Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bir araştırma. (Proje sonuç raporu)

Tonta, Yaşar and Al, Umut Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bir araştırma. (Proje sonuç raporu)., 2007 (Unpublished) [Report]

[img]
Preview
PDF
cdmb-projesi-sonuc-raporu-24ocak.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

According to the latest data available from the Statistics Institute of Turkey, there are currently about 2,500 journals and newspapers published regularly. Yet studies on periodicals are limited with publications of journal catalogs and guides. Studies based on the analytical investigation of articles appeared in those journals are scarce. Findings of such studies are important because they will not only help identify longitudinal trends with regards to scientific publishing in a country, but also will reveal the bibliometric features of articles that appear in scientific and professional journals in various subjects. This project aimed to conduct a detailed bibliometric investigation of articles along with their subjects and authors that were published in periodicals that appeared between 1923 and 1999 with a view to contribute to the mapping of science and creating a science and technology “road map” in Turkey. Data were gathered through the Bibliography of Articles of the Republican Era 1923-1999 (BARE) that was recently published on CD-ROM by the Turkish National Library. Records belonging to a total of 566,627 articles were transferred to a statistical software package (SPSS) to study the bibliometric characteristics thereof. The scatter of articles to journals and the author productivity were tested to see if they fit Bradford and Lotka laws. Words that were used most frequently in article titles were identified. Human-computer interaction (HCI) issues and the usability criteria seem to have not been taken into account when designing the user interface of the BARE CDROM. Designers did not seem to carry out a comprehensive systems analysis study before designing the database and they did not take into account the principles of database management design. Nine percent of the records contained errors in article and journal titles as well as authors’ names. Two-thirds of authors articles indexed in BARE are of technology and social sciences. Biomedical articles constitute of one fifth of all articles. An overwhelming majority of articles were authored by a single author. Scatter of articles did not fit the Bradford Law, the 80/20 rule, and the Price Law. Yet, a relatively few “core” journal titles in each subject contained a significant percentage of all articles published in that subject. The most productive authors in each subject were also identified. Author productivity data in some disciplines (technology, fine arts, literature and rhetorics, and geography and history) did not fit the Lotka Law. Lotka’s α values ranged between 2.03 and 2.55 for various subjects. This study provides long-term bibliometric data on articles published in Turkish journals. Bibliometric findings obtained will, we hope, pave the way for further and more comprehensive studies on related subjects, contribute to the creation of the science and technology road map of Turkey and the development of collection management policies in libraries. Project report ends with some recommendations based on findings.

