Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών και Λαϊκών Βιβλιοθηκών για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού

Φραγγεδάκης, Αντώνης Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών και Λαϊκών Βιβλιοθηκών για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού., 2003 . In 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες (GR), 2003. [Conference poster]

[img]
Preview
PDF
12psab047.pdf

Download (173kB) | Preview

English abstract

The present work aim has to present activities and operations of libraries, electing concrete examples of Greece and abroad, for the confrontation of phenomenon of digital Divide and inequalities that exist in the Information Society. Three units constitute the work. The first unit is reported in the definition of significance of digital exclusion and in dimensions of phenomenon in world, European and national level. The Digital Divide is reported a) on issues material and technical infrastructure and b) on issues use of Internet. The presentation of situation is also strengthened with the existence of relative statistical data that shows the demographic teams that are unable they watch the developments in the space of Information. Communications Technologies. The libraries are considered the suitable institutions that guarantee the right of ecumenical access in the citizens, because the mission and their organisation in international level. 'n the second unit are examined the problems of access and mainly use of Internet that faces the wider demographic team, users of libraries. From the side of academic libraries it does not suffer problem of material and technical infrastructure, with result the bigger percentage of academic community has the possibility of access on Internet. The academic community presents itself familiarized with the use of new technologies, however is located the problem that has a big percentage of students in the use of internet in regard to the localisation and pumping of information that is related with the follow-up of their study. Concretely it is realised by the workers in the Greek academic libraries that a big part of mainly second cycle students they use the internet as means of amusement and access in doubtful quality web pages. By the side of Public libraries of country (Dimosies and Dimotikes), is located initially the problem of lack of suitable material and technical infrastructure that renders problematic or even non-existent the possibility of access in the internet. The users of public libraries because the bigger percentage of their users and the inhomogeneousness that present as total face different problems with regard to the use of internet concerning the wider academic community. The informative needs of users of Popular libraries vary not only concerning the age, the sex and the educative level, but also with the geographic band. In the third unit is given accent in the presentation of operations and action of libraries (academic and popular) through concrete examples of Greece and abroad. Indicatively are reported the examples of Library of Agriculture University of Athens On Line Reference Desk, the Public Central Library Corfu - Centre of Information and Municipal Library of Helsinki - Ask a Librarian that accomplish, with their different services they give essential help in users that are unable they locate the information that them interests. The contribution of these libraries is not limited only in the subjects of material and technical infrastructure and free access on Internet, but particular interest presents the way of confrontation of informative needs of users. Conclusions: This work presents the phenomenon of digital exclusion that his repercussions exclude a big part of Greek society from the use of new technologies. The libraries (academic, public) have the possibility of constituting the main institutions for the familiarization of their users with the use of Internet, through concrete services that are included in new planning for the wider access in the knowledge and in the information. The proposed services can be applied from the majority of Greek libraries. The presentation of examples is supported in statistical data and in research of libraries on the spot. The work hopes it contributes in the enrichment of almost non-existent Greek bibliography for the relation of libraries with the digital exclusion.

