Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση χρηστών Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης

Σταυρόπουλος, Νικόλαος Αθ. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση χρηστών Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης., 2003 . In 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες (GR), 2003. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
12psab038.pdf

Download (262kB) | Preview

English abstract

The institutional and functional institutions of educational sector evaluate frames with which alternative forms of teaching support effectively the adaptation of more general educational process in the characteristics of modern society of information. The final aim and objective goal of any educational system constitutes his productive exploitation. Asked in the education of users of Academic library, with form of organised process, it is the finding, modification and growth of methods, processes and instructive tools that serve the reported aim. In the functional sector of organised education of users are observed the growth and development of alternative forms of teaching, with which it is attempted are faced the increase of demand for education in cetane numbers and in cognitive content, as well as the inversion and extension of significance of instructive material. The import of Asynchronous learning gives new possibilities in the education of users, offering a means of interaction and continuing communication instructor library scientist - educated user. At the same time support the electronic organisation, storage and presentation of educational material, independent from the restrictive factors of space and time of classic education creating the conditions of dynamic environment of education of users. In the proposal will be presented and will be developed the model of asynchronous learning of users (professors, postgraduates, students...) in the the central library of TEFAA in University of Athens through the electronic platform "e-class". The training theories and the educational models follow a evolutionary course and growth. Something similar is also played in the services of academic library. As long as the educational model develops, so much the role and the importance of services of library they are upgraded. The educational process and the library tend to function as a single total, with roles and tactics which follow its other. In the improved educational landscape, energetic and electronic learning the traditional services of library are unable to correspond and to cope. For this reason the main operations of library, owe to be extended from the simple management of collections and information in the active attendance and configuration of informative education.

Greek abstract

Οι θεσμικοί και λειτουργικοί φορείς του εκπαιδευτικού κλάδου αξιολογούν πλαίσια με τα οποία εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας υποστηρίζουν αποτελεσματικά την προσαρμογή της γενικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας των πληροφοριών. Τον τελικό σκοπό και τoν αντικειμενικό στόχο οιουδήποτε εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί η παραγωγική αξιοποίησή του. Το ζητούμενο στην εκπαίδευση των χρηστών μίας Ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, με μορφή οργανωμένης διαδικασίας, είναι η εύρεση, τροποποίηση και ανάπτυξη μεθόδων, διαδικασιών και διδακτικών εργαλείων που εξυπηρετούν τον αναφερθέντα σκοπό. Στον λειτουργικό τομέα της οργανωμένης εκπαίδευσης χρηστών παρατηρείται η ανάπτυξη και εξέλιξη εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας, με τις οποίες επιχειρείται να αντιμετωπισθεί η αύξηση της ζήτησης για εκπαίδευση σε αριθμούς και σε γνωστικά περιεχόμενα, καθώς επίσης και η ανατροπή και επέκταση της έννοιας του διδακτικού υλικού. Η εισαγωγή της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δίνει νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση χρηστών, προσφέροντας ένα μέσο αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή βιβλιοθηκονόμου - εκπαιδευόμενου χρήστη. Παράλληλα υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής εκπαίδευσης δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός δυναμικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης χρηστών. Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί και θα αναπτυχθεί το μοντέλο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χρηστών (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί προπτυχιακοί φοιτητές…) της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-τάξη» . Οι μαθησιακές θεωρίες και τα εκπαιδευτικά υποδείγματα ακολουθούν μια εξελικτική πορεία και ανάπτυξη. Κάτι παρόμοιο διαδραματίζεται και στις υπηρεσίες της ακαδημαϊκής, κυρίως, βιβλιοθήκης. Όσο το εκπαιδευτικό μοντέλο εξελίσσεται, τόσο ο ρόλος και η σπουδαιότητα των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης αναβαθμίζονται. Η εκπαιδευτική διαδικασία και η βιβλιοθήκη τείνουν να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο, με ρόλους και τακτικές που αλληλοσυμπληρώνονται. Στο βελτιωμένο εκπαιδευτικό τοπίο, ενεργητικής και ηλεκτρονικής μάθησης οι παραδοσιακές υπηρεσίες βιβλιοθήκης αδυνατούν να ανταποκριθούν και αντεπεξέλθουν. Για το λόγο αυτό οι κύριες λειτουργίες της βιβλιοθήκης οφείλουν να επεκταθούν από την απλή διαχείριση συλλογών και πληροφοριών στην ενεργή συμμετοχή και διαμόρφωση πληροφοριακής παιδείας.

Item type: Conference paper
Keywords: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Ψηφιακή Διδασκαλία, Εκπαίδευση Χρηστών, Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθηκονόμος, Χρήστης, Ηλεκτρονική Τάξη, Asynchronous Learning, Ε-learning, Users Education, Academic Library, Librarian, User, E-class
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
J. Technical services in libraries, archives, museum.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 12 Jun 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9676

References

1. HALKETT, R.,2002. Ε-Learning and how to survive it Emerald (Web version). http://www,emeraldinsight.com/researhregisters <http://www.emeraldinsight.com/researh> [πρόσβαση 15-9-2003]

2. GUNASEKARAN, Α., McNEIL, R.D., SHAUL.D., 2002. Ε-Learning research and applications Emerald (Web version). <http://www.emeraldinsight.com/researhregist> [πρόσβαση 17-9-2003]

3. NATIONAL STAFF DEVELOPMENT COUNCIL, 2001. Ε-learning for educator: implementing the standards for staff development. Oxford: NSDC.

4. RUTTENBUR.B.W., SPICKLER.G.C, LURIE.S., 2000. Bearning the engine of the knowledge economy. New York: Morgan Keegan.

5. BONK, C.J., 2001. Online teaching in an online world. CourseShare-JonesKnowledge (Web version) May. <http://www.courseshare.com/reports.php> [πρόσβαση 17-9-2003]

6. BRANDON-HALL, 2001. Glossary of e-learning terms, <http://www.brandon-hall.com> [πρόσβαση 15-9-2003]

7. UOA, 2002. Αναλυτική περιγραφή η-τάξη. http://eclass.uoa.gr [πρόσβαση 17-9-2003]

8. UOA, 2002. Προτυποποίηση μαθησιακών τεχνολογίων. http://eclass.uoa.gr//claroline/manuals/e-Class shortpdf [πρόσβαση 17-9-2003]

9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΑΟΥ Π., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.(επιμ), 2002. Ο ρόλος της ψηφιακής διδασκαλίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο και οι υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης Αθήνα: ΤΕΙ Αθηνών.

10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΑΟΥ Π., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., 2002. Προσέγγιση της αναγκαιότητας του ρόλου της ψηφιακής διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι υπηρεσίες της σύγχρονης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Αάρισα: ΤΕΙ Λάρισας.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item