Turkish abstract

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ülkemizde halen 2500 civarında dergi ve gazete yayımlanmaktadır. Ancak süreli yayınlarla ilgili çalışmalar daha çok dergi kataloğu ve rehber yayınlama ile sınırlı kalmıştır. Bu yayınlarda çıkan makalelerin analitik olarak değerlendirilmesine dayanan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu tür araştırmalar bir ülkedeki süreli yayın yaşamıyla ilgili uzun dönemli yönelimleri(trendlerin) belirlenmesi açısından olduğu kadar, çeşitli disiplinlerde çıkarılan bilimsel ve mesleki dergilerde yayımlanan makalelerin bibliyometrik özelliklerinin saptanması yönünden de büyük önem taşımaktadır. Bu projenin amacı; 1923-1999 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, süreli yayınlarda yer alan makaleler ve bu makalelerin yazarları hakkında kapsamlı bir bibliyometrik analiz çalışması gerçekleştirmek ve bu analize dayanarak ülkemizin bilimsel yayın ve bilim ve teknoloji “yol haritası”nın çıkarılmasına katkıda bulunmaktır. Projeyi gerçekleştirmek için Millî Kütüphane tarafından CD-ROM olarak yayımlanan Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999 (CDMB) adlı kaynaktan yararlanılmıştır. Toplam 566.627 makale hakkındaki bibliyografik bilgiler SPSS’ye aktarılmış ve bu makalelerin bibliyometrik özellikleri incelenmiştir. Makalelerin dergilere dağılımının ve yazar verimliliğinin Bradford ve Lotka yasalarına uygun olup olmadığı test edilmiş ve makale adlarında en sık geçen sözcükler saptanmıştır. CDMB CD-ROM’unun kullanıcı arayüzü insan-bilgisayar etkileşimi ve kullanılabilirlik ölçütleri dikkate alınmadan tasarlanmıştır. Veri tabanının tasarımında kapsamlı bir sistem analizi yapılmamış ve temel veri tabanı tasarım ilkeleri dikkate alınmamıştır. Verilerin %9’u hatalıdır. CDMB’de dizinlenen makalelerin üçte ikisi teknoloji ve sosyal bilimler konularındadır. Tıp konulu makaleler bütün makalelerin beşte birini oluşturmaktadır. Makalelerin büyük bir çoğunluğu tek yazarlıdır. Makalelerin dergilere dağılımı Bradford Yasasına, 80/20 kuralına ve Price Yasasına pek uymamaktadır. Bunun nedenleri ayrıntılı olarak artışılmaktadır. Fakat her konuda nispeten az sayıda “çekirdek” derginin o konudaki bütün makalelerin önemli bir yüzdesini içerdiği gözlenmiştir. Her konudaki en verimli yazarlar belirlenmiş, ancak bazı konularda (teknoloji, güzel sanatlar, edebiyat ve retorik, coğrafya ve tarih) yazar verimliliğinin Lotka Yasasına uymadığı saptanmıştır. Çeşitli konular için Lotka Yasası α değerleri 2,03 ile 2,55 arasında değişmektedir. Bu çalışma Türkçe dergilerde yayımlanan makalelerle ilgili uzun dönemli bibliyometrik veriler sağlamaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bibliyometrik bulgular ilgili konularda daha kapsamlı araştırmalar yapılmasına, Türkiye’nin bilim ve teknoloji yol haritasının oluşturulmasına ve kütüphanelerde koleksiyon yönetim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayabilir kanısındayız. Çalışmanın sonunda bulgulara dayanan çeşitli öneriler yer almaktadır.

Item type: Report
Keywords: Bilimsel yayınlar, süreli yayınlar, Türkiye Makaleler Bibliyografyası; academic publications, periodicals, Bibliography of Articles in Turkish Periodicals
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
H. Information sources, supports, channels. > HA. Periodicals, Newspapers.
Depositing user: prof. yasar tonta
Date deposited: 09 May 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9473

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Acun, R. (2004). Cumhuriyet döneminde bilim ve teknolojinin gelişimi sürecinin literatürüne eleştirel bir bakış. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2(4): 641-658. 4 Aralık 2006 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~acun/BilimveTeknolojiLitera.htm adresinden erişildi.

Akkaya, Esin. (1996). Ümid Mecmuası (Tahlil-Fihrist-Metin). Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Al, U., Şahiner, M. ve Tonta, Y. (2006). Arts and humanities literature: Bibliometric characteristics of contributions by Turkish authors. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 57(8): 1011-1022.

Alpay, M. (1976). Harf devriminin kütüphanelerde yansıması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Atılgan, D. (2005). Bilginin organizasyonunda ulusal dizinlerin önemi ve atıf sistemi üzerine düşünceler. (bildiri). Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 2 Nisan 2005 Ankara. Bildiriler. Ankara Yeni Avrasya Yayınları. (Çevrimiçi). 19 Kasım 2006 tarihinde http://eprints.rclis.org/archive/00005677/01/bilgininoragnizasyonu.pdf adresinden erişildi.

Atılgan, D. (1998). Türkiye Bibliyografyası’nın başlangıcından bugüne kataloglama ve sınıflama açısından değerlendirilmesi. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996), Sempozyum (Bildiriler), 19-21 Haziran 1996. Ankara içinde (64-72). Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.

Atılgan, D. (1996). Kataloglamada tutarlılık açısından Türkiye Bibliyografyası: (1985– 1990). Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı.