Greek abstract

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει δραστηριότητες και λειτουργίες των βιβλιοθηκών, αναδεικνύοντας συγκεκριμένα παραδείγματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ψηφιακού αποκλεισμού και των ανισοτήτων που υπάρχουν στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η εργασία αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στον ορισμό της έννοιας του ψηφιακού αποκλεισμού και στις διαστάσεις του φαινομένου σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το Ψηφιακό Χάσμα αναφέρεται α) σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και β) σε θέματα χρήσης του Διαδικτύου. Η παρουσίαση της κατάστασης ενισχύεται και με την ύπαρξη των σχετικών στατιστικών δεδομένων που καταδεικνύουν τις πληθυσμιακές ομάδες που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στο χώρο των τεχνολογιών των επικοινωνιών και της πληροφορίας. Οι βιβλιοθήκες, λόγω της αποστολής και της οργάνωσης τους, σε διεθνές επίπεδο θεωρούνται οι κατάλληλοι θεσμοί που κατοχυρώνουν το δικαίωμα της οικουμενικής πρόσβασης στους πολίτες. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται τα προβλήματα πρόσβασης και κυρίως χρήσης του Διαδικτύου που αντιμετωπίζει η ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα, των χρηστών των βιβλιοθηκών. Από την πλευρά των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών δεν υφίσταται πρόβλημα υλικοτεχνικής υποδομής, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό της ακαδημαϊκής κοινότητας να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η ακαδημαϊκή κοινότητα παρουσιάζεται εξοικειωμένη με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ωστόσο εντοπίζεται το πρόβλημα που έχει ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών στη χρήση του Διαδικτύου αναφορικά με τον εντοπισμό και άντληση των πληροφοριών που σχετίζονται με την παρακολούθηση των σπουδών τους. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται από τους εργαζομένους στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ότι ένα μεγάλο μέρος κυρίως των προπτυχιακών φοιτητών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο διασκέδασης και πρόσβασης σε αμφιβόλου ποιότητας ιστοσελίδες. Από την πλευρά των Λαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας (Δημόσιες και Δημοτικές), εντοπίζεται αρχικά το πρόβλημα της έλλειψης της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής που καθιστά προβληματική ή και ανύπαρκτη τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι χρήστες των λαϊκών βιβλιοθηκών λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού των χρηστών τους και της ανομοιογένειας που παρουσιάζουν ως σύνολο αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών των Λαϊκών βιβλιοθηκών ποικίλουν όχι μόνο σε σχέση με την ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο, αλλά και με την γεωγραφική περιοχή. Στην τρίτη ενότητα δίνεται έμφαση στην παρουσίαση λειτουργιών και δράσεων βιβλιοθηκών (ακαδημαϊκών και λαϊκών) μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παραδείγματα της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών On Line Reference Desk, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας - Κέντρο Πληροφόρησης και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ελσίνκι - Ask a Librarian που καταφέρνουν, με τις διαφορετικές υπηρεσίες τους να δίνουν ουσιαστική βοήθεια σε χρήστες που αδυνατούν να εντοπίσουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει. Η συμβολή των βιβλιοθηκών αυτών δεν περιορίζεται μόνο στα θέματα της υλικοτεχνικής υποδομής και της δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος αντιμετώπισης των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών. Επιπλέον περιγράφεται συνοπτικά το πρόγραμμα του ιδρύματος Bill & Melinda Gates που χρηματοδοτεί βιβλιοθήκες να αποκτήσουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή με τελικό σκοπό τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Συμπεράσματα: Η εργασία αυτή παρουσιάζει το φαινόμενο του ψηφιακού αποκλεισμού που οι επιπτώσεις του αποκλείουν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι βιβλιοθήκες (ακαδημαϊκές, λαϊκές) έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν τους κύριους φορείς για την εξοικείωση των χρηστών τους με τη χρήση του Διαδικτύου, μέσα από συγκεκριμένες υπηρεσίες που εντάσσονται σε νέο σχεδιασμό για την ευρύτερη πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφορία. Οι προτεινόμενες υπηρεσίες μπορούν να εφαρμοστούν από την πλειοψηφία των ελληνικών βιβλιοθηκών. Η παρουσίαση των παραδειγμάτων στηρίζεται σε στατιστικά δεδομένα και σε επιτόπια έρευνα των βιβλιοθηκών. Η εργασία ελπίζει να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της σχεδόν ανύπαρκτης ελληνικής βιβλιογραφίας για τη σχέση των βιβλιοθηκών με το ψηφιακό αποκλεισμό.

Item type: Conference poster
Keywords: IFLA, Academic libraries, Access, Digital divide, Information society, Internet, Libraries, Public libraries administration, Users, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, Διαχείριση, Κοινωνία της πληροφορίας, Λαϊκές βιβλιοθήκες, Πληροφορία, Πρόσβαση, Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, Χρήστες, Ψηφιακό χάσμα, Ψηφιακός αποκλεισμός
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
B. Information use and sociology of information > BD. Information society.
D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 15 Jun 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9685

References

- Αναστασιάδης, Παναγιώτης Σ. Η ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας: Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενιαίου ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου: Συγκριτική ανάλυση των θεσμικών παρεμβάσεων στις χώρες μέλη. Αθήνα: Αναστασιάδης Παναγιώτης Σ., 1999.

- Βεργόπουλος, Κώστας. Το τέλος του κύκλου: Καταστολή και ηγεμονία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2002.

- Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας. Πρόγραμμα καταγραφής και κωδικοποίησης ελληνικών βιβλιοθηκών: έκθεση αποτελεσμάτων. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1998.

- Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Σοφία. Η επικράτεια των πληροφοριών. Αθήνα: Κριτική, 2003

- Λέανδρος, Νίκος. Πολιτική οικονομία των ΜΜΕ: η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας των Μέσων στην εποχή της πληροφοριακής επανάστασης. Αθήνα: Καστανιώτης, 2000

- Μήτρου, Λίλιαν. Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2002.

