Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Βιβλιοθηκών: Μία αισθητική και λειτουργική προσέγγιση, τα διεθνή πρότυπα και η ελληνική πραγματικότητα

Βελώνη, Σταυρούλα and Χριστοδούλου, Γιώργος Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Βιβλιοθηκών: Μία αισθητική και λειτουργική προσέγγιση, τα διεθνή πρότυπα και η ελληνική πραγματικότητα., 2002 . In 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα (GR), 2002. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
11psab018.pdf

Download (794kB) | Preview

English abstract

Library architecture is a subject that has barely concerned the Creek librarian community, which has not been seriously preoccupied with it or, in most cases, its opinions were totally ignored. The pressing need to organize the collections sidetracked the building issue, but the solution is not a luxury, it is a demanding need. We rarely talk about where and how these collections are being housed and even more seldom we elaborate on projects about the construction and reconstruction of library buildings. The space and aesthetics issue should not be faced fragmentarily and by case or as an utopical syndrome. The architectural form of libraries should seriously concern us in face of the new technologies, which anyway challenge the limits of the modern library. A library without walls is a reality. The new profile and image of the modern library is not only her web page but also its natural space. The physical dimensions of the information space, meaning the library space, should serve the real, functional and informational needs of a library that will be called in the future to play a different role than today. Academic libraries and their departments confront many problems concerning the building, the space, the architectural planning and the aesthetics part but also the other libraries in Greece are in a similar situation, with some exceptions. It is noted that many new library buildings ignore the aesthetics part or neglect basic constructional and functional standards for the accommodation of their collections and services. In the paper we will present the modem concepts about library architecture and also the architectural tendencies which prevail in Greece. Though a librarian view we will try to approach the architectural design, to revise and to define our role in it in order to focus our views on where and how we deposit house knowledge and to find solutions that will cover the new functional and informational needs. Also, thought positions and appositions of a well-organized aesthetics prism we will try to set issues and to make an effort to predict the architectural future of libraries. In this future of course all are called to contribute: architects, interior designers, constructors, preservers and certainly librarians, by having a flawless professional collaboration.

Greek abstract

Η αρχιτεκτονική βιβλιοθηκών είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει ελάχιστα την ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα, η οποία δεν ασχολήθηκε επισταμένα ή στις περισσότερες περιπτώσεις η αποψή της αγνοήθηκε παντελώς. Η επιτακτική ανάγκη να οργανώσουμε συλλογές παρέκαμψε το κτιριακό πρόβλημα, η λύση του όμως δεν είναι πολυτέλεια είναι ανάγκη. Σπάνια μιλάμε για το που και πως στεγάζονται αυτές οι συλλογές και ακόμα πιο σπάνια εκπονούμε μελέτες για κατασκευή ή ανακατασκευή βιβλιοθηκών. Το θέμα του χώρου και της αισθητικής του δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και κατά περίπτωση ή ως ουτοπικό σύνδρομο. Η αρχιτεκτονική μορφή των βιβλιοθηκών πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα εν όψη των νέων τεχνολογιών που έτσι κι αλλιώς αμφισβητούν ήδη τα όρια του χώρου της σύγχρονης βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη χωρίς τοίχους είναι μια πραγματικότητα. Το νέο προφίλ και η εικόνα της σύγχρονης βιβλιοθήκης δεν είναι όμως μόνο η web ιστοσελίδα της αλλά και ο φυσικός της χώρος. Οι φυσικές διαστάσεις του πληροφο- ριακού χώρου, δηλαδή του χώρου της βιβλιοθήκης, πρέπει να εξυπηρετούν τις πραγματικές, λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες μιας βιβλιοθήκης που θα κληθεί στο μέλλον να διαδραματίσει ένα διαφορετικό ρόλο απ' ότι σήμερα. Πολλά προβλήματα στέγασης, χώρου, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αισθητικής αντιμετωπίζουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και τα σπουδαστήρια τους αλλά σε παρόμοια κατάσταση βρίσκονται και τα άλλα είδη βιβλιοθηκών στην Ελλάδα σήμερα εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Παρατηρείται όμως ότι και αρκετά νέα κτίρια βιβλιοθηκών αγνοούν την αισθητική ή παραλείπουν βασικά πρότυπα κατασκευαστικής και λειτουργικής καταλληλότητας για φιλοξενία των συλλογών και των υπηρεσιών τους. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιάσουμε τις σύγχρονες αντιλήψεις για την αρχιτεκτονική βιβλιοθηκών καθώς και τις αρχιτεκτονικές τάσεις που επικρατούν στον ελλαδικό χώρο. Μέσα από μια βιβλιοθηκονομική οπτική θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, να αναθεωρήσουμε και να προσδιορίσουμε το ρόλο μας σ' αυτόν ώστε να δοθεί βάρος στις απόψεις μας για το που και πως στεγάζουμε την γνώση και να βρούμε λύσεις που θα καλύπτουν τις νέες λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες. Επίσης μέσα από θέσεις και αντιθέσεις ενός οργανωμένου αισθητικού πρίσματος θα επιχειρήσουμε να θέσουμε προβληματισμούς και να κάνουμε μια απόπειρα πρόβλεψης του αρχιτεκτονικού μέλλοντος των βιβλιοθηκών. Σ' αυτό το μέλλον βέβαια καλούνται να συνει- σφέρουν όλοι: αρχιτέκτονες, interior designers, κατασκευαστές, συντηρητές και φυσικά οι βιβλιοθηκονόμοι, έχοντας μια άψογη επαγγελματική συνεργασία.

