Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία – προβλήματα – προοπτικές

Κουλούρης, Αλέξανδρος and Καπιδάκης, Σαράντος Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης σε ψηφιακή βιβλιοθήκη: ιστορία – προβλήματα – προοπτικές., 2002 . In 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα (GR), 2002. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
11psab016.pdf

Download (175kB) | Preview

English abstract

The scope of this work is to show the evolution of the bibliographic database of the Hellenic National Archive of Theses of the National Documentation Centre to digital library. We make a throwback and evaluation of the project and the evolution of the library with respect to the new technologies. During this process, we highlight the problems, questions that emerge to the new digital reality and also the prospects of the evolution and development of the project. The National Documentation Centre (NDC), is the suitable organization by the law 1566/1985 for collecting the theses that have been elaborated by the Greek researchers in Creek Universities and the theses that have been elaborated by the Creek researchers in Foreign Universities. In 1986, in conjunction with the creation of the archive in printed form, the bibliographic database of the Hellenic National Archive of Theses was also created. The software that have been used for this purpose was the (ABEKT - third edition) and the equipment that was responsible for the provision of the database was the mainframe computer "Hermes" that started working for the first time as a provider of electronic information in 1986. "Hermes " worked with success from 1986 until 1999. The big innovation starts when the NDC decides, in order to have better services for the researchers and the users, to digitize the collection of the theses. The project starts in July 1998 and finishes in December 1999. This is the time for the big changes. The software ABEKT is in the fifth edition and works in Windows environment, implements UNIMARC, UNIMARC Authorities and ISO 2709. It is the time when "Hermes" is abolished and all the bibliographic databases of the NDC are provided with the protocol 119.50. The bibliographic database of the theses constitutes now a WEB database linked with the full text of the theses so we have a digital library of theses (2.000.000 digitized pages and that was the biggest project in Europe at that time). At this new stage we have various problems such as the security of the network and the security of the digital material, the control of the access to the digital content and also the selection of policy or policies concerning the availability of the digital content, questions that demand further investigation. Specifically, while the content of the theses and the technologies to provide them exist, the availability is limited by the absence of decisions concerning the use of policies. We will suggest some alternatives policies taking into account some criteria about the policies: • To be acceptable from all the people (Researchers, Universities, NDC e.g.). • To conform to the current legislation. • To be compatible with the common practice. We will try to analyze these questions and to make suggestions about the solutions of these problems, especially solutions about the policies concerning the availability of the digital material.

Greek abstract

Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να καταδείξει την μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών σε ψηφιακή βιβλιοθήκη κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και αποτίμηση του έργου και της εξέλιξης της βιβλιοθήκης σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες αλλά τονίζοντας και τα προβλήματα, ερωτήματα που ανακύπτουν στην νέα αυτή ψηφιακή πραγματικότητα καθώς επίσης και τις προοπτικές εξέλιξης και αξιοποίησης του έργου. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ορίστηκε με το νόμο 7 566/7 985 ως ο αρμόδιος φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές Ελλήνων διδακτόρων που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και διατριβές Ελλήνων διδακτόρων που έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με την προϋπόθεση οι διατριβές αυτές να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Το 1986, παράλληλα με την δημιουργία του αρχείου σε έντυπη μορφή, ξεκίνησε και η δη μιουργία της αντίστοιχης βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδα κτορικών Διατριβών. Το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση αυτοί του στόχου ήταν το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα (ΑΒΕΚΤ - Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, έκδοση 3.00), και ο διαθέτης μέσα από τον οποίο θα γι- νόταν η διάθεση της βιβλιογραφικής βάσης ήταν ένας "mainframe" υπολογιστής ο δια θέτης «Ερμής», ο οποίος ξεκίνησε για πρώτη φορά να παρέχει on-line πληροφορίες το 1986. Ο «Ερμής» λειτούργησε με επιτυχία από το 1986 - 1999. Η μεγάλη καινοτομία, αρχίζει όταν το ΕΚΤ αποφασίζει, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ερευνητικής κοινότητας αλλά και του απλού χρήστη να ψηφιοποιήσει την συλλογή των δι δακτορικών διατριβών. Το έργο ξεκινάει τον Ιούλιο του 1998 και τελειώνει τον Δεκέμβρη · του 1999. Αυτή είναι και η χρονική στιγμή των μεγάλων αλλαγών. Το λογισμικό ΑΒΕΚΙ βγάζει την έκδοση 5.00 όπου είναι σε περιβάλλον Windows, υλοποιεί UNIMARC, UNIMARC Authorities και ISO 2709. Τότε, καταργείται και ο διαθέτης «Ερμής» και οι βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων του ΕΚΤ διατίθενται με το πρωτόκολλο Ζ39.50. Η βιβλιογραφική βάση των διδακτορικών διατριβών μετεξελίσσεται σε μια βάση δεδομένων μέσω WEB σε σύν- δεση με το ψηφιακό περιεχόμενο των διδακτορικών διατριβών και έτσι δημιουργείται μια ψηφιακή βιβλιοθήκη 12.000 διδακτορικών διατριβών (2.000.000 ψηφιοποιημένες σελί δες που ήταν το μεγαλύτερο για την εποχή έργο ψηφιοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Στην νέα αυτή φάση μπαίνουν διάφορα προβλήματα, όπως η ασφάλεια των δικτύων και του ψηφιακού υλικού, ο έλεγχος της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο καθώς επίσης και η επιλογή πολιτικής ή πολιτικών διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου, ερωτηματικά που χρήζουν περαιτέρω έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το περιεχόμενο των διδακτορικών διατριβών και οι τεχνολογίες υπάρχουν, η διάθεση περιορίζεται από την έλλειψη απόφασης στην εφαρμογή πολιτικών θα προτείνουμε εναλλακτικές πολιτικές με κριτήρια: • Να είναι εύκολα αποδεκτές από όλους (Διδάκτορες, Πανεπιστήμια, ΕΚΤ κ.τ.λ.). • Να είναι συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία. • Να είναι συμβατές με την κοινή πρακτική.. θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν αυτά τα ερωτήματα και να διατυπωθούν ορισμένες προτάσειςσχετικά με την λύση αυτών των προβλημάτων, κυρίως των πολιτικών διάθεσης του ψηφιακού υλικού.

Item type: Conference paper
Keywords: Ψηφιακές βιβλιοθήκες, αποτίμηση ψηφιακών βιβλιοθηκών, ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες, πολιτικές διάθεσης του ψηφιακού υλικού, Digital libraries, evaluation of digital libraries, digitization, new technologies, policies concerning the availability of the digital material
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HB. Gray literature.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JG. Digitization.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 19 Jun 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9692

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item