Atılgan, D. (1988). Kataloglamanın standartlaşmasında Milli Kütüphane’nin rolü. Türk Kütüphaneciliği, 2(1): 42-47.

Baydur, K.G. (1983). Evrensel Bibliyografik Denetim (UBC) ve Türkiye Bibliyografyası. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Bayrak, M.O. (1994). Türkiye’de gazeteler ve dergiler sözlüğü (1831-1993). İstanbul: Küll.

Bayram (Gökkurt), Ö. (1998). Atıf verisi (citation data) ve enformetrik yasalar: Türk kütüphanecilik literatüründeki doktora tezleri üzerinde bir uygulama. Türk Kütüphaneciliği, 12(1): 21-32.

Bensman, S.J. (2005a). Urquhart's Law, probability and the management of scientific and technical journal collections: Part 1, The Law’s initial formulation and statistical bases. Science & Technology Libraries, 26(1): 31-68.

Bensman, S.J. (2005b). Urquhart's Law, probability and the management of scientific and technical journal collections: Part 2. Probability in the development and management of a central document delivery collection. Science & Technology Libraries, 26(2): 5-31.

Bensman, S.J. (2005c). Urquhart's Law, probability and the management of scientific and technical journal collections: Part 3, The Law's final formulation and implications for library systems. Science & Technology Libraries, 26(2): 33-69.

Bensman, S.J. (2005d). Urquhart and probability: The transition from librarianship to library and information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56 (2), 189-214.

Türkiye’nin Bilimsel Yayın Haritası: Türkiye’de Dergi Yayıncılığı Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma 68

Bensman, S.J. (2001). Urquhart’s and Garfield’s Laws: The British controversy over their validity. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52 (9), 714-724.

Bilar, E. (2006). Edirne’nin basın-yayın tarihi (1361-2006). (2 cilt). Edirne: Edirne Valiliği Yayınları.

Bradford, S.C. (1934, January 26). Sources on information on specific subjects. Engineering, 137, 85-86. (Journal of Information Science, 10(4): 148, 176-180, 1985’de yeniden basıldı.)

Brookes, B.C. (1977). Theory of the Bradford Law. Journal of Documentation, 33, 180- 209.

Brookes, B.C. (1968). The derivation and application of the Bradford-Zipf distribution. Journal of Documentation , 24, 247-265.

Brooks, T.A. (1987). The Bibliometrics Toolbox, Version 2.8. 12 Ekim 2006 tarihinde http://faculty.washington.edu/tabrooks/ adresinden erişildi.

Burrell, Q.L. (1985). The 80/20 rule: library lore or statistical law? Journal of Documentation, 41(1): 24-39.

Coleman, S.R. (1994). Disciplinary variables that affect the shape of Bradford’s bibliograph. Scientometrics, 29(1): 59-81.

Coleman, S.R. (1993). Bradford distributions of social-science bibliographies varying in definitional homogeneity. Scientometrics, 27(1): 75-91.

Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999. (2001). (CD-ROM). Ankara: Nüvis Beşeri Araştırmalar ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Çolaker, İ. (1994). "Milli Tetebbular Mecmuası" üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

De Solla Price, D. (1976). A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes. Journal of the American Society for Information Science, 27: 292-306.

De Solla Price, D. (1963). Little science, big science. New York: Columbia University Press.

Değirmenci, U. (1996). Resimli Ay Mecmuası. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Devlet İstatistik Enstitüsü. (2000). Türkiye istatistik yıllığı 1999. Ankara: DİE.

Devlet İstatistik Enstitüsü. (2002). Türkiye istatistik yıllığı 2001. Ankara: DİE.

Dewey, M. (1993). Dewey onlu sınıflama ve bağıntılı dizin. (4 cilt). Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı.

Dinçer, B.T. (2004). Türkçe için istatistiksel bir bilgi geri-getirim sistemi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.