- Μπράουν, Ντέϊβιντ. Η δικτατορία στον κυβερνοχώρο: το τέλος της δημοκρατίας στην εποχή της πληροφορικής, μετάφραση από τα αγγλικά Πάσχος Μανδραβέλης, πρόλογος Νίκος Κοτζιάς. Αθήνα: Καστανιώτης, 1999

- Νεγρεπόντης, Νικόλας. Ψηφιακός κόσμος. Αθήνα: Καστανιώτης, 2000.

- Παπαθανασόπουλος, Στέλιος. Η Ευρώπη των επικοινωνιών: Οι πολιτικές της ευρωπαϊκής ένωσης για το επικοινωνιακό πεδίο. 1η έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης, 2002.

- Rifkin, Jeremy. Η νέα εποχή της πρόσβασης: Η νέα κουλτούρα του υπερκαπιταλισμού, όπου όλη η ζωή είναι μια επί πληρωμή εμπειρία. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη, 2001.

- Προκοπιάδου, Γεωργία. Κέντρα Πληροφόρησης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Βιβλιοθηκών Οι Βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του πολίτη, 2-4 Δεκεμβρίου 2002, Ινστιτούτο Γκαίτε, Αθήνα, μη δημοσιευμένη

- Φρίντμαν, Τόμας. To Lexus και η ελιά Τι είναι η παγκοσμιοποίηση. 1η έκδ. Αθήνα: Ωκεανίδα, 2001.

- Χτούρης, Σωτήρης Ν. Μεταβιομηχανική κοινωνία και η κοινωνία της πληροφορίας: παγκόσμια δίκτυα: ο ρόλος τους στη νέα κοινωνική διαφοροποίηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1997

- Casteils, Manuel. The rise of the network society. Maiden, Mass.: Blackwell, 1997

- Dertouzos, Michael L. What will be: how the new world of information will change our lives. San Francisco, Calif.: Harperedge, 1998

- Lyon, David. The information society: issues and illusions. Cambridge: Polity Press, 1988

- Rosen, Bernard Carl. Winners and losers of the information revolution: psychological change and its discontents. Westport, Conn.: Praeger, 1998

- Thorhauge, J. Public libraries and the information society, editor M. Segbert. Luxembourg: European Commission, cl997

- Πλανήτης Δύο Ταχυτήτων, RAM 142

- Φράγκος, Σπ., Πρόσωπα, ΤΟ ΒΗΜΑ 20-02-2000

- Η χρήση του Διαδικτύου και η πολιτική για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Ελλάδα 2001, Θόδωρος Καρούνος, Γενικός Διευθυντής ΕΔΕΤ, Λίνα Γουσίου, Σύμβουλος Έρευνας και Τεχνικό-οικονομικών Μελετών ΕΔΕΤ, στη διεύθυνση http://e-businessforum.gr/statistika/ereuna/

- Λέανδρος, Νίκος, Ψηφιακό χάσμα και διεθνείς ανισότητες στην κοινωνία της πληροφορίας, κεφάλαιο: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνία της πληροφορίας, στη διεύθυνση http://www.papaki.panteion.gr/teuxos4/leandros.htm

- Σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης 2000-2006, πρόταση για τον τομέα Κοινωνίας της Πληροφορίας, Μάιος1999, στη διεύθυνση http://www.infosociety.gr/policies/policies_frame.html

- Ψηφιακό Χάσμα - Κίνδυνοι και Ευκαιρίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, έρευνα της STRATEGIC INTERNATIONAL S.A. στη διεύθυνση http://www.presspoint.gr/release.asp?id=1049

- Bridging the digital divide, έρευνα του BBC για το ψηφιακό χάσμα στη διεύθυνση http://news.bbc.co.uk

- Deschamps, Christine: Libraries Help Bridge Digital Divide, press release: IFLA, 28-5-2003,The Hague. Στο δικτυακό τόπο http://www.ifla.Org/V/press/dd280503pr.htm

- Hewitt, Cynthia de Alcantara: Information Technologies and Social Development, περίληψη, η μετάφραση έγινε από τον συντάκτη της εργασίας, το κείμενο του πορίσματος βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.unrisd.org/

- Report of the secretary general Development and international cooperation in the twentyfirst century. the role of information technology in the context of a knowledge-based global economy, UN, May, 2000 στη διεύθυνση http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/2000/e2000-52.pdf


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item