındaki ilişki. G. Dündar (ed.). 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler 24-26 Mayıs 2001 içinde (ss. 885-905). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Dikmen, S. (2001). Türkiye’de üniversite kütüphanelerinde otomasyon ve internet sistemlerinin geleceğe yönelik karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bilişim 2001. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. [Yazarın kendisinden 31 Aralık 2002 tarihinde e-posta yoluyla alınmıştır].

Hooper, T. (2001). Management issues for the virtual library. The Electronic Library, 19(2), 71-77.

Koçel, T. (2003). İşletme yöneticiliği: Yönetim ve organizasyon, organizasyonlarda davranış, klasik-modern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar (9. bs.). İstanbul: Beta Basım Yayım ve Dağıtım A. Ş.

Kohen, S. (2000). MyLibrary: Personalized electronic services in the Cornell University Library. D-Lib Magazine, April. 22 Mayıs 2002 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/april00/mistlebauer/04mistlebauer.html adresinden erişildi.

Kurbanoğlu, S.S. (1997). Kütüphane otomasyonunun tarihsel gelişimine genel bir bakış. B. Yılmaz (Yay. Haz.). içinde Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl’a Armağan içinde (ss. 93-99). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.

Kurulgan, M. (2004). Bilgi teknolojisinin üniversite kütüphanelerinde yönetim işlevleri üzerine etkileri ve Türkiye’deki uygulamaya ilişkin bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kurulgan, M. (2005). Bilgi teknolojisinin üniversite kütüphanelerindeki planlama ve örgütleme işlevleri üzerine etkileri ve Türkiye’deki uygulamaya ilişkin bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 19(1), 41-55.

Küçük, M. E. (2004). “Diffuse libraries” ve MEB Eğitim Teknolojileri Müdürlüğü Bilgiye Erişim Merkezi (BEM). I. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı/ Bildiriler içinde (ss. 43-49). İstanbul: Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti.

Lakos, A. ve Gray, C. (2000). Personalized library portals as an organizational culture change agent. ITAL 19(4), 169-174. 10 Mayıs 2005 tarihinde http://wotan.liu.edu/dois/data/Articles/jultmthpgy:2000:v:19:i:4:p:169-174.html adresinden erişildi.

Lougee, W.P. (2003). Diffuse libraries. 142nd ARL Membership Meeting Proceedings 15 Mayıs 2003, Washington, DC. Washington, DC: Association of Research Libraries. 8 Kasım 2005 tarihinde http://createchange.org/arl/proceedings/142/lougee.html adresinden erişildi.

Lougee, W. P. (2002). Diffuse libraries: Emergent roles for the research library in the Digital Age. USA: Council On Library And Information Resources. 10 Mart 2003 tarihinde http://www.clir.org/pubs/reports/pub108/evolution.html adresinden erişildi.

Lovry, C. B. (1993). Managing technology: Perspectives and prospects for a new paradigm. Journal of Academic Librarianship, 19(4), 237-247.

Marchant, M. P. ve England, M. M. (1989). Changing management techniques as libraries automate. Library Trends, 37(4), 469-483.

Marcum, J. W. (2003). Visions: the Academic library in 2012. D-Lib Magazine, 9(5). 8 Kasım 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/may03/marcum/05marcum.html adresinden erişildi.

Öğüt, A. (2003). Bilgi çağında yönetim (2. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Özalp, İ. ve Tonus, Z. (2003). Paydaş teorisi (stakeholder theory) ve Freeman, Donaldson-Preston, Mitchell-Angle-Wood ve Arroll’un paydaş teorisine yaklaşımlarının incelenmesi. M.K. Çonkar (ed.). 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı 22-24 Mayıs 2003 içinde (ss. 161-176). Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Özel, N. (2005). Bibliyografik kayıtlar için işlevsel gerekler. ÜNAK’05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması 22-24 Eylül 2005, İstanbul. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi. 28 Eylül 2005 tarihinde http://www.unak.org.tr/unak05/sunum/pdf/nozel.pdf. adresinden erişildi.

Prokop, E. (2002). Avrupa Birliği’nin telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri politikası ve Türkiye’nin uyumu. H. Cansevdi (ed.). İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı.

Reynolds, B. A. (1986). Proactive management in public libraries: in California and the nation. G.B. McCabe ve B. Kreissman (ed.). Advances in Library Administration and Organization: A Research Annual (c. 6). Greenwich, CT.: JAI Press.

Sever, H. ve Tonta Y. (2005). Bilgi erişim sistemleri. Akademik Bilişim ’05 Seminer 2-4 Şubat 2005, Gaziantep. Gazantep: Gaziantep Üniversitesi.

Steele, C. ve Guha M. (1999) Staffing the digital library in the 21st century. 6 Eylül 2002 tarihinde http://anulib.anu.edu.au/about/steele/digital_library.html adresinden erişildi.

Stueart, R.D. ve Moran, B.B. (1998). Library and information center management. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, Inc.

Tonta, Y. (1998). Elektronik kütüphaneler. ULAKBİM Danışma Kurulları Ortak Toplantısı 18-19 Nisan 1998, Bolu. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Tonta, Y. (2002). Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar. PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı 16-19 Kasım 2002. Ankara: Milli Kütüphane. 7 Kasım 2005.tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/pulman-telif-haklari.pdf adresinden erişildi.

Tuncer, N. (1986). Kütüphanede bilgisayar kullanımının getirdiği sorunlar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 6(3), 7-15.

Turk.internet.com Haber Merkezi. (2004). Türkiye’de bilgi üretimi yılda %30 artıyor-2. 3 Kasım 2005 tarihinde http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=9057 adresinden erişildi.

Ülgen, H. (1990). İşletme yönetiminde bilgisayarlar (2. bs.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Yalvaç, M. (1994). Kütüphane hizmetlerinde bilgisayara geçiş ve sorunları. İstanbul: Mavibulut Yayınları.

Yontar, A. (1995). Kütüphane ve belge-bilgi merkezlerinde bilimsel yönetimin önemi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Yurdadoğ, B.U. (1997). Enformasyon Devrimi’nin getirdikleri, götüremedikleri. B. Yılmaz (Yay. Haz.). Kütüphanecilik Bölümü: 25. Yıl’a Armağan içinde (ss. 71-85). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item