Item type: Conference paper
Keywords: Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Βιβλιοθηκών, Αισθητική, Λειτουργίες Βιβλιοθηκών. Κτίρια Βιβλιοθηκών. Architecture, Library planning, Library design, Aesthetics,Library Functions, Library buildings.
Subjects: K. Housing technologies. > KB. Library, archive and museum buildings.
K. Housing technologies. > KE. Architecture.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 15 Jun 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9694

References

1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Μ. Ε. Κτιριακός σχεδιασμός και τεχνολογικός εξοπλισμός. Στο: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: πρακτικά. (Θεσσαλονίκη, 15-17 Οκτ. 2000 Θεσσαλονίκη : Υ.ΒΙ.Π., 2002, σ. 173-177.

2. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Χρήστος. Νεοελληνική αρχιτεκτονική και αστική ιδεολογία, Αθήνα, Δωδώνη, 1982.

3. ΜΠΙΡΗΣ, Τάσος Κ. Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα, 2η έκδ., Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα ΕθνικήςΤραπέζης, 1999.

4. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ, Μιχάλης. Η εργονομία στο χώρο των βιβλιοθηκών. Στο : 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Σύνδεση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία : πρακτικά. (Αθήνα, 18-20 Δεκ. 2000). Αθήνα : Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ, 2002, σ. 193-201.

5. ΣΦΑΕΛΛΟΣ, Χ.Α. Αρχιτεκτονική : η μορφή της σκέψης στο φυσικό χώρο, Αθήνα, Γνώση, 1991.

6. ΤΟΡΑΚΗ, Κατερίνα. Η διαχείριση φυσικού και εικονικού χώρου σε ένα δικτυωμένο σύστημα βιβλιοθηκών. Στο: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: πρακτικά. (Θεσσαλονίκη 15-17 Οκτ. 2001). Θεσσαλονίκη : Υ.ΒΙ.Π., 2002, σ. 55-65.

7. ΤΣΟΥΝΗ, Λούση. Σχεδιασμός και μελέτη πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών. Στο: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού : πρακτικά. (Αθήνα, 5-7 Νοέμ.1997). Αθήνα : ΕΚΠΑ, 1998, σ. 121-124.

8. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, Δημήτρης. Νεοελληνική αρχιτεκτονική : αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη 1830-1980 σαν αντανάκλαση των ιδεολογικών επιλογών της νεοελληνικής κουλτούρας, Αθήνα, Μέλισσα, 1984.

9. ΦΡΑΝΤΖΗ, Ηρώ. Διαχείριση πληροφοριακού υλικού στην ηλεκτρονική εποχή. Σύγχρονη Βιβλιοθήκη & υπηρεσίες πληροφόρησης., (12), Ιαν.-Φεβρ. 2002 : 32-42.

10. Πολιτική για τη διατήρηση και τη συντήρηση των συλλογών των βιβλιοθηκών: πρακτικά. (Αθήνα, 10-12 Μαΐου 2000). Αθήνα : Βιβλιοθήκη Σχολής Καλών Τεχνών, 2000.

11. DAHLGREN, Anders C. 2001 ΑΙΑ/ALA Library Building Award Program. Library Administration & Management, 15 (3), Summer 2001 : 1 32-140.

12. ELLIOTT, Cecil D. Technics and architecture, Cambridge, Mass., MIT Press, 1992.

13. FRAMPTON, Kenneth. Μοντέρνα αρχιτεκτονική : ιστορία και κριτική, Αθήνα, Θεμέλιο, 1987.

14. KONYA, Allan. Libraries: a briefing and design guide, London, Architectural Press, c1986.

15. KOULERMOS, Panos. 20th century European Rationalism, London, Academy Editions, 1995.

16. MCCARTHY, Richard C. Designing better libraries: selecting and working with building professionals, Wisconsin, Highsmith Press, 1995.

17. ROSSI, Aldo. Η αρχιτεκτονική της πόλης, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1991.

18. SANNWALD, William W. Checklist of library building design considerations, 3rd ed., Chicago, ALA, 1997.

19. SEADLE, Michael. The physical dimension of information space. Library HiTech, 20(1), 2002:6-7.

20. THOMPSON, Godfrey. Planning and design of library buildings, 3rd ed., Oxford, Butterworth Architecture, 1989.

21. Libraries: new concepts in architecture & design, Tokyo, Meisei, 1995.

22. Libraries for the future, Chicago, ALA, 1992.

23. Library Builders, London, Academy Editions, c1997.

24. The Library of Congress, 1 st ed., New York, Norton, 1997.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item