Drott, M.C. (1981). Bradford's Law: Theory, empiricism and the gaps between. Library Trends, Vol. 30, No. 1, pp. 41-52.

Duman, H. (haz.) (1986). İstanbul kütüphaneleri arap harfli süreli yayınlar toplu kataloğu 1828-1928. İstanbul: IRCICA.

Duman, H. (haz.) (2000). Osmanlı-Türk süreli yayınları ve gazeteleri (1828-1928). Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı.

Egghe, L. (2005). Power laws in the information production process: Lotkaian informetrics. Amsterdam: Elsevier.

Egghe, L. (1986). On the 80/20 rule. Scientometrics, 10(1): 55-68.

Egghe, L. ve Rousseau, R. (1990). Introduction to informetrics: Quantitative methods in library, documentation and information science. Amsterdam: Elsevier Science Publishers. (Çevrimiçi) 10 Ekim 2006 tarihinde http://hdl.handle.net/1942/587 adresinden erişildi.

Eraslan, P. (1993). Kitle kültüründe magazin dergilerinin işlevi ve Türkiye sürecine bir

örnek: Hayat dergisi (1956-1978). Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Fedorowicz, J. (1982). A Zipfian model of an automatic bibliographic system: an application of MEDLINE. Journal of American Society of Information Science, 33, 223-232.

Garfield, E. (1991). A citationist perspective on science in Turkey. Tıp alanında bilimsel yayınlar sempozyumu (In symposium on scientific publications in medical sciences) pp. 8-40. Ankara: TÜBİTAK.

Garfield, E. (1983a). Citation indexing—its theory and application in science, technology, and humanities. Philadelphia: ISI Press. (Çevrimiçi). 12 Ekim 2006 tarihinde http://www.garfield.library.upenn.edu/ci/title.pdf adresinden erişildi.

Garfield, E. (1983b). Mapping science in the third world. Science and Public Policy, 112-127. (Çevrimiçi). 12 Ekim 2006 tarihinde http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/mapscithirdworldp112y1983.pdf adresinden erişildi.

Garfield. E. (1980, May 12). Bradford’s Law and related statistical patterns. Current Contents, no. 19, pp. 5-12. (Çevrimiçi). 10 Ekim 2006 tarihinde http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v4p476y1979-80.pdf adresinden erişildi.

Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. Science, 178 (4060): 471-479.

Glänzel, W. (1996). A bibliometric approach to social sciences. National research performances in six selected social science areas, 1990-1992. Scientometrics, 35(3): 291-307.

Gökkurt, Ö. (1997a). “Citation” indeks ve citation analizi: Enformetrik bir model çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Gökkurt, Ö. (1997b). Yoğunlaşma Teorisi ve atıf analizinde kullanımı. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan içinde (153-160). Yay. haz. Bülent Yılmaz. Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü.

Gökkurt, Ö. (1994a). Enformetri, Bradford Yasası ve citation indeks. Türk Kütüphaneciliği, 8(1): 26-30.

Gökkurt, Ö. (1994b). Bilginin dört metrisi: Bibliyometri (bibliometrics), enformetri (informetrics), bilimetri (scientometrics) ve librametri (librametrics). Prof. Dr. Berin

Yurdadoğ’a Armağan içinde (54-59). Yay. haz. Fahrettin Özdemirci ve Yusuf Kayan. Ankara: TKD.

Gupta, D.K. (1987). Lotka's law and productivity patterns of entomological research in Nigeria for the period, 1900–1973. Scientometrcis, 12(1/2): 33-46.

Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö.A. ve Yurtsever, E. (2002). Turkey’s output in social science publications: 1970-1999. Scientometrics, 55(1):71-84.

Günyol, V. (1986). Sanat ve edebiyat dergileri. İstanbul: Alan.

Gürsoy, Ü. (1991). II. Meşrutiyet dönemi dergileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ha, L.Q, Sicilia-Garcia, E.I., Ming, J. ve Smith, F.J. (2002). Extension of Zipf's law to words and phrases. Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics, August 24 - September 01, 2002, Taipei, Taiwan (Vol. 1) içinde. (Çevrimiçi). 19 Kasım 2006 tarihinde http://www.nslijgenetics.org/wli/zipf/ha02.pdf adresinden erişildi.

Heine, M.H. (1998). Bradford ranking conventions and their application to a growing literature. Journal of Documentation, 54(3): 303-331.

Hertzel, D.H. (1987). Bibliometrics, history of the development of ideas in. In: Encyclopedia of Library and Information Science. Vol. 42 (s. 144-219). Ed. Allen Kent. New York: Marcel Dekker.

Hjorland, B. ve Nicolaisen, J. (2005). Bradford’s Law of Scattering: Ambiguities in the concept of “subject”. F. Crestani ve I. Ruthven (eds.). Fifth International Conference on Conceptions of Library and Information Science: CoLIS 2005. Lecture Notes in Computer Science, cilt 3507 (96-106). Heidelberg: Springer. (Çevrimiçi). 19 Aralık 2006 tarihinde http://www.db.dk/bh/Bradford_Colis5.pdf adresinden erişildi.

ISI. (2005). The Impact Factor. (Çevrimiçi). 24 Ocak 2007 tarihinde http://scientific.thomson.com/free/essays/journalcitationreports/impactfactor/ adresinden erişildi.

Jacobson, A., Milman, A.D. ve Kammen, D.M. (2004). Letting the (energy) Gini out of the bottle: Lorenz curves of cumulative electricity consumption and Gini coefficients as metrics of energy distribution and equity. Energy Policy, 33(14): 1825-1832. (Çevrimiçi). 20 Kasım 2006 tarihinde http://www.sciencedirect.com adresinden erişildi.

Kabataş, F. (1998). Hazine-i Evrak dergisi (inceleme, analitik fihrist, seçilmiş yazılar). Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Karakaşlı, K. (2001 Ağustos). Gazetelerin satır aralarında. Görüş, s. 66-69.

Kawamura, M., Thomas, C.D.L., Kawaguchi, Y. ve Sasahara, H. (1999). Lotka's law and the pattern of scientific productivity in the dental science literature. Medical Informatics and the Internet in Medicine, 24(4): 309-315.

Katz, J.S. (1999). Bibliometric indicators and the social sciences. Report prepared for ESRC. 08 December 1999. (Çevrimiçi). 27 Ekim 2006 tarihinde http://dlist.sir.arizona.edu/94/01/ESRC.pdf adresinden erişildi.

Kaygusuz, A. (1998).Türkiye’de derleme hizmetleri. 50. kuruluş yılında ulusaldan evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996) sempozyum (bildiriler) içinde (46-51). 19-21 Haziran 1996. Ankara: Kültür Bakanlığı.

Kayar, R. (1994). Cumhuriyet dönemi (1928-1994) tıp dergilerimizin kısaltılmış isim indeksi ve analizi. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 4(1-2-3): 69-77.

Kazancıgil, A. ve Solok, V. (1981). Türk tıp dergileri ve süreli yayınları üzerine analitik bir inceleme (1949-1981). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 12: 373-382.

Keseroğlu, H.S. (haz.) (2006). Akıl ve yürek: Jale Baysal ile söyleşi. İstanbul: Mephisto Basım Yay. Sn. ve Tic. Ltd. Şti.

Koloğlu, O. (1987). Süreli yayınların bilim fikri ve kurumlarının oluşmasına katkısı. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi.

Kostoff, R.N. ve Schaller, R.R. (2001). Science and technology roadmaps. IEEE Transactions on Engineering Management, 48(2): 132-143. (Çevrimiçi).12 Ekim 2006 tarihinde http://ieeexplore.ieee.org/iel5/17/19944/00922473.pdf?isnumber=19944&prod=STD&arnumber=922473&arnumber=922473&arSt=132&ared=143&arAuthor=Kostoff%2C+RN.%3B+Schaller%2C+R.R. adresinden erişildi.

