Δομές κεντρικής διαχείρισης και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών

Βίγλας, Κ. and Λουρδή, Ειρήνη and Μπουρογιάννη, Παναγιώτα and Νικολαΐδη, Μ. and Πυρουνάκης, Γιώργος and Σαΐδης, Κώστας Δομές κεντρικής διαχείρισης και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών., 2003 . In 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες (GR), 2003. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
12psab016.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

In this paper we will describe the structures established by the Libraries Computer Center (LCC) of the University of Athens in order to facilitate centralized management, and also ensure the more effective, flexible and safe communication between all the participating parties (namely the LCC personnel, the libraries' staff, and the Academic community that utilizes the libraries and their material). After a reference to the University Libraries as a whole and their individual peculiarities, the plans for an originally virtual and later on physical unification towards Central Libraries will be presented alongside the methods that were introduced in order to achieve this goal. In this respect, a more detailed view will be given not only on the various information deployment procedures targeting the libraries staff, but also on the application environment offered as a service to the libraries by the LCC personnel. In the light of the aforementioned, the library-oriented office automation environment that is being used will be described offering the use of secure, accessible and feature-rich electronic mail facilities (including server-wise and local address books, groups and user classification per library), as well as the support for auxiliary workflow applications that can be securely updated and accessed by the libraries staff (at an editor's access level). They can be either of internal use (such as the on-line help for cataloguing, the help-desk application where hardware and software problems, addressed to the LCC personnel, are recorded, and the automated procedure for ordering journal articles) or even become published on the web via the libraries' web pages that are hosted on the LCC's web site (such applications include information and access to electronic journal subscriptions, update of information and announcements per library). Moreover, a series of personalized-perlibrary location statistic reports will be presented, that are made of dynamically created web pages, accessible by each library that wants to receive administrative information on such issues as library catalog (number of records per collection, record titles, authors, etc.), circulation (items out, items overdue, circulation receipts), subjects, inventory and retrospective cataloguing, that are not likely to be produced by the library automation software that is being used. Finally, and after stressing the interactive process of deriving specifications and developing the aforementioned applications, conclusions will be mentioned based upon the managerial experiences of the LCC, and future plans will be given for further improvement and enrichment of the applications and procedures offered.

Greek abstract

Στην παρούσα εισήγηση θα περιγραφούν οι δομές που δημιουργήθηκαν από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να βελτιωθεί η κεντρική διαχείρισή τους αλλά και να εγκαταστήσει περισσότερο αποτελεσματική, ευέλικτη και ασφαλή επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων (δηλαδή του προσωπικού του YKB, του προσωπικού των βιβλιοθηκών αλλά και του κοινού που απαρτίζει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες και το προσφερόμενο υλικό). Αφού προηγηθεί μια αναφορά στο σύνολο και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, θα παρουσιαστούν τα σχέδια προς μια καταρχήν εικονική και μετέπειτα και φυσική ενοποίηση των επιμέρους βιβλιοθηκών σε Κεντρικές Βιβλιοθήκες και θα αναφερθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν. Στο πλαίσιο, αυτό θα περιγραφούν με περισσότερες λεπτομέρειες οι διαδικασίες πληροφόρησης προς το προσωπικό των βιβλιοθηκών από μέρους του ΥΚΒ και το περιβάλλον εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί για την εξυπηρέτηση των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ. Έτσι, θα γίνει αναφορά στο ολοκληρωμένο περιβάλλον αυτοματισμού γραφείου που χρησιμοποιείται και προσφέρει τόσο χρήση ασφαλούς, προσβάσιμου και πλούσιου σε δυνατότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με κεντρικά και ατομικά αρχεία διευθύνσεων, ομαδοποιήσεις και εντάξεις χρηστών ανά βιβλιοθήκη κ.α.) όσο και στην υποστήριξη βοηθητικών εφαρμογών ροής εργασίας που ενημερώνονται και προσπελαύνονται με ασφάλεια από το προσωπικό των βιβλιοθηκών (σε επίπεδο σύνταξης) και μπορούν είτε να είναι εσωτερικής χρήσης (όπως η παροχή on-line βοηθείας για θέματα καταλογογράφησης, η καταγραφή προβλημάτων υλικού και λογισμικού που απευθύνεται προς το προσωπικό του ΥΚΒ, η αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγγελίας άρθρων από περιοδικές εκδόσεις) ή και να γίνουν διαθέσιμες προς το κοινό στον παγκόσμιο ιστό, μέσω της ιστοσελίδας της κάθε βιβλιοθήκης από τον δικτυακό τόπο που διατηρεί το ΥΚΒ (περιλαμβάνουν καταγραφή στοιχείων και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομές περιοδικών που κάθε βιβλιοθήκη διατηρεί, ενημέρωση στοιχείων και πληροφοριών για την βιβλιοθήκη καθώς και ανακοινώσεις). Τέλος θα παρουσιαστεί και μια σειρά από εξατομικευμένες ανά βιβλιοθήκη στατιστικές αναφορές υπό τη μορφή δυναμικά παραγόμενων ιστοσελίδων όπου κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να προσπελάσει και να λάβει πληροφορία για θέματα διαχείρισης καταλόγου (πλήθος αναγραφών ανά συλλογή, βιβλιοκατάλογος, συγγραφείς, κ.λπ.), δανεισμού (δανεισμένα και καθυστερημένα τεκμήρια, αποδείξεις δανεισμού) θεματικών όρων, κτηματολογίου και αναδρομικής καταλογογράφησης, τα οποία δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στη μορφή αυτή μέσα από το πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών που χρησιμοποιείται. Στην συνέχεια και αφού θα αναλυθεί η ενεργός και διαδραστική διαδικασία εξαξωγής προδιαγραφών και ανάπτυξης των προαναφερθέντων εφαρμογών θα παρατεθούν διαπιστώσεις και συμπεράσματα από τις διαχειριστικές εμπειρίες του ΥΚΒ και θα αναφερθούν σχέδια για βελτίωση και επέκταση των προσφερόμενων εφαρμογών και διαδικασιών.