Kostoff, R.N., Zurcher, R.J., Eberhart, H.J., ve Pellenbarg, R. (t.y.) Science and technology roadmaps. (Çevrimiçi). 12 Ekim 2006 tarihinde www.onr.navy.mil/sci_tech/33/332/docs/mapweb.doc adresinden erişildi.

Kozak, N. (1999a). Türkiye akademik dergiler rehberi. Ankara: Özcan Ofset.

Kozak, N. (1999b). Türkiye’de yayınlanmakta olan akademik dergiler üzerinde bir araştırma. Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (467-492). Yay. hazl. Özlem Bayram ve diğerleri. Ankara: TKD.

Kozak, N. (2001). Sağlık, sosyal ve teknik bilimler alanlarında yayınlanmakta olan akademik dergiler üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 15(3): 296-310.

Kozak, N. (2003a). Türkiye akademik dergiler rehberi-2002. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kozak, N. (2003b). Türkiye’deki akademik dergiler: “Türkiye Akademik Dergiler Araştırması”nın 1997/1998 ve 2002 dönemlerindeki uygulamalarından elde edilen veriler üzerine bir inceleme. (bildiri) Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu (28 Mart 2003, Ankara). (Çevrimiçi). 13 Ekim 2003 tarihinde http://www.ulakbim.gov.tr/servisler/uvt/tip/sempozyum/nkozak1.pdf adresinden erişildi.

Kroenke, D.M. (2004). Database processing: Fundamentals, design & implementation. 9th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Kutluk, T. ve Yarış, Y. (1996). Türkiye tıp dergileri kataloğu. Ankara: Türk Tabipler Birliği.

Kür, İ. (1991). Türkiye’de süreli çocuk yayınları. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi. Küyük, A. (2003). Türkiye’de yayınlanan sağlık bilimleri dergilerinin sayısal analizi. (bildiri) Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Ulusal Sempozyumu (28 Mart 2003, Ankara). (Çevrimiçi). 13 Ekim 2003 tarihinde http://www.ulakbim.gov.tr/servisler/uvt/tip/sempozyum/akucuk.pdf adresinden erişildi.

Mercanlıgil Gündoğdu, F. (1998). DOS 20 üzerine. Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.

Mercanlıgil Gündoğdu, F. (haz.) (1997). 297 İslâm dini ve İslâm ilimleri sınıflama cetveli. Ankara: Millî Kütüphane Başkanlığı.

Mercanlıgil Gündoğdu, F. (1993). Dewey Onlu Sınıflandırması ve İslâm literatürünün sınıflandırma sorunları. Türk Kütüphaneciliği, 7(1): 21-32. (Çevrimiçi). 20 Aralık 2006 tarihinde http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?action=6&type=6&target=contentShow&id=851&node_id=118 adresinden erişildi.

Moed, H.F., De Bruin, R.E. ve Van Leeuwen, N. (1995). New bibliometric tools for the assessment of national research performance: Database description, overview of indicators and first applications. Scientometrics, 33(3):381-422.

Nederhof, A.J., Zwaan, R.A., De Bruin, R.E. ve Dekker, P.J. (1989). Assessing the usefulness of bibliometric indicators for the humanities and the social and behavioural sciences: a comparative study. Scientometrics, 15(5-6): 423-435.

Ölmez, A. (1988). Şehbal Mecmuası. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Önal, H.İ. (2006). Türkiye’de basımcılık ve yayıncılığın bilgi hizmetlerine etkisi: Tarihsel araştırma. Bilgi Dünyası, 7(1), 1-22.

Özen, H. (1990). Tarihsel süreç içerisinde Türk kadın gazete ve dergileri (1868-1990). y. y.: yayl. y.

Özkan, O. (1982). Sağlık kültürü ve basın-yayın. I. Milli Kültür Şûrası 23-27 Ekim 1982 Kurum Temsilcisi Bildirileri Kişisel Bildiri Özetleri ve Metinleri (1.10.1982 İtibariyle) içinde (1-27). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Polat, C. (1999). Başlangıcından bugüne ülkemizde derleme çalışmaları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Çevrimiçi). 20 Aralık 2006 tarihinde http://eprints.rclis.org/archive/00007275/01/MA_These.pdf adresinden erişildi.

Potter, W.G. (1981). Lotka's Law revisited. Library Trends, 30(1): 21-39. Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics? Journal of Documentation, 24(4): 348-349.

Rebholz-Schuhmann, D. (2005). Bringing together biomedical literature, databases and ontological resources: approaches and obstacles. (sunuş slaytları). (Çevrimiçi). 25 November 2005. 19 kasım 2006 tarihinde http://www.nactem.ac.uk/files/phatfile/dietrich_rebholz-schumann.pdf adresinden erişildi.

Rivero Rojas, J.G. (2001). Bibliometric analyses of Spanish language journal articles in bioethics: Lotka, Bradford and Zipf. Poster presented at the 8th International Conference on Scientometrics and Informetrics, July 16-20, Sydney, Australia. (Çevrimiçi). 12 Ekim 2006 tarihinde http://mailweb.udlap.mx/~riverog/grr/issi7.htm adresinden erişildi.

Rousseau, R. (2000). Concentration and evenness measures as macro-level scientometric indicators. Paper presented at the Second International Seminar on Quantitative Evaluation of Research Performance – Shanghai, 23-25 October 2000. (Çevrimiçi). 19 Ekim 2004 tarihinde http://users.pandora.be/ronald.rousseau/Rousseau_Shanghai_2000.pdf adresinden erişildi.

Rousseau, R. (1998). Evenness as a descriptive parameter for department or faculty evaluation studies. In E. De Smet (Ed.), Informatiewetenschap 1998. (pp. 135-145). Antwerp: Werkgemeenschap Informatiewetenschap. (Çevrimiçi). 19 Ekim 2004 tarihinde http://users.pandora.be/ronald.rousseau/Even_conf.pdf adresinden erişildi.

Rowlands, I. (2005). Emerald authorship data: Lotka’s law and research productivity. Aslib Proceedings, 57(1): 5-10.

Sezen, E. (1998). İrtika Dergisi`nin ilk yüz sayısının incelenmesi. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Suber, P. (2004). Promoting open access in the humanities. (Working paper). (Çevrimiçi). 10 Aralık 2006 tarihinde www.earlham.edu/~peters/writing/apa.htm adresinden erişildi.

Subramanyam, K. (1979). Scattering, Laws of. In Encyclopedia of Library and Information Science, 26, 336-354. Ed. Allen Kent. New York: Marcel Dekker. Şakiroğlu, M.H. (1984). Cumhuriyet tarihimizde süreli yayınlara kısa bir bakış II: Tarih dergileri ve Belleten. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Şimşek, H. (2001). XIX. Yüzyıl çocuk dergiciliği ve eğitsel işlevleri üzerine. Milli Eğitim Dergisi, No. 151. (Çevrimiçi). 13 Ekim 2006 tarihinde http://yayim.web.gov.tr/yayimlar/151/simsek.htm adresinden erişildi.

Tavacı, Y. (1998). Derleme bilincinin yaygınlaştırılması. 50. kuruluş yılında ulusaldan evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996) sempozyum (bildiriler), içinde (233- 236). 19-21 Haziran 1996. Ankara: Kültür Bakanlığı.

Tonta, Y. (2006). Açık erişim: Bilimsel iletişim ve sosyal bilimlerde süreli yayıncılık üzerine etkileri. (bildiri). I. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Sempozyumu, 2-3 Kasım 2006, Ankara. (Çevrimiçi). 17 Aralık 2006 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-sosyal-bilimlerde-acik-erisimbildiri-son.pdf adresinden erişildi

Tonta, Y. (2000). Contribution of Turkish researchers to the world’s biomedical literature (1988-1997). Scientometrics, 48(1):71-84.

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(1): 84-94.

Tonta, Y. ve Al, U. (2006). Scatter and obsolescence of journals cited in theses and dissertations of librarianship. Library and Information Science Research, 28(2): 281-296.

Tonta, Y. ve İlhan, M. (1997). Sosyal bilimlerde Türkiye’nin dünyadaki yeri. Türk Psikoloji Dergisi, 12(40):67-75.

Trueswell, R.L. (1969). Some behavioral patterns of library users: the 80/20 rule. Wilson Library Bulletin, 43: 458-461.

Tutkun, S. (1988). İçtihad mecmuası. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Türkiye’de süreli yayınlar. (1990). Ankara: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. Türkiye’de süreli yayınlar, gazeteler, dergiler, bültenler ve basımevleri. (1967). Ankara: Ayyıldız Matbaası..

Türkoğlu, S. (1998). Servet-i Fünun dergisi. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Uslucan, F. (1995). "Dergah Mecmuası" üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Uzun, A. (1998). A scientometric profile of social sciences research in Turkey. International Information and Library Review, 30, 169-184.

Wyllys, R. (1981). Empirical and theoretical bases of Zipf's Law. Library Trends, 30(1): 53-64.

Yapar, A. (1999). Fransa ve Türkiye'de dergicilik olgusu ve kadın dergilerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Yeşildağ, M. (1995). Genç Kalemler dergisinin incelenmesi. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Yılmaz, B. (2001). Türkiye’de kitap ve dergi üretimi üzerine niceliksel bir değerlendirme. Cumhuriyet Kitap No. 603 (13 Ekim 2001), s. 12-13.

Yılmaz, M. (2005). 80/20 Kuralı. Türk Kütüphaneciliği, 19(3): 308-320.

Yılmaz, M. (2002). Lotka Yasası ve Türkiye'de kütüphane ve bilgi bilimleri literatürü. Türk Kütüphaneciliği, 16(1): 61-69.

Yılmaz, M. (1999). Kütüphane ve bilgibilimi açısından bibliyometrinin önemi. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Yılmaz, O. (ed.) (2003). Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık, (28 Mart 2003, Ankara). Ankara: TÜBİTAK.

Yılmaz, O. (ed.) (2004). Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık, (28 Mayıs 2004, Ankara). Ankara: TÜBİTAK.

Yılmaz, O. (ed.) (2005). Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık, – 2005: 3. Ulusal Sempozyum, (8-9 Nisan 2005, Ankara). Ankara: TÜBİTAK.

Yurtsever, E., Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö.A. ve Tonta, M. (2001). Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nde (SSCI) Türkiye: 1970-1999. Ankara: TÜBA.

Yurtsever, E., Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö.A. ve Tonta, M. (2002). Sağlık bilimleri, mühendislik ve temel bilimlerde Türkiye’nin uluslararası atıf dizinindeki yeri: 1973- 1999. Ankara: TÜBA.

Yükseköğretim Kurulu. (2005). Eğitim-öğretim raporlar: Türk yüksek öğretiminin bugünkü durumu - Kasım 2005. (Çevrimiçi). 11 Eylül 2005 tarihinde http://www.yok.gov.tr/egitim/raporlar/raporlar.htm adresinden erişildi.

Yükseköğretim Kurulu. (2006a). Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi (taslak rapor). Ankara. (Çevrimiçi). 4 Aralık 2006 tarihinde http://www.yok.gov.tr/duyuru/2006/turkiyeninyuksekogretimstratejisi.pdf adresinden erişildi.

Yükseköğretim Kurulu. (2006b). Üniversiteler. (Çevrimiçi). 31 Ağustos 2006 tarihinde http://www.yok.gov.tr/universiteler/universiteler.htm adresinden erişildi.

Zipf, G.K. (1949). Human behaviour and the principle of least effort. Reading, MA: Addison Wesley.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item