Item type: Conference paper
Keywords: Library management, Library technical support, Web-based services, Workflow management, Αυτοματοποίηση Ροών Εργασίας, Διαδικτυακές Υπηρεσίες, Διαχείριση βιβλιοθήκης, Τεχνική Υποστήριξη Βιβλιοθηκών
Subjects: L. Information technology and library technology
I. Information treatment for information services
J. Technical services in libraries, archives, museum.
Depositing user: Zeno Tajoli
Date deposited: 04 May 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9362

References

1. BERGMAN, R.E., and Moore, T.V., 1990. Managing interactive video/multimedia projects. Engelwood Cliff, New Jersey, 07632, USA: Educational Technology Publications.

2. BUSSLER C.J., 1999. Enterprise-wide Workflow Management. In IEEE Concurrency. 7 (3) σσ. 32-43

3. HOMER, Α., DAVID SUSSMAN, BRIAN FRANCIS, GEORGE REILLY, ESPOSITO, CHRIS BLEXRUD, ANDREA CHIARELU, MATHEW GIBBS, BILL KROPOG, CRAIG MCQUEEN, GODFREY NOLAN, SIMON ROBINSON, JOHN SCHENKEN, KENT TEGEL, 1999. Professional Active Server Pages 3.0. Wrox Press.

4. EKT, 2003. Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). (http://www.ekt.gr/products/skp/index.html) [πρόσβαση 29/10/2003].

5. JAVA, 2003. Δικτυακός τόπος για την πλατφόρμα JAVA (http://java.sun.com) [πρόσβαση 29/10/2003].

6. JETSPEED, 2003. Δικτυακός τόπος του συστήματος ανάπτυξης εφαρμογών Jetspeed (http://jakarta.apache.org/jetspeed) [πρόσβαση 29/10/2003].

7. Lotus Co., 2002. Lotus Domino Architecture, White Paper.

8. MADDIX, F. 1990. Human-Computer Interaction: theory and practice. Ellis Horwood Limited.

9. OPEN SOURCE, 2003. Δικτυακός τόπος εφαρμογών ανοικτού κώδικα (http://opensource.org) [πρόσβαση 29/10/2003].

10. UNIMARC MANUAL 1994: Bibliographic format (http://www.ifla.org/Vi/3/Dl996-l/sec-uni.htm) [πρόσβαση 29/10/2003].

11. YKB, 2003. Δικτυακός τόπος των Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.lib.uoa.gr) [πρόσβαση 29/10/